StrongNameIdentityPermission.PublicKey Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví objekt blob veřejného klíče, který definuje obor názvů identity silného názvu.

public:
 property System::Security::Permissions::StrongNamePublicKeyBlob ^ PublicKey { System::Security::Permissions::StrongNamePublicKeyBlob ^ get(); void set(System::Security::Permissions::StrongNamePublicKeyBlob ^ value); };
public System.Security.Permissions.StrongNamePublicKeyBlob PublicKey { get; set; }
member this.PublicKey : System.Security.Permissions.StrongNamePublicKeyBlob with get, set
Public Property PublicKey As StrongNamePublicKeyBlob

Hodnota vlastnosti

StrongNamePublicKeyBlob

A StrongNamePublicKeyBlob obsahující veřejný klíč identity nebo null pokud neexistuje žádný klíč.

Výjimky

Hodnota vlastnosti je nastavena na null.

Hodnotu vlastnosti nelze načíst, protože obsahuje nejednoznačnou identitu.

Platí pro