Sdílet prostřednictvím


CancellationTokenSource.CancelAsync Metoda

Definice

Sdělí žádost o zrušení asynchronně.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ CancelAsync();
public System.Threading.Tasks.Task CancelAsync ();
member this.CancelAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function CancelAsync () As Task

Návraty

Úkol, který se dokončí po dokončení operací, které lze zrušit, a zpětná volání zaregistrovaná u přidruženého CancellationToken .

Výjimky

Poznámky

Přidružený CancellationToken uživatel bude upozorněn na zrušení a synchronně přejde do stavu, ve kterém IsCancellationRequested vrátí truehodnotu . Všechna zpětná volání nebo zrušitelné operace zaregistrované v nástroji CancellationToken se budou spouštět asynchronně, přičemž vrácená Task hodnota představuje jejich konečné dokončení.

Zpětná volání zaregistrovaná pomocí tokenu by neměla vyvolat výjimky. Nicméně všechny takové výjimky, které jsou vyvolány, budou agregovány do AggregateException, tak, že jedno zpětné volání vyvolá výjimku nezabrání spuštění jiných registrovaných zpětných volání.

Při ExecutionContext vyvolání zpětného volání se znovu vytvoří záznam, který byl zaznamenán při registraci každého zpětného volání.

Platí pro