HashAlgorithm.HashSize Vlastnost

Definice

Získá velikost vypočítaného kódu hash v bitech.

public:
 virtual property int HashSize { int get(); };
public virtual int HashSize { get; }
member this.HashSize : int
Public Overridable ReadOnly Property HashSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Velikost vypočítaného kódu hash v bitech.

Platí pro