ISecurityEncodable Rozhraní

Definice

Definuje metody, které převádějí stav objektu oprávnění na reprezentaci elementu XML a z elementu XML.

public interface class ISecurityEncodable
public interface ISecurityEncodable
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface ISecurityEncodable
type ISecurityEncodable = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ISecurityEncodable = interface
Public Interface ISecurityEncodable
Odvozené
Atributy

Příklady

Tento příklad ukazuje, jak definovat třídu oprávnění pro použití se zabezpečením přístupu kódu. Implementují se všechna potřebná rozhraní oprávnění.

using namespace System;
using namespace System::Security;
using namespace System::Security::Permissions;
using namespace System::Reflection;

// Enumerated type for permission states.
[Serializable]
public enum class SoundPermissionState
{
  NoSound = 0,
  PlaySystemSounds = 1,
  PlayAnySound = 2
};

// Derive from CodeAccessPermission to gain implementations of the following
// sealed IStackWalk methods: Assert, Demand, Deny, and PermitOnly.
// Implement the following abstract IPermission methods: 
// Copy, Intersect, and IsSubSetOf.
// Implementing the Union method of the IPermission class is optional.
// Implement the following abstract ISecurityEncodable methods: 
// FromXml and ToXml.
// Making the class 'sealed' is optional.

public ref class SoundPermission sealed : public CodeAccessPermission, 
  public IPermission, public IUnrestrictedPermission, 
  public ISecurityEncodable, public ICloneable
{
private:
  bool specifiedAsUnrestricted;
private:
  SoundPermissionState stateFlags;

  // This constructor creates and initializes 
  // a permission with generic access.
public:
  SoundPermission(PermissionState^ state)
  {
    specifiedAsUnrestricted = (state == PermissionState::Unrestricted);
  }

  // This constructor creates and initializes 
  // a permission with specific access.
public:
  SoundPermission(SoundPermissionState flags)
  {
    if (flags < SoundPermissionState::NoSound ||
      flags > SoundPermissionState::PlayAnySound)
    {
      throw gcnew ArgumentException("The value of \"flags\" is not" +
        " valid for the SoundPermissionState enumerated type");
    }
    stateFlags = flags;
  }

  // For debugging, return the state of this object as XML.
public:
  virtual String^ ToString() override
  {
    return ToXml()->ToString();
  }

  // Private method to cast (if possible) an IPermission to the type.
private:
  SoundPermission^ VerifyTypeMatch(IPermission^ target)
  {
    if (GetType() != target->GetType())
    {
      throw gcnew ArgumentException(String::Format(
        "The variable \"target\" must be of the {0} type",
        GetType()->FullName));
    }
    return (SoundPermission^) target;
  }

  // This is the Private Clone helper method.
private:
  SoundPermission^ Clone(bool specifiedAsUnrestricted, 
    SoundPermissionState flags)
  {
    SoundPermission^ soundPerm = (SoundPermission^) Clone();
    soundPerm->specifiedAsUnrestricted = specifiedAsUnrestricted;
    soundPerm->stateFlags = specifiedAsUnrestricted ? 
      SoundPermissionState::PlayAnySound : flags;
    return soundPerm;
  }

  #pragma region IPermission^ Members
  // Return a new object that contains the intersection 
  // of 'this' and 'target'.
public:
  virtual IPermission^ Intersect(IPermission^ target) override
  {
    // If 'target' is null, return null.
    if (target == nullptr)
    {
      return nullptr;
    }

    // Both objects must be the same type.
    SoundPermission^ soundPerm = VerifyTypeMatch(target);

    // If 'this' and 'target' are unrestricted, 
    // return a new unrestricted permission.
    if (specifiedAsUnrestricted && soundPerm->specifiedAsUnrestricted)
    {
      return Clone(true, SoundPermissionState::PlayAnySound);
    }

    // Calculate the intersected permissions. 
    // If there are none, return null.
    SoundPermissionState minimumPermission = (SoundPermissionState)
      Math::Min((int) stateFlags, (int) soundPerm->stateFlags);
    if ((int)minimumPermission == 0)
    {
      return nullptr;
    }

    // Return a new object with the intersected permission value.
    return Clone(false, minimumPermission);
  }

  // Called by the Demand method: returns true 
  // if 'this' is a subset of 'target'.
public:
  virtual bool IsSubsetOf(IPermission^ target) override
  {
    // If 'target' is null and this permission allows nothing, 
    // return true.
    if (target == nullptr)
    {
      return (int)stateFlags == 0;
    }

    // Both objects must be the same type.
    SoundPermission^ soundPerm = VerifyTypeMatch(target);

    // Return true if the permissions of 'this' 
    // is a subset of 'target'.
    return stateFlags <= soundPerm->stateFlags;
  }

  // Return a new object that matches 'this' object's permissions.
public:
  virtual IPermission^ Copy () override sealed
  {
    return (IPermission^) Clone();
  }

  // Return a new object that contains the union of 'this' and 'target'.
  // Note: You do not have to implement this method. 
  // If you do not, the version
  // in CodeAccessPermission does this:
  //  1. If target is not null, a NotSupportedException is thrown.
  //  2. If target is null, then Copy is called and 
  //    the new object is returned.
public:
  virtual IPermission^ Union(IPermission^ target) override
  {
    // If 'target' is null, then return a copy of 'this'.
    if (target == nullptr)
    {
      return Copy();
    }

    // Both objects must be the same type.
    SoundPermission^ soundPerm = VerifyTypeMatch(target);

    // If 'this' or 'target' are unrestricted, 
    // return a new unrestricted permission.
    if (specifiedAsUnrestricted || soundPerm->specifiedAsUnrestricted)
    {
      return Clone(true, SoundPermissionState::PlayAnySound);
    }

    // Return a new object with the calculated, unioned permission value.
    return Clone(false, (SoundPermissionState)
      Math::Max((int) stateFlags, (int) soundPerm->stateFlags));
  }
  #pragma endregion

  #pragma region ISecurityEncodable^ Members
  // Populate the permission's fields from XML.
public:
  virtual void FromXml(SecurityElement^ element) override
  {
    specifiedAsUnrestricted = false;
    stateFlags = (SoundPermissionState)0;

    // If XML indicates an unrestricted permission, 
    // make this permission unrestricted.
    String^ attributeString = 
      (String^) element->Attributes["Unrestricted"];
    if (attributeString != nullptr)
    {
      specifiedAsUnrestricted = Convert::ToBoolean(attributeString);
      if (specifiedAsUnrestricted)
      {
        stateFlags = SoundPermissionState::PlayAnySound;
      }
    }

    // If XML indicates a restricted permission, parse the flags.
    if (!specifiedAsUnrestricted)
    {
      attributeString = (String^) element->Attributes["Flags"];
      if (attributeString != nullptr)
      {
        stateFlags = (SoundPermissionState) Convert::ToInt32(
          Enum::Parse(SoundPermissionState::typeid, 
          attributeString, true));
      }
    }
  }

  // Produce XML from the permission's fields.
public:
  virtual SecurityElement^ ToXml() override
  {
    // These first three lines create an element with the required format.
    SecurityElement^ element = gcnew SecurityElement("IPermission");
    // Replace the double quotation marks () 
    // with single quotation marks ()
    // to remain XML compliant when the culture is not neutral.
    element->AddAttribute("class", 
      GetType()->AssemblyQualifiedName->Replace('\"', '\''));
    element->AddAttribute("version", "1");

    if (!specifiedAsUnrestricted)
    {
      element->AddAttribute("Flags", 
        Enum::Format(SoundPermissionState::typeid, stateFlags, "G"));
    }  
    else
    {
      element->AddAttribute("Unrestricted", "true");
    }
    return element;
  }
  #pragma endregion

  #pragma region IUnrestrictedPermission^ Members
  // Returns true if permission is effectively unrestricted.
public:
  virtual bool IsUnrestricted()
  {
    // This means that the object is unrestricted at runtime.
    return stateFlags == SoundPermissionState::PlayAnySound;
  }
  #pragma endregion

  #pragma region ICloneable^ Members

  // Return a copy of the permission.
public:
  virtual Object^ Clone()
  {
    return MemberwiseClone();
  }

  #pragma endregion
};
using System;
using System.Security;
using System.Security.Permissions;
using System.Reflection;

// Enumerated type for permission states.
[Serializable]
public enum SoundPermissionState
{
  NoSound = 0,
  PlaySystemSounds = 1,
  PlayAnySound = 2
}

// Derive from CodeAccessPermission to gain implementations of the following
// sealed IStackWalk methods: Assert, Demand, Deny, and PermitOnly.
// Implement the following abstract IPermission methods: Copy, Intersect, and IsSubSetOf.
// Implementing the Union method of the IPermission class is optional.
// Implement the following abstract ISecurityEncodable methods: FromXml and ToXml.
// Making the class 'sealed' is optional.

public sealed class SoundPermission : CodeAccessPermission, IPermission,
  IUnrestrictedPermission, ISecurityEncodable, ICloneable
{
  private Boolean m_specifiedAsUnrestricted = false;
  private SoundPermissionState m_flags = SoundPermissionState.NoSound;

  // This constructor creates and initializes a permission with generic access.
  public SoundPermission(PermissionState state)
  {
    m_specifiedAsUnrestricted = (state == PermissionState.Unrestricted);
  }

  // This constructor creates and initializes a permission with specific access.
  public SoundPermission(SoundPermissionState flags)
  {
    if (!Enum.IsDefined(typeof(SoundPermissionState), flags))
      throw new ArgumentException
        ("flags value is not valid for the SoundPermissionState enuemrated type");
    m_specifiedAsUnrestricted = false;
    m_flags = flags;
  }

  // For debugging, return the state of this object as XML.
  public override String ToString() { return ToXml().ToString(); }

  // Private method to cast (if possible) an IPermission to the type.
  private SoundPermission VerifyTypeMatch(IPermission target)
  {
    if (GetType() != target.GetType())
      throw new ArgumentException(String.Format("target must be of the {0} type",
        GetType().FullName));
    return (SoundPermission)target;
  }

  // This is the Private Clone helper method.
  private SoundPermission Clone(Boolean specifiedAsUnrestricted, SoundPermissionState flags)
  {
    SoundPermission soundPerm = (SoundPermission)Clone();
    soundPerm.m_specifiedAsUnrestricted = specifiedAsUnrestricted;
    soundPerm.m_flags = specifiedAsUnrestricted ? SoundPermissionState.PlayAnySound : m_flags;
    return soundPerm;
  }

  #region IPermission Members
  // Return a new object that contains the intersection of 'this' and 'target'.
  public override IPermission Intersect(IPermission target)
  {
    // If 'target' is null, return null.
    if (target == null) return null;

    // Both objects must be the same type.
    SoundPermission soundPerm = VerifyTypeMatch(target);

    // If 'this' and 'target' are unrestricted, return a new unrestricted permission.
    if (m_specifiedAsUnrestricted && soundPerm.m_specifiedAsUnrestricted)
      return Clone(true, SoundPermissionState.PlayAnySound);

    // Calculate the intersected permissions. If there are none, return null.
    SoundPermissionState val = (SoundPermissionState)
      Math.Min((Int32)m_flags, (Int32)soundPerm.m_flags);
    if (val == 0) return null;

    // Return a new object with the intersected permission value.
    return Clone(false, val);
  }

  // Called by the Demand method: returns true if 'this' is a subset of 'target'.
  public override Boolean IsSubsetOf(IPermission target)
  {
    // If 'target' is null and this permission allows nothing, return true.
    if (target == null) return m_flags == 0;

    // Both objects must be the same type.
    SoundPermission soundPerm = VerifyTypeMatch(target);

    // Return true if the permissions of 'this' is a subset of 'target'.
    return m_flags <= soundPerm.m_flags;
  }

  // Return a new object that matches 'this' object's permissions.
  public sealed override IPermission Copy()
  {
    return (IPermission)Clone();
  }

  // Return a new object that contains the union of 'this' and 'target'.
  // Note: You do not have to implement this method. If you do not, the version
  // in CodeAccessPermission does this:
  //  1. If target is not null, a NotSupportedException is thrown.
  //  2. If target is null, then Copy is called and the new object is returned.
  public override IPermission Union(IPermission target)
  {
    // If 'target' is null, then return a copy of 'this'.
    if (target == null) return Copy();

    // Both objects must be the same type.
    SoundPermission soundPerm = VerifyTypeMatch(target);

    // If 'this' or 'target' are unrestricted, return a new unrestricted permission.
    if (m_specifiedAsUnrestricted || soundPerm.m_specifiedAsUnrestricted)
      return Clone(true, SoundPermissionState.PlayAnySound);

    // Return a new object with the calculated, unioned permission value.
    return Clone(false, (SoundPermissionState)
      Math.Max((Int32)m_flags, (Int32)soundPerm.m_flags));
  }
  #endregion

  #region ISecurityEncodable Members
  // Populate the permission's fields from XML.
  public override void FromXml(SecurityElement e)
  {
    m_specifiedAsUnrestricted = false;
    m_flags = 0;

    // If XML indicates an unrestricted permission, make this permission unrestricted.
    String s = (String)e.Attributes["Unrestricted"];
    if (s != null)
    {
      m_specifiedAsUnrestricted = Convert.ToBoolean(s);
      if (m_specifiedAsUnrestricted)
        m_flags = SoundPermissionState.PlayAnySound;
    }

    // If XML indicates a restricted permission, parse the flags.
    if (!m_specifiedAsUnrestricted)
    {
      s = (String)e.Attributes["Flags"];
      if (s != null)
      {
        m_flags = (SoundPermissionState)
        Convert.ToInt32(Enum.Parse(typeof(SoundPermission), s, true));
      }
    }
  }

  // Produce XML from the permission's fields.
  public override SecurityElement ToXml()
  {
    // These first three lines create an element with the required format.
    SecurityElement e = new SecurityElement("IPermission");
    // Replace the double quotation marks (“”) with single quotation marks (‘’)
    // to remain XML compliant when the culture is not neutral.
    e.AddAttribute("class", GetType().AssemblyQualifiedName.Replace('\"', '\''));
    e.AddAttribute("version", "1");

    if (!m_specifiedAsUnrestricted)
      e.AddAttribute("Flags", Enum.Format(typeof(SoundPermissionState), m_flags, "G"));
    else
      e.AddAttribute("Unrestricted", "true");
    return e;
  }
  #endregion

  #region IUnrestrictedPermission Members
  // Returns true if permission is effectively unrestricted.
  public Boolean IsUnrestricted()
  {
    // This means that the object is unrestricted at runtime.
    return m_flags == SoundPermissionState.PlayAnySound;
  }
  #endregion

  #region ICloneable Members

  // Return a copy of the permission.
  public Object Clone() { return MemberwiseClone(); }

  #endregion
}
Imports System.Security
Imports System.Security.Permissions
Imports System.Reflection


' Enumerated type for permission states.
<Serializable()> _
Public Enum SoundPermissionState
  NoSound = 0
  PlaySystemSounds = 1
  PlayAnySound = 2
End Enum 'SoundPermissionState

' Derive from CodeAccessPermission to gain implementations of the following
' sealed IStackWalk methods: Assert, Demand, Deny, and PermitOnly.
' Implement the following abstract IPermission methods: Copy, Intersect, and IsSubSetOf.
' Implementing the Union method of the IPermission class is optional.
' Implement the following abstract ISecurityEncodable methods: FromXml and ToXml.
' Making the class 'sealed' is optional.

NotInheritable Public Class SoundPermission
  Inherits CodeAccessPermission
  Implements IPermission, IUnrestrictedPermission, ISecurityEncodable, ICloneable
  Private m_specifiedAsUnrestricted As [Boolean] = False
  Private m_flags As SoundPermissionState = SoundPermissionState.NoSound
  ' This constructor creates and initializes a permission with generic access.
  Public Sub New(ByVal state As PermissionState) 
    m_specifiedAsUnrestricted = state = PermissionState.Unrestricted
  
  End Sub
  ' This constructor creates and initializes a permission with specific access.    
  Public Sub New(ByVal flags As SoundPermissionState) 
    If Not [Enum].IsDefined(GetType(SoundPermissionState), flags) Then
      Throw New ArgumentException("flags value is not valid for the SoundPermissionState enuemrated type")
    End If
    m_specifiedAsUnrestricted = False
    m_flags = flags
  
  End Sub
  ' For debugging, return the state of this object as XML.
  Public Overrides Function ToString() As String 
    Return ToXml().ToString()
  
  End Function 'ToString  
  ' Private method to cast (if possible) an IPermission to the type.
  Private Function VerifyTypeMatch(ByVal target As IPermission) As SoundPermission
    If [GetType]() <> target.GetType() Then
      Throw New ArgumentException(String.Format("target must be of the {0} type", [GetType]().FullName))
    End If
    Return CType(target, SoundPermission)

  End Function 'VerifyTypeMatch
  ' This is the Private Clone helper method. 
  Private Function Clone(ByVal specifiedAsUnrestricted As [Boolean], ByVal flags As SoundPermissionState) As SoundPermission
    Dim soundPerm As SoundPermission = CType(Clone(), SoundPermission)
    soundPerm.m_specifiedAsUnrestricted = specifiedAsUnrestricted
    soundPerm.m_flags = IIf(specifiedAsUnrestricted, SoundPermissionState.PlayAnySound, m_flags)
    Return soundPerm

  End Function 'Clone

#Region "IPermission Members"

  ' Return a new object that contains the intersection of 'this' and 'target'.
  Public Overrides Function Intersect(ByVal target As IPermission) As IPermission
    ' If 'target' is null, return null.
    If target Is Nothing Then
      Return Nothing
    End If
    ' Both objects must be the same type.
    Dim soundPerm As SoundPermission = VerifyTypeMatch(target)

    ' If 'this' and 'target' are unrestricted, return a new unrestricted permission.
    If m_specifiedAsUnrestricted AndAlso soundPerm.m_specifiedAsUnrestricted Then
      Return Clone(True, SoundPermissionState.PlayAnySound)
    End If
    ' Calculate the intersected permissions. If there are none, return null.
    Dim val As SoundPermissionState = CType(Math.Min(CType(m_flags, Int32), CType(soundPerm.m_flags, Int32)), SoundPermissionState)
    If val = 0 Then
      Return Nothing
    End If
    ' Return a new object with the intersected permission value.
    Return Clone(False, val)

  End Function 'Intersect

  ' Called by the Demand method: returns true if 'this' is a subset of 'target'.
  Public Overrides Function IsSubsetOf(ByVal target As IPermission) As [Boolean]
    ' If 'target' is null and this permission allows nothing, return true.
    If target Is Nothing Then
      Return m_flags = 0
    End If
    ' Both objects must be the same type.
    Dim soundPerm As SoundPermission = VerifyTypeMatch(target)

    ' Return true if the permissions of 'this' is a subset of 'target'.
    Return m_flags <= soundPerm.m_flags

  End Function 'IsSubsetOf

  ' Return a new object that matches 'this' object's permissions.
  Public Overrides Function Copy() As IPermission
    Return CType(Clone(), IPermission)

  End Function 'Copy

  ' Return a new object that contains the union of 'this' and 'target'.
  ' Note: You do not have to implement this method. If you do not, the version
  ' in CodeAccessPermission does this:
  '  1. If target is not null, a NotSupportedException is thrown.
  '  2. If target is null, then Copy is called and the new object is returned.
  Public Overrides Function Union(ByVal target As IPermission) As IPermission
    ' If 'target' is null, then return a copy of 'this'.
    If target Is Nothing Then
      Return Copy()
    End If
    ' Both objects must be the same type.
    Dim soundPerm As SoundPermission = VerifyTypeMatch(target)

    ' If 'this' or 'target' are unrestricted, return a new unrestricted permission.
    If m_specifiedAsUnrestricted OrElse soundPerm.m_specifiedAsUnrestricted Then
      Return Clone(True, SoundPermissionState.PlayAnySound)
    End If
    ' Return a new object with the calculated, unioned permission value.
    Return Clone(False, CType(Math.Max(CType(m_flags, Int32), CType(soundPerm.m_flags, Int32)), SoundPermissionState))

  End Function 'Union
#End Region
#Region "ISecurityEncodable Members"

  ' Populate the permission's fields from XML.
  Public Overrides Sub FromXml(ByVal e As SecurityElement)
    m_specifiedAsUnrestricted = False
    m_flags = 0

    ' If XML indicates an unrestricted permission, make this permission unrestricted.
    Dim s As String = CStr(e.Attributes("Unrestricted"))
    If Not (s Is Nothing) Then
      m_specifiedAsUnrestricted = Convert.ToBoolean(s)
      If m_specifiedAsUnrestricted Then
        m_flags = SoundPermissionState.PlayAnySound
      End If
    End If
    ' If XML indicates a restricted permission, parse the flags.
    If Not m_specifiedAsUnrestricted Then
      s = CStr(e.Attributes("Flags"))
      If Not (s Is Nothing) Then
        m_flags = CType(Convert.ToInt32([Enum].Parse(GetType(SoundPermission), s, True)), SoundPermissionState)
      End If
    End If

  End Sub

  ' Produce XML from the permission's fields.
  Public Overrides Function ToXml() As SecurityElement
    ' These first three lines create an element with the required format.
    Dim e As New SecurityElement("IPermission")
    ' Replace the double quotation marks ("") with single quotation marks (‘’)
    ' to remain XML compliant when the culture is not neutral.
    e.AddAttribute("class", [GetType]().AssemblyQualifiedName.Replace(ControlChars.Quote, "'"c))
    e.AddAttribute("version", "1")

    If Not m_specifiedAsUnrestricted Then
      e.AddAttribute("Flags", [Enum].Format(GetType(SoundPermissionState), m_flags, "G"))
    Else
      e.AddAttribute("Unrestricted", "true")
    End If
    Return e

  End Function 'ToXml
#End Region
#Region "IUnrestrictedPermission Members"

  ' Returns true if permission is effectively unrestricted.
  Public Function IsUnrestricted() As [Boolean] Implements IUnrestrictedPermission.IsUnrestricted
    ' This means that the object is unrestricted at runtime.
    Return m_flags = SoundPermissionState.PlayAnySound

  End Function 'IsUnrestricted
#End Region
#Region "ICloneable Members"
  ' Return a copy of the permission.
  Public Function Clone() As [Object] Implements System.ICloneable.Clone
    Return MemberwiseClone()

  End Function 'Clone 
#End Region

End Class

Poznámky

Reprezentace oprávnění XML slouží k popisu instancí oprávnění pro žádosti o kód, deklarativní sady oprávnění zabezpečení a konfigurace zásad zabezpečení.

Poznámka

Toto rozhraní je nutné implementovat pro jakýkoli nový objekt oprávnění.

Metody

FromXml(SecurityElement)

Rekonstruuje objekt zabezpečení se zadaným stavem z kódování XML.

ToXml()

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuální stav.

Platí pro