Sdílet prostřednictvím


Nastavení zaúčtování správy rabatu

Účetní profily správy rabatů se používají k určení položek účtování pro řádky výpočtu správy rabatů. Když je v záhlaví nabídky vybrán účetní profil, použije se na všechny řádky nabídky.

Tato funkce funguje napříč společnostmi (právnickými osobami). Můžete určit společnost, pro kterou budou časově rozlišeny dodávky a kterou budou zaplaceny nároky. Můžete také nastavit různé debetní účty dodávek a kreditní účty odpisů podle zdrojové účetní společnosti.

Chcete-li nastavit účetní profily správy rabatu pro zákazníky a dodavatele, přejděte na Správa rabatů > Nastavení účtování správy rabatů > Účetní profily správy rabatů. Stránka Účetní profily správy rabatů obsahuje podokno se seznamem, které zobrazuje všechny vaše stávající profily. Tlačítka v podokně akcí můžete přidat profily do seznamu nebo je odstranit.

Zbývající části tohoto článku popisují, jak použít dostupná pole při vytváření nebo úpravách profilu.

Záhlaví účetního profilu

Následující tabulka Popisuje nastavení, která jsou k dispozici v části záhlaví každého účetního profilu správy rabatů.

Pole Popis
Účetní profil Zadejte jedinečný název profilu.
popis Zadejte Popis profilu.
Modul Vyberte modul, s nímž jsou rabaty a autorské poplatky profilu spojeny (Zákazník nebo Dodavatel).
Typ Vyberte typ profilu (Rabat nebo Autorský poplatek).
Typ platby

Toto pole určuje formát zaúčtovaného výstupu rabatu.

Když je pole Typ nastaveno na Rabat, jsou k dispozici následující hodnoty:

 • Platba pomocí závazků - Když zaúčtujete zákaznický rabat, vytvoří se faktura dodavatele pro dodavatele úhrady, která je nastavena na zákazníka rabatu. Když zaúčtujete rabat dodavatele, vytvoří se faktura dodavatele pro účet dodavatele rabatu.
 • Odpočty zákazníků - Když zaúčtujete rabat, vytvoří se deník odpočtu zákazníka pro zákazníka rabatu.
 • Odpočty zákazníka daňové faktury - Když zaúčtujete rabat, vytvoří se volná faktura pro zákazníka rabatu.
 • Obchodní výdaje - Když zaúčtujete rabat, vytvoří se deník odpočtu zákazníka pro zákazníka rabatu.
 • Vykazování - Když zaúčtujete rabat, vytvoří se deník odpočtu zákazníka pro zákazníka rabatu.

Když je pole Typ nastaveno na Autorský poplatek, jsou k dispozici následující hodnoty:

 • Platba pomocí závazků - Když zaúčtujete rabat, vytvoří se faktura dodavatele pro účet dodavatele rabatu.
 • Vykazování - Když zaúčtujete rabat, vytvoří se faktura dodavatele pro účet dodavatele rabatu.

Další informace naleznete v následující části Typy plateb.

Společnost Zvolte společnost (právnickou osobu), pro kterou budou časově rozlišeny dodávky a kterou budou zaplaceny nároky.

Typy plateb

Následující tabulka shrnuje, jak různá nastavení pole Typ platby ovlivní, kde jsou zaúčtovány platby. Platby lze zaúčtovat na zákaznický účet, účet dodavatele nebo na účet úhrady, v závislosti na cílové transakci a typu rabatu.

Typ platby Typ cílové transakce Typ rabatu Platba na (fakturační účet)
Platba pomocí závazků Deník faktur dodavatele Rabat odběratele Účet dodavatele úhrady zákazníka
Platba pomocí závazků Deník faktur dodavatele Autorský poplatek zákazníka Účet dodavatele
Platba pomocí závazků Deník faktur dodavatele Rabat dodavatele Účet dodavatele
Srážky u odběratele Denní deník Rabat odběratele Účet odběratele
Odpočty zákazníků daňové faktury Volné faktury Rabat odběratele Účet odběratele
Obchodní výdaje Denní deník Rabat odběratele Účet odběratele
Vykazování Denní deník Rabat odběratele Účet odběratele
Vykazování Deník faktur dodavatele Autorský poplatek zákazníka Účet dodavatele
Vykazování Deník faktur dodavatele Rabat dodavatele Účet dodavatele

Poznámka

Při nastavování nabídek správy rabatu zvažte následující body:

 • Pro nabídky, kde je pole Odsouhlasit podle je nastaveno na Nabídka, nemůžete během zaúčtování použít dynamický účet nabídky. Musíte použít určený účet zákazníka nebo dodavatele.
 • Pro nabídky, kde je pole Odsouhlasit podle nastaveno na Řádek, můžete použít účetní profil, který kompenzuje dynamický účet nabídky na řádku nabídky, protože zákazník nebo dodavatel je nastaven podle řádku nabídky.

Záložka s náhledem Účtování

Následující tabulka popisuje pole, která jsou k dispozici na záložce s náhledem Účtování každého účetního profilu správy rabatů.

Pole popis
Typ strany Dal Vyberte, zda chcete připsat kredit na účet hlavní knihy nebo zákazníka. Pokud je pole Typ platby v záhlaví nastaveno na Odpočty zákazníků daňové faktury, toto pole je nastaveno na Účet hlavní knihy. U rabatu dodavatele je toto pole nastaveno na Účet hlavní knihy.
Dal účet Vyberte účet, na který jsou zaúčtovány částky kreditu, při vytvoření dodávek rabatu. Tento účet bude také použit jako protiúčet, když je rabat zaúčtován pro kreditování zákazníka nebo debetování dodavatele.
Název deníku
(V části Dodávka)
Vyberte název deníku, který se má použít k zaznamenání zaúčtované dodávky.
Typ Vyberte, zda chcete zaúčtovat rabat na účet hlavní knihy nebo na zákazníka či dodavatele. Pokud je pole Typ platby v záhlaví nastaveno na Odpočty zákazníků daňové faktury, toto pole je nastaveno na Zákazník/dodavatel.
Použití zdroje účtu

Vyberte jednu z následujících hodnot:

 • Pevný účet - Pokud vyberete tuto hodnotu, musíte zadat účet v poli Účet rabatu.
 • Účet řádku nabídky - Použijte účet zákazníka nebo dodavatele uvedený na řádku rabatu. Tuto hodnotu můžete vybrat pouze u nabídek, kde je pole Odsouhlasit podle nastaveno na Řádek a řádky nabídky, kde je pole Kód účtu nastaveno na Tabulka. To se nevztahuje na profily účtování licenčních poplatků zákazníků nebo rabaty dodavatelů, které jsou založeny na prodejních objednávkách.
Účet rabatu Účet, na který budou skutečné náklady rabatu zaúčtovány.
Název deníku
(Ve skupině polí Správy rabatu)
Vyberte název deníku, který se má použít k zaúčtování dobropisu pro částku rabatu zákazníkovi nebo dodavateli. Toto pole není k dispozici, pokud je pole Typ platby v záhlaví nastaveno na Odpočty zákazníků daňové faktury. U rabatů pro zákazníky budou k dispozici názvy žurnálů typu Deník. U licenčních poplatků zákazníků a slev prodejců budou k dispozici názvy žurnálů typu Záznam faktury dodavatele.
Skupina DPH zboží Uveďte, zda je rabat zdanitelný.
Název deníku
(Ve skupině polí Odpis)
Pokud se zaúčtovaný rabat nerovná dodávce, může být rozdíl odepsán. Vyberte název deníku, který se má použít k zaznamenání zaúčtovaného odpisu.

Záložka s náhledem Zaúčtování podle společnosti

Záložka s náhledem Zaúčtování podle společnosti každého účetního profilu správy rabatu vám umožní určit účet pro zaúčtování, který používá každá společnost (právnická osoba) v mřížce.

Tlačítka na panelu nástrojů používejte k přidání společností do mřížky a jejich odstranění. Pokaždé, když přidáte řádek do mřížky, použijte pole Společnost pro určení právnické osoby pro daný řádek. Pole Název se poté nastaví automaticky.

Vyberte řádek pro každou společnost a poté pomocí polí pod mřížkou zadejte následující informace:

 • Typ debetu – Vyberte, zda chcete debovat účet hlavní knihy nebo dodavatele. U rabatu zákazníků a autorských poplatků je toto pole nastaveno na Účet hlavní knihy.
 • Účet debetu - Zadejte účet, na který je zaúčtována částka debetu, když jsou vytvořeny dodávky.
 • Hlavní účet - Vyberte hlavní účet pro odpisy.