Sdílet prostřednictvím


Workflow Triggers - Get Schema Json

Získejte schéma triggeru jako JSON.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Logic/workflows/{workflowName}/triggers/{triggerName}/schemas/json?api-version=2016-06-01

Parametry identifikátoru URI

Name V Vyžadováno Typ Description
resourceGroupName
path True

string

Název skupiny prostředků.

subscriptionId
path True

string

ID předplatného.

triggerName
path True

string

Název triggeru pracovního postupu.

workflowName
path True

string

Název pracovního postupu.

api-version
query True

string

Verze rozhraní API.

Odpovědi

Name Typ Description
200 OK

JsonSchema

OK

Zabezpečení

azure_auth

Tok Azure Active Directory OAuth2.

Typ: oauth2
Tok: implicit
URL autorizace: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Rozsahy

Name Description
user_impersonation zosobnění uživatelského účtu

Příklady

Get trigger schema

Ukázkový požadavek

GET https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/test-resource-group/providers/Microsoft.Logic/workflows/test-workflow/triggers/manual/schemas/json?api-version=2016-06-01

Ukázková odpověď

{
  "title": "testworkflow",
  "content": "{}"
}

Definice

JsonSchema

Schéma JSON.

Name Typ Description
content

string

Obsah JSON.

title

string

Název JSON.