CodeConnectAccess Třída

Definice

Určuje přístup k síťovým prostředkům, který je udělen kódu.

public ref class CodeConnectAccess
public class CodeConnectAccess
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public class CodeConnectAccess
type CodeConnectAccess = class
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
[<System.Serializable>]
type CodeConnectAccess = class
Public Class CodeConnectAccess
Dědičnost
CodeConnectAccess
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu vytvoří NetCodeGroup objekt a přidá ho do úrovně zásad uživatele.


static void SetNetCodeGroupAccess()
{
  String^ userPolicyLevel = "User";
  // Locate the User policy level.
  PolicyLevel^ level = nullptr;
  System::Collections::IEnumerator^ ph = 
    System::Security::SecurityManager::PolicyHierarchy();
  while(ph->MoveNext())
  {
    level = (PolicyLevel^)ph->Current;
    if (level->Label == userPolicyLevel)
    {
      break;    
    }
  }
  if (level->Label != userPolicyLevel)
    throw gcnew ApplicationException("Could not find User policy level.");

  IMembershipCondition^ membership =
    gcnew UrlMembershipCondition("http://www.contoso.com/*");
  NetCodeGroup^ codeGroup = gcnew NetCodeGroup(membership);
  // Delete default settings.
  codeGroup->ResetConnectAccess();
  // Create an object that represents access to the FTP scheme and 
  // default port.
  CodeConnectAccess^ CodeAccessFtp = 
    gcnew CodeConnectAccess(Uri::UriSchemeFtp, 
    CodeConnectAccess::DefaultPort);
  // Create an object that represents access to the HTTPS scheme 
  // and default port.
  CodeConnectAccess^ CodeAccessHttps = 
    gcnew CodeConnectAccess(Uri::UriSchemeHttps, 
    CodeConnectAccess::DefaultPort);
  // Create an object that represents access to the origin 
  // scheme and port.
  CodeConnectAccess^ CodeAccessOrigin = 
    CodeConnectAccess::CreateOriginSchemeAccess
    (CodeConnectAccess::OriginPort);
  // Add connection access objects to the NetCodeGroup object.
  codeGroup->AddConnectAccess(Uri::UriSchemeHttp, CodeAccessFtp);
  codeGroup->AddConnectAccess(Uri::UriSchemeHttp, CodeAccessHttps);
  codeGroup->AddConnectAccess(Uri::UriSchemeHttp, CodeAccessOrigin);
  // Provide name and description information for caspol.exe tool.
  codeGroup->Name = "ContosoHttpCodeGroup";
  codeGroup->Description = "Code originating from contoso.com can" +
    " connect back using the FTP or HTTPS.";
  // Add the code group to the User policy's root node.
  level->RootCodeGroup->AddChild(codeGroup);
  // Save the changes to the policy level.
  System::Security::SecurityManager::SavePolicy();
}
public static void SetNetCodeGroupAccess()
{
  const string userPolicyLevel = "User";
  // Locate the User policy level.
  PolicyLevel level = null;
  System.Collections.IEnumerator ph =
    System.Security.SecurityManager.PolicyHierarchy();
  while(ph.MoveNext())
  {
    level = (PolicyLevel)ph.Current;
    if( level.Label == userPolicyLevel )
    {
      break;
    }
  }
  if (level.Label != userPolicyLevel)
    throw new ApplicationException("Could not find User policy level.");

  IMembershipCondition membership =
    new UrlMembershipCondition(@"http://www.contoso.com/*");
  NetCodeGroup codeGroup = new NetCodeGroup(membership);
  // Delete default settings.
  codeGroup.ResetConnectAccess();
  // Create an object that represents access to the FTP scheme and default port.
  CodeConnectAccess a1 = new CodeConnectAccess(Uri.UriSchemeFtp, CodeConnectAccess.DefaultPort);
  // Create an object that represents access to the HTTPS scheme and default port.
  CodeConnectAccess a2 = new CodeConnectAccess(Uri.UriSchemeHttps, CodeConnectAccess.DefaultPort);
  // Create an object that represents access to the origin scheme and port.
  CodeConnectAccess a3 = CodeConnectAccess.CreateOriginSchemeAccess(CodeConnectAccess.OriginPort);
  // Add connection access objects to the NetCodeGroup object.
  codeGroup.AddConnectAccess(Uri.UriSchemeHttp, a1);
  codeGroup.AddConnectAccess(Uri.UriSchemeHttp, a2);
  codeGroup.AddConnectAccess(Uri.UriSchemeHttp, a3);
  // Provide name and description information for caspol.exe tool.
  codeGroup.Name = "ContosoHttpCodeGroup";
  codeGroup.Description = "Code originating from contoso.com can connect back using the FTP or HTTPS.";
  // Add the code group to the User policy's root node.
  level.RootCodeGroup.AddChild(codeGroup);
  // Save the changes to the policy level.
  System.Security.SecurityManager.SavePolicy();
}

Poznámky

Tato třída se používá ve spojení s NetCodeGroup třídou k řízení toho, jak se může provádění kódu připojit zpět k lokalitě, ze které byl stažen. Tyto třídy poskytují programovou kontrolu WebPermission nad uděleným spuštěním kódu, který řídí, jaká schémata a porty kód mohou používat přístup k jeho zdrojové lokalitě. Můžete zadat páry schémat a portů, které jsou povoleny na základě schématu v adrese URL, kde kód pochází.

Pokud chcete vytvořit CodeConnectAccess objekt založený na schématu původu kódu, použijte metodu CreateOriginSchemeAccess .

Chcete-li vytvořit CodeConnectAccess objekt, který může používat jakékoli schéma, ale je omezen portem, použijte metodu CreateAnySchemeAccess .

Konstruktory

CodeConnectAccess(String, Int32)

Inicializuje novou instanci CodeConnectAccess třídy.

Pole

AnyScheme

Obsahuje řetězcovou hodnotu, která představuje zástupný znak schématu.

DefaultPort

Obsahuje hodnotu použitou k reprezentaci výchozího portu.

OriginPort

Obsahuje hodnotu použitou k reprezentaci hodnoty portu v identifikátoru URI, kde kód pochází.

OriginScheme

Obsahuje hodnotu použitou k reprezentaci schématu v adrese URL, kde kód pochází.

Vlastnosti

Port

Získá port reprezentovaný aktuální instancí.

Scheme

Získá schéma identifikátoru URI reprezentované aktuální instancí.

Metody

CreateAnySchemeAccess(Int32)

CodeConnectAccess Vrátí instanci, která představuje přístup k zadanému portu pomocí libovolného schématu.

CreateOriginSchemeAccess(Int32)

CodeConnectAccess Vrátí instanci, která představuje přístup k zadanému portu pomocí schématu původu kódu.

Equals(Object)

Vrátí hodnotu označující, zda dva CodeConnectAccess objekty představují stejné schéma a port.

GetHashCode()

Slouží jako funkce hash pro určitý typ.

GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Platí pro