LinqDesignerDataSourceView.CanPage Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda LinqDataSourceView objekt, který je přidružen k aktuálnímu LinqDataSource ovládacímu prvku podporuje stránkování dat, která je načtena metodou ExecuteSelect(DataSourceSelectArguments) .

public:
 virtual property bool CanPage { bool get(); };
public override bool CanPage { get; }
member this.CanPage : bool
Public Overrides ReadOnly Property CanPage As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true pokud je podporováno stránkování dat načtených metodou ExecuteSelect(DataSourceSelectArguments) ; v opačném případě false.

Platí pro

Viz také