TextBox.Text Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví textový obsah textového pole.

public:
 property System::String ^ Text { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.Text)]
public string Text { get; set; }
[<System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.Text)>]
member this.Text : string with get, set
Public Property Text As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec obsahující textový obsah textového pole. Výchozí hodnota je prázdný řetězec ("").

Atributy

Poznámky

Získání této vlastnosti vrátí kopii řetězce obsahu textového pole. Nastavení této vlastnosti nahradí obsah textového pole zadaným řetězcem.

Tato vlastnost nepodporuje animaci.

Při použití ve scénářích datových vazeb tato vlastnost používá výchozí chování UpdateSourceTrigger.LostFocusaktualizace .

Použití elementu vlastnosti XAML

<object>  
  String  
</object>  

Informace o vlastnosti závislosti

Pole identifikátoru TextProperty
Vlastnosti metadat nastavené na true BindsTwoWayByDefault, Journal

Platí pro

Viz také