Varedisponering (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Administration af produktoplysninger > Almindelige > Frigivne produkter. Vælg en vare. Klik på Plan > Varedisponering i handlingsruden.

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Du kan bruge denne form til at definere detaljerede disponeringsindstillinger for den aktuelle vare. Du kan også definere disponeringsdimensioner, der bruges til planlægning. Indstillinger for varedisponering bruges til at beregne behov for varen og dens disponerede dimensioner under behovsplanlægning.

Når du opretter varedisponeringsposter til dimensioner, skal du overholde dimensionshierarkiet. Følgende hierarki er defineret for dimensioner:

 1. Placering

 2. Konfiguration

 3. Størrelse

 4. Farve

 5. Lagersted

 6. Lokalitet

For eksempel hvis en vare er disponeret til websteder, konfiguration og størrelse, skal du først definere disponeringsindstillinger for webstedet, før du kan definere indstillinger for varedisponering til konfigurationen.

Du kan også bruge den Varedisponeringsguide til at oprette indstillinger for varedisponering eller slette eksisterende indstillinger for varedisponering.

Tip

Du skal vælge den Disponer pr. dimension afkrydsningsfeltet i den Lagringsdimensionsgrupper form og Sporingsdimensionsgrupper form til at konfigurere en af disse dimensioner til Varedisponering.

Opgaver, hvor denne form bruges

Bruge en guide til at oprette indstillinger for varedisponering

Oprette et mængdeforslag til et minimumlager

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Aa619147.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFaner

Fane

Beskrivelser

Oversigt

Få vist de grundlæggende parametre, der findes for varedisponering.

Generelt

Angiv detaljerede parametre for disponering af varen.

Leveringstid

Angiv oplysninger om leveringstiden for varen.

Min./Maks.

Få vist oplysninger om minimum- maksimumnøgler, der er konfigureret for varen.

Dimension

Få vist de aktuelle lagerdimensioner for varen. Disse oplysninger kan være nyttigt, hvis den Varedisponering form indeholder varedisponeringsposter, ikke der er gyldig.

Aa619147.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Knap

Beskrivelser

Guide

Åbn den Varedisponeringsguide, hvor du kan oprette indstillinger for varedisponering eller slette indstillinger for varedisponering, ikke som er gyldige for den aktuelle vare og de lagerdimensioner, der er valgt til Varedisponering.

Standardindstillinger

Åbn en ny form af typen Varedisponering, hvor du kan se en liste over de standardvaredisponeringsposter, der findes for den aktuelle kombination af varedimensioner.

Posterne på listen er sorteret, så dimensionskombinationerne bliver mindre specifikke, efterhånden som du bevæger dig ned ad listen. Hver gang du klikker på Standardindstillinger , den post, der indeholder den mindst specifikke dimensionskombination er markeret.

Eksempel

Du opretter en varedisponeringspost til tre dimensioner: placering, farve og lagersted. For at få vist standardindstillingerne for kombinationen af dimensioner, skal du klikke på Standardindstillinger til at åbne en ny Varedisponering form. Hvis der findes en post, der indeholder placering og farve, vælges posten. Hvis der ikke er en post med placering og farve, vælges posten for placeringen. Hvis der ikke findes en post for placeringen, vælges der ikke en post.

Aa619147.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelser

Disponeringsgruppe

Identifikation af disponeringsgruppen. Du kan vælge en anden disponeringsgruppe for varen, som når Standarddisponeringsgruppe i Varedisponering parametre er ikke korrekte.

Skift ordreforslagstype

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan du bestemme den ordreforslagstype, der er genereret for at opfylde et behov under behovsplanlægning. Du kan vælge ordreforslagstypen, men der er visse begrænsninger, der er baseret på varetypen. Du kan bruge dette felt sammen med feltet Ordreforslagstype.

Ordreforslagstype

Den ordreforslagstype, behovsplanlægning oprettes ved hjælp af de aktuelle disponeringsindstillinger for lagerdimensionen. Når du markerer afkrydsningsfeltet Skift ordreforslagstype, kan du ændre værdien i feltet Ordreforslagstype.

Du kan vælge mellem følgende typer af ordreforslag:

 • Produktion – Ordreforslaget oprettes uanset varetypen.

 • Indkøbsordre – Ordreforslaget oprettes uanset varetypen.

 • Kanban – Ordreforslaget oprettes uanset varetypen.

 • Flytning – Ordreforslaget oprettes uanset varetypen. Du skal dog angive et lagersted som disponeringsdimension. Når du vælger denne indstilling og markerer afkrydsningsfeltet Overstyr indstillinger for disponeringsgruppe, bliver feltet Hovedlagersted tilgængeligt. Du kan derefter vælge et lagersted, der skal opfyldes.

Brug bestemte indstillinger

Markér dette afkrydsningsfelt for at gøre felterne Disponeringsgruppe og Kreditorkonto tilgængelige, så du kan redigere dem.

Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, den Disponeringsgruppe og Kreditorkonto felter kan ikke redigeres, og de indeholder de eksisterende standardværdier. Ved behovsplanlægningen anvendes disse standardværdier til at beregne behov.

Du kan finde flere oplysninger om standardindstillingerne under beskrivelsen af knappen Standardindstillinger.

Overstyr indstillinger for disponeringsgruppe

Markér dette afkrydsningsfelt for at gøre indstillingerne for den valgte disponeringsgruppe tilgængelige, så du kan redigere dem.

Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, kan ikke ændres indstillinger for disponeringsgruppen, og de indeholder de eksisterende standardværdier. Ved behovsplanlægningen anvendes disse standardværdier til at beregne behov.

Du kan finde flere oplysninger om standardindstillingerne under beskrivelsen af knappen Standardindstillinger.

Disponeringskode

Vælg den metode, der bruges til at beregne behov for varen under behovsplanlægning. Følgende indstillinger er tilgængelige:

 • Periode – Når efterspørgslen bringer den planlagte lagerbeholdning for perioden under det minimale antal, genereres der et ordreforslag, som skal imødekomme den efterspørgsel, der opstår inden for den periode, der er angivet i feltet Disponeringsperiode. Perioden begynder på datoen for det første behov, og ordreforslaget genereres på denne dato.

 • Behov – Der genereres et ordreforslag til opfyldning af hvert behov, som bringer lagerniveauet under det minimale antal.

 • Min./Maks. – Når efterspørgslen bringer den planlagte lagerbeholdning under det definerede minimumantal, genereres et ordreforslag, der skal bringe lagerbeholdningen op på det definerede maksimumantal.

  Bemærk

  Når du bruger denne metode, indgår fysisk reserverede varer ikke i behovsberegninger.

 • Manuel – Under behovsplanlægningen beregnes der ikke behov, og der genereres ikke ordreforslag for varen. Det antages, at varen planlægges manuelt. Denne metode egner sig bedst til varer, der er lette at købe, og til varer, der administreres vha. visuel kontrol.

Disponeringsperiode

Angiv en tidsperiode i antal dage, hvor behovsplanlægningen konsoliderer alle behov for varen og genererer ét ordreforslag for at disponere for summen af disse behov. Hvis du angiver 5, for eksempel konsolideres ordreforslag for perioder på fem dage.

Disponeringsperioden begynder på datoen for det første behov, og ordreforslaget genereres på denne dato. Behovsdatoen, f.eks. leveringsdatoen, bestemmer, hvilken periode ordreforslaget indgår i.

Dette felt er tilgængeligt, når du vælger Periode på listen Disponeringskode.

Eksempel:

Disponeringsperioden er 5 og minimumsantallet er 0. Der er salgsordrer med behovsdatoer for 1, den 3. September 10 14. September og d. 20. Behovsplanlægningen genererer tre ordreforslag:

 1. Et ordreforslag er dateret den 1. Dette ordreforslag disponerer for den 1 den 3.

 2. Et ordreforslag er dateret 10. Dette ordreforslag disponerer September 10 til den 14.

 3. Et ordreforslag er dateret den 20. Dette ordreforslag disponerer for den 20.

Disponeringstidshorisont

Angiv den tidsperiode i antal dage fra dags dato, hvor der skal beregnes behov.

Bemærk

Disponeringstidshorisonten skal være større end eller lig med leveringstiden for varen. Hvis leveringstiden er større end disponeringstidshorisonten, kan der under behovsplanlægningen genereres ordreforslag, der ligger uden for disponeringstidshorisonten.

Negative dage

Angiv et antal dage, der skal lægges til behovets forfaldsdato for at angive et tidsinterval, hvor en forfalden planlagt tilgang kan bruges til at dække behovet. Hvis en forfalden planlagt tilgang ligger uden for det angivne tidsinterval, kan den ikke dække behovet, og der genereres et nyt ordreforslag under behovsplanlægningen. Du kan udligne negative dage med det antal dage, en levering kan være forfalden, før du skal oprette en ny opfyldelsesordre. I løbet af denne periode er der et negativt lagerniveau for varen.

Du kan angive negative dage i formen Varedisponering eller formen Disponeringsgrupper.

Bemærk

Den fulde virkning af negative dage afhænger af, om du markerer afkrydsningsfeltet Brug dynamiske negative dage i formen Varedisponeringsparametre.

Eksempel:

En indkøbsordre er planlagt til modtagelse på 20 for en vare, og en salgsordre er planlagt til levering den samme måned 20. Under behovsplanlægningen genereres der enten et nyt indkøbsordreforslag, der skal dække behovet, eller der oprettes en forsinket salgsordre med levering den 20.

Hvis antal negative dage angives til nul, genereres der et nyt indkøbsordreforslag. Hvis antal negative dage angives til et tal, der er større end nul, genereres der ikke et indkøbsforslag. I stedet genereres der en aktionssætning for indkøbsordren og en terminssætning for salgsordren.

Du kan finde flere oplysninger i Om aktionssætninger og Om terminssætninger.

Positiv dage

Angiv det interval i antal dage, der skal trækkes fra behovets forfaldsdato for at angive et tidsinterval, hvor en forfalden planlagt tilgang kan bruges til at dække behovet. Hvis en forfalden planlagt tilgang ligger uden for det angivne tidsinterval, kan den ikke dække behovet, og behovsplanlægningen genererer et nyt ordreforslag. Du kan udligne positive dage med det antal dage, hvor du bruger eksisterende lager, før du opretter en ny opfyldelsesordre. I løbet af denne periode er der et positivt lagerniveau for varen.

Du kan angive positive dage i formen Varedisponering eller formen Disponeringsgrupper.

Eksempel

Der er lager for en bestemt vare, og en salgsordre er planlagt til levering om 90 dage. Under behovsplanlægningen oprettes der enten et nyt indkøbsordreforslag for at dække behovet, eller ordren opfyldes fra det aktuelle lager.

Hvis du angiver de positive dage som et tal, der er mindre end 90, genereres der et indkøbsordreforslag. Hvis du angiver de positive dage som et tal, der er større end 90, genereres der ikke et indkøbsordreforslag. De aktuelle lagerniveauer for varen vil dog ikke længere være tilgængelige for nye salgsordrer.

Bemærk

Hvis du bruger automatisk reservation, når du opretter salgsordrer, eller hvis du bruger manuel reservation senere, tages der ikke hensyn til værdierne i feltet Positiv dage i behovsplanlægningen.

Tilsidesæt tidshorisonter

Markér dette afkrydsningsfelt for at gøre specifikke tidshorisonter tilgængelige, så du kan redigere dem.

Autorisationstidshorisont

Den periode, hvor indkøbsordreforslag og produktionsordreforslag autoriseres automatisk. Tidshorisonten angives i dage, og den beregnes fra den dato, hvor behovet beregnes.

Forsigtigt

Hvis du ikke har knyttet en leverandør for varen, er den planlagte indkøbsordre ikke oprettet som en indkøbsordre. Den vises som et indkøbsordreforslag.

Låsningstidshorisont

Angiv den periode, hvor ordreforslag ikke kan oprettes, og forslag fra tidligere behovsberegninger ikke ændres. Krav, der er uden for denne periode er medtaget i en indkøbsordre eller en produktionsordre, der oprettes i slutningen af perioden med en aktionssætning, der skal flyttes bagud i tid. Hvis en tidligere behovsberegning har oprettet et indkøbsordreforslag i løbet af den angivne periode, bevares indkøbsordreforslaget i perioden, og den flyttes ikke. Tidshorisonten angives i dage, og den beregnes fra den dato, hvor behovet beregnes.

Eksempel

Låsningshorisonten er 10 dage. En salgsordre skal leveres om 7 dage, og der er ikke en lagerbeholdning, som kan dække behovet. Behovsberegningen foreslår, at den planlagte indkøbsordre leveres i 10 dage.

Udfoldningstidshorisont

Den periode, hvor produktionsordreforslag for varer, der på styklister (styklister) udfoldes til behov for komponenter. Tidshorisonten angives i dage og beregnes fra dags dato.

Kapacitetstidshorisont

Den periode, som produktionsforslaget kapacitetsplanlægges for. Ved behovsplanlægningen anvendes varens aktive produktionsrute for at planlægge ruten på baggrund af behovsdatoen.

Godkendte rekvisitioner

Angiv antallet af dage i fortiden, under hvilke behov fra godkendte indkøbsrekvisitioner, der har den Genopfyldning formål, er medtaget i behovsplanlægningen.

Bemærk

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.

Minimum

Angiv det minimale lagerantal eller sikkerhedslagerniveau, at bevare for varen. Værdien er udtrykt i lagerenheder. Hvis den planlagte disponible beholdning falder under denne mængde, behovsplanlægningen genererer et ordreforslag til opfyldelse af alle andre åbne behov først, og derefter bringer lagerantallet til det angivne minimum. Hvis du ikke udfylder feltet, er standardværdien nul.

Dette felt er tilgængeligt, når du vælger Periode, Behov eller Min./Maks. på listen Disponeringskode.

Bemærk

Du skal definere alle andre disponerede dimensioner, før du kan definere dette felt og Maksimum felt. Denne regel forhindrer en post, ikke der er gyldig fra bruges ved behovsplanlægning. Denne situation kan opstå, hvis for eksempel en dimensionsgruppe udvidet med en yderligere disponerede dimension som de minimale og maksimale lagerantal ikke er endnu defineret.

Maksimum

Angiv det maksimale lagerantal for at bevare for varen. Værdien er udtrykt i lagerenheder. Hvis den planlagte disponible beholdning falder under det minimale antal, behovsplanlægningen genererer et ordreforslag til opfyldelse af alle andre åbne behov først, og derefter bringer lagerniveauet op til det maksimale antal.

Dette felt er tilgængeligt, når du vælger Min./Maks. på listen Disponeringskode.

Eksempel:

Minimumsantallet er 10 og det maksimale antal er 15. Aktuelle disponible lagerbeholdning er 4. Dette giver et minimumsantal krav af 6. Fordi det maksimale antal er 15, genererer behovsplanlægningen et ordreforslag på 11.

Bemærk

Du skal definere alle andre disponerede dimensioner, før du kan definere dette felt og Minimum felt. Denne regel forhindrer en post, ikke der er gyldig fra bruges ved behovsplanlægning. Denne situation kan opstå, hvis for eksempel en dimensionsgruppe udvidet med en yderligere disponerede dimension som de minimale og maksimale lagerantal ikke er endnu defineret.

Minimumsnøgle

Hvis den minimale disponible lagerbeholdning varierer efter sæsoner, kan du angive en minimumnøgle, der skal justere minimumlagerniveauet tilsvarende. Du kan få vist resultaterne under fanen Min./Maks.. Du kan definere minimumnøglen i formen Minimums-/maksimumsnøgler (form).

Maksimumsnøgle

Hvis den maksimale disponible lagerbeholdning varierer efter sæsoner, kan du angive en maksimumnøgle, der skal justere maksimumlagerniveauet tilsvarende. Du kan få vist resultaterne under fanen Min./Maks.. Du kan definere maksimumnøglen i formen Minimums-/maksimumsnøgler (form).

Opfyld minimum

Angiv den dato eller den tidsperiode, hvor lagerniveauet mindst skal udgøre det antal, der er angivet i feltet Minimum. Dette felt er tilgængeligt, når du vælger Min./Maks. på listen Disponeringskode.

Under behovsplanlægningen beregnes der nettobehov, og der genereres ordreforslag i overensstemmelse hermed. Ved behovsplanlægningen beregnes der nettobehov i følgende rækkefølge: salgsordrer, produktionsordrer, flytteordrer og minimumantal.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

 • Dags dato – Det angivne minimumantal opfyldes på den dato, behovsplanlægningen køres.

 • Dags dato + fremskaffelsestid – Det angivne minimumantal opfyldes på den dato, behovsplanlægningen køres, plus leverings- eller produktionstid. Dette tidsrum omfatter sikkerhedsmargener.

  Bemærk

  Hvis varen er underlagt en samhandelsaftale, og afkrydsningsfeltet Søg købsprisaftaler er markeret i formen Varedisponeringsparametre, tages leveringstiden fra samhandelsaftalen ikke i betragtning. Leveringstiderne hentes fra indstillingerne for varedisponeringen eller fra varen.

 • Første afgang – Det angivne minimumantal opfyldes på datoen for den første afgang, der er planlagt for det tidsrum, der er angivet i feltet Tidshorisontdato.

 • Tidshorisontdato – Det angivne minimumantal opfyldes inden for den periode, der er angivet i feltet Tidshorisontdato.

Minimumsperioder

Markér dette afkrydsningsfelt for at opfylde det minimale lagerniveau for alle perioder, der er defineret for minimumnøglen. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, minimumslagerbeholdningen den for den relevante periode.

Køb

Markér dette afkrydsningsfelt for at tilsidesætte leveringstiden for indkøb og de arbejdsdage, der er angivet som standard for disponeringsdimensionen for varen. Du kan finde flere oplysninger i Om leveringstider for indkøbsordreforslag.

Indkøbstid

Angiv leveringstiden for indkøb i dage. Dette felt kan benyttes, når du markerer afkrydsningsfeltet Indkøbstid.

Arbejdsdage

Markér dette afkrydsningsfelt for at inkludere leveringstiderne for indkøbsordreforslag i arbejdsdage. Arbejdsdage er åbne dage i den aktuelle kalender.

Til indkøbsordreforslag bruger behovsplanlægningen en af følgende kalendere, der er baseret på følgende prioriteret rækkefølge:

 1. Den kalender, der er knyttet til kreditoren

 2. Den kalender, der er knyttet til varedisponeringsgruppen

 3. Den kalender, der er knyttet til lagerstedet

Produktion

Markér dette afkrydsningsfelt for at tilsidesætte produktionsgennemløbstiden og de arbejdsdage, der er angivet som standard for disponeringsdimensionen for varen. Denne indstilling vælges, når en vare ikke er knyttet til en rute.

Produktionstid

Angiv produktionsgennemløbstiden i dage. Dette felt kan benyttes, når du markerer afkrydsningsfeltet Produktionstid.

Arbejdsdage

Markér dette afkrydsningsfelt for at opgøre gennemløbstiderne for produktionsordreforslag i arbejdsdage.

Til produktionsordreforslag bruger behovsplanlægningen en af følgende kalendere, der er baseret på følgende prioriteret rækkefølge:

 1. Den kalender, der er knyttet til varedisponeringsgruppen

 2. Den kalender, der er knyttet til lagerstedet

Overfør

Marker dette afkrydsningsfelt for at tilsidesætte standard overførsel leveringstiden for det lagersted, der er knyttet til varen.

Overflytningstid

Angiv overførselstiden i dage. Dette felt kan benyttes, når du markerer afkrydsningsfeltet Overflytningstid.

Arbejdsdage

Markér dette afkrydsningsfelt for at opgøre leveringstiderne for planlagte flytteordrer i arbejdsdage.

Til planlagte flytteordrer bruger behovsplanlægningen en af følgende kalendere, der er baseret på følgende prioriteret rækkefølge:

 1. Den kalender, der er knyttet til varedisponeringsgruppen

 2. Den kalender, der er knyttet til lagerstedet

Fra dato

Den dato, som minimumlageret beregnes.

Måned

Den måned, som minimumlageret beregnes for.

Faktor

Angiv den faktor, som minimumlageret skal multipliceres med i den aktuelle periode.

Eksempel

Det angivne minimumsantal er 10. I løbet af September minimumsnøglen du med faktoren 0,50. Det reviderede minimumslager beregnes til 5. Hvis faktoren 2,00, er minimumlageret 20. Hvis faktoren er 0,00, er minimumlageret 0,00.

Se også

Om indstillinger for disponering

Oprette lagersteder for flytteordrer

Varedisponeringsparametre (form)

Varedisponeringskladdelinjer (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).