CollectionView.RefreshOrDefer Metoda

Definice

Aktualizuje zobrazení nebo určuje, že zobrazení se musí aktualizovat po dokončení cyklu odložit.

protected:
 void RefreshOrDefer();
protected void RefreshOrDefer ();
member this.RefreshOrDefer : unit -> unit
Protected Sub RefreshOrDefer ()

Platí pro