Scale Unit Nodes - Start Maintenance Mode

Spusťte režim údržby uzlu jednotky škálování.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Fabric.Admin/fabricLocations/{location}/scaleUnitNodes/{scaleUnitNode}/StartMaintenanceMode?api-version=2016-05-01

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
location
path True
  • string

Umístění prostředku.

resourceGroupName
path True
  • string

Název skupiny prostředků.

scaleUnitNode
path True
  • string

Název uzlu jednotky škálování

subscriptionId
path True
  • string

Přihlašovací údaje předplatného, které jednoznačně identifikují Microsoft Azure předplatné. ID předplatného tvoří součást identifikátoru URI pro každé volání služby.

api-version
query True
  • string

Verze rozhraní API klienta.

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

OK

202 Accepted

ACCEPTED

Zabezpečení

azure_auth

Autorizace používá tok OAuth2 Azure Active Directory.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation zosobnění uživatelského účtu

Příklady

Start maintenance mode on a scale unit node.

Sample Request

POST https://management.azure.com/subscriptions/20ff7fc3-e762-44dd-bd96-b71116dcdc23/resourceGroups/System.local/providers/Microsoft.Fabric.Admin/fabricLocations/local/scaleUnitNodes/N1S2/StartMaintenanceMode?api-version=2016-05-01

Sample Response