docs.microsoft.com ‑ kasutustingimused

Tingimustega nõustumine

Järgmiseid kasutustingimusi („kasutustingimused“) kohaldatakse Microsoft Docsi veebisaidi (https://docs.microsoft.com), Tech Profile’i (https://techprofile.microsoft.com) ja kõigi seotud teenuste kasutamise puhul teie poolt. Microsoft jätab endale õiguse kasutustingimusi igal ajal uuendada ilma teid sellest teavitamata. Kasutustingimuste uusima versiooniga saab tutvuda, klõpsates meie veebilehtede alaosas asuvale hüperteksti lingile „Kasutustingimused“.

Teenuse kirjeldus

Microsoft pakub teile Microsoft Docsi veebisaidi, Tech Profile’i ja seotud teenuste kaudu juurdepääsu arvukatele ressurssidele, sh interaktiivsed õpetused, dokumentatsioon, videod, arendusriistad, allalaadimise alad, suhtlusfoorumid ja tooteteave (ühisnimetusega „teenused“). Teenused, sh kõik värskendused, täiendused, uued funktsioonid ja/või uute veebiatribuutide lisad, lähtuvad kasutustingimustest.

Isikliku ja mitteärilise kasutamise piirang

Kui pole märgitud teisiti, on teenused teile isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks. Te ei tohi teenustest hangitud teavet, tarkvara, tooteid ega teenuseid muuta, kopeerida, levitada, edastada, avalikult näidata, esitada, reprodutseerida, avaldada, litsentsida, kasutada tuletatud teoste loomiseks, üle kanda ega müüa (v.a enda isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutuseks) ilma selleks eelnevalt Microsoftilt kirjalikku luba saamata.

Isikuandmete privaatsus ja kaitse

Teie privaatsus on meie jaoks tähtis. Lugege Microsofti privaatsusavaldust („privaatsusavaldus“), kuna seal kirjeldatakse andmete liike, mida teilt ja teie seadmetest kogume, kuidas me selliseid andmeid kasutame ja millised on õiguslikud alused selliste andmete töötlemiseks. Privaatsusavaldus kirjeldab ka seda, kuidas Microsoft kasutab esitusi (nagu defineeritud käesolevas dokumendis), kommentaare, hindeid või teenuste arvustusi, suhtlusi, faile, fotosid, dokumente, heli, digitaalseid teoseid, reaalajas vooge, videoid ja mis tahes muud sisu, mida üles laadite, salvestate, levitate või jagate teenuste kaudu (ühiselt „teie sisu“). Kui töötlemise aluseks on teie nõusolek, nõustute käesolevate tingimustega nõustudes seadusega lubatud ulatuses sellega, et Microsoft kogub, kasutab ja avaldab teie sisu ja andmeid privaatsusavalduses kirjeldatud viisil. Mõnikord edastame eraldi teate ja küsime teie nõusolekut, nagu privaatsusavalduses kirjeldatud.

Avalikud kasutajaandmed ja sisu: Teie esitatud kasutajaandmed (sh teie kasutajanimi, kuvatav nimi, avatari nimi, biograafilised andmed, ametinimetus ja organisatsioon ning kasutaja saavutused) võivad olla nähtavad teistele. Tech Profile’i kasutamiseks peate esitama ainult kasutajanime ja kuvatava nime. Kõik ülejäänud väljad on valikulised. Saate oma kasutajanime ja kuvatavat nime igal ajal muuta. Lisaks võib Microsoft koguda ja avalikult kuvada kuupäeva, millal oma Tech Profile’i konto registreerisite ja teie seost Microsoftiga.

Kõik sisu, mis postitate avalikult, võib olla nähtav ka teistele. Teil võib olla võimalik kustutada teatud tüüpi sisu pärast selle postitamist, kuid igat tüüpi sisu ei saa pärast avalikult postitamist kustutada.

Sellel veebisaidil saadaolevat tarkvara puudutav teatis

Kogu teenustest allalaadimiseks kättesaadavaks tehtud tarkvara („tarkvara“) on Microsofti ja/või tema tarnijate autoriõigusega teos. Tarkvara kasutamine juhindub lõppkasutaja litsentsilepingu tingimustest (olemasolul), mis tarkvaraga kaasneb või selles sisaldub („litsentsileping“). Lõppkasutajal ei ole võimalik installida tarkvara, mis litsentsilepinguga kaasneb või selles sisaldub, enne litsentsilepingu tingimustega nõustumist. Sellelt veebisaidilt lingitud või viidatud kolmanda isiku skriptid või koodi litsentsib teile asjaomast koodi omav kolmas isik, mitte Microsoft.

Tarkvara on kättesaadavaks tehtud üksnes lõppkasutajatele lähtuvalt litsentsilepingust. Seadus keelab selgesõnaliselt litsentsilepinguga mittevastavuses oleva tarkvara reprodutseerimise või ümberjaotamise, mis võib kaasa tuua karmid tsiviil- või kriminaalkaristused. Rikkujad võetakse vastutusele ja neile määratakse rangeimad karistused.

ILMA EESPOOL NIMETATUD PIIRANGUTA ON TARKVARA KOPEERIMINE VÕI REPRODUTSEERIMINE MUUDE SERVERISSE VÕI ASUKOHTA EDASISEKS REPRODUTSEERIMISEKS VÕI ÜMBERJAOTAMISEKS SELGESÕNALISELT KEELATUD, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SELLISE TARKVARAGA KAASNEV LITSENTSILEPING SELLIST REPRODUTSEERIMIST VÕI ÜMBERJAOTAMIST SELGESÕNALISELT EI LUBA.

TARKVARALE KEHTIB GARANTII (OLEMASOLUL) AINULT LITSENTSILEPINGU TINGIMUSTEST LÄHTUVALT. KUI LITSENTSILEPINGU TAGATISED VÄLJA ARVATA, ÜTLEB MICROSOFT CORPORATION LAHTI KÕIKIDEST TARKVARA PUUDUTAVATEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, K.A KAUBASTATAVUSE (OTSENE, KAUDNE VÕI KOHUSTUSLIK), KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, OMANDIÕIGUSE JA ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE GARANTIID JA TINGIMUSED. TEILE PAREMA SOBIVUSE HUVIDES VÕIB MICROSOFT TEHA TOOTEID, TÖÖRIISTU VÕI UTILIITE KASUTAMISEKS JA/VÕI KÄTTESAADAVAKS OSANA TEENUSTEST VÕI TARKVARAST. MICROSOFT EI TAGA SELLISTE TÖÖRIISTADE JA UTILIITIDE KASUTAMISEST TULENEVATE TULEMUSTE JA VÄLJASTUSTE TÄPSUST. AUSTAGE TEENUSTES VÕI MICROSOFTI TARKVARATOODETES KÄTTESAADAVAKS TEHTUD TÖÖRIISTADE JA UTILIITIDE KASUTAMISEL TEISTE INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSI.

PIIRATUD ÕIGUSTE SELGITUS. Tarkvarale, mis on alla laaditud teenustest Ameerika Ühendriikide, selle asutuste ja/või partnerite („USA valitsus“) jaoks või nimel, on antud piiratud õigused. USA valitsuses kasutamisele, paljundamisele või avalikustamisele kehtivad piirangud, mis on kohaldatavusel sätestatud DFARS 252.227-7013 tehniliste andmete ja arvuti tarkvara punkti alamlõigus (c)(1)(ii) või 48 CFR 52.227-19 punktis Ettevõtete arvutitarkvara — piiratud õigused alamlõikudes (c)(1) ja (2). Tootja on Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Sellel veebisaidil saadaolevaid dokumente puudutav teatis

Teatud dokumentatsioonile võivad kehtida otsesed litsentsitingimused, mis on siintoodud tingimustest eraldiseisvad. Kui tingimused on vastuolus, kehtivad otsesed litsentsitingimused. Teenustest pärinevate dokumentide (nt valged raamatud, pressiteated, andmelehed ja KKK-d) kasutamist lubatakse eeldusel, et (1) alljärgnev autoriõiguse teatis ilmub kõikides eksemplarides ning et ilmuvad nii autoriõiguse teatis kui ka käesolev loateatis, (2) teenustest pärinevaid dokumente kasutatakse teabe eesmärgil ja ainult mitteärilistel või isiklikel eesmärkidel ning neid ei kopeerita ega postitata võrguarvutitesse ega edastata massiteabevahendites ning (3) dokumentidesse ei tehta muudatusi. Haridusasutused, mis on vastavalt kohalikele seadustele ametlikult akrediteeritud, võivad dokumente ainult klassiruumis läbiviidavas õppetöös kasutamiseks alla laadida ja kopeerida. Klassiväline levitamine nõuab selgesõnalist kirjalikku luba. Muul eesmärgil kasutamise keelab seadus selgesõnaliselt ja see võib kaasa tuua karmid tsiviil- või kriminaalkaristused. Rikkujad võetakse vastutusele ja neile määratakse rangeimad karistused.

Eespool määratud dokumendid ei hõlma teenuse ega mitte ühegi veebisaidi Microsoft.com ega Microsofti käitatava, litsentsitava ega juhitava veebisaidi kujunduse ega ülesehituse litsentsi. Microsofti veebisaitide elemente kaitseb kaubandusrüü, kaubamärgi, kõlvatu konkurentsi jm seadused ning neid ei tohi kopeerida või jäljendada ei osaliselt ega tervikuna. Ilma Microsofti selgesõnalise loata ei tohi kopeerida ega üle kanda ühtki Microsofti veebisaidi logo, graafikaelementi, helifaili ega pilti.

Teenustega seotud lahtiütlus ja vastutuse piiramine

MICROSOFT JA/VÕI TEMA VASTAVAD TARNIJAD EI TEE MINGEID AVALDUSI TEENUSTE SOBIVUSE VÕI TEENUSE OSANA AVALDATUD DOKUMENTIDES JA SEOTUD PILTIDES SISALDUVA TEABE SOBIVUSE KOHTA MIS TAHES OTSTARBEKS. KÕIK TEENUSED, DOKUMENDID JA SEOTUD PILDID ANTAKSE „OLEMASOLEVAL KUJUL“ JA ILMA IGASUGUSE GARANTIITA. MICROSOFT JA/VÕI TEMA VASTAVAD TARNIJAD ÜTLEVAD KÄESOLEVAGA LAHTI KÕIKIDEST GARANTIIDEST NING TINGIMUSTEST, MIS PUUDUTAVAD TEENUSEID, TEAVET JA SEOTUD PILTE, SH KÕIGIST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST (OTSESED, KAUDSED VÕI SEADUSEST TULENEVAD), MIS PUUDUTAVAD KAUBASTATAVUST, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUST, OMANDIÕIGUST NING MITTERIKKUMIST. MICROSOFT JA/VÕI TEMA VASTAVAD TARNIJAD EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL MIS TAHES ERILISTE, KAUDSETE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST VÕI NENDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KASUTAMISE VÕIMATUSEST, ANDMETE KAOTSIMINEKUST VÕI TULUDE TEENIMATAJÄÄMISEST, KAS LEPINGUTEGEVUSEST, HOOLETUSEST VÕI MUUST DELIKTIÕIGUSEGA SEOTUD TEGEVUSEST, MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD TEENUSTES SAADAOLEVA TEABE KASUTAMISE VÕI JÕUDLUSEGA.

TEENUSTES AVALDATUD DOKUMENDID JA SEOTUD PILDID VÕIVAD SISALDADA TEHNILISI EBATÄPSUSI VÕI TRÜKIVIGU. MUUDATUSI LISATAKSE SIINSESSE TEABESSE REGULAARSELT. MICROSOFT JA/VÕI TEMA VASTAVAD TARNIJAD VÕIVAD TEHA IGAL AJAL SIIN KIRJELDATUD TOOTES VÕI TOODETES JA/VÕI PROGRAMMI(DE)S TÄIUSTUSI JA/VÕI MUUDATUSI.

MICROSOFT JA/VÕI TEMA VASTAVAD TARNIJAD EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL MIS TAHES ERILISTE, KAUDSETE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST VÕI NENDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KASUTAMISE VÕIMATUSEST, ANDMETE KAOTSIMINEKUST VÕI TULUDE TEENIMATAJÄÄMISEST, KAS LEPINGUTEGEVUSEST, HOOLETUSEST VÕI MUUST DELIKTIÕIGUSEGA SEOTUD TEGEVUSEST, MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD TEENUSTE KASUTAMISE VÕI JÕUDLUSEGA, TARKVARAGA, DOKUMENTIDEGA, TEENUSTE OSUTAMISEGA VÕI MITTEOSUTAMISEGA VÕI TEENUSTES SAADAOLEVA TEABEGA.

Tech Profile’i kasutajakonto, salasõna ja turvalisus

Vajate Microsofti kontot, Azure Active Directory kontot või Tech Profile kontot, et saada juurdepääs osadele teenustest.

Microsofti konto. Teie Microsofti konto võimaldab logida sisse toodetesse, veebisaitidele ja teenustele, mida osutavad Microsoft ja mõned Microsofti partnerid. Saate luua Microsofti konto, registreerudes veebis. Microsofti kontodele kehtib Microsofti teenuselepe.

Azure Active Directory konto. Teil võib olla Microsofti konto, mille olete saanud organisatsiooni kaudu, mille liikmeks te olete. Sellise konto puhul küsige lisateavet oma organisatsiooni administraatorilt.

Tech Profile’i konto. Teie Tech Profile’i konto võimaldab teil logida sisse Microsoft Docsi veebisaidile ja kasutada seotud teenuseid, sh tasuta juurdepääsu õpperessurssidele, saavutuste saavutamisele, hindamisele, kommenteerimisele, sisu postitamisele ja muude interaktiivsete teenuste kasutamisele. Saate luua Tech Profile’i konto, registreerides kasutajanime Tech Profile‘is pärast sisselogimist Microsofti kontoga või Azure Active Directory kontoga.

Oma Tech Profile’i konto registreerimisel nõustute mitte kasutama valesid, ebatäpseid või eksitavaid andmeid. Vastutate täielikult oma parooli ja konto konfidentsiaalsuse hoidmise eest. Lisaks vastutate täielikult oma konto raames toimuvate tegevuste eest. Te nõustute Microsofti viivitamata teavitama oma konto volitamata kasutamise või muu turbe rikkumise puhul. Microsoft ei vastuta kadude eest, mis võivad ilmneda, kui keegi teine kasutab teile teadaolevalt või mitte teie parooli või kontot. Sellegipoolest võidakse teid panna vastutama Microsofti või muu osapoole kadude eest, kui keegi teine kasutab teie parooli või kontot. Te ei tohi kunagi kasutada kellegi teise kontot ilma kontoomaniku loata.

Kui registreerite Tech Profile’i konto mõne juriidilise isiku (nt oma ettevõtte või tööandja) nimel, kinnitate, et teil on seaduslik õigus selle juriidilise isiku sidumiseks nende tingimustega. Te ei tohi edastada oma Tech Profile’i konto identimisteavet teisele kasutajale ega juriidilisele isikule. Konto kaitsmiseks hoidke oma konto andmeid konfidentsiaalsena. Vastutate kogu tegevuse eest, mis teie Tech Profile’i kontol toimub.

Võite sulgeda oma Tech Profile’i konto, muutes oma Tech Profile’i konto sätteid siin.

Ebaseaduslik ja keelatud kasutamine ei ole lubatud

Teenuste kasutamise üks tingimus on see, et te ei kasuta neid teenuseid ebaseaduslikel ega käesolevates tingimustes ja teatistes keelatud eesmärkidel. Te ei tohi kasutada teenuseid viisil, mis võiksid kahjustada, keelata, üle koormata või rikkuda Microsofti servereid või nendega ühendatud võrke või häirida teistel isikutel teenuste kasutamist ja nautimist. Te ei tohi proovida saada volitamata juurdepääsu teenustele, muudele kontodele, arvutisüsteemidele või Microsofti serveritega või teenustega ühendatud võrkudele häkkimise, paroolikaevandamise vms abil. Te ei tohi hankida ega proovida hankida materjale või teavet teenustes teadlikult mittekättesaadavaks tegemata vahendite abil.

Teenuste kasutamine

Teenused võivad sisaldada meiliaadresse, teadetetahvli teenuseid, jututoaalasid, uudisrühmi, foorumeid, kogukondi, isiklikke veebilehti, kalendreid, CAB-faile ja/või muid sõnumi- või suhtlusvorme, mis on loodud teistega suhtlemiseks. Nõustute kasutama teenuseid ainult nõuetekohaste ja, kui asjakohane, konkreetse teenusega seotud sõnumite ja materjalide postitamiseks, saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Näiteks, kuid mitte ainult, nõustute teenuste kasutamisel mitte:

 • kasutama teenuseid koos uuringute, konkursside, püramiidskeemide, ahelkirjade, rämpsmeili või dubleerivate või soovimatute teadetega (äriotstarbel või muul viisil);
 • ei teota, kuritarvita, ahista, jälita, ähvarda ega muul viisil riku teiste seaduslikke õigusi (nt privaatsuse ja avalikustamise õigus);
 • ei avalda, sisesta, laadi üles, levita ega vahenda sobimatuid, rüvetavaid, laimavaid, sündsusetuid, siivutuid ega ebaseaduslikke teemasid, nimesid, materjale või teavet;
 • üles laadima või muul viisil kättesaadavaks tegema faile, mis sisaldavad pilte, fotosid, tarkvara või muud intellektuaalse omandi seadustega kaitstavat teavet, sh näitena (kuid mitte ainult) autoriõiguse või kaubamärgi seadused (või privaatsuse või avalikustamise õigused), kui olete nende õiguste omanik või kontrollija või saite kogu vajaliku nõusoleku samalaadseks tegevuseks;
 • ei kasuta materjale ega teavet (sh pildid või fotod), mis tehakse kättesaadavaks teenuste kaudu viisil, mis rikuvad mis tahes osapoole autoriõigust, kaubamärki, patenti, ärisaladust või muud varalist õigust;
 • üles laadima faile, mis sisaldavad viirusi, Trooja hobuseid, usse, ajapomme, tühistusroboteid, rikutud faile, või muud sarnast tarkvara või programme, mis võivad kahjustada muu arvuti talitlust või teiste vara;
 • reklaamima või müügiks pakkuma kaupu või teenuseid ärilisel eesmärgil, v.a juhul, kui teenused selliseid teateid konkreetselt lubavad;
 • alla laadima teenuse muu kasutaja postitatud faile, mida teile teadaolevalt (või eelduste kohaselt teadaolevalt) ei saa sellisel viisil seaduslikult reprodutseerida, kuvada, esitada ja/või levitada;
 • võltsima või kustutama autoriõiguse haldamise teavet, nt autori tunnuseid, õiguslikke või muid õigeid teatisi või varalisi nimetusi või märgiseid, mille tarkvara päritolu või allikas sisaldus üleslaaditavas failis;
 • ei piira ega keela muudel kasutajatel teenuste kasutamist ja nautimist;
 • ei riku käitumiskoodeksit ega muid juhiseid, mis võivad konkreetse teenuse puhul kehtida;
 • korjama või muul viisil koguma teiste andmeid, sh meiliaadresse;
 • ei riku kehtivaid seadusi ega määrusi;
 • ei loo võltsidentiteeti teiste eksitamiseks.
 • kasutama, alla laadima või muul viisil kopeerima või andma (tasuta või mitte) isikule või üksusele teavet teenuste kasutajate või muude kasutajate kataloogi või selle osa kohta.

Microsoftil puudub teenuste järelevalve kohustus. Sellegipoolest jätab Microsoft endale õiguse teenustesse postitatud materjale üle vaadata ja enda äranägemisel eemaldada. Sellegipoolest jätab Microsoft endale õiguse lõpetada teie täielik või osaline juurdepääs teenustele mis tahes põhjusel igal ajal ette teatamata.

Microsoft jätab igal ajal endale õiguse avalikustada teavet, mida Microsoft peab vajalikuks kehtiva seaduse, määruse, õigusmenetluse või valitsusasutuse taotluse rahuldamiseks, või redigeerida, postitamisest keelduda või eemaldada teavet või materjale (osaliselt või tervikuna) Microsofti enda äranägemisel.

Olge teenustes alati enda või oma laste isiku tuvastamist võimaldava teabe avaldamisel ettevaatlik. Microsoft ei kontrolli ega kinnita mis tahes teenustes leitavaid sõnumeid, sisu ega teavet, mistõttu ütleb Microsoft selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest, mis on seotud teenustega ja või tegevustega, mis tulenevad teie osalemisest teenustes. Haldurid ja hostijad ei ole Microsofti volitatud esindajad ning nende arvamused ei pruugi kajastada Microsofti omi.

Teenustesse üles laaditud materjalide puhul võivad kehtida kasutamise, reprodutseerimise ja/või levitamise postituspiirangud; materjalide allalaadimisel kohustute selliseid piiranguid järgima.

Videod ja e-raamatud võivad olla saadaval ainult inglise keeles. Linkide klõpsamisel võidakse teid suunata USA veebisaitidele, mille sisu on ainult ingliskeelne.

Microsoftile esitatud või teenustesse postitatud materjalid

Microsoft ei nõua omandiõigust materjalide puhul, mida annate Microsoftile (sh tagasiside ja soovitused) või mida postitate, laadite üles, sisestate või esitate teenustele või sellega seotud teenustele ülevaatamiseks avalikkusele või avalikule või erakogukonnale (eraldi „esitus“, koos „esitused“). Siiski annate oma esituse postitamisel, üleslaadimisel, sisestamisel, andmisel või esitamisel („postitamine”) Microsoftile, tema sidusettevõtetele ja vajalikele all-litsentsijatele loa oma esituse kasutamiseks seoses nende Interneti-ettevõtete käitamisega (sh, kuid mitte ainult, kõik Microsofti teenused), sh, kuid mitte ainult, litsentsiõigused: oma esitust kopeerida, levitada, edastada, avalikult esitada ja eksponeerida, reprodutseerida, redigeerida, tõlkida ja ümber vormindada; avaldada esitusega seoses oma nime ning õiguse all-litsentsida selliseid õigusi teenuse kõikidele pakkujatele.

Teie esituse kasutamist ei hüvitata vastavalt siin sätestatule. Microsoft ei ole kohustatud teie esitusi kasutama ega postitama ning võib esituse omal äranägemisel igal ajal eemaldada.

Esituse postitamisel garanteerite ja kinnitate, et evite või muul viisil kontrollite oma esituse kõiki õigusi, lähtuvalt nendes kasutustingimustes kirjeldatust, sh, kuid mitte ainult, kõiki õigusi esituste andmiseks, postitamiseks, üleslaadimiseks või esitamiseks.

Lisaks eespool sätestatud garantiile ja kinnitusele te garanteerite ja kinnitate piltide, fotode või muude osaliselt või täielikult graafiliste asjade („pildid“) postitamisel, et (a) olete selliste piltide autoriõiguse omanik või et selliste piltide autoriõiguse omanik on andnud teile loa selliste piltide või sisu ja/või sellistel piltidel olevate piltide kasutamiseks lähtuvalt teie kasutamise viisist ja eesmärgist ning muul moel käesolevates kasutustingimustes ja teenustes lubatust; (b) teil on vajalikud õigused käesolevates kasutustingimustes kirjeldatud litsentside ja all-litsentside andmiseks ning (c) kõik sellistel piltidel olevad isikud (olemasolul) on andnud oma nõusoleku nende piltide kasutamiseks lähtuvalt käesolevates kasutustingimustes sätestatust, sh näitena (kuid mitte ainult) selliste piltide levitamiseks, avalikuks esitamiseks ja reprodutseerimiseks. Piltide postitamisel annate (a) kõikidele oma erakogukonna liikmetele (iga sellise pildi puhul, mis on sellise erakogukonna liikmetele kättesaadav) ja/või (b) avalikkusele (iga sellise pildi puhul, mis on kättesaadav teenustes, v.a erakogukonnas) loa oma piltide kasutamiseks seoses käesolevates teenuste kasutustingimustes lubatuga (sh näitena, kuid mitte ainult, selliseid pilte sisaldavate trükiste ja kinkide tegemisel) ning sh, kuid mitte ainult, mitteeksklusiivse ülemaailmse tasuta litsentsi: oma pilte kopeerida, levitada, edastada, avalikult esitada ja eksponeerida, reprodutseerida, redigeerida, tõlkida ja ümber vormindada ilma sellistele piltidele nime lisamiseta, ning õiguse all-litsentsida selliseid õigusi teenuse kõigile pakkujatele. Eelnevates lausetes piltidele antud litsentsid lõpevad ajal, mil te lõplikult eemaldate sellised pildid teenustest, ja eeldusel, et selline lõpetamine ei mõjuta sellistele piltidele antud piltide eemaldamisaja eelseid litsentse. Teie piltide kasutamist ei hüvitata.

Vastavalt Ameerika Ühendriikide seadustiku 17. jao paragrahvile 512(c)(2) tuleks väidetavatest autoriõiguse rikkumistest teatada teenusepakkuja määratud esindajale. JÄRGMIST PROTSEDUURI MITTEPUUDUTAVATELE JÄRELEPÄRIMISTELE EI VASTATA. Vaadake autoriõiguse rikkumisega seotud pretensioonidest teatamist ja nende menetlust käsitlevat veebilehte.

LINGID SELLES TEENUSES VÕIVAD VIIA TEILT MICROSOFTI SAIDILT EEMALE. LINGITUD SAIDID POLE MICROSOFTI KONTROLLI ALL NING MICROSOFT EI VASTUTA LINGITUD SAITIDE SISU VÕI LINGITUD SAIDIL SISALDUVATE LINKIDE EEST VÕI SAITIDEGA TEHTUD MUUTUSTE VÕI VÄRSKENDUSTE EEST. MICROSOFT EI VASTUTA VEEBILEVI VÕI MUU LINGITUD SAITIDELT SAADUD ÜLEKANDEVORMI EEST. MICROSOFT PAKUB TEILE NEID LINKE AINULT ABISTAMISEKS, NENDE KAASAMINE EI TÄHENDA MICROSOFTI AMETLIKKU TOETUST SELLELE SAIDILE.

Omal algatusel ideede esitamise poliitika, õiguste kaitsmine ja tagasiside

MICROSOFT EGA TEMA TÖÖTAJAD EI TUNNUSTA EGA VÕTA KAALUDA SOOVIMATUID IDEESID, SH UUTE REKLAAMIKAMPAANIATE, UUTE MÜÜGIEDENDUSTE, UUTE TOODETE VÕI TEHNOLOOGIATE, PROTSESSIDE, MATERJALIDE, TURUNDUSKAVADE VÕI UUTE TOOTENIMEDE KOHTA. ÄRGE SAATKE ALGUPÄRASEID LOOMETÖID, NÄIDISEID, DEMOSID VMS. SELLE POLIITIKA AINUS EESMÄRK ON VÄLTIDA VÕIMALIKKE ARUSAAMATUSI VÕI VAIDLUSI, KUI MICROSOFTI TOOTED VÕI TURUNDUSSTRATEEGIAD VÕIVAD SARNANEDA MICROSOFTILE ESITATUD IDEEDEGA. SEEGA ÄRGE SAATKE SOOVIMATUID IDEESID MICROSOFTILE EGA SELLE TÖÖTAJATELE. KUI TE VAATAMATA MEIE TAOTLUSELE IDEESID JA MATERJALE MITTE SAATA SIISKI NEID SAADATE, VÕTKE ARVESSE, ET MICROSOFT EI KINDLUSTA NENDE IDEEDE JA MATERJALIDE KONFIDENTSIAALSET VÕI VARALIST KOHTLEMIST.

Kui käesolevates kasutustingimustes pole sõnaselgelt teisiti öeldud, ei anna Microsoft teile litsentsi ega ühtegi muud õigust ühegi patendi, oskusteabe, autoriõiguse, ärisaladuse, kaubamärgi või muu intellektuaalse omandi alusel, mis kuulub Microsoftile või mõnele temaga seotud üksusele või mida Microsoft või nimetatud üksus kontrollib, muu hulgas mis tahes nimi, kaubandussümboolika, logo vms. Kui edastate Microsoftile mis tahes idee, ettepaneku, soovituse või tagasiside, muu hulgas ideed teenuste, uute toodete, tehnoloogiate, kampaaniate, tootenimede, toote tagasiside ja tootetäiustuste kohta („tagasiside”), siis annate Microsoftile tasuta, igasuguse kasutustasu või muu kohustuseta teie ees, õiguse teha, lasta teha, luua tuletatud teoseid, kasutada, jagada ja müüa teie tagasisidet mis tahes viisil ja eesmärgil. Te ei tohi anda litsentsitavat tagasisidet, mille tõttu peaks Microsoft kolmandale isikule oma tarkvara, tehnoloogiaid või dokumentatsiooni litsentsima, kuna Microsoft lisab nendesse teie tagasiside.