GacMembershipCondition Třída

Definice

Určuje, zda sestavení patří do skupiny kódu testováním členství v globální mezipaměti sestavení. Tuto třídu nelze dědit.

public ref class GacMembershipCondition sealed : System::Security::ISecurityEncodable, System::Security::Policy::IMembershipCondition
public ref class GacMembershipCondition sealed
public ref class GacMembershipCondition sealed : System::Security::Policy::IMembershipCondition
public sealed class GacMembershipCondition : System.Security.ISecurityEncodable, System.Security.Policy.IMembershipCondition
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public sealed class GacMembershipCondition
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public sealed class GacMembershipCondition : System.Security.Policy.IMembershipCondition
type GacMembershipCondition = class
  interface ISecurityEncodable
  interface ISecurityPolicyEncodable
  interface IMembershipCondition
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
[<System.Serializable>]
type GacMembershipCondition = class
  interface IMembershipCondition
  interface ISecurityEncodable
  interface ISecurityPolicyEncodable
Public NotInheritable Class GacMembershipCondition
Implements IMembershipCondition, ISecurityEncodable
Public NotInheritable Class GacMembershipCondition
Public NotInheritable Class GacMembershipCondition
Implements IMembershipCondition
Dědičnost
GacMembershipCondition
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad ukazuje použití GacMembershipCondition třídy.

using namespace System;
using namespace System::Security;
using namespace System::Security::Policy;
using namespace System::Collections;
public ref class GacMembershipConditionDemo
{
private:

  // Demonstrate the Copy method, which creates an identical 
  // copy of the current permission.
  bool CopyDemo()
  {
    Console::WriteLine(
      "************************************************************");
    GacMembershipCondition ^ Gac1 = gcnew GacMembershipCondition;
    Console::WriteLine("Original membership condition = ");
    Console::WriteLine(Gac1->ToXml());
    try
    {
      IMembershipCondition^ membershipCondition = Gac1->Copy();
      Console::WriteLine("Result of Copy = ");
      Console::WriteLine(
        (dynamic_cast<GacMembershipCondition^>(membershipCondition))
        ->ToXml());
    }
    catch (Exception^ e) 
    {
       Console::WriteLine("Copy failed : {0}{1}", Gac1, e);
       return false;
    }

    return true;
  }

  // Demonstrate the Check method, which determines whether the specified 
  // evidence satisfies the membership condition.
  bool CheckDemo()
  {
    Console::WriteLine(
      "************************************************************");
    GacMembershipCondition ^ Gac1 = gcnew GacMembershipCondition;
    GacInstalled ^ myGac = gcnew GacInstalled;
    try
    {
       array<Object^>^hostEvidence = {myGac};
       array<Object^>^assemblyEvidence = {};
       Evidence^ myEvidence = 
         gcnew Evidence(hostEvidence,assemblyEvidence);
       bool retCode = Gac1->Check(myEvidence);
       Console::WriteLine("Result of Check = {0}\n", retCode);
    }
    catch (Exception^ e) 
    {
       Console::WriteLine("Check failed : {0}{1}", Gac1, e);
       return false;
    }

    return true;
  }

  // Demonstrate the GetHashCode method, which returns a hash code 
  // for the specified membership condition.
  bool GetHashCodeDemo()
  {
    Console::WriteLine(
      "************************************************************");
    GacMembershipCondition ^ Gac1 = gcnew GacMembershipCondition;
    try
    {
      Console::WriteLine(
        "Result of GetHashCode for a GacMembershipCondition = {0}\n",
        Gac1->GetHashCode());
    }
    catch (Exception^ e) 
    {
       Console::WriteLine("GetHashCode failed : {0}{1}", Gac1, e);
       return false;
    }

    return true;
  }

  // Demonstrate the ToXml and FromXml methods, including the overloads. 
  // ToXml creates an XML encoding of the membership condition and its 
  // current state; FromXml reconstructs a membership condition with the 
  // specified state from the XML encoding.
  bool ToFromXmlDemo()
  {
    Console::WriteLine(
      "************************************************************");
    try
    {
      GacMembershipCondition ^ Gac1 = gcnew GacMembershipCondition;
      GacMembershipCondition ^ Gac2 = gcnew GacMembershipCondition;

      // Roundtrip a GacMembershipCondition to and from an XML encoding.
      Gac2->FromXml(Gac1->ToXml());
      bool result = Gac2->Equals(Gac1);
      if (result)
      {
        Console::WriteLine("Result of ToXml() = {0}", Gac2->ToXml());
        Console::WriteLine(
          "Result of ToFromXml roundtrip = {0}", Gac2);
      }
      else
      {
        Console::WriteLine(Gac2->ToString());
        Console::WriteLine(Gac1->ToString());
        return false;
      }

      GacMembershipCondition ^ Gac3 = gcnew GacMembershipCondition;
      GacMembershipCondition ^ Gac4 = gcnew GacMembershipCondition;
      IEnumerator^ policyEnumerator = SecurityManager::PolicyHierarchy();
      while (policyEnumerator->MoveNext())
      {
        PolicyLevel^ currentLevel = 
          dynamic_cast<PolicyLevel^>(policyEnumerator->Current);
        if (currentLevel->Label->Equals("Machine"))
        {
          Console::WriteLine("Result of ToXml(level) = {0}", 
            Gac3->ToXml(currentLevel));
          Gac4->FromXml(Gac3->ToXml(), currentLevel);
          Console::WriteLine(
            "Result of FromXml(element, level) = {0}", Gac4);
        }
      }
    }
    catch (Exception^ e) 
    {
      Console::WriteLine("ToFromXml failed. {0}", e);
      return false;
    }

    return true;
  }

public:

  // Invoke all demos.
  bool RunDemo()
  {
    bool returnCode = true;
    bool tempReturnCode;

    // Call the Copy demo.
    if (tempReturnCode = CopyDemo())
      Console::WriteLine("Copy demo completed successfully.");
    else
      Console::WriteLine("Copy demo failed.");

    returnCode = tempReturnCode && returnCode;

    // Call the Check demo.
    if (tempReturnCode = CheckDemo())
      Console::WriteLine("Check demo completed successfully.");
    else
      Console::WriteLine("Check demo failed.");

    returnCode = tempReturnCode && returnCode;

    // Call the GetHashCode demo.
    if (tempReturnCode = GetHashCodeDemo())
      Console::WriteLine("GetHashCode demo completed successfully.");
    else
      Console::WriteLine("GetHashCode demo failed.");

    returnCode = tempReturnCode && returnCode;

    // Call the ToFromXml demo. 
    if (tempReturnCode = ToFromXmlDemo())
      Console::WriteLine("ToFromXml demo completed successfully.");
    else
      Console::WriteLine("ToFromXml demo failed.");

    returnCode = tempReturnCode && returnCode;
    return (returnCode);
  }
};

// Test harness.
int main()
{
  try
  {
    GacMembershipConditionDemo^ testcase = 
      gcnew GacMembershipConditionDemo;
    bool returnCode = testcase->RunDemo();
    if (returnCode)
    {
      Console::WriteLine(
        "The GacMembershipCondition demo completed successfully.");
      Console::WriteLine("Press the Enter key to exit.");
      Console::ReadLine();
      System::Environment::ExitCode = 100;
    }
    else
    {
      Console::WriteLine("The GacMembershipCondition demo failed.");
      Console::WriteLine("Press the ENTER key to exit.");
      Console::ReadLine();
      System::Environment::ExitCode = 101;
    }
  }
  catch (Exception^ e) 
  {
    Console::WriteLine("The GacIdentityPermission demo failed.");
    Console::WriteLine(e);
    Console::WriteLine("Press the Enter key to exit.");
    Console::ReadLine();
    System::Environment::ExitCode = 101;
  }
}
using System;
using System.Security; 
using System.Security.Policy; 
using System.Collections;

public class GacMembershipConditionDemo
{
  // Demonstrate the Copy method, which creates an identical
  // copy of the current permission.
  private bool CopyDemo()
  {
    Console.WriteLine(
      "************************************************************");
    GacMembershipCondition Gac1 = new GacMembershipCondition();
    Console.WriteLine("Original membership condition = ");
    Console.WriteLine(Gac1.ToXml().ToString());
    try
    {
      IMembershipCondition membershipCondition = Gac1.Copy();
      Console.WriteLine("Result of Copy = ");
      Console.WriteLine(
        ((GacMembershipCondition)membershipCondition).ToXml().ToString()
        );
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Copy failed : " + Gac1.ToString() + e);
      return false;
    }

    return true;
  }
  // Demonstrate the Check method, which determines whether the specified 
  // evidence satisfies the membership condition.
  private bool CheckDemo()
  {
    Console.WriteLine(
      "************************************************************");
    GacMembershipCondition Gac1 = new GacMembershipCondition();
    GacInstalled myGac = new GacInstalled();
    try
    {
      Object [] hostEvidence = {myGac};
      Object [] assemblyEvidence = {};

      Evidence myEvidence = new Evidence(hostEvidence,assemblyEvidence);
      bool retCode = Gac1.Check(myEvidence);
      Console.WriteLine("Result of Check = " + retCode.ToString() + "\n");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Check failed : " + Gac1.ToString() + e);
      return false;
    }

    return true;
  }

  // Demonstrate the GetHashCode method, which returns a hash code
  // for the specified membership condition.
  private bool GetHashCodeDemo()
  {
    Console.WriteLine(
      "************************************************************");
    GacMembershipCondition Gac1 = new GacMembershipCondition();
    try
    {
      Console.WriteLine(
        "Result of GetHashCode for a GacMembershipCondition = " + 
        Gac1.GetHashCode().ToString() + "\n");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("GetHashCode failed : " + Gac1.ToString() + e);
      return false;
    }

    return true;
  }

  // Demonstrate the ToXml and FromXml methods, including the overloads.
  // ToXml creates an XML encoding of the membership condition and its 
  // current state; FromXml reconstructs a membership condition with the 
  // specified state from the XML encoding.
  private bool ToFromXmlDemo()
  {
    Console.WriteLine(
      "************************************************************");
    try
    {
      GacMembershipCondition Gac1 = new GacMembershipCondition();
      GacMembershipCondition Gac2 = new GacMembershipCondition();

      // Roundtrip a GacMembershipCondition to and from an XML encoding.
      Gac2.FromXml(Gac1.ToXml());
      bool result = Gac2.Equals(Gac1);
      if (result)
      {
        Console.WriteLine(
          "Result of ToXml() = " + Gac2.ToXml().ToString());
        Console.WriteLine(
          "Result of ToFromXml roundtrip = " + Gac2.ToString());
      }
      else
      {
        Console.WriteLine(Gac2.ToString());
        Console.WriteLine(Gac1.ToString());
        return false;
      }

      GacMembershipCondition Gac3 = new GacMembershipCondition();
      GacMembershipCondition Gac4 = new GacMembershipCondition();
      IEnumerator policyEnumerator = SecurityManager.PolicyHierarchy();
      while (policyEnumerator.MoveNext())
      {
        PolicyLevel currentLevel = 
          (PolicyLevel)policyEnumerator.Current;
        if (currentLevel.Label == "Machine")
        {
          Console.WriteLine("Result of ToXml(level) = " + 
            Gac3.ToXml(currentLevel));
          Gac4.FromXml(Gac3.ToXml(), currentLevel);
          Console.WriteLine("Result of FromXml(element, level) = " + 
            Gac4.ToString());
        }
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("ToFromXml failed. " + e);
      return false;
    }

    return true;
  }

  // Invoke all demos.
  public bool RunDemo()
  {

    bool returnCode =true;
    bool tempReturnCode;

    // Call the Copy demo.
    if (tempReturnCode = CopyDemo())
      Console.Out.WriteLine("Copy demo completed successfully.");
    else 
      Console.Out.WriteLine("Copy demo failed.");

    returnCode = tempReturnCode && returnCode;

    // Call the Check demo.
    if (tempReturnCode = CheckDemo())
      Console.Out.WriteLine("Check demo completed successfully.");
    else 
      Console.Out.WriteLine("Check demo failed.");

    returnCode = tempReturnCode && returnCode;

    // Call the GetHashCode demo.
    if (tempReturnCode = GetHashCodeDemo())
      Console.Out.WriteLine("GetHashCode demo completed successfully.");
    else 
      Console.Out.WriteLine("GetHashCode demo failed.");

    returnCode = tempReturnCode && returnCode;

    // Call the ToFromXml demo.	
    if (tempReturnCode = ToFromXmlDemo())
      Console.Out.WriteLine("ToFromXml demo completed successfully.");
    else 
      Console.Out.WriteLine("ToFromXml demo failed.");

    returnCode = tempReturnCode && returnCode;
    return (returnCode);	
  }

  // Test harness.
  public static void Main(String[] args)
  {
    try
    {
      GacMembershipConditionDemo testcase = 
        new GacMembershipConditionDemo();
      bool returnCode = testcase.RunDemo();
      if (returnCode)
      {
        Console.Out.WriteLine(
          "The GacMembershipCondition demo completed successfully.");
        Console.Out.WriteLine("Press the Enter key to exit.");
        string consoleInput = Console.ReadLine();
        System.Environment.ExitCode = 100;
      }
      else
      {
        Console.Out.WriteLine("The GacMembershipCondition demo failed.");
        Console.Out.WriteLine("Press the ENTER key to exit.");
        string consoleInput = Console.ReadLine();
        System.Environment.ExitCode = 101;
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.Out.WriteLine("The GacIdentityPermission demo failed.");
      Console.WriteLine(e.ToString());
      Console.Out.WriteLine("Press the Enter key to exit.");
      string consoleInput = Console.ReadLine();
      System.Environment.ExitCode = 101;
    }
  }
}
Imports System.Security
Imports System.Security.Policy
Imports System.Collections

Public Class GacMembershipConditionDemo

  ' Demonstrate the Copy method, which creates an identical 
  ' copy of the current permission.
  Private Function CopyDemo() As Boolean
    Console.WriteLine( _
      "*************************************************************")
    Dim Gac1 As New GacMembershipCondition
    Console.WriteLine("Original membership condition = ")
    Console.WriteLine(Gac1.ToXml().ToString())
    Try
      Dim membershipCondition As IMembershipCondition = Gac1.Copy()
      Console.WriteLine("Result of Copy = ")
      Console.WriteLine(CType(membershipCondition, _
        GacMembershipCondition).ToXml().ToString())
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Copy failed : " & Gac1.ToString() & _
        e.ToString()))
      Return False
    End Try

    Return True
  End Function 'CopyDemo

  ' Demonstrate the Check method, which determines whether the specified 
  ' evidence satisfies the membership condition.
  Private Function CheckDemo() As Boolean
    Console.WriteLine( _
      "*************************************************************")
    Dim Gac1 As New GacMembershipCondition
    Dim myGac As New GacInstalled
    Try
      Dim hostEvidence() As Object = {myGac}
      Dim assemblyEvidence() As Object

      Dim myEvidence As New Evidence(hostEvidence, assemblyEvidence)
      Dim retCode As Boolean = Gac1.Check(myEvidence)
      Console.WriteLine(("Result of Check = " & retCode.ToString() _
        & ControlChars.Lf))
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Check failed : " & Gac1.ToString() & _ 
        e.ToString()))
      Return False
    End Try
    Return True
  End Function 'CheckDemo

  ' Demonstrate the GetHashCode method, which returns a hash code
  ' for the specified membership condition.
  Private Function GetHashCodeDemo() As Boolean
    Console.WriteLine( _
      "*************************************************************")
    Dim Gac1 As New GacMembershipCondition
    Try
      Console.WriteLine( _
        ("Result of GetHashCode for a GacMembershipCondition = " _
        & Gac1.GetHashCode().ToString() & ControlChars.Lf))
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("GetHashCode failed : " & _
        Gac1.ToString() & e.ToString()))
      Return False
    End Try

    Return True
  End Function 'GetHashCodeDemo

  'Demonstrate the ToXml and FromXml methods, including the overloads. 
  ' ToXml creates an XML encoding of the membership condition and its 
  ' current state; FromXml reconstructs a membership condition with the 
  ' specified state from the XML encoding.
  Private Function ToFromXmlDemo() As Boolean
    Console.WriteLine( _
      "*************************************************************")
    Try
      Dim Gac1 As New GacMembershipCondition
      Dim Gac2 As New GacMembershipCondition

      ' Roundtrip a GacMembershipCondition to and from an XML encoding.
      Gac2.FromXml(Gac1.ToXml())
      Dim result As Boolean = Gac2.Equals(Gac1)
      If result Then
        Console.WriteLine(("Result of ToXml() = " & _ 
          Gac2.ToXml().ToString()))
        Console.WriteLine(("Result of ToFromXml roundtrip = " & _ 
          Gac2.ToString()))
      Else
        Console.WriteLine(Gac2.ToString())
        Console.WriteLine(Gac1.ToString())
        Return False
      End If

      Dim Gac3 As New GacMembershipCondition
      Dim Gac4 As New GacMembershipCondition
      Dim policyEnumerator As IEnumerator = _
        SecurityManager.PolicyHierarchy()
      While policyEnumerator.MoveNext()
        Dim currentLevel As PolicyLevel = _
          CType(policyEnumerator.Current, PolicyLevel)
        If currentLevel.Label = "Machine" Then
          Console.WriteLine(("Result of ToXml(level) = " & _
            Gac3.ToXml(currentLevel).ToString()))
          Gac4.FromXml(Gac3.ToXml(), currentLevel)
          Console.WriteLine(("Result of FromXml(element, level) = " _
            & Gac4.ToString()))
        End If
      End While
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("ToFromXml failed. " & e.ToString()))
      Return False
    End Try

    Return True
  End Function 'ToFromXmlDemo

  ' Invoke all demos.
  Public Function RunDemo() As Boolean

    Dim returnCode As Boolean = True
    Dim tempReturnCode As Boolean

    ' Call the Copy demo.
    tempReturnCode = CopyDemo()
    If tempReturnCode = True Then
      Console.Out.WriteLine("Copy demo completed successfully.")
    Else
      Console.Out.WriteLine("Copy demo failed.")
    End If

    returnCode = tempReturnCode AndAlso returnCode

    ' Call the Check demo.
    tempReturnCode = CheckDemo()
    If tempReturnCode = True Then
      Console.Out.WriteLine("Check demo completed successfully.")
    Else
      Console.Out.WriteLine("Check demo failed.")
    End If

    returnCode = tempReturnCode AndAlso returnCode

    ' Call the GetHashCode demo.
    tempReturnCode = GetHashCodeDemo()
    If tempReturnCode = True Then
      Console.Out.WriteLine("GetHashCode demo completed successfully.")
    Else
      Console.Out.WriteLine("GetHashCode demo failed.")
    End If

    returnCode = tempReturnCode AndAlso returnCode

    ' Call the ToFromXml demo.
    tempReturnCode = ToFromXmlDemo()
    If tempReturnCode = True Then
      Console.Out.WriteLine("ToFromXml demo completed successfully.")
    Else
      Console.Out.WriteLine("ToFromXml demo failed.")
    End If

    returnCode = tempReturnCode AndAlso returnCode
    Return returnCode
  End Function 'RunDemo

  ' Test harness.
  Public Overloads Shared Sub Main(ByVal args() As [String])
    Try
      Dim testcase As New GacMembershipConditionDemo
      Dim returnCode As Boolean = testcase.RunDemo()
      If returnCode Then
        Console.Out.WriteLine( _
          "The GacMembershipCondition demo completed successfully.")
        Console.Out.WriteLine("Press the Enter key to exit.")
        Dim consoleInput As String = Console.ReadLine()
        System.Environment.ExitCode = 100
      Else
        Console.Out.WriteLine("The GacMembershipCondition demo failed.")
        Console.Out.WriteLine("Press the ENTER key to exit.")
        Dim consoleInput As String = Console.ReadLine()
        System.Environment.ExitCode = 101
      End If
    Catch e As Exception
      Console.Out.WriteLine("The GacIdentityPermission demo failed.")
      Console.WriteLine(e.ToString())
      Console.Out.WriteLine("Press the Enter key to exit.")
      Dim consoleInput As String = Console.ReadLine()
      System.Environment.ExitCode = 101
    End Try
  End Sub
End Class

Poznámky

Všechna sestavení nainstalovaná v globální mezipaměti sestavení (GME) mají udělenou FullTrust sadu oprávnění.

Konstruktory

GacMembershipCondition()

Inicializuje novou instanci GacMembershipCondition třídy.

Metody

Check(Evidence)

Určuje, zda zadaný důkaz splňuje podmínku členství.

Copy()

Vytvoří ekvivalentní kopii podmínky členství.

Equals(Object)

Určuje, zda je aktuální objekt ekvivalentní zadanému objektu.

FromXml(SecurityElement)

Použije zadané kódování XML k rekonstrukci objektu zabezpečení.

FromXml(SecurityElement, PolicyLevel)

Použije zadané kódování XML k rekonstrukci objektu zabezpečení pomocí zadaného kontextu na úrovni zásad.

GetHashCode()

Získá kód hash pro aktuální podmínku členství.

GetType()

Získá aktuální Type instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Objectsouboru .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci podmínky členství.

ToXml()

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuálního stavu.

ToXml(PolicyLevel)

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuálního stavu pomocí zadaného kontextu na úrovni zásad.

Platí pro