Share via


Tuotantotilaukset (lomake)

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Napsauta kohdetta Tuotannonhallinta > Tavallinen > Tuotantotilaukset > Kaikki tuotantotilaukset. Valitse tuotantotilaus. Valitse ToiminstoruudussaTuotantotilaus-välilehden Ylläpidä-ryhmässä Muokkaa.

–TAI–

Valitse Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Nimiketehtävät > Projektin tuotantotilaukset. Valitse tuotantotilaus. Valitse ToimintoruudunTuotantotilaus-välilehden Ylläpidä-ryhmässä Muokkaa.

Tässä aiheessa on sisältöä Microsoft Dynamics AX:n aiemmista versioista, joka on ihmiskääntäjän kääntämää. Osia tästä aiheesta on käännetty käännöskoneen avulla ilman ihmiskääntäjän tekemää tarkistusta. Aihe tarjotaan "sellaisenaan" eikä sen virheettömyyttä voida taata. Se saattaa sisältää sanastoon, lauseoppiin tai kielioppiin liittyviä virheitä. Microsoft ei vastaa mistään epätarkkuuksista, virheistä tai vahingoista, joita tämän aiheen virheelliset käännökset tai aiheen käyttö aiheuttavat.

Tätä lomaketta käyttämällä voidaan tarkastella, muuttaa tai luoda tuotantotilauksia. Tuotantotilaukset ovat nimikkeen valmistamisen aloittamista koskevia pyyntöjä. Tuotantotilaus sisältää kaikki valmistettavaa nimikettä koskevat tiedot. Tällaisia tuoterakenteen tuoterakenteen, toimintojen resursseihin, reittien ja työvaiheiden tiedot.

Sovellus luo tuotantotilaukset järjestelmä määrittää määrä Nimike lomake. Voit luoda myös suoraan tuotantotilaus Pääsuunnittelu -moduulista Projektinhallinta ja kirjanpito, tai Myyntitilausrivi.

Tätä lomaketta käytettävät tehtävät

Luo tuotantotilaukset manuaalisesti

Siirtyminen lomakkeessa

Seuraavissa linkeissä ja tauluissa kuvataan tämän lomakkeen ohjausobjektit.

Aa617966.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifVälilehti

Välilehti

Kuvaus

Yleiset-välilehti

Tarkastele tai Muokkaa tunnus-ja-tila ajoituksen päivämäärät ja tuotantopoolien ryhmittelyä valitut tuotantotilaukset.

Asetukset-välilehti

Määritä ehdot, joiden avulla voit määrittää tuotantotilausten käsittelyssä. Näitä ovat päivämäärät, jolloin tuotantorakenne tulee voimaan, reititysnumero, johon tuotanto perustuu, tuotannon ajoitustiedot, menetelmä, jolla tilaus kirjataan kirjanpitoon, ja tuotettavan nimikkeen mittakerroin.

Voit tarkastella kaikkia liittyviä tuotantotöitä. Tällaisia ja tuotantotilaus on osa ylätason tuotantotilauksen suunnitellun tilauksen aakkosnumeerista tunnusta. Kaikki kentät ovat vain luku -tilassa.

Viitteet

Voit tarkastella viittauksia muissa moduuleissa valitun tuotantotilauksen.

Päivitä

Voit tarkastella nykyisen tuotantotilauksen viimeisimpiä päivityksiä. Kaikki kentät ovat vain luku -tilassa.

Taloushallinnon dimensiot

Tarkastele taloushallinnon dimensioiden tietoja kuten oletusdimensioita ja dimensioiden käyttöä tilirakenteissa ja lisäsääntörakenteissa.

Varastodimensiot

Tietoja varastodimensioista, konfiguraatio ja fyysisen sijainnin.

Aa617966.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifPainikkeet

Painike

Kuvaus

Jako

Jakaa valitun tuotantotilauksen useaan tuotantotilaukseen. Lisätietoja on kohdassa Jakaminen (lomake).

Arvio

Suorita arvio käyttää paljonko valitun tuotantotilauksen materiaali-ja kapasiteettikustannuksista. Lisätietoja on kohdassa Tuotanto: arvio (luokkalomake).

Vapauta

Työnohjaukseen valitun tuotantotilauksen vapauttaminen Lisätietoja on kohdassa Tuotanto: vapauttaminen (luokkalomake).

Aloitus

Voit lähettää valitun tuotantotilauksen tuotantoon työnohjauksessa. Lisätietoja on kohdassa Tuotanto: käynnistäminen (luokkalomake).

Ilmoita valmiiksi

Raportoida kaikista tai sisälly valitun tuotantotilauksen valmiiksi. Lisätietoja on kohdassa Tuotanto - Ilmoita valmiiksi (luokkalomake).

Loppu

Lopettaa valitun tuotantotilauksen ja sen tilan muuttamisessa Päättynyt.

Loki

Tuotantotilauksen tilan tarvittavia toimintoja käyttöä. Näitä toimintoja ovat arvioiminen, työvaiheiden ajoittaminen, töiden ajoituksen, vapauttaminen, aloittaminen, valmiiksi- ja päättymispäivämäärä. Päivitykset tapahtuvat määritetyssä järjestyksessä tuotantotilauksen elinkaaren aikana. Voit käyttää hinnanlaskenta ja lokiin tuotannon tilan palauttaminen toiminnot.

Palauta tila

Nollaa valitun tuotantotilauksen tilaa aiempaan tilaan. Lisätietoja on kohdassa Tuotanto - Reset-tila (luokkalomake).

VarastoPainikeryhmä

Alivalikot tuotantoon liittyvien varastotietojen: Tapahtumat, Varastosaldo, Erä, Sarjanumerot, ja Merkintä.

Tuoterakenne

Päivittää tuotettavan nimikkeen tuoterakenteen. Määritettyihin kenttiin voidaan tehdä muutoksia tarpeen mukaan.

Reititys

Päivittää tuotettavan nimikkeen tuotantoreitit. Määritettyihin kenttiin voidaan tehdä muutoksia tarpeen mukaan.

Kaikki työt

Näyttää yleiskuvan tuotantoon liittyvistä töistä. Toisiinsa liittyvät välilehdet Työt lomakkeen Yleiset ja Aikataulutus, sisältävät vain luku-kenttiä, joissa näkyvät järjestelmän luomat tiedot tuotantotöistä.

Ajoita työvaiheet

Luoda ja ajaa työvaiheiden ajoituksen valitun tuotantotilauksen.

Ajoita työt

Luo ja Suorita valitun tuotantotilauksen töiden ajoituksen.

NäytäPainikeryhmä

Näyttää Gantt-kaavion, joka esittää tuotantotilaukset graafisesti. Resurssien ryhmitellään tuotantotilauksia.

Huomautus

Jos Gantt-kaavio painike ei ole käytettävissä, varmista, että ajoituksen tila ei ole määritetty Työvaiheiden ajoitus , Yleiset välilehti.

Dimensiot

Valitse näytettävät dimensiot.

Nettotarpeet

Näytä valitun tuotantotilauksen nettotarpeen tiedot. Tämä tarkoittaa esimerkiksi nimikedimensiot ja nykyisiä kattavuusasetuksia. Suunniteltu varaston näkyviin myös on kaikki tarpeet, jotka on laskettu.

Hajotus

Näytä valitun tuotantotilauksen tarvehajotusta.

Monitasoinen tarvekohdistus

Tietoja ja alaspäin monitasoinen tarvekohdistus.

Määrityksistä poikkeamiset

Luoda, muuttaa tai tarkastella nimikkeitä, jotka eivät vastaa ennalta määritettyä suorituskykyä tai valitun tuotantotilauksen määritettyjä laatuvaatimuksia.

Laatutilaukset

Voit tarkastella tai määrittää testituloksia ja Testaa valitun tuotantotilauksen nimikkeiden.

Aiheeseen liittyviä tietojaPainikeryhmä

Voit tarkastella tuotantolaskelmien tuloksia, kuten hintalaskelmia, reititystapahtumia, viiteluetteloa, kapasiteettivarauksia, nettotarpeita, tuoterakennehajotuksia, rakennepuita ja tuotannon kirjauksia, sekä tehdä niitä koskevia kyselyitä.

KirjauskansiotPainikeryhmä

Avaa joukon kirjauskansioita, joita käyttämällä raportoidaan materiaalin ja ajan käyttö valmiiksi raportoitujen tuotantotöiden lisäksi. Nämä kirjauskansiot on linkitetty suoraan kirjanpitojärjestelmään, koska niihin tehtäviin kirjauksiin liittyy myös kirjanpitoon tehtäviä kirjauksia.

Aa617966.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifKentät

Kenttä

Kuvaus

Tuotanto

Näyttää tuotantotilauksen yksilöivä tunnus. Kun uusia tuotantotilauksia luodaan, numero Kohdistetaan järjestelmä tai manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa Tuotantotilauksen luominen (lomake).

Nimiketunnus

Näyttää yksilöivä tunnus, joka voidaan tuottaa nimikkeen. Tätä kenttää ei voi muuttaa. Tuotettavan nimikkeen määritetään tuotannon määrityksen yhteydessä. Lisätietoja on kohdassa Tuotantotilauksen luominen (lomake).

Nimi

Näyttää nimikkeen, joka tuotetaan kuvaava nimi. Voit muuttaa nimeä.

Laji

Tuotantotyyppi voi olla jokin seuraavista:

  • Vakio– Tuotanto ei ole tietyn liitetiedostojen tilaukseen, toiseen tuotantotyöhön toimittajan tai suunniteltuun tilaukseen.

  • Toimittaja-Tuotantotyön on luonut toimittaja ja tuotantotilaus on liitetty toiseen tuotantoon. Löydät tuotantotilauksen viite Viitetyyppi ja Viitenumero kentät.

Määrä

Ajoitettu tuotantomäärä.

Toimitus

Tuotannon toivottu toimitus- tai valmistumispäivämäärä. Voit käyttää toimituspäivää tuotannon työvaiheiden tai töiden ajoituksessa, joissa ajoitus voidaan valita taaksepäin toimituspäivästä. Jos teet työvaiheiden ajoituksen tai töiden ajoituksen tuotantotilaukselle, jossa automaattinen luominen on määritetty tuoterakenne, sovellus asettaa alituotantojen toimituspäiväksi arvoksi päivämäärä, jolloin nimikkeet käytetään tuotannossa. Alituotannon työvaiheet ajoitetaan sitten taaksepäin toimituspäivästä.

Huomautus

Jos tuotantotilaus on luotu myyntitilaukselle Toimitus on määritetty Lähetyspäivä tilausrivin.

Aika

Toimitusaika.

Väri

Väri, jota käytetään Gantt-kaaviossa, jos väri on määritetty väriasetuksissa.

Tila

Näyttää, missä tuotantosyklin kohdassa tuotantotilaus on. Järjestelmä päivittää tuotannon tila päivitetään aina, kun tai tuotantotilaus ajoitetaan.

Tuotannon tila on seuraava: luotu, arvioitu, suunniteltu, vapautettu, aloitettu, valmiiksi, ja päättynyt.

Ajoituksen tila

Näyttää tuotannon ajoituksen tilan:

  • Työvaiheiden ajoitus - Tuotantojärjestelmän kahdesta käytettävissä olevasta ajoitustyypistä se, joka on vähemmän tarkka. Työvaiheiden ajoitusta käytetään usein, kun halutaan karkea arvio tuotantoprosessin kestoajasta.

    Huomautus

    Jotta Gantt-painike olisi käytettävissä, ajoituksen tila ei saa olla Työvaiheiden ajoitus.

  • Töiden ajoitus– Tarkempi kahdesta tuotantojärjestelmän käytettävissä olevasta ajoitustyypistä.. Lisätietoja on kohdassa Projektit (lomake).

Jäljellä oleva tila

Näyttää tuotantotilauksen jäännöstilan.

Laatutilauksen tila

Näyttää tilan liittyvät laatutilaukset.

Pooli

Tuotantopooleja käyttämällä ryhmitellään tuotantotöitä, joilla on yhteisiä ominaisuuksia, kuten tuotettavan nimikkeen tyyppi tai tuotantotilausten luonut henkilö.

Tuotantoryhmä

Kukin tuotantotyö voidaan liittää tuotantoryhmään. Tuotantoryhmä, voit määrittää Nimikkeen kulutuskirjaus nimikkeiden toimintoja resurssikulutuksen ja prosessin ja prosessin resursseja.

Ryhmää voidaan myös käyttää rajana raporteissa. Voit valita ryhmän luoduista tuotantoryhmistä.

Jos haluat käyttää tuotantoryhmiä vaikuttamatta kirjanpitoon, sinun olisi käytettävä tuotantopooleja. Lisätietoja on kohdassa Tuotantoryhmät (lomake) jaTuotantopoolit (lomake)

Aloituspäivä

Ajoitettu alkamispäivä.

Päättymispäivä

Ajoitettu päättymispäivä.

Aloitusaika

Suunniteltu aloitusaika.

Päättymisaika

Suunniteltu lopetusaika.

Tuoterakenteen päivämäärä

Määrittää tuoterakenteen versio, joka on käytössä nimikkeessä, kun tuotantotilaus on luotu tuoterakenne. Voit määrittää olevien tänä nykyisestä tuoterakenneversiosta kopioidaan.

Tuoterakenteen numero

Ilmaisee, mikä Tuoterakenne on käytetty perustana tuotantotilauksen. Voi olla useita versioita nimikkeenä, mutta kutakin tuotantotilausta kohden on aina vain yksi Tuoterakenne, joka on ajankohtainen ja jota käytetään perustana tuotantotilauksen.

Varaus

Määrittää, miten tuoterakennerivien määrittämiä osien nimikkeitä automaattinen varaus suorittaa. Arvo, sovellus ehdottaa tuoterakenneriveillä, mutta voi muuttaa erikseen kullekin riville. Varaus tehdään, kun tuotantotilauksen kustannusarvo tehdään ensimmäisen kerran.

Reititysnumero

Tuotantotyötä luotaessa käytettävä reitti.

Työt

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tarkistaa, onko tehty reititystyö tuotantoa varten.

Tarkista reititys

Valitsemalla tämän valintaruudun voit testata reitin.

Ominaisuus

Voit kirjoittaa tai valita koodin Ominaisuudet-lomakkeessa luodulle nimikkeen ominaisuudelle.

Lukittu

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lukita tuotannon uudelleen ajoittaminen.

Prioriteetti

Tuotannon prioriteetti. Mitä suurempi luku on, sitä korkeampi on prioriteetti.

Kirjanpito

Näyttää, kuinka tuotantotilaus kirjataan kirjanpitoon, nimikkeet ja keskeneräiset ja tuotantotilauksen kustannuslaskenta. Kenttää voi muuttaa, jos tuotannon Tila aiempi Ilmoitettu valmiiksi. Kentän arvo voidaan määrittää myös, kun käytössä on Tuotantotilauksen luominen (lomake).

Valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Tuottovaatimus

Näyttää voiton asetuksen, jota on käytetty tai, jota käytetään tuotantotilauksen hinta lasketaan tekee ennakkolaskennan ja kustannuslaskennan myyntihinnan laskennassa.

Korkeus

Korkeusdimension mittamuunnoskerroin.

Leveys

Leveysdimension mittamuunnoskerroin.

Syvyys

Syvyysdimension mittamuunnoskerroin.

Tiheys

Tiheysdimension mittamuunnoskerroin.

Viitetyyppi

Näyttää yhteydet muihin moduuleihin. Sisältää nimikkeen tuotannon viitetyyppi. Jos tuotanto luodaan tilausrivillä Myyntitilaus tulee näkyviin. Jos tuotanto luodaan ostolle tai projektille, näyttöön tulee Ostotilaus tai Projekti. Jos käytössä on viittaus toiseen tuotantotyöhön, näyttöön tulee Tuotanto. Et voi muuttaa tätä arvoa.

Viitenumero

Sen myyntitilauksen, ostotilauksen tai tuotannon numero, josta tuotanto on johdettu. Jos yhteyksiä ei ole, kenttä on tyhjä. Tätä kenttää ei voi muuttaa.

Viite-erä

Sen viite-erän ja nimike-erän numero, johon tuotanto kuuluu. Tuotettava nimike menee varastoon ja sieltä tässä määritettyyn erään. Merkitsevää ei ole se, saapuuko nimike varastoon.

Viitetuotanto

Jos tuotantotyö sisältyy suoraan toiseen tuotantotyöhön, tämä kenttä sisältää päätuotantotyön numeron. Tuotantohierarkiassa tämän tuotannon taso tuotantohierarkiassa näkyy Viitetaso kenttä. Jos viitettä ei ole, nykyinen tuotantonumero tulee näyttöön. Jos tuotantotyöstä on yhteys toiseen tuotantotyöhön, kentässä näkyy tuotannon taso suhteessa päätuotantotyöhön. Esimerkiksi jos päätuotantotyön taso on 0, johdetut tuotantotyöt ovat tasolla 1 ja 2 taso. Jos viitteitä muihin tuotantotöihin ei ole, arvo on 0.

Viitetaso

Kun tämä kenttä on valittuna, sovellus määrittää viittaukset myös alitasoille. Näin ollen muutos voi vaikuttaa liitettyihin viittauksiin. Alitasot ilmaisevat johdetut tuotantotyöt. Tämä tarkoittaa, että niiden tasonumero on myöhempi kuin nykyinen tuotanto. Lisätietoja tuotantotasoista on Viitetaso-välilehdessä.

Pääsuunnitelma

Suunnitelman tunnus.

Numero

Tämä kenttä yhdessä Pääsuunnitelma-kentän kanssa sisältää viitejärjestelmän pääajoitusehdotusta varten.

Jos tuotantotyö on johdettu Nimiketarvetilasto (lomake) -lomakkeesta, kenttä sisältää tuotannon luoneen suunnitellun tilauksen numeron.

Jos kenttä on tyhjä, suunnitellulle tilaukselle ei ole viittausta. Kenttää ei voi muuttaa.

Alkuperäinen tuotanto

Alkuperäinen tuotantotyö, johon jaettu tuotantotyö perustuu.

Luontipäivämäärä ja -aika

Tietueen luontipäivä ja -aika.

Ennakkolaskettu

Edellinen päivämäärä, jolloin tuotantotilaus ennakkolaskettiin.

Määrä

Tässä kentässä näkyy seuraava Ennakkolaskettu kenttä ja näyttää määrä, jolle kustannuksia arvio perustuu. Tämä määrä voi olla eri kuin suunniteltu, aloitettu tai valmiiksi raportoitu määrä.

Ajoitettu

Viimeinen ajoitettu päivämäärä.

Aloitettu

Päivämäärä, jolloin tuotantotilaus alkoi.

Määrä

Tässä kentässä näkyy seuraava Aloitettu ja kentässä näkyy aloitettu määrä. Sovellus päivittää aloitusmääräksi määrän, jota käytetään tuotannon aloittamisessa.

Ilmoitettu valmiiksi

Päivämäärä, jolloin tuotantotilaus on raportoitu päättyneeksi.

Määrä

Tässä kentässä näkyy seuraava Ilmoitettu valmiiksi kenttä ja määrä, joka on ilmoitettu valmiiksi, tässä kentässä Ilmoitettu valmiiksi päivämäärä.

Päättynyt

Päivämäärä, jolloin tuotantotilauksen tilaksi päivitettiin Lopetus.

Määrä

Tässä kentässä näkyy seuraava Päättynyt kenttään ja määrä, joka on valmis, Päättynyt päivämäärä.

Erätunnus

Näyttää numeron erän, joka tuotantoon on liitetty. Et voi muuttaa erätunnus.

Dimensionro

Näyttää nimikkeen dimensioiden tunnus.

Suunta

Ajoituksen suunta, jota käytettiin viimeksi.

Ajoituspäivämäärä

Viimeisin päivämäärä, jolloin ajoitus on tehty.

Ajoitusaika

Viimeisimmän aika, jonka ajoitus on tehty.

Ilmoita jäännösmäärä valmiiksi

Määrä, jota ei ole vielä ilmoitettu valmiiksi.

Konfigurointi

Näyttää nimikkeen konfiguraatio. Nimikkeen konfiguroinnin määrittää nimikkeelle tietyt ominaisuudet.

Koko

Määrittää nimikkeen koon.

Väri

Nimikkeen väri.

Toimipaikka

Jos varasto on toimipaikan tunnus.

Varasto

Varasto, jossa nimikkeitä säilytetään tunnus.

Eränumero

Kirjoita eränumerodimensio. Jos valitset Lähetys- / Vastaanotto-lomakkeen ylemmästä osasta Muokkaa rivejä ja Hajota rivit, voit muokata siirron tilausrivin eränumeroa.

Sijainti

Määritä eränumerodimensio. Jos valitset Lähetys- / Vastaanotto-lomakkeen ylemmästä osasta Muokkaa rivejä ja Hajota rivit, voit muokata siirron tilausrivin sijaintinumeroa.

Kuormalavan tunnus

Kuormalavan yksilöivä tunnus (Serial Shipping Container Code).

Sarjanumero

Näyttää sarjanumerodimensio. Jos valitset Lähetys- / Vastaanotto-lomakkeen ylemmästä osasta Muokkaa rivejä ja Hajota rivit, voit muuttaa siirron tilausrivin sarjanumeroa.

Osasto

Voit määrittää tuotantotilauksen osaston, kustannuspaikan ja tarkoituksen. Jos tuotantotilauksen dimensiot ovat olemassa, ne siirtyvät automaattisesti reititykseen. Jos tuotantotilauksen dimensiokentät ovat tyhjät, dimensioiden oletusarvot tulevat työvaiheiden resurssin.

Kustannuspaikka

Voit määrittää tuotantotilauksen osaston, kustannuspaikan ja tarkoituksen. Jos tuotantotilauksen dimensiot ovat olemassa, ne siirtyvät automaattisesti reititykseen. Jos tuotantotilauksen dimensiokentät ovat tyhjät, dimensioiden oletusarvot tulevat työvaiheiden resurssin.

Tarkoitus

Voit määrittää tuotantotilauksen osaston, kustannuspaikan ja tarkoituksen. Jos tuotantotilauksen dimensiot ovat olemassa, ne siirtyvät automaattisesti reititykseen. Jos tuotantotilauksen dimensiokentät ovat tyhjät, dimensioiden oletusarvot tulevat työvaiheiden resurssin.

Lisätietoja

Tietoja tuotantotilausten luomisesta

Tuotantotilausten, projektien luominen

Luo tuotantotilaukset manuaalisesti

Tuotantotilausten aloittaminen

Poistaa tuotantorivit

Tietoja tuotantotilausten ilmoittamisesta valmiiksi

Tietoja tuotantotilausten vapauttamisesta

Tuotantotilausten vapauttaminen

Ilmoitukset: Katso tunnetut ongelmat ja uusimmat korjaukset: Ongelmahaku tuumaa Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).