Anlægsaktivgrupper (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Anlægsaktiver > Opsætning > Anlægsaktivgrupper.

Du kan bruge denne form til at oprette de anlægsaktivgrupper, der definerer aktivegenskaber som type, nummerserie og standardværdimodeller. Hver enkelt anlægsaktiv skal tilknyttes en bestemt anlægsaktivgruppe.

Du kan bruge den samme anlægsaktivgruppe til aktiver med de samme egenskaber. Biler eller forskellige maskinerikategorier kan f.eks. være i de samme aktivgrupper. Du kan oprette posteringsprofiler for hver enkelt anlægsaktivgruppe og vælge bestemte aktivgrupper i forespørgsler og rapporter.

Opgaver, som denne form bruges til

Oprette anlægsaktivgrupper

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Aa573347.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFane

Fane

Beskrivelse

Generelt

Få vist og angiv oplysninger for den valgte anlægsaktivgruppe.

Aa573347.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Knap

Beskrivelse

Værdimodeller

Åbn formen Anlægsaktivgruppe/værdimodel, hvor du kan oprette eller få vist værdimodeller, der er knyttet til anlægsaktivgruppen.

Værdimodeller kan også knyttes til anlægsaktivgrupper, når du opretter værdimodeller i formen Værdimodeller.

Afskrivningsmodeller

Åbn formen Anlægsaktivgruppe/afskrivningsmodel, hvor du kan få vist de anlægsaktivgrupper, der er tilknyttet den valgte afskrivningsmodel.

Aa573347.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Anlægsaktivgruppe

Id for anlægsaktivgruppen.

Navn

Anlægsaktivgruppens beskrivende navn.

Aktuelt

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, indgår afskrivning og andre posteringer for anlægsaktivgruppen i posteringslaget for en regnskabsperiode.

Du kan finde flere oplysninger om posteringslag i Bogføre anlægsaktivposteringer i posteringslag

Drift

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, indgår posteringer for anlægsaktivgruppen i posteringslaget Drift, som bruges til periodisk økonomisk rapportering til interne formål.

Skatter og afgifter

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, indgår posteringer for anlægsaktivgruppen i posteringslaget Skatter og afgifter, der bruges til indberetning af skat.

Type

Vælg en anlægsaktivtype. Denne klassifikation kan bruges til sortering eller valg af en række anlægsaktiver i rapporter. Følgende er eksempler på anlægsaktivtyper:

  • Materielt

  • Immaterielt

  • Finansielt anlægsaktiv

  • Grunde og bygninger

  • Goodwill

  • Diverse

Udvalget aktiverer ikke nogen specielle funktionaliteter eller bogføringsregler.

Overordnet type

Vælg en aktivklassifikation på øverste niveau udelukkende til brug i rapporten. Du kan finde flere oplysninger i Overordnede typer (form).

Auto-nummerer anlægsaktiver

Markér dette afkrydsningsfelt for at tildele nye anlægsaktiver i gruppen numre automatisk. På den måde bliver det nemmere at finde frem til et bestemt anlægsaktiv.

Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, får nye anlægsaktiver automatisk numre fra den nummerserie, der er angivet i området Nummerserier i formen Anlægsaktivparametre uafhængigt af anlægsaktivgruppen.

Hvis der ikke er oprettet en nummerserie til anlægsaktiver i formen Anlægsaktivparametre, skal du nummerere anlægsaktiverne manuelt.

Nummerseriekode

Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet Auto-nummerer anlægsaktiver, skal du oprette en nummerserie til hver enkelt anlægsaktivgruppe og knytte den til gruppen.

Anlægsaktivnummereringen for anlægsaktivgrupper og den generelle indstilling til nummerering af anlægsaktiver i formen Anlægsaktivparametre supplerer hinanden. Det betyder, at der for en eller flere valgte anlægsaktivgrupper kan oprettes specifik nummerering til gruppen. Til alle anlægsaktiver, hvor der ikke findes specifik nummerering for anlægsaktivgruppen, kan du bruge den standardnummerserien til anlægsaktivnummerering, der er angivet i Anlægsaktivparametre.

Auto-nummerer stregkoder

Markér dette afkrydsningsfelt for at tildele nye anlægsaktiver i denne gruppe stregkoder.

Stregkoder til anlægsaktiver registreres på anlægsaktivet og kan også udskrives i rapporten Stregkoder for anlægsaktiver. Stregkoder til anlægsaktiver er særligt nyttige til fysisk kontrol af anlægsaktiver, hvilket er vigtigt for den interne administration af anlægsaktiver. I mange lande/områder er kontrollen en obligatorisk del af den årlige eksterne revision.

Stregkodens nummerserie

Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet Auto-nummerer stregkoder, skal du angive en nummerserie til stregkoder for anlægsaktivgruppen.

Aktivtype

Vælg egenskabstypen til anlægsaktiver i denne gruppe:

  • Anlægsaktiv – Almindelige aktiver, der behandles på normal vis.

  • Fortsættende ejendom – Ejendom, der kun eksisterer af hensyn til lagerformål, f.eks. telefoner, radioer eller mobile enheder, der ligger under kapitaliseringsgrænsen. Du angiver typisk en levetid på 0 (nul) for aktiver af denne type og holder dem ude af den vurderingsrapport, der afstemmes med Finans.

  • Andet – Immaterielle aktiver, som skal angives separat i status.

Dette felt bruges kun til rapporter og søgninger.

Lokalitet

Vælg en lokalitet til anlægsaktiver i gruppen. De tilgængelige lokaliteter kan oprettes i formen Anlægsaktivlokationer.

GIS-lag-id

Det GIS-lag (Geographic Information System), der bruges som standard til anlægsaktiver i gruppen.

En GIS-database er et program fra en anden leverandør, som typisk bruges til registrering af fast ejendom og infrastruktur.

Faktor for genanskaffelsespris

Angiv den procentvise stigning eller reduktion i anlægsaktivets genanskaffelsespris. Hvis det f.eks. koster 3,5 % mere i år at genanskaffe aktiver i denne gruppe, skal du angive 3,5.

Den faktor, du angiver, bruges kun, hvis du opdaterer et anlægsaktivs genanskaffelsespris ved at bruge formen Opdater genanskaffelsespriser og forsikrede værdier. En nulfaktor eller en tom faktor medfører, at beregningen springes over i den periodiske opdatering. Du kan finde flere oplysninger i Opdater genanskaffelsespriser og forsikrede værdier (form).

Faktor for forsikret værdi

Angiv den procentvise stigning eller reduktion i anlægsaktivets forsikrede værdi. Hvis aktiver i denne gruppe f.eks. er forsikret for beløb, der er 1,5 % lavere i år, skal du angive –1,5.

Den faktor, du angiver, bruges kun, hvis du opdaterer et anlægsaktivs forsikrede værdi ved at bruge formen Opdater genanskaffelsespriser og forsikrede værdier. En nulfaktor eller en tom faktor medfører, at beregningen springes over i den periodiske opdatering. Du kan finde flere oplysninger i Opdater genanskaffelsespriser og forsikrede værdier (form).

Grænse for kapitalisering

Angiv det beløb, som nye anlægsaktiver, der baseres på denne anlægsaktivgruppe, som standard skal afskrives med, når de anskaffes.

Du kan f.eks. angive 2500, så afkrydsningsfeltet Afskrivning ikke markeres i formen Værdimodeller, når et nyt anlægsaktiv i denne gruppe bogføres med et anskaffelsesbeløb på 2.400. Du kan ændre oplysningerne om afskrivning i aktivets værdimodel.

Der ses bort fra kapitaliseringsgrænser, når du anskaffer nye aktiver fra kreditormodulet, hvis markeringen i afkrydsningsfeltet Overvej grænse for kapitalisering er fjernet i formen Anlægsaktivparametre. Der vises en standardværdi i dette felt, hvis der er defineret et grænsebeløb for kapitalisering i den form, hvor anskaffelsen af aktivet registreres.

Tip

Du kan bruge beløbet i dette felt til at oprette en påmindelse, så du får besked, hvis et anskaffelsesbeløb er over eller under grænsen. Det kan være en fordel, hvis du skal kunne kontrollere, at aktivet stadig skal afskrives, efter at der er angivet et faktisk anskaffelsesbeløb.

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).