Element.FindByName(String) Metoda

Definice

Vrátí prvek, který má zadaný název.

public object FindByName (string name);
abstract member FindByName : string -> obj
override this.FindByName : string -> obj

Parametry

name
String

Název elementu, který chcete najít.

Návraty

Object

Prvek, který má zadaný název.

Implementuje

Platí pro