Zakázání přístupu ke službám Microsoft 365 pomocí PowerShellu

Tento článek se týká Microsoft 365 Enterprise i Office 365 Enterprise.

Když se účtu Microsoft 365 přiřadí licence z licenčního plánu, zpřístupní se uživateli z této licence služby Microsoft 365. Můžete ale řídit služby Microsoft 365, ke kterým má uživatel přístup. I když například licence umožňuje přístup ke službě SharePoint Online, můžete k ní přístup zakázat. Pomocí PowerShellu můžete zakázat přístup k libovolnému počtu služeb pro konkrétní licenční plán pro:

 • Individuální účet.
 • Skupina účtů.
 • Všechny účty ve vaší organizaci

Poznámka

Existují závislosti služby Microsoft 365, které vám můžou zabránit v zakázání určité služby, pokud na ní závisejí jiné služby.

Použití sady Microsoft Graph PowerShell SDK

Nejprve se připojte ke svému tenantovi Microsoftu 365.

Přiřazování a odebírání licencí pro uživatele vyžaduje obor oprávnění User.ReadWrite.All nebo jedno z dalších oprávnění uvedených na referenční stránce přiřazení licence Graph API.

Ke čtení licencí dostupných v tenantovi se vyžaduje obor oprávnění Organization.Read.All.

Connect-Graph -Scopes User.ReadWrite.All, Organization.Read.All

Dále pomocí tohoto příkazu zobrazte dostupné licenční plány, označované také jako SkuPartNumber:

Get-MgSubscribedSku | Select SkuId, SkuPartNumber, ServicePlans | Sort SkuPartNumber

Další informace najdete v tématu Zobrazení licencí a služeb pomocí PowerShellu.

Pokud chcete zobrazit předchozí a následující výsledky postupů v tomto tématu, přečtěte si téma Zobrazení podrobností o licencích a službách účtu pomocí PowerShellu.

Zakázání konkrétních služeb Microsoftu 365 pro konkrétní uživatele pro konkrétní licenční plán

Pokud chcete pro konkrétní licenční plán zakázat konkrétní sadu služeb Microsoft 365 pro uživatele, proveďte následující kroky:

Krok 1: Pomocí následující syntaxe identifikujte v licenčním plánu nežádoucí služby:

Nejprve vypište licenční plány dostupné ve vašem tenantovi pomocí následujícího příkazu.

Get-MgSubscribedSku | Select SkuPartNumber

SkuPartNumber
-------------
EMSPREMIUM
SPE_E5
RIGHTSMANAGEMENT_ADHOC

Dále použijte SkuPartNumber z výše uvedeného příkazu a zobrazte seznam plánů služeb dostupných pro daný licenční plán (SKU).

Následující příklad uvádí všechny plány služeb dostupné pro SPE_E5 (Microsoft 365 E5).

Get-MgSubscribedSku -All | Where SkuPartNumber -eq 'SPE_E5' | select -ExpandProperty ServicePlans
AppliesTo ProvisioningStatus ServicePlanId            ServicePlanName
--------- ------------------ -------------            ---------------
User   Success      b21a6b06-1988-436e-a07b-51ec6d9f52ad PROJECT_O365_P3
User   Success      64bfac92-2b17-4482-b5e5-a0304429de3e MICROSOFTENDPOINTDLP
User   Success      199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2 MICROSOFTBOOKINGS
User   Success      6db1f1db-2b46-403f-be40-e39395f08dbb CUSTOMER_KEY
User   Success      4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af WHITEBOARD_PLAN3
User   Success      07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01 FLOW_O365_P3
User   Success      9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2 POWERAPPS_O365_P3
User   Success      e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1 FORMS_PLAN_E5
User   Success      57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929 TEAMS1
User   Success      21b439ba-a0ca-424f-a6cc-52f954a5b111 WIN10_PRO_ENT_SUB
User   Success      eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998 AAD_PREMIUM_P2
User   Success      c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5 INTUNE_A
User   Success      7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653 YAMMER_ENTERPRISE
User   Success      a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97 SWAY
User   Success      e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014 SHAREPOINTWAC
User   Success      5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72 SHAREPOINTENTERPRISE
User   Success      b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9 PROJECTWORKMANAGEMENT
User   Success      43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38 OFFICESUBSCRIPTION
User   Success      0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c MCOSTANDARD
User   Success      9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db LOCKBOX_ENTERPRISE
User   Success      efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0 EXCHANGE_S_ENTERPRISE

Úplný seznam licenčních plánů (označovaných také jako názvy produktů), zahrnutých plánů služeb a odpovídající popisné názvy najdete v tématu Názvy produktů a identifikátory plánů služeb pro licencování. (Pomocí Id plánu služby vyhledejte odpovídající popisný název plánu služby.

Následující příklad přiřadí SPE_E5 (Microsoft 365 E5) s vypnutými službami MICROSOFTBOOKINGS (Microsoft Bookings) a LOCKBOX_ENTERPRISE (Customer Lockbox):

$e5Sku = Get-MgSubscribedSku -All | Where SkuPartNumber -eq 'SPE_E5'
$disabledPlans = $e5Sku.ServicePlans | `
  Where ServicePlanName -in ("LOCKBOX_ENTERPRISE", "MICROSOFTBOOKINGS") | `
  Select -ExpandProperty ServicePlanId

$addLicenses = @(
  @{
    SkuId = $e5Sku.SkuId
    DisabledPlans = $disabledPlans
  }
)

Set-MgUserLicense -UserId "belinda@litwareinc.com" -AddLicenses $addLicenses -RemoveLicenses @()

Vlastnost DisabledPlans parametru AddLicenses v Set-MgUserLicense přepíše existující hodnotu DisabledPlans uživatele. Aby se zachoval stav stávajících plánů služeb, musí být aktuální stav plánů služeb uživatele sloučen s novými plány, které budou zakázány.

Nezahrnou-li se stávající plány DisabledPlans, bude dříve zakázaný plán uživatele povolen.

Následující příklad aktualizuje uživatele s SPE_E5 (Microsoft 365 E5) a vypne plány služby Sway a Forms a ponechá stávající plány uživatele v aktuálním stavu:

## Get the services that have already been disabled for the user.
$userLicense = Get-MgUserLicenseDetail -UserId "belinda@fdoau.onmicrosoft.com"
$userDisabledPlans = $userLicense.ServicePlans | `
  Where ProvisioningStatus -eq "Disabled" | `
  Select -ExpandProperty ServicePlanId

## Get the new service plans that are going to be disabled
$e5Sku = Get-MgSubscribedSku -All | Where SkuPartNumber -eq 'SPE_E5'
$newDisabledPlans = $e5Sku.ServicePlans | `
  Where ServicePlanName -in ("SWAY", "FORMS_PLAN_E5") | `
  Select -ExpandProperty ServicePlanId

## Merge the new plans that are to be disabled with the user's current state of disabled plans
$disabledPlans = ($userDisabledPlans + $newDisabledPlans) | Select -Unique

$addLicenses = @(
  @{
    SkuId = $e5Sku.SkuId
    DisabledPlans = $disabledPlans
  }
)
## Update user's license
Set-MgUserLicense -UserId "belinda@litwareinc.onmicrosoft.com" -AddLicenses $addLicenses -RemoveLicenses @()

Použití modulu Microsoft Azure Active Directory pro Windows PowerShell

Nejprve se připojte ke svému tenantovi Microsoftu 365.

Dále pomocí tohoto příkazu zobrazte dostupné licenční plány označované také jako AccountSkuIds:

Get-MsolAccountSku | Select AccountSkuId | Sort AccountSkuId

Poznámka

PowerShell Core nepodporuje modul Microsoft Azure Active Directory pro modul Windows PowerShell a rutiny s Msol v názvu. Pokud chcete tyto rutiny dál používat, musíte je spustit z Windows PowerShell.

Další informace najdete v tématu Zobrazení licencí a služeb pomocí PowerShellu.

Pokud chcete zobrazit předchozí a následující výsledky postupů v tomto tématu, přečtěte si téma Zobrazení podrobností o licencích a službách účtu pomocí PowerShellu.

K dispozici je skript PowerShellu, který automatizuje postupy popsané v tomto tématu. Skript konkrétně umožňuje zobrazit a zakázat služby ve vaší organizaci Microsoft 365, včetně Sway. Další informace najdete v tématu Zakázání přístupu k Sway pomocí PowerShellu.

Zakázání konkrétních služeb Microsoftu 365 pro konkrétní uživatele pro konkrétní licenční plán

Pokud chcete pro konkrétní licenční plán zakázat konkrétní sadu služeb Microsoft 365 pro uživatele, proveďte následující kroky:

Krok 1: Pomocí následující syntaxe identifikujte v licenčním plánu nežádoucí služby:

$LO = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId <AccountSkuId> -DisabledPlans "<UndesiredService1>", "<UndesiredService2>"...

Následující příklad vytvoří objekt LicenseOptions, který zakáže služby Office a SharePoint Online v licenčním plánu s názvem litwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Enterprise E3).

$LO = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "litwareinc:ENTERPRISEPACK" -DisabledPlans "SHAREPOINTWAC", "SHAREPOINTENTERPRISE"

Krok 2: U jednoho nebo více uživatelů použijte objekt LicenseOptions z kroku 1.

Pokud chcete vytvořit nový účet se zakázanými službami, použijte následující syntaxi:

New-MsolUser -UserPrincipalName <Account> -DisplayName <DisplayName> -FirstName <FirstName> -LastName <LastName> -LicenseAssignment <AccountSkuId> -LicenseOptions $LO -UsageLocation <CountryCode>

Následující příklad vytvoří nový účet pro Allie Bellew, který přiřadí licenci a zakáže služby popsané v kroku 1.

New-MsolUser -UserPrincipalName allieb@litwareinc.com -DisplayName "Allie Bellew" -FirstName Allie -LastName Bellew -LicenseAssignment litwareinc:ENTERPRISEPACK -LicenseOptions $LO -UsageLocation US

Další informace o vytváření uživatelských účtů v PowerShellu pro Microsoft 365 najdete v tématu Vytvoření uživatelských účtů pomocí PowerShellu.

Pokud chcete zakázat služby pro existujícího licencovaného uživatele, použijte následující syntaxi:

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName <Account> -LicenseOptions $LO

Tento příklad zakáže služby pro uživatele BelindaN@litwareinc.com.

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName belindan@litwareinc.com -LicenseOptions $LO

Pokud chcete zakázat služby popsané v kroku 1 pro všechny stávající licencované uživatele, zadejte název plánu Microsoft 365 v zobrazení rutiny Get-MsolAccountSku (například litwareinc:ENTERPRISEPACK) a spusťte následující příkazy:

$acctSKU="<AccountSkuId>"
$AllLicensed = Get-MsolUser -All | Where {$_.isLicensed -eq $true -and $_.licenses.AccountSku.SkuPartNumber -contains ($acctSKU).Substring($acctSKU.IndexOf(":")+1, $acctSKU.Length-$acctSKU.IndexOf(":")-1)}
$AllLicensed | ForEach {Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -LicenseOptions $LO}

Pokud použijete rutinu Get-MsolUser bez použití parametru All , vrátí se pouze prvních 500 uživatelských účtů.

Pokud chcete zakázat služby pro skupinu existujících uživatelů, použijte k identifikaci uživatelů některou z následujících metod:

Metoda 1. Filtrování účtů na základě existujícího atributu účtu

K tomu použijte následující syntaxi:

$x = Get-MsolUser -All <FilterableAttributes>
$x | ForEach {Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -LicenseOptions $LO}

Následující příklad zakáže služby pro uživatele v prodejním oddělení v USA.

$USSales = Get-MsolUser -All -Department "Sales" -UsageLocation "US"
$USSales | ForEach {Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -LicenseOptions $LO}

Metoda 2: Použití seznamu konkrétních účtů

Chcete-li to provést, proveďte následující kroky:

 1. Vytvořte textový soubor, který obsahuje jeden účet na každém řádku takto:

  akol@contoso.com
  tjohnston@contoso.com
  kakers@contoso.com
  

  V tomto příkladu je textový soubor C:\My Documents\Accounts.txt.

 2. Spusťte následující příkaz:

  Get-Content "C:\My Documents\Accounts.txt" | foreach {Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_ -LicenseOptions $LO}
  

Pokud chcete zakázat přístup ke službám pro více licenčních plánů, opakujte výše uvedené pokyny pro každý licenční plán a ujistěte se, že:

 • Uživatelským účtům byl přiřazen licenční plán.
 • Služby, které se mají zakázat, jsou k dispozici v licenčním plánu.

Pokud chcete zakázat služby Microsoftu 365 pro uživatele při přiřazování k licenčnímu plánu, přečtěte si téma Zákaz přístupu ke službám při přiřazování uživatelských licencí.

Přiřazení všech služeb v licenčním plánu k uživatelskému účtu

U uživatelských účtů, u kterých byly služby zakázané, můžete povolit všechny služby pro konkrétní licenční plán pomocí těchto příkazů:

$userUPN="<user account UPN>"
$acctSKU="<AccountSkuId>"
$LO = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $acctSKU
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $userUPN -LicenseOptions $LO

Správa uživatelských účtů, licencí a skupin Microsoft 365 pomocí PowerShellu

Správa Microsoftu 365 pomocí PowerShellu

Začínáme s PowerShellem pro Microsoft 365