Sdílet prostřednictvím


Styl multiplatformní Xamarin.Forms aplikace

V tomto rychlém startu se naučíte:

 • Style a Xamarin.Forms Shell application using XAML styles.
 • Pomocí Opětovné načítání za provozu XAML můžete zobrazit změny uživatelského rozhraní bez opětovného sestavení aplikace.

Rychlý start vás provede stylem multiplatformní Xamarin.Forms aplikace se styly XAML. Kromě toho rychlý start používá Opětovné načítání za provozu XAML k aktualizaci uživatelského rozhraní spuštěné aplikace, aniž by bylo nutné aplikaci znovu sestavit. Další informace o Opětovné načítání za provozu XAML naleznete v tématu OPĚTOVNÉ NAČÍTÁNÍ ZA PROVOZU XAML pro Xamarin.Forms.

Poslední aplikace je znázorněná níže:

Poznámky – stránkaStránka pro zadávání poznámekO stránce

Požadavky

Před pokusem o tento rychlý start byste měli úspěšně dokončit předchozí rychlý start .

Aktualizace aplikace pomocí sady Visual Studio

 1. Spusťte Visual Studio a otevřete řešení Poznámek.

 2. Sestavte a spusťte projekt na zvolené platformě. Další informace najdete v tématu Sestavení rychlého startu.

  Nechte aplikaci spuštěnou a vraťte se do sady Visual Studio.

 3. V Průzkumník řešení otevřete v projektu Notes soubor App.xaml. Potom nahraďte stávající kód následujícím kódem:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <Application xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
         xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
         x:Class="Notes.App">
  
    <!-- Resources used by multiple pages in the application -->     
    <Application.Resources>
  
      <Thickness x:Key="PageMargin">20</Thickness>
  
      <!-- Colors -->
      <Color x:Key="AppPrimaryColor">#1976D2</Color>
      <Color x:Key="AppBackgroundColor">AliceBlue</Color>
      <Color x:Key="PrimaryColor">Black</Color>
      <Color x:Key="SecondaryColor">White</Color>
      <Color x:Key="TertiaryColor">Silver</Color>
  
      <!-- Implicit styles -->
      <Style TargetType="ContentPage"
          ApplyToDerivedTypes="True">
        <Setter Property="BackgroundColor"
            Value="{StaticResource AppBackgroundColor}" />
      </Style>
  
      <Style TargetType="Button">
        <Setter Property="FontSize"
            Value="Medium" />
        <Setter Property="BackgroundColor"
            Value="{StaticResource AppPrimaryColor}" />
        <Setter Property="TextColor"
            Value="{StaticResource SecondaryColor}" />
        <Setter Property="CornerRadius"
            Value="5" />
      </Style>
  
    </Application.Resources>
  </Application>
  

  Tento kód definuje Thickness hodnotu, řadu Color hodnot a implicitní styly pro typy ContentPage a Button typy. Všimněte si, že tyto styly, které jsou na úrovni ResourceDictionaryaplikace , lze využívat v celé aplikaci. Další informace o stylu XAML naleznete v tématu Styling v rychlém startu Xamarin.Forms Podrobné informace.

  Po provedení změn v souboru App.xaml Opětovné načítání za provozu XAML aktualizuje uživatelské rozhraní spuštěné aplikace, aniž by bylo nutné aplikaci znovu sestavit. Konkrétně se změní barva pozadí každé stránky. Ve výchozím nastavení Opětovné načítání za provozu změny použije okamžitě po zastavení psaní. Existuje ale nastavení předvoleb, které se dá změnit, pokud chcete, počkat na uložení souboru, aby se změny použily.

 4. V Průzkumník řešení otevřete v projektu Notes soubor AppShell.xaml. Potom nahraďte stávající kód následujícím kódem:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <Shell xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
      xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
      xmlns:views="clr-namespace:Notes.Views"
      x:Class="Notes.AppShell">
  
    <Shell.Resources>
      <!-- Style Shell elements -->
      <Style x:Key="BaseStyle"
          TargetType="Element">
        <Setter Property="Shell.BackgroundColor"
            Value="{StaticResource AppPrimaryColor}" />
        <Setter Property="Shell.ForegroundColor"
            Value="{StaticResource SecondaryColor}" />
        <Setter Property="Shell.TitleColor"
            Value="{StaticResource SecondaryColor}" />
        <Setter Property="Shell.TabBarUnselectedColor"
            Value="#95FFFFFF"/>
      </Style>
      <Style TargetType="TabBar"
          BasedOn="{StaticResource BaseStyle}" />
    </Shell.Resources>
  
    <!-- Display a bottom tab bar containing two tabs -->  
    <TabBar>
      <ShellContent Title="Notes"
             Icon="icon_feed.png"
             ContentTemplate="{DataTemplate views:NotesPage}" />
      <ShellContent Title="About"
             Icon="icon_about.png"
             ContentTemplate="{DataTemplate views:AboutPage}" />
    </TabBar>
  </Shell>
  

  Tento kód přidá do slovníku Shell prostředků dva styly, které definují řadu Color hodnot používaných aplikací.

  Po provedení změn AppShell.xaml Opětovné načítání za provozu XAML aktualizuje uživatelské rozhraní spuštěné aplikace bez opětovného sestavení aplikace. Konkrétně se změní barva pozadí chromu Prostředí.

 5. V Průzkumník řešení otevřete v projektu Notes ve složce Views soubor NotesPage.xaml. Potom nahraďte stávající kód následujícím kódem:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
         xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
         x:Class="Notes.Views.NotesPage"
         Title="Notes">
  
    <ContentPage.Resources>
      <!-- Define a visual state for the Selected state of the CollectionView -->
      <Style TargetType="StackLayout">
        <Setter Property="VisualStateManager.VisualStateGroups">
          <VisualStateGroupList>
            <VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
              <VisualState x:Name="Normal" />
              <VisualState x:Name="Selected">
                <VisualState.Setters>
                  <Setter Property="BackgroundColor"
                      Value="{StaticResource AppPrimaryColor}" />
                </VisualState.Setters>
              </VisualState>
            </VisualStateGroup>
          </VisualStateGroupList>
        </Setter>
      </Style>
    </ContentPage.Resources>
  
    <!-- Add an item to the toolbar -->
    <ContentPage.ToolbarItems>
      <ToolbarItem Text="Add"
             Clicked="OnAddClicked" />
    </ContentPage.ToolbarItems>
  
    <!-- Display notes in a list -->
    <CollectionView x:Name="collectionView"
            Margin="{StaticResource PageMargin}"
            SelectionMode="Single"
            SelectionChanged="OnSelectionChanged">
      <CollectionView.ItemsLayout>
        <LinearItemsLayout Orientation="Vertical"
                  ItemSpacing="10" />
      </CollectionView.ItemsLayout>
      <!-- Define the appearance of each item in the list -->
      <CollectionView.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
          <StackLayout>
            <Label Text="{Binding Text}"
                FontSize="Medium" />
            <Label Text="{Binding Date}"
                TextColor="{StaticResource TertiaryColor}"
                FontSize="Small" />
          </StackLayout>
        </DataTemplate>
      </CollectionView.ItemTemplate>
    </CollectionView>
  </ContentPage>
  

  Tento kód přidá implicitní styl, StackLayout který definuje vzhled každé vybrané položky v objektu CollectionView, na úrovni ResourceDictionarystránky a nastaví CollectionView.Margin a Label.TextColor vlastnost na hodnoty definované v aplikační úrovni ResourceDictionary. Všimněte si, že StackLayout implicitní styl byl přidán na úroveň ResourceDictionarystránky , protože je spotřebován NotesPagepouze .

  Po provedení změn NotesPage.xaml Opětovné načítání za provozu XAML aktualizuje uživatelské rozhraní spuštěné aplikace bez opětovného sestavení aplikace. Konkrétně se změní barva vybraných položek v sadě CollectionView .

 6. V Průzkumník řešení otevřete v projektu Notes ve složce Views soubor NoteEntryPage.xaml. Potom nahraďte stávající kód následujícím kódem:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
         xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
         x:Class="Notes.Views.NoteEntryPage"
         Title="Note Entry">
    <ContentPage.Resources>
      <!-- Implicit styles -->
      <Style TargetType="{x:Type Editor}">
        <Setter Property="BackgroundColor"
            Value="{StaticResource AppBackgroundColor}" />
      </Style>     
    </ContentPage.Resources>
  
    <!-- Layout children vertically -->
    <StackLayout Margin="{StaticResource PageMargin}">
      <Editor Placeholder="Enter your note"
          Text="{Binding Text}"
          HeightRequest="100" />
      <Grid ColumnDefinitions="*,*">
        <!-- Layout children in two columns -->
        <Button Text="Save"
            Clicked="OnSaveButtonClicked" />
        <Button Grid.Column="1"
            Text="Delete"
            Clicked="OnDeleteButtonClicked"/>
      </Grid>
    </StackLayout>
  </ContentPage>
  

  Tento kód přidá implicitní styl pro Editor úroveň ResourceDictionarystránky a nastaví StackLayout.Margin vlastnost na hodnotu definovanou v úrovni ResourceDictionaryaplikace . Všimněte si, že Editor implicitní styly byly přidány na úroveň ResourceDictionary stránky, protože je spotřebovává NoteEntryPagepouze .

 7. Ve spuštěné aplikaci přejděte na tlačítko NoteEntryPage.

  XAML Opětovné načítání za provozu aktualizované uživatelské rozhraní aplikace bez opětovného sestavení. Konkrétně barva pozadí změněné Editor ve spuštěné aplikaci a také vzhled Button objektů.

 8. V Průzkumník řešení otevřete v projektu Notes ve složce Views soubor AboutPage.xaml. Potom nahraďte stávající kód následujícím kódem:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
         xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
         x:Class="Notes.Views.AboutPage"
         Title="About">
    <!-- Layout children in two rows -->
    <Grid RowDefinitions="Auto,*">
      <Image Source="xamarin_logo.png"
          BackgroundColor="{StaticResource AppPrimaryColor}"
          Opacity="0.85"
          VerticalOptions="Center"
          HeightRequest="64" />
      <!-- Layout children vertically -->    
      <StackLayout Grid.Row="1"
             Margin="{StaticResource PageMargin}"
             Spacing="20">
        <Label FontSize="22">
          <Label.FormattedText>
            <FormattedString>
              <FormattedString.Spans>
                <Span Text="Notes"
                   FontAttributes="Bold"
                   FontSize="22" />
                <Span Text=" v1.0" />
              </FormattedString.Spans>
            </FormattedString>
          </Label.FormattedText>
        </Label>
        <Label Text="This app is written in XAML and C# with the Xamarin Platform." />
        <Button Text="Learn more"
            Clicked="OnButtonClicked" />
      </StackLayout>
    </Grid>
  </ContentPage>
  

  Tento kód nastaví Image.BackgroundColor a StackLayout.Margin vlastnosti na hodnoty definované na úrovni ResourceDictionaryaplikace .

 9. Ve spuštěné aplikaci přejděte na tlačítko AboutPage.

  XAML Opětovné načítání za provozu aktualizované uživatelské rozhraní aplikace bez opětovného sestavení. Konkrétně barva pozadí změněné Image ve spuštěné aplikaci.

Aktualizace aplikace pomocí Visual Studio pro Mac

 1. Spusťte Visual Studio pro Mac a otevřete projekt Poznámky.

 2. Sestavte a spusťte projekt na zvolené platformě. Další informace najdete v tématu Sestavení rychlého startu.

  Nechte aplikaci spuštěnou a vraťte se do Visual Studio pro Mac.

 3. V oblasti řešení otevřete v projektu Notes soubor App.xaml. Potom nahraďte stávající kód následujícím kódem:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <Application xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
         xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
         x:Class="Notes.App">
  
    <!-- Resources used by multiple pages in the application -->         
    <Application.Resources>
  
      <Thickness x:Key="PageMargin">20</Thickness>
  
      <!-- Colors -->
      <Color x:Key="AppPrimaryColor">#1976D2</Color>
      <Color x:Key="AppBackgroundColor">AliceBlue</Color>
      <Color x:Key="PrimaryColor">Black</Color>
      <Color x:Key="SecondaryColor">White</Color>
      <Color x:Key="TertiaryColor">Silver</Color>
  
      <!-- Implicit styles -->
      <Style TargetType="ContentPage"
          ApplyToDerivedTypes="True">
        <Setter Property="BackgroundColor"
            Value="{StaticResource AppBackgroundColor}" />
      </Style>
  
      <Style TargetType="Button">
        <Setter Property="FontSize"
            Value="Medium" />
        <Setter Property="BackgroundColor"
            Value="{StaticResource AppPrimaryColor}" />
        <Setter Property="TextColor"
            Value="{StaticResource SecondaryColor}" />
        <Setter Property="CornerRadius"
            Value="5" />
      </Style> 
    </Application.Resources>
  </Application>
  

  Tento kód definuje Thickness hodnotu, řadu Color hodnot a implicitní styly pro typy ContentPage a Button typy. Všimněte si, že tyto styly, které jsou na úrovni ResourceDictionaryaplikace , lze využívat v celé aplikaci. Další informace o stylu XAML naleznete v tématu Styling v rychlém startu Xamarin.Forms Podrobné informace.

  Po provedení změn v souboru App.xaml Opětovné načítání za provozu XAML aktualizuje uživatelské rozhraní spuštěné aplikace, aniž by bylo nutné aplikaci znovu sestavit. Konkrétně se změní barva pozadí každé stránky. Ve výchozím nastavení Opětovné načítání za provozu změny použije okamžitě po zastavení psaní. Existuje ale nastavení předvoleb, které se dá změnit, pokud chcete, počkat na uložení souboru, aby se změny použily.

 4. V oblasti řešení otevřete v projektu Notes soubor AppShell.xaml. Potom nahraďte stávající kód následujícím kódem:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <Shell xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
      xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
      xmlns:views="clr-namespace:Notes.Views"
      x:Class="Notes.AppShell">
  
    <Shell.Resources>
      <!-- Style Shell elements -->
      <Style x:Key="BaseStyle"
          TargetType="Element">
        <Setter Property="Shell.BackgroundColor"
            Value="{StaticResource AppPrimaryColor}" />
        <Setter Property="Shell.ForegroundColor"
            Value="{StaticResource SecondaryColor}" />
        <Setter Property="Shell.TitleColor"
            Value="{StaticResource SecondaryColor}" />
        <Setter Property="Shell.TabBarUnselectedColor"
            Value="#95FFFFFF"/>
      </Style>
      <Style TargetType="TabBar"
          BasedOn="{StaticResource BaseStyle}" />
    </Shell.Resources>
  
    <!-- Display a bottom tab bar containing two tabs -->
    <TabBar>
      <ShellContent Title="Notes"
             Icon="icon_feed.png"
             ContentTemplate="{DataTemplate views:NotesPage}" />
      <ShellContent Title="About"
             Icon="icon_about.png"
             ContentTemplate="{DataTemplate views:AboutPage}" />
    </TabBar>
  </Shell>
  

  Tento kód přidá do slovníku Shell prostředků dva styly, které definují řadu Color hodnot používaných aplikací.

  Po provedení změn AppShell.xaml Opětovné načítání za provozu XAML aktualizuje uživatelské rozhraní spuštěné aplikace bez opětovného sestavení aplikace. Konkrétně se změní barva pozadí chromu Prostředí.

 5. V oblasti řešení otevřete v projektu Poznámky ve složce Zobrazení soubor NotesPage.xaml. Potom nahraďte stávající kód následujícím kódem:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
         xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
         x:Class="Notes.Views.NotesPage"
         Title="Notes">
  
    <ContentPage.Resources>
      <!-- Define a visual state for the Selected state of the CollectionView -->
      <Style TargetType="StackLayout">
        <Setter Property="VisualStateManager.VisualStateGroups">
          <VisualStateGroupList>
            <VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
              <VisualState x:Name="Normal" />
              <VisualState x:Name="Selected">
                <VisualState.Setters>
                  <Setter Property="BackgroundColor"
                      Value="{StaticResource AppPrimaryColor}" />
                </VisualState.Setters>
              </VisualState>
            </VisualStateGroup>
          </VisualStateGroupList>
        </Setter>
      </Style>
    </ContentPage.Resources>
  
    <!-- Add an item to the toolbar -->
    <ContentPage.ToolbarItems>
      <ToolbarItem Text="Add"
             Clicked="OnAddClicked" />
    </ContentPage.ToolbarItems>
  
    <!-- Display notes in a list -->
    <CollectionView x:Name="collectionView"
            Margin="{StaticResource PageMargin}"
            SelectionMode="Single"
            SelectionChanged="OnSelectionChanged">
      <CollectionView.ItemsLayout>
        <LinearItemsLayout Orientation="Vertical"
                  ItemSpacing="10" />
      </CollectionView.ItemsLayout>
      <!-- Define the appearance of each item in the list -->
      <CollectionView.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
          <StackLayout>
            <Label Text="{Binding Text}"
                FontSize="Medium" />
            <Label Text="{Binding Date}"
                TextColor="{StaticResource TertiaryColor}"
                FontSize="Small" />
          </StackLayout>
        </DataTemplate>
      </CollectionView.ItemTemplate>
    </CollectionView>
  </ContentPage>
  

  Tento kód přidá implicitní styl, StackLayout který definuje vzhled každé vybrané položky v objektu CollectionView, na úrovni ResourceDictionarystránky a nastaví CollectionView.Margin a Label.TextColor vlastnost na hodnoty definované v aplikační úrovni ResourceDictionary. Všimněte si, že StackLayout implicitní styl byl přidán na úroveň ResourceDictionarystránky , protože je spotřebován NotesPagepouze .

  Po provedení změn NotesPage.xaml Opětovné načítání za provozu XAML aktualizuje uživatelské rozhraní spuštěné aplikace bez opětovného sestavení aplikace. Konkrétně se změní barva vybraných položek v sadě CollectionView .

 6. V oblasti řešení otevřete v projektu Notes ve složce Views soubor NoteEntryPage.xaml. Potom nahraďte stávající kód následujícím kódem:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
         xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
         x:Class="Notes.Views.NoteEntryPage"
         Title="Note Entry">
    <ContentPage.Resources>
      <!-- Implicit styles -->
      <Style TargetType="{x:Type Editor}">
        <Setter Property="BackgroundColor"
            Value="{StaticResource AppBackgroundColor}" />
      </Style>    
    </ContentPage.Resources>
  
    <!-- Layout children vertically -->
    <StackLayout Margin="{StaticResource PageMargin}">
      <Editor Placeholder="Enter your note"
          Text="{Binding Text}"
          HeightRequest="100" />
      <!-- Layout children in two columns -->
      <Grid ColumnDefinitions="*,*">
        <Button Text="Save"
            Clicked="OnSaveButtonClicked" />
        <Button Grid.Column="1"
            Text="Delete"
            Clicked="OnDeleteButtonClicked"/>
      </Grid>
    </StackLayout>
  </ContentPage>
  

  Tento kód přidá implicitní styly pro Editor úroveň ResourceDictionarystránky a nastaví StackLayout.Margin vlastnost na hodnotu definovanou v úrovni ResourceDictionaryaplikace . Všimněte si, že Editor implicitní styl byl přidán na úroveň ResourceDictionary stránky, protože ho využívá NoteEntryPagepouze .

 7. Ve spuštěné aplikaci přejděte na tlačítko NoteEntryPage.

  XAML Opětovné načítání za provozu aktualizované uživatelské rozhraní aplikace bez opětovného sestavení. Konkrétně barva pozadí změněné Editor ve spuštěné aplikaci a také vzhled Button objektů.

 8. V oblasti řešení otevřete v projektu Notes soubor AboutPage.xaml ve složce Zobrazení. Potom nahraďte stávající kód následujícím kódem:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
         xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
         x:Class="Notes.Views.AboutPage"
         Title="About">
    <!-- Layout children in two rows -->
    <Grid RowDefinitions="Auto,*">
      <Image Source="xamarin_logo.png"
          BackgroundColor="{StaticResource AppPrimaryColor}"
          Opacity="0.85"
          VerticalOptions="Center"
          HeightRequest="64" />
      <!-- Layout children vertically -->
      <StackLayout Grid.Row="1"
             Margin="{StaticResource PageMargin}"
             Spacing="20">
        <Label FontSize="22">
          <Label.FormattedText>
            <FormattedString>
              <FormattedString.Spans>
                <Span Text="Notes"
                   FontAttributes="Bold"
                   FontSize="22" />
                <Span Text=" v1.0" />
              </FormattedString.Spans>
            </FormattedString>
          </Label.FormattedText>
        </Label>
        <Label Text="This app is written in XAML and C# with the Xamarin Platform." />
        <Button Text="Learn more"
            Clicked="OnButtonClicked" />
      </StackLayout>
    </Grid>
  </ContentPage>
  

  Tento kód nastaví Image.BackgroundColor a StackLayout.Margin vlastnosti na hodnoty definované na úrovni ResourceDictionaryaplikace .

 9. Ve spuštěné aplikaci přejděte na tlačítko AboutPage.

  XAML Opětovné načítání za provozu aktualizované uživatelské rozhraní aplikace bez opětovného sestavení. Konkrétně barva pozadí změněné Image ve spuštěné aplikaci.

Další kroky

V tomto rychlém startu jste se naučili:

 • Style a Xamarin.Forms Shell application using XAML styles.
 • Pomocí Opětovné načítání za provozu XAML můžete zobrazit změny uživatelského rozhraní bez opětovného sestavení aplikace.

Další informace o základech vývoje aplikací pomocí Xamarin.Forms Shellu najdete v podrobném přehledu rychlého startu.