ControllerBase.ValidateRequest Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která označuje, zda je pro tento požadavek povoleno ověření požadavku.

public bool ValidateRequest { get; set; }
member this.ValidateRequest : bool with get, set
Public Property ValidateRequest As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true if request validation is enabled for this request; jinak nepravda. Výchozí hodnota je true.

Platí pro