WindowsRuntimeSystemExtensions.AsAsyncAction(Task) Metoda

Definice

Vrátí prostředí Windows Runtime asynchronní akci, která představuje spuštěnou úlohu.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Windows::Foundation::IAsyncAction ^ AsAsyncAction(System::Threading::Tasks::Task ^ source);
public static Windows.Foundation.IAsyncAction AsAsyncAction (this System.Threading.Tasks.Task source);
static member AsAsyncAction : System.Threading.Tasks.Task -> Windows.Foundation.IAsyncAction
<Extension()>
Public Function AsAsyncAction (source As Task) As IAsyncAction

Parametry

source
Task

Spuštěný úkol

Návraty

Instance IAsyncAction , která představuje spuštěný úkol.

Výjimky

source je null.

source je nezahájený úkol.

Poznámky

Poznámka

V jazyce Visual Basic a C# můžete tuto metodu volat jako metodu instance pro libovolný objekt typu Task. Pokud k volání této metody použijete syntaxi metody instance, vynechejte první parametr. Další informace najdete v tématu Metody rozšíření (Visual Basic) nebo Metody rozšíření (Průvodce programováním v C#).

Tuto metodu použijte, když chcete předat úlohu metodě prostředí Windows Runtime, která provádí asynchronní akci.

Třída AsyncInfo poskytuje statické metody (Sharedmetody v jazyce Visual Basic), které vytvářejí a spouští prostředí Windows Runtime asynchronní akce, které představují úlohy, které mohou reagovat na žádosti o zrušení a hlásit průběh.

Platí pro