Page.ArrangeOverride(Size) Metoda

Definice

Uspořádá obsah (podřízené prvky) souboru Page.

protected:
 override System::Windows::Size ArrangeOverride(System::Windows::Size arrangeBounds);
protected override System.Windows.Size ArrangeOverride (System.Windows.Size arrangeBounds);
override this.ArrangeOverride : System.Windows.Size -> System.Windows.Size
Protected Overrides Function ArrangeOverride (arrangeBounds As Size) As Size

Parametry

arrangeBounds
Size

Velikost, která se má použít k uspořádání podřízených prvků.

Návraty

Size

A Size , který představuje uspořádanou velikost stránky.

Platí pro