výrazy výchozí hodnoty – vytvoří výchozí hodnotu.

Výraz výchozí hodnoty vytvoří výchozí hodnotu typu. Existují dva druhy výrazů výchozí hodnoty: volání výchozího operátoru a výchozí literál.

Klíčové slovo použijete default také jako výchozí popisek případu v rámciswitch příkazu.

default – operátor

Argumentem operátoru default musí být název typu nebo parametr typu, jak ukazuje následující příklad:

Console.WriteLine(default(int)); // output: 0
Console.WriteLine(default(object) is null); // output: True

void DisplayDefaultOf<T>()
{
  var val = default(T);
  Console.WriteLine($"Default value of {typeof(T)} is {(val == null ? "null" : val.ToString())}.");
}

DisplayDefaultOf<int?>();
DisplayDefaultOf<System.Numerics.Complex>();
DisplayDefaultOf<System.Collections.Generic.List<int>>();
// Output:
// Default value of System.Nullable`1[System.Int32] is null.
// Default value of System.Numerics.Complex is (0, 0).
// Default value of System.Collections.Generic.List`1[System.Int32] is null.

výchozí literál

Literál můžete použít default k vytvoření výchozí hodnoty typu, když kompilátor dokáže odvodit typ výrazu. Literálový default výraz vytvoří stejnou hodnotu jako default(T) výraz, kde T je odvozený typ. Literál můžete použít default v některém z následujících případů:

Následující příklad ukazuje použití literálu default :

T[] InitializeArray<T>(int length, T initialValue = default)
{
  if (length < 0)
  {
    throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(length), "Array length must be nonnegative.");
  }

  var array = new T[length];
  for (var i = 0; i < length; i++)
  {
    array[i] = initialValue;
  }
  return array;
}

void Display<T>(T[] values) => Console.WriteLine($"[ {string.Join(", ", values)} ]");

Display(InitializeArray<int>(3)); // output: [ 0, 0, 0 ]
Display(InitializeArray<bool>(4, default)); // output: [ False, False, False, False ]

System.Numerics.Complex fillValue = default;
Display(InitializeArray(3, fillValue)); // output: [ (0, 0), (0, 0), (0, 0) ]

Tip

Pomocí pravidla stylu .NET IDE0034 určete předvolbu použití literálu default v základu kódu.

specifikace jazyka C#

Další informace najdete v části Výrazy výchozích hodnotspecifikace jazyka C#.

Viz také