ערוך

שתף באמצעות


KB4464343 - Cumulative Update 12 for SQL Server 2016 SP1

Release Date:   November 13, 2018
Version:   13.0.4541.0

This article describes cumulative update package 12 (build number: 13.0.4541.0) for Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 1 (SP1). This update contains fixes that were released after the release of SQL Server 2016.

Improvements and fixes included in this update

Bug reference Description Fix area
12176017 FIX: Deadlock when run the "CleanOrphanedPolicies" and "DeleteDataSources" built-in stored procedures together in SSRS 2016 (KB4019799) Reporting Services
12180164 FIX: Access violation when you try to access a table when page compression is enabled on the table in SQL Server (KB4294694) SQL Engine
12361234 FIX: Incorrect results occur when you convert "pollinginterval" parameter from seconds to hours in sys.sp_cdc_scan in SQL Server (KB4459220) SQL Engine
12458030 FIX: Access violation occurs and SSAS crashes when you process an SSAS database in SQL Server 2014 and 2016 (KB4459981) Analysis Services
12458027 FIX: Overestimations when using default Cardinality Estimator to query table with many null values (KB4460116) SQL performance
12199266 FIX: The "modification_counter" in DMV sys.dm_db_stats_properties shows incorrect value when partitions are merged through ALTER PARTITION in SQL Server 2016 (KB4465443) SQL Engine
11179896 FIX: Assertion error occurs when you run a MERGE statement with an OUTPUT clause in SQL Server 2016 and 2017 (KB4465745) SQL Engine
12399978 FIX: Snapshot Agent fails when you publish many tables using snapshot or transactional replication (KB4465747) Management Tools
12458041 FIX: "ran out of memory" error when executing a query on a table that has a large full-text index in SQL Server 2014 and 2016 (KB4465867) SQL Engine
12357742 FIX: Access violation occurs in Distribution Agent in SQL Server 2016 and 2017 (KB4468103) SQL Engine
12366819 FIX: VSS backup fails in SQL Server 2008 after you install CU10 for SQL Server 2016 SP1 in the same virtual machine (KB4469349) SQL Engine
12431343 FIX: Assertion error occurs during restore of TDE compressed backups in SQL Server 2016 (KB4469554) SQL Engine
12151799 FIX: Peer-to-peer replication fails in SQL Server 2016 when the host name is not uppercase (KB4469600) SQL Engine
12466466 FIX: Cannot add data to a new users attribute in an MDS database in SQL Server (KB4469815) Data Quality Services (DQS)
12323885 FIX: Error 41168 occurs when you try to alter DAG SEEDING_MODE in SQL Server 2016 (KB4470057) High Availability
12361676 FIX: SSAS 2016 processing fails in a Multidimensional dimension that has Proactive Caching feature enabled (KB4470546) Analysis Services
11677919 FIX: Error 5901 occurs on the same offset in SQL Server 2016 until server is restarted (KB4476977) SQL Engine

How to obtain this cumulative update package

The following update is available from the Microsoft Download Center:

Download the latest cumulative update package for SQL Server 2016 SP1 now

If the download page doesn't appear, contact Microsoft Customer Service and Support to obtain the cumulative update package.

Note

After future cumulative updates are released for SQL Server 2016, this CU can be located and downloaded from the Microsoft Windows Update Catalog. However, Microsoft recommends that you install the latest cumulative update available.

Notes for this update

Cumulative update

Cumulative updates (CU) are now available at the Microsoft Download Center.

Only the most recent CU that was released for SQL Server 2016 is available at the Download Center.

 • Each new CU contains all the fixes that were included with the previous CU for the installed version/Service Pack of SQL Server.

 • Microsoft recommends ongoing, proactive installation of CUs as they become available:

  • SQL Server CUs are certified to the same levels as Service Packs, and should be installed at the same level of confidence.

  • Historical data shows that a significant number of support cases involve an issue that has already been addressed in a released CU.

  • CUs may contain added value over and above hotfixes. This includes supportability, manageability, and reliability updates.

 • Just as for SQL Server service packs, we recommend that you test CUs before you deploy them to production environments.

 • We recommend that you upgrade your SQL Server installation to the latest SQL Server 2016 service pack.

Hybrid environments deployment

When you deploy the hotfixes to a hybrid environment (such as Always On, replication, cluster, and mirroring), we recommend that you refer to the following articles before you deploy the hotfixes:

Language support

SQL Server Cumulative Updates are currently multilingual. Therefore, this cumulative update package isn't specific to one language. It applies to all supported languages.

Components (features) updated

One Cumulative Update package includes all available updates for ALL SQL Server 2016 components (features). However, the cumulative update package updates only those components that are currently installed on the SQL Server instance you select to be serviced. If a SQL Server feature (e.g. Analysis Services) is added to the instance after this CU is applied, you must re-apply this CU to update the new feature to this CU.

Support for this update

If other issues occur or if any troubleshooting is required, you might have to create a separate service request. The usual support costs will apply to additional support questions and to issues that don't qualify for this specific cumulative update package. For a complete list of Microsoft Customer Service and Support telephone numbers or to create a separate service request, go to the Microsoft support website.

How to uninstall this update

To do this, follow these steps:

 1. In Control Panel, select View installed updates under Programs and Features.

 2. Locate the entry that corresponds to this cumulative update package under Microsoft SQL Server 2016.

 3. Press and hold (or right-click) the entry, and then select Uninstall.

Cumulative update package information

Prerequisites

To apply this cumulative update package, you must be running SQL Server 2016 SP1.

Restart information

You may have to restart the computer after you apply this cumulative update package.

Registry information

To use one of the hotfixes in this package, you don't have to make any changes to the registry.

File information

Cumulative update package file information

The English version of this package has the file attributes (or later file attributes) that are listed in the following table. The dates and times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). When you view the file information, it's converted to local time. To find the difference between UTC and local time, use the Time Zone tab in the Date and Time item in Control Panel.

x86-based versions

SQL Server 2016 Browser Service

File name File version File size Date Time Platform
Instapi130.dll 2015.130.4541.0 53536 27-Oct-2018 04:10 x86
Msmdredir.dll 2015.130.4541.0 6422304 27-Oct-2018 04:09 x86
Msmdsrv.rll 2015.130.4541.0 1296472 27-Oct-2018 04:09 x86
Msmdsrvi.rll 2015.130.4541.0 1293400 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlbrowser.exe 2015.130.4541.0 276768 27-Oct-2018 04:10 x86
Sqlbrowser_keyfile.dll 2015.130.4541.0 88864 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4541.0 107840 27-Oct-2018 04:10 x86

SQL Server 2016 Database Services Common Core

File name File version File size Date Time Platform
Batchparser.dll 2015.130.4541.0 160544 27-Oct-2018 04:10 x86
Instapi130.dll 2015.130.4541.0 53536 27-Oct-2018 04:10 x86
Isacctchange.dll 2015.130.4541.0 29472 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 13.0.4541.0 1027360 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.core.dll 13.0.4541.0 1348896 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.dll 13.0.4541.0 702752 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.tabular.dll 13.0.4541.0 765728 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll 13.0.4541.0 521024 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll 13.0.4541.0 711968 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.edition.dll 13.0.4541.0 37184 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.instapi.dll 13.0.4541.0 46368 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll 2015.130.4541.0 73024 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll 13.0.4541.0 598816 27-Oct-2018 04:10 x86
Msasxpress.dll 2015.130.4541.0 32032 27-Oct-2018 04:09 x86
Pbsvcacctsync.dll 2015.130.4541.0 60192 27-Oct-2018 04:09 x86
Sql_common_core_keyfile.dll 2015.130.4541.0 88864 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4541.0 107840 27-Oct-2018 04:10 x86
Sqlftacct.dll 2015.130.4541.0 46880 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlmanager.dll 2015.130.16111.4 607920 03-Jan-2018 03:04 x86
Sqlmgmprovider.dll 2015.130.4541.0 364320 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlsecacctchg.dll 2015.130.4541.0 35104 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlsvcsync.dll 2015.130.4541.0 267552 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqltdiagn.dll 2015.130.4541.0 60704 27-Oct-2018 04:09 x86
Svrenumapi130.dll 2015.130.4541.0 854336 27-Oct-2018 04:09 x86

SQL Server 2016 Data Quality

File name File version File size Date Time Platform
Microsoft.ssdqs.infra.dll 13.0.4541.0 1876560 27-Oct-2018 04:13 x86

SQL Server 2016 sql_dreplay_client

File name File version File size Date Time Platform
Dreplayclient.exe 2015.130.4541.0 121120 27-Oct-2018 04:10 x86
Dreplaycommon.dll 2015.130.4541.0 691008 27-Oct-2018 04:09 x86
Dreplayserverps.dll 2015.130.4541.0 33056 27-Oct-2018 04:10 x86
Dreplayutil.dll 2015.130.4541.0 310048 27-Oct-2018 04:10 x86
Instapi130.dll 2015.130.4541.0 53536 27-Oct-2018 04:10 x86
Sql_dreplay_client_keyfile.dll 2015.130.4541.0 88864 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4541.0 28448 27-Oct-2018 04:09 x86

SQL Server 2016 sql_dreplay_controller

File name File version File size Date Time Platform
Dreplaycommon.dll 2015.130.4541.0 691008 27-Oct-2018 04:09 x86
Dreplaycontroller.exe 2015.130.4541.0 350496 27-Oct-2018 04:10 x86
Dreplayprocess.dll 2015.130.4541.0 171808 27-Oct-2018 04:10 x86
Dreplayserverps.dll 2015.130.4541.0 33056 27-Oct-2018 04:10 x86
Instapi130.dll 2015.130.4541.0 53536 27-Oct-2018 04:10 x86
Sql_dreplay_controller_keyfile.dll 2015.130.4541.0 88864 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4541.0 28448 27-Oct-2018 04:09 x86

SQL Server 2016 sql_tools_extensions

File name File version File size Date Time Platform
Autoadmin.dll 2015.130.4541.0 1312032 27-Oct-2018 04:10 x86
Ddsshapes.dll 2015.130.4541.0 136000 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtaengine.exe 2015.130.4541.0 167200 27-Oct-2018 04:10 x86
Dteparse.dll 2015.130.4541.0 99616 27-Oct-2018 04:10 x86
Dteparsemgd.dll 2015.130.4541.0 83744 27-Oct-2018 04:09 x86
Dtepkg.dll 2015.130.4541.0 116000 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtexec.exe 2015.130.4541.0 66848 27-Oct-2018 04:10 x86
Dts.dll 2015.130.4541.0 2632992 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtscomexpreval.dll 2015.130.4541.0 419136 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtsconn.dll 2015.130.4541.0 392480 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtshost.exe 2015.130.4541.0 76576 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtslog.dll 2015.130.4541.0 103200 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtsmsg130.dll 2015.130.4541.0 541472 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtspipeline.dll 2015.130.4541.0 1059616 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtspipelineperf130.dll 2015.130.4541.0 42272 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtswizard.exe 13.0.4541.0 896288 27-Oct-2018 03:59 x86
Dtuparse.dll 2015.130.4541.0 80192 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtutil.exe 2015.130.4541.0 115520 27-Oct-2018 04:10 x86
Exceldest.dll 2015.130.4541.0 216864 27-Oct-2018 04:10 x86
Excelsrc.dll 2015.130.4541.0 232736 27-Oct-2018 04:10 x86
Flatfiledest.dll 2015.130.4541.0 334624 27-Oct-2018 04:10 x86
Flatfilesrc.dll 2015.130.4541.0 345376 27-Oct-2018 04:10 x86
Foreachfileenumerator.dll 2015.130.4541.0 80672 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll 13.0.4541.0 92448 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 13.0.4541.0 1313568 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.dll 13.0.4541.0 696608 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll 13.0.4541.0 763680 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.project.dll 2015.130.4541.0 2023200 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.projectui.dll 2015.130.4541.0 42072 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.astasks.dll 13.0.4541.0 71440 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.astasksui.dll 13.0.4541.0 186640 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll 13.0.4541.0 433936 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll 13.0.4541.0 2044688 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll 13.0.4541.0 33568 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.deployment.dll 13.0.4541.0 249632 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll 13.0.4541.0 502048 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 13.0.4541.0 606496 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.olapenum.dll 13.0.4541.0 106272 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.130.4541.0 138832 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.130.4541.0 144464 27-Oct-2018 04:11 x86
Msdtssrvrutil.dll 2015.130.4541.0 89888 27-Oct-2018 04:09 x86
Msmdlocal.dll 2015.130.4541.0 37103392 27-Oct-2018 04:09 x86
Msmdpp.dll 2015.130.4541.0 6370592 27-Oct-2018 04:09 x86
Msmgdsrv.dll 2015.130.4541.0 6507600 27-Oct-2018 04:13 x86
Msolap130.dll 2015.130.4541.0 7008544 27-Oct-2018 04:09 x86
Msolui130.dll 2015.130.4541.0 287520 27-Oct-2018 04:09 x86
Oledbdest.dll 2015.130.4541.0 216864 27-Oct-2018 04:09 x86
Oledbsrc.dll 2015.130.4541.0 235808 27-Oct-2018 04:09 x86
Profiler.exe 2015.130.4541.0 804640 27-Oct-2018 04:09 x86
Sql_tools_extensions_keyfile.dll 2015.130.4541.0 88864 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4541.0 107840 27-Oct-2018 04:10 x86
Sqlresld.dll 2015.130.4541.0 28960 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4541.0 28448 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlscm.dll 2015.130.4541.0 53024 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlsvc.dll 2015.130.4541.0 127264 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqltaskconnections.dll 2015.130.4541.0 151328 27-Oct-2018 04:09 x86
Txdataconvert.dll 2015.130.4541.0 255056 27-Oct-2018 04:09 x86
Xe.dll 2015.130.4541.0 558880 27-Oct-2018 04:10 x86
Xmlrw.dll 2015.130.4541.0 259664 27-Oct-2018 04:09 x86
Xmlrwbin.dll 2015.130.4541.0 191568 27-Oct-2018 04:09 x86
Xmsrv.dll 2015.130.4541.0 32727632 27-Oct-2018 04:09 x86

x64-based versions

SQL Server 2016 Browser Service

File name File version File size Date Time Platform
Instapi130.dll 2015.130.4541.0 53536 27-Oct-2018 04:10 x86
Keyfile.dll 2015.130.4541.0 88864 27-Oct-2018 04:09 x86
Msmdredir.dll 2015.130.4541.0 6422304 27-Oct-2018 04:09 x86
Msmdsrv.rll 2015.130.4541.0 1296472 27-Oct-2018 04:09 x86
Msmdsrvi.rll 2015.130.4541.0 1293400 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlbrowser.exe 2015.130.4541.0 276768 27-Oct-2018 04:10 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4541.0 107840 27-Oct-2018 04:10 x86

SQL Server 2016 Writer

File name File version File size Date Time Platform
Instapi130.dll 2015.130.4541.0 61200 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlboot.dll 2015.130.4541.0 186448 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqldumper.exe 2015.130.4541.0 127056 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlvdi.dll 2015.130.4541.0 197392 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlvdi.dll 2015.130.4541.0 168736 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlwriter.exe 2015.130.4541.0 131672 27-Oct-2018 04:11 x64
Sqlwriter_keyfile.dll 2015.130.4541.0 100432 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlwvss.dll 2015.130.4541.0 342808 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlwvss_xp.dll 2015.130.4541.0 26384 27-Oct-2018 04:09 x64

SQL Server 2016 Analysis Services

File name File version File size Date Time Platform
Microsoft.analysisservices.server.core.dll 13.0.4541.0 1347672 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll 13.0.4541.0 765528 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll 13.0.4541.0 521304 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.applicationinsights.dll 2.7.0.13435 329872 06-Jul-2018 22:33 x86
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll 13.0.4541.0 989968 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll 13.0.4541.0 989784 27-Oct-2018 04:12 x86
Msmdctr130.dll 2015.130.4541.0 40016 27-Oct-2018 04:10 x64
Msmdlocal.dll 2015.130.4541.0 37103392 27-Oct-2018 04:09 x86
Msmdlocal.dll 2015.130.4541.0 56207952 27-Oct-2018 04:10 x64
Msmdpump.dll 2015.130.4541.0 7799376 27-Oct-2018 04:10 x64
Msmdredir.dll 2015.130.4541.0 6422304 27-Oct-2018 04:09 x86
Msmdsrv.exe 2015.130.4541.0 56746584 27-Oct-2018 04:11 x64
Msmgdsrv.dll 2015.130.4541.0 7507232 27-Oct-2018 04:09 x64
Msmgdsrv.dll 2015.130.4541.0 6507600 27-Oct-2018 04:13 x86
Msolap130.dll 2015.130.4541.0 7008544 27-Oct-2018 04:09 x86
Msolap130.dll 2015.130.4541.0 8639568 27-Oct-2018 04:10 x64
Msolui130.dll 2015.130.4541.0 287520 27-Oct-2018 04:09 x86
Msolui130.dll 2015.130.4541.0 310352 27-Oct-2018 04:10 x64
Sql_as_keyfile.dll 2015.130.4541.0 100432 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlboot.dll 2015.130.4541.0 186448 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlceip.exe 13.0.4541.0 252496 27-Oct-2018 04:11 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4541.0 107840 27-Oct-2018 04:10 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4541.0 127056 27-Oct-2018 04:10 x64
Tmapi.dll 2015.130.4541.0 4346128 27-Oct-2018 04:09 x64
Tmcachemgr.dll 2015.130.4541.0 2826512 27-Oct-2018 04:09 x64
Tmpersistence.dll 2015.130.4541.0 1071376 27-Oct-2018 04:09 x64
Tmtransactions.dll 2015.130.4541.0 1352464 27-Oct-2018 04:09 x64
Xe.dll 2015.130.4541.0 626448 27-Oct-2018 04:09 x64
Xmlrw.dll 2015.130.4541.0 259664 27-Oct-2018 04:09 x86
Xmlrw.dll 2015.130.4541.0 319248 27-Oct-2018 04:09 x64
Xmlrwbin.dll 2015.130.4541.0 191568 27-Oct-2018 04:09 x86
Xmlrwbin.dll 2015.130.4541.0 227600 27-Oct-2018 04:09 x64
Xmsrv.dll 2015.130.4541.0 32727632 27-Oct-2018 04:09 x86
Xmsrv.dll 2015.130.4541.0 24050968 27-Oct-2018 04:09 x64

SQL Server 2016 Database Services Common Core

File name File version File size Date Time Platform
Batchparser.dll 2015.130.4541.0 181008 27-Oct-2018 04:09 x64
Batchparser.dll 2015.130.4541.0 160544 27-Oct-2018 04:10 x86
Instapi130.dll 2015.130.4541.0 61200 27-Oct-2018 04:09 x64
Instapi130.dll 2015.130.4541.0 53536 27-Oct-2018 04:10 x86
Isacctchange.dll 2015.130.4541.0 29472 27-Oct-2018 04:10 x86
Isacctchange.dll 2015.130.4541.0 30800 27-Oct-2018 04:10 x64
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 13.0.4541.0 1027360 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll 13.0.4541.0 1027160 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.analysisservices.core.dll 13.0.4541.0 1348896 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.dll 13.0.4541.0 702752 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.tabular.dll 13.0.4541.0 765728 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll 13.0.4541.0 521024 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll 13.0.4541.0 711968 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll 13.0.4541.0 711768 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.sqlserver.edition.dll 13.0.4541.0 37184 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.instapi.dll 13.0.4541.0 46368 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll 2015.130.4541.0 73024 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll 2015.130.4541.0 75352 27-Oct-2018 04:11 x64
Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll 13.0.4541.0 598816 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll 13.0.4541.0 598816 27-Oct-2018 04:10 x86
Msasxpress.dll 2015.130.4541.0 32032 27-Oct-2018 04:09 x86
Msasxpress.dll 2015.130.4541.0 35920 27-Oct-2018 04:10 x64
Pbsvcacctsync.dll 2015.130.4541.0 60192 27-Oct-2018 04:09 x86
Pbsvcacctsync.dll 2015.130.4541.0 72784 27-Oct-2018 04:10 x64
Sql_common_core_keyfile.dll 2015.130.4541.0 100432 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqldumper.exe 2015.130.4541.0 107840 27-Oct-2018 04:10 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4541.0 127056 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlftacct.dll 2015.130.4541.0 46880 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlftacct.dll 2015.130.4541.0 51792 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlmanager.dll 2015.130.16111.4 607920 03-Jan-2018 03:04 x86
Sqlmanager.dll 2015.130.16111.4 732336 03-Jan-2018 04:18 x64
Sqlmgmprovider.dll 2015.130.4541.0 404240 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlmgmprovider.dll 2015.130.4541.0 364320 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlsecacctchg.dll 2015.130.4541.0 37648 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlsecacctchg.dll 2015.130.4541.0 35104 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlsvcsync.dll 2015.130.4541.0 348944 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlsvcsync.dll 2015.130.4541.0 267552 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqltdiagn.dll 2015.130.4541.0 67856 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqltdiagn.dll 2015.130.4541.0 60704 27-Oct-2018 04:09 x86
Svrenumapi130.dll 2015.130.4541.0 1115920 27-Oct-2018 04:09 x64
Svrenumapi130.dll 2015.130.4541.0 854336 27-Oct-2018 04:09 x86

SQL Server 2016 Data Quality

File name File version File size Date Time Platform
Microsoft.ssdqs.infra.dll 13.0.4541.0 1876768 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.ssdqs.infra.dll 13.0.4541.0 1876560 27-Oct-2018 04:13 x86

SQL Server 2016 sql_dreplay_client

File name File version File size Date Time Platform
Dreplayclient.exe 2015.130.4541.0 121120 27-Oct-2018 04:10 x86
Dreplaycommon.dll 2015.130.4541.0 691008 27-Oct-2018 04:09 x86
Dreplayserverps.dll 2015.130.4541.0 33056 27-Oct-2018 04:10 x86
Dreplayutil.dll 2015.130.4541.0 310048 27-Oct-2018 04:10 x86
Instapi130.dll 2015.130.4541.0 61200 27-Oct-2018 04:09 x64
Sql_dreplay_client_keyfile.dll 2015.130.4541.0 100432 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4541.0 28448 27-Oct-2018 04:09 x86

SQL Server 2016 sql_dreplay_controller

File name File version File size Date Time Platform
Dreplaycommon.dll 2015.130.4541.0 691008 27-Oct-2018 04:09 x86
Dreplaycontroller.exe 2015.130.4541.0 350496 27-Oct-2018 04:10 x86
Dreplayprocess.dll 2015.130.4541.0 171808 27-Oct-2018 04:10 x86
Dreplayserverps.dll 2015.130.4541.0 33056 27-Oct-2018 04:10 x86
Instapi130.dll 2015.130.4541.0 61200 27-Oct-2018 04:09 x64
Sql_dreplay_controller_keyfile.dll 2015.130.4541.0 100432 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4541.0 28448 27-Oct-2018 04:09 x86

SQL Server 2016 Database Services Core Instance

File name File version File size Date Time Platform
Backuptourl.exe 13.0.4541.0 41048 27-Oct-2018 04:11 x64
Batchparser.dll 2015.130.4541.0 181008 27-Oct-2018 04:09 x64
C1.dll 18.10.40116.18 925456 27-Oct-2018 04:09 x64
C2.dll 18.10.40116.18 5341456 27-Oct-2018 04:09 x64
Cl.exe 18.10.40116.18 192080 27-Oct-2018 04:10 x64
Databasemail.exe 13.0.16100.4 29888 09-Dec-2016 00:46 x64
Datacollectorcontroller.dll 2015.130.4541.0 225360 27-Oct-2018 04:10 x64
Dcexec.exe 2015.130.4541.0 74328 27-Oct-2018 04:11 x64
Fssres.dll 2015.130.4541.0 81488 27-Oct-2018 04:10 x64
Hadrres.dll 2015.130.4541.0 177936 27-Oct-2018 04:09 x64
Hkcompile.dll 2015.130.4541.0 1298192 27-Oct-2018 04:09 x64
Hkengine.dll 2015.130.4541.0 5601040 27-Oct-2018 04:09 x64
Hkruntime.dll 2015.130.4541.0 158992 27-Oct-2018 04:09 x64
Link.exe 12.10.40116.18 1017424 27-Oct-2018 04:10 x64
Microsoft.applicationinsights.dll 2.7.0.13435 329872 06-Jul-2018 22:33 x86
Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll 13.0.4541.0 235096 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll 13.0.4541.0 79632 27-Oct-2018 04:08 x86
Microsoft.sqlserver.types.dll 2015.130.4541.0 391768 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll 2015.130.4541.0 71456 27-Oct-2018 04:09 x64
Microsoft.sqlserver.xe.core.dll 2015.130.4541.0 65112 27-Oct-2018 04:11 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.130.4541.0 150104 27-Oct-2018 04:11 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.130.4541.0 158808 27-Oct-2018 04:11 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll 2015.130.4541.0 271960 27-Oct-2018 04:11 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll 2015.130.4541.0 74840 27-Oct-2018 04:11 x64
Msobj120.dll 12.10.40116.18 129808 27-Oct-2018 04:09 x64
Mspdb120.dll 12.10.40116.18 559376 27-Oct-2018 04:09 x64
Mspdbcore.dll 12.10.40116.18 559376 27-Oct-2018 04:09 x64
Msvcp120.dll 12.10.40116.18 661264 27-Oct-2018 04:09 x64
Msvcr120.dll 12.10.40116.18 964880 27-Oct-2018 04:09 x64
Odsole70.dll 2015.130.4541.0 92752 27-Oct-2018 04:10 x64
Opends60.dll 2015.130.4541.0 33040 27-Oct-2018 04:09 x64
Qds.dll 2015.130.4541.0 845392 27-Oct-2018 04:10 x64
Rsfxft.dll 2015.130.4541.0 34576 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqagtres.dll 2015.130.4541.0 64592 27-Oct-2018 04:10 x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll 2015.130.4541.0 100432 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlaamss.dll 2015.130.4541.0 80704 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlaccess.dll 2015.130.4541.0 462424 27-Oct-2018 04:11 x64
Sqlagent.exe 2015.130.4541.0 566360 27-Oct-2018 04:11 x64
Sqlagentctr130.dll 2015.130.4541.0 44112 27-Oct-2018 04:10 x86
Sqlagentctr130.dll 2015.130.4541.0 51792 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlagentlog.dll 2015.130.4541.0 32848 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlagentmail.dll 2015.130.4541.0 47936 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlboot.dll 2015.130.4541.0 186448 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlceip.exe 13.0.4541.0 252496 27-Oct-2018 04:11 x86
Sqlcmdss.dll 2015.130.4541.0 59984 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlctr130.dll 2015.130.4541.0 118544 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlctr130.dll 2015.130.4541.0 103712 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqldk.dll 2015.130.4541.0 2585680 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqldtsss.dll 2015.130.4541.0 97568 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqliosim.com 2015.130.4541.0 307792 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqliosim.exe 2015.130.4541.0 3014232 27-Oct-2018 04:11 x64
Sqllang.dll 2015.130.4541.0 39451216 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlmin.dll 2015.130.4541.0 37713680 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlolapss.dll 2015.130.4541.0 98080 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlos.dll 2015.130.4541.0 26384 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlpowershellss.dll 2015.130.4541.0 58640 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlrepss.dll 2015.130.4541.0 55056 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlresld.dll 2015.130.4541.0 30992 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4541.0 31000 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlscm.dll 2015.130.4541.0 61200 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlscriptdowngrade.dll 2015.130.4541.0 27920 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlscriptupgrade.dll 2015.130.4541.0 5798680 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlserverspatial130.dll 2015.130.4541.0 732952 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlservr.exe 2015.130.4541.0 392792 27-Oct-2018 04:11 x64
Sqlsvc.dll 2015.130.4541.0 152336 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqltses.dll 2015.130.4541.0 8922384 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqsrvres.dll 2015.130.4541.0 251152 27-Oct-2018 04:09 x64
Stretchcodegen.exe 13.0.4541.0 55888 27-Oct-2018 04:11 x86
Xe.dll 2015.130.4541.0 626448 27-Oct-2018 04:09 x64
Xmlrw.dll 2015.130.4541.0 319248 27-Oct-2018 04:09 x64
Xmlrwbin.dll 2015.130.4541.0 227600 27-Oct-2018 04:09 x64
Xpadsi.exe 2015.130.4541.0 78928 27-Oct-2018 04:13 x64
Xplog70.dll 2015.130.4541.0 65808 27-Oct-2018 04:09 x64
Xpqueue.dll 2015.130.4541.0 75024 27-Oct-2018 04:09 x64
Xprepl.dll 2015.130.4541.0 91408 27-Oct-2018 04:09 x64
Xpsqlbot.dll 2015.130.4541.0 33552 27-Oct-2018 04:09 x64
Xpstar.dll 2015.130.4541.0 422672 27-Oct-2018 04:09 x64

SQL Server 2016 Database Services Core Shared

File name File version File size Date Time Platform
Batchparser.dll 2015.130.4541.0 181008 27-Oct-2018 04:09 x64
Batchparser.dll 2015.130.4541.0 160544 27-Oct-2018 04:10 x86
Bcp.exe 2015.130.4541.0 119888 27-Oct-2018 04:10 x64
Commanddest.dll 2015.130.4541.0 248912 27-Oct-2018 04:10 x64
Datacollectorenumerators.dll 2015.130.4541.0 115792 27-Oct-2018 04:10 x64
Datacollectortasks.dll 2015.130.4541.0 187984 27-Oct-2018 04:10 x64
Distrib.exe 2015.130.4541.0 191064 27-Oct-2018 04:11 x64
Dteparse.dll 2015.130.4541.0 109648 27-Oct-2018 04:10 x64
Dteparsemgd.dll 2015.130.4541.0 88664 27-Oct-2018 04:12 x64
Dtepkg.dll 2015.130.4541.0 137296 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtexec.exe 2015.130.4541.0 72792 27-Oct-2018 04:11 x64
Dts.dll 2015.130.4541.0 3146832 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtscomexpreval.dll 2015.130.4541.0 477264 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtsconn.dll 2015.130.4541.0 492624 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtshost.exe 2015.130.4541.0 86608 27-Oct-2018 04:11 x64
Dtslog.dll 2015.130.4541.0 120400 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtsmsg130.dll 2015.130.4541.0 545360 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtspipeline.dll 2015.130.4541.0 1279056 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtspipelineperf130.dll 2015.130.4541.0 48208 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtswizard.exe 13.0.4541.0 895568 27-Oct-2018 04:11 x64
Dtuparse.dll 2015.130.4541.0 87632 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtutil.exe 2015.130.4541.0 134744 27-Oct-2018 04:11 x64
Exceldest.dll 2015.130.4541.0 263760 27-Oct-2018 04:10 x64
Excelsrc.dll 2015.130.4541.0 285264 27-Oct-2018 04:10 x64
Execpackagetask.dll 2015.130.4541.0 166480 27-Oct-2018 04:10 x64
Flatfiledest.dll 2015.130.4541.0 389200 27-Oct-2018 04:10 x64
Flatfilesrc.dll 2015.130.4541.0 401488 27-Oct-2018 04:10 x64
Foreachfileenumerator.dll 2015.130.4541.0 96336 27-Oct-2018 04:10 x64
Hkengperfctrs.dll 2015.130.4541.0 59152 27-Oct-2018 04:09 x64
Logread.exe 2015.130.4541.0 617048 27-Oct-2018 04:11 x64
Mergetxt.dll 2015.130.4541.0 53840 27-Oct-2018 04:10 x64
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 13.0.4541.0 1313368 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.dll 13.0.4541.0 696408 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll 13.0.4541.0 763480 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll 13.1.1.0 171208 25-Oct-2018 18:43 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll 13.0.4541.0 54360 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll 13.0.4541.0 89688 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.ui.dll 13.0.4541.0 49752 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.dll 13.0.4541.0 43096 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.ui.dll 13.0.4541.0 70744 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopenumerators.dll 13.0.4541.0 35416 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll 13.0.4541.0 73304 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.ui.dll 13.0.4541.0 63576 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.azureutil.dll 13.0.4541.0 31320 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.odata.ui.dll 13.0.4541.0 131360 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.odataconnectionmanager.dll 13.0.4541.0 43808 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.odatasrc.dll 13.0.4541.0 57632 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 13.0.4541.0 606496 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll 13.0.4541.0 215328 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.scripting.dll 13.0.16107.4 30912 20-Mar-2017 23:54 x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll 2015.130.4541.0 1639200 27-Oct-2018 04:09 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.130.4541.0 150104 27-Oct-2018 04:11 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.130.4541.0 158808 27-Oct-2018 04:11 x64
Msdtssrvrutil.dll 2015.130.4541.0 100944 27-Oct-2018 04:10 x64
Msgprox.dll 2015.130.4541.0 275536 27-Oct-2018 04:10 x64
Msxmlsql.dll 2015.130.4541.0 1494800 27-Oct-2018 04:09 x64
Oledbdest.dll 2015.130.4541.0 264272 27-Oct-2018 04:10 x64
Oledbsrc.dll 2015.130.4541.0 290896 27-Oct-2018 04:10 x64
Osql.exe 2015.130.4541.0 75344 27-Oct-2018 04:10 x64
Qrdrsvc.exe 2015.130.4541.0 469080 27-Oct-2018 04:11 x64
Rawdest.dll 2015.130.4541.0 209488 27-Oct-2018 04:10 x64
Rawsource.dll 2015.130.4541.0 196688 27-Oct-2018 04:10 x64
Rdistcom.dll 2015.130.4541.0 894032 27-Oct-2018 04:10 x64
Recordsetdest.dll 2015.130.4541.0 187472 27-Oct-2018 04:10 x64
Replagnt.dll 2015.130.4541.0 30800 27-Oct-2018 04:10 x64
Repldp.dll 2015.130.4541.0 277072 27-Oct-2018 04:10 x64
Replerrx.dll 2015.130.4541.0 144464 27-Oct-2018 04:10 x64
Replisapi.dll 2015.130.4541.0 354384 27-Oct-2018 04:10 x64
Replmerg.exe 2015.130.4541.0 518744 27-Oct-2018 04:11 x64
Replprov.dll 2015.130.4541.0 812112 27-Oct-2018 04:10 x64
Replrec.dll 2015.130.4541.0 1018656 27-Oct-2018 04:09 x64
Replsub.dll 2015.130.4541.0 467536 27-Oct-2018 04:10 x64
Replsync.dll 2015.130.4541.0 143952 27-Oct-2018 04:10 x64
Spresolv.dll 2015.130.4541.0 245328 27-Oct-2018 04:10 x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll 2015.130.4541.0 100432 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlcmd.exe 2015.130.4541.0 249424 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqldiag.exe 2015.130.4541.0 1257560 27-Oct-2018 04:11 x64
Sqldistx.dll 2015.130.4541.0 215632 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqllogship.exe 13.0.4541.0 100432 27-Oct-2018 04:11 x64
Sqlmergx.dll 2015.130.4541.0 346896 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlps.exe 13.0.4541.0 60192 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlresld.dll 2015.130.4541.0 30992 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlresld.dll 2015.130.4541.0 28960 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4541.0 31000 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4541.0 28448 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlscm.dll 2015.130.4541.0 61200 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlscm.dll 2015.130.4541.0 53024 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlsvc.dll 2015.130.4541.0 152336 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlsvc.dll 2015.130.4541.0 127264 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqltaskconnections.dll 2015.130.4541.0 181008 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlwep130.dll 2015.130.4541.0 105744 27-Oct-2018 04:09 x64
Ssdebugps.dll 2015.130.4541.0 33552 27-Oct-2018 04:09 x64
Ssisoledb.dll 2015.130.4541.0 216344 27-Oct-2018 04:09 x64
Ssradd.dll 2015.130.4541.0 65296 27-Oct-2018 04:09 x64
Ssravg.dll 2015.130.4541.0 65296 27-Oct-2018 04:09 x64
Ssrdown.dll 2015.130.4541.0 50960 27-Oct-2018 04:09 x64
Ssrmax.dll 2015.130.4541.0 63760 27-Oct-2018 04:09 x64
Ssrmin.dll 2015.130.4541.0 63760 27-Oct-2018 04:09 x64
Ssrpub.dll 2015.130.4541.0 51480 27-Oct-2018 04:09 x64
Ssrup.dll 2015.130.4541.0 50960 27-Oct-2018 04:09 x64
Txagg.dll 2015.130.4541.0 364816 27-Oct-2018 04:09 x64
Txbdd.dll 2015.130.4541.0 172824 27-Oct-2018 04:09 x64
Txdatacollector.dll 2015.130.4541.0 367888 27-Oct-2018 04:09 x64
Txdataconvert.dll 2015.130.4541.0 296720 27-Oct-2018 04:09 x64
Txderived.dll 2015.130.4541.0 608016 27-Oct-2018 04:09 x64
Txlookup.dll 2015.130.4541.0 532752 27-Oct-2018 04:09 x64
Txmerge.dll 2015.130.4541.0 230160 27-Oct-2018 04:09 x64
Txmergejoin.dll 2015.130.4541.0 278808 27-Oct-2018 04:09 x64
Txmulticast.dll 2015.130.4541.0 128784 27-Oct-2018 04:09 x64
Txrowcount.dll 2015.130.4541.0 126736 27-Oct-2018 04:09 x64
Txsort.dll 2015.130.4541.0 258832 27-Oct-2018 04:09 x64
Txsplit.dll 2015.130.4541.0 600848 27-Oct-2018 04:09 x64
Txunionall.dll 2015.130.4541.0 182032 27-Oct-2018 04:09 x64
Xe.dll 2015.130.4541.0 626448 27-Oct-2018 04:09 x64
Xmlrw.dll 2015.130.4541.0 319248 27-Oct-2018 04:09 x64
Xmlsub.dll 2015.130.4541.0 251152 27-Oct-2018 04:09 x64

SQL Server 2016 sql_extensibility

File name File version File size Date Time Platform
Launchpad.exe 2015.130.4541.0 1013840 27-Oct-2018 04:10 x64
Sql_extensibility_keyfile.dll 2015.130.4541.0 100432 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlsatellite.dll 2015.130.4541.0 837400 27-Oct-2018 04:09 x64

SQL Server 2016 Full-Text Engine

File name File version File size Date Time Platform
Fd.dll 2015.130.4541.0 660240 27-Oct-2018 04:09 x64
Fdhost.exe 2015.130.4541.0 105040 27-Oct-2018 04:10 x64
Fdlauncher.exe 2015.130.4541.0 51280 27-Oct-2018 04:10 x64
Sql_fulltext_keyfile.dll 2015.130.4541.0 100432 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlft130ph.dll 2015.130.4541.0 58128 27-Oct-2018 04:09 x64

SQL Server 2016 sql_inst_mr

File name File version File size Date Time Platform
Imrdll.dll 13.0.4541.0 23640 27-Oct-2018 04:12 x86
Sql_inst_mr_keyfile.dll 2015.130.4541.0 100432 27-Oct-2018 04:10 x64

SQL Server 2016 Integration Services

File name File version File size Date Time Platform
Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll 4.0.0.89 77936 19-Aug-2018 0:48 x86
Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll 4.0.0.89 77936 03-Sep-2018 15:02 x86
Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll 4.0.0.89 37488 19-Aug-2018 0:48 x86
Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll 4.0.0.89 37488 03-Sep-2018 15:02 x86
Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll 4.0.0.89 78448 19-Aug-2018 0:48 x86
Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll 4.0.0.89 78448 03-Sep-2018 15:02 x86
Commanddest.dll 2015.130.4541.0 203040 27-Oct-2018 04:10 x86
Commanddest.dll 2015.130.4541.0 248912 27-Oct-2018 04:10 x64
Dteparse.dll 2015.130.4541.0 99616 27-Oct-2018 04:10 x86
Dteparse.dll 2015.130.4541.0 109648 27-Oct-2018 04:10 x64
Dteparsemgd.dll 2015.130.4541.0 83744 27-Oct-2018 04:09 x86
Dteparsemgd.dll 2015.130.4541.0 88664 27-Oct-2018 04:12 x64
Dtepkg.dll 2015.130.4541.0 116000 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtepkg.dll 2015.130.4541.0 137296 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtexec.exe 2015.130.4541.0 66848 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtexec.exe 2015.130.4541.0 72792 27-Oct-2018 04:11 x64
Dts.dll 2015.130.4541.0 2632992 27-Oct-2018 04:10 x86
Dts.dll 2015.130.4541.0 3146832 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtscomexpreval.dll 2015.130.4541.0 419136 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtscomexpreval.dll 2015.130.4541.0 477264 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtsconn.dll 2015.130.4541.0 392480 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtsconn.dll 2015.130.4541.0 492624 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtsdebughost.exe 2015.130.4541.0 93984 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtsdebughost.exe 2015.130.4541.0 109656 27-Oct-2018 04:11 x64
Dtshost.exe 2015.130.4541.0 76576 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtshost.exe 2015.130.4541.0 86608 27-Oct-2018 04:11 x64
Dtslog.dll 2015.130.4541.0 103200 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtslog.dll 2015.130.4541.0 120400 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtsmsg130.dll 2015.130.4541.0 541472 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtsmsg130.dll 2015.130.4541.0 545360 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtspipeline.dll 2015.130.4541.0 1059616 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtspipeline.dll 2015.130.4541.0 1279056 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtspipelineperf130.dll 2015.130.4541.0 42272 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtspipelineperf130.dll 2015.130.4541.0 48208 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtswizard.exe 13.0.4541.0 896288 27-Oct-2018 03:59 x86
Dtswizard.exe 13.0.4541.0 895568 27-Oct-2018 04:11 x64
Dtuparse.dll 2015.130.4541.0 80192 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtuparse.dll 2015.130.4541.0 87632 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtutil.exe 2015.130.4541.0 115520 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtutil.exe 2015.130.4541.0 134744 27-Oct-2018 04:11 x64
Exceldest.dll 2015.130.4541.0 216864 27-Oct-2018 04:10 x86
Exceldest.dll 2015.130.4541.0 263760 27-Oct-2018 04:10 x64
Excelsrc.dll 2015.130.4541.0 232736 27-Oct-2018 04:10 x86
Excelsrc.dll 2015.130.4541.0 285264 27-Oct-2018 04:10 x64
Execpackagetask.dll 2015.130.4541.0 135488 27-Oct-2018 04:10 x86
Execpackagetask.dll 2015.130.4541.0 166480 27-Oct-2018 04:10 x64
Flatfiledest.dll 2015.130.4541.0 334624 27-Oct-2018 04:10 x86
Flatfiledest.dll 2015.130.4541.0 389200 27-Oct-2018 04:10 x64
Flatfilesrc.dll 2015.130.4541.0 345376 27-Oct-2018 04:10 x86
Flatfilesrc.dll 2015.130.4541.0 401488 27-Oct-2018 04:10 x64
Foreachfileenumerator.dll 2015.130.4541.0 80672 27-Oct-2018 04:10 x86
Foreachfileenumerator.dll 2015.130.4541.0 96336 27-Oct-2018 04:10 x64
Isdatafeedpublishingwizard.exe 13.0.4541.0 440128 27-Oct-2018 03:59 x86
Isdatafeedpublishingwizard.exe 13.0.4541.0 438864 27-Oct-2018 04:11 x64
Isserverexec.exe 13.0.4541.0 132928 27-Oct-2018 03:59 x86
Isserverexec.exe 13.0.4541.0 132176 27-Oct-2018 04:11 x64
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 13.0.4541.0 1313568 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 13.0.4541.0 1313368 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.dll 13.0.4541.0 696608 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.dll 13.0.4541.0 696408 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll 13.0.4541.0 763680 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll 13.0.4541.0 763480 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.applicationinsights.dll 2.7.0.13435 329872 06-Jul-2018 22:33 x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll 13.1.1.0 171208 24-Oct-2018 23:54 x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll 13.1.1.0 171208 25-Oct-2018 18:43 x86
Microsoft.sqlserver.astasks.dll 13.0.4541.0 73304 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll 2015.130.4541.0 107280 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll 2015.130.4541.0 112216 27-Oct-2018 04:11 x64
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll 13.0.4541.0 54560 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll 13.0.4541.0 54360 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll 13.0.4541.0 89888 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll 13.0.4541.0 89688 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.dll 13.0.4541.0 43296 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.dll 13.0.4541.0 43096 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopenumerators.dll 13.0.4541.0 35616 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopenumerators.dll 13.0.4541.0 35416 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll 13.0.4541.0 73504 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll 13.0.4541.0 73304 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.azureutil.dll 13.0.4541.0 31520 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.azureutil.dll 13.0.4541.0 31320 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll 13.0.4541.0 469792 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll 13.0.4541.0 469592 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.odataconnectionmanager.dll 13.0.4541.0 43808 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.odataconnectionmanager.dll 13.0.4541.0 43808 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.odatasrc.dll 13.0.4541.0 57632 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.odatasrc.dll 13.0.4541.0 57664 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.shared.dll 13.0.4541.0 53056 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.shared.dll 13.0.4541.0 53024 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 13.0.4541.0 606496 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 13.0.4541.0 606496 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.130.4541.0 150104 27-Oct-2018 04:11 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.130.4541.0 138832 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.130.4541.0 158808 27-Oct-2018 04:11 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.130.4541.0 144464 27-Oct-2018 04:11 x86
Msdtssrvr.exe 13.0.4541.0 216656 27-Oct-2018 04:11 x64
Msdtssrvrutil.dll 2015.130.4541.0 89888 27-Oct-2018 04:09 x86
Msdtssrvrutil.dll 2015.130.4541.0 100944 27-Oct-2018 04:10 x64
Msmdpp.dll 2015.130.4541.0 7647312 27-Oct-2018 04:10 x64
Oledbdest.dll 2015.130.4541.0 216864 27-Oct-2018 04:09 x86
Oledbdest.dll 2015.130.4541.0 264272 27-Oct-2018 04:10 x64
Oledbsrc.dll 2015.130.4541.0 235808 27-Oct-2018 04:09 x86
Oledbsrc.dll 2015.130.4541.0 290896 27-Oct-2018 04:10 x64
Rawdest.dll 2015.130.4541.0 168736 27-Oct-2018 04:09 x86
Rawdest.dll 2015.130.4541.0 209488 27-Oct-2018 04:10 x64
Rawsource.dll 2015.130.4541.0 155424 27-Oct-2018 04:09 x86
Rawsource.dll 2015.130.4541.0 196688 27-Oct-2018 04:10 x64
Recordsetdest.dll 2015.130.4541.0 151840 27-Oct-2018 04:09 x86
Recordsetdest.dll 2015.130.4541.0 187472 27-Oct-2018 04:10 x64
Sql_is_keyfile.dll 2015.130.4541.0 100432 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlceip.exe 13.0.4541.0 252496 27-Oct-2018 04:11 x86
Sqldest.dll 2015.130.4541.0 215840 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqldest.dll 2015.130.4541.0 263760 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqltaskconnections.dll 2015.130.4541.0 181008 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqltaskconnections.dll 2015.130.4541.0 151328 27-Oct-2018 04:09 x86
Ssisoledb.dll 2015.130.4541.0 216344 27-Oct-2018 04:09 x64
Ssisoledb.dll 2015.130.4541.0 176928 27-Oct-2018 04:09 x86
Txagg.dll 2015.130.4541.0 304720 27-Oct-2018 04:09 x86
Txagg.dll 2015.130.4541.0 364816 27-Oct-2018 04:09 x64
Txbdd.dll 2015.130.4541.0 138320 27-Oct-2018 04:09 x86
Txbdd.dll 2015.130.4541.0 172824 27-Oct-2018 04:09 x64
Txbestmatch.dll 2015.130.4541.0 496208 27-Oct-2018 04:09 x86
Txbestmatch.dll 2015.130.4541.0 611600 27-Oct-2018 04:09 x64
Txcache.dll 2015.130.4541.0 148048 27-Oct-2018 04:09 x86
Txcache.dll 2015.130.4541.0 183568 27-Oct-2018 04:09 x64
Txcharmap.dll 2015.130.4541.0 250448 27-Oct-2018 04:09 x86
Txcharmap.dll 2015.130.4541.0 290064 27-Oct-2018 04:09 x64
Txcopymap.dll 2015.130.4541.0 147536 27-Oct-2018 04:09 x86
Txcopymap.dll 2015.130.4541.0 183568 27-Oct-2018 04:09 x64
Txdataconvert.dll 2015.130.4541.0 255056 27-Oct-2018 04:09 x86
Txdataconvert.dll 2015.130.4541.0 296720 27-Oct-2018 04:09 x64
Txderived.dll 2015.130.4541.0 519248 27-Oct-2018 04:09 x86
Txderived.dll 2015.130.4541.0 608016 27-Oct-2018 04:09 x64
Txfileextractor.dll 2015.130.4541.0 162896 27-Oct-2018 04:09 x86
Txfileextractor.dll 2015.130.4541.0 202000 27-Oct-2018 04:09 x64
Txfileinserter.dll 2015.130.4541.0 160848 27-Oct-2018 04:09 x86
Txfileinserter.dll 2015.130.4541.0 199960 27-Oct-2018 04:09 x64
Txgroupdups.dll 2015.130.4541.0 231504 27-Oct-2018 04:09 x86
Txgroupdups.dll 2015.130.4541.0 291088 27-Oct-2018 04:09 x64
Txlineage.dll 2015.130.4541.0 109136 27-Oct-2018 04:09 x86
Txlineage.dll 2015.130.4541.0 137488 27-Oct-2018 04:09 x64
Txlookup.dll 2015.130.4541.0 449616 27-Oct-2018 04:09 x86
Txlookup.dll 2015.130.4541.0 532752 27-Oct-2018 04:09 x64
Txmerge.dll 2015.130.4541.0 176208 27-Oct-2018 04:09 x86
Txmerge.dll 2015.130.4541.0 230160 27-Oct-2018 04:09 x64
Txmergejoin.dll 2015.130.4541.0 223824 27-Oct-2018 04:09 x86
Txmergejoin.dll 2015.130.4541.0 278808 27-Oct-2018 04:09 x64
Txmulticast.dll 2015.130.4541.0 101968 27-Oct-2018 04:09 x86
Txmulticast.dll 2015.130.4541.0 128784 27-Oct-2018 04:09 x64
Txpivot.dll 2015.130.4541.0 181840 27-Oct-2018 04:09 x86
Txpivot.dll 2015.130.4541.0 228112 27-Oct-2018 04:09 x64
Txrowcount.dll 2015.130.4541.0 101456 27-Oct-2018 04:09 x86
Txrowcount.dll 2015.130.4541.0 126736 27-Oct-2018 04:09 x64
Txsampling.dll 2015.130.4541.0 134736 27-Oct-2018 04:09 x86
Txsampling.dll 2015.130.4541.0 172304 27-Oct-2018 04:09 x64
Txscd.dll 2015.130.4541.0 169552 27-Oct-2018 04:09 x86
Txscd.dll 2015.130.4541.0 220432 27-Oct-2018 04:09 x64
Txsort.dll 2015.130.4541.0 210512 27-Oct-2018 04:09 x86
Txsort.dll 2015.130.4541.0 258832 27-Oct-2018 04:09 x64
Txsplit.dll 2015.130.4541.0 513616 27-Oct-2018 04:09 x86
Txsplit.dll 2015.130.4541.0 600848 27-Oct-2018 04:09 x64
Txtermextraction.dll 2015.130.4541.0 8615504 27-Oct-2018 04:09 x86
Txtermextraction.dll 2015.130.4541.0 8678160 27-Oct-2018 04:09 x64
Txtermlookup.dll 2015.130.4541.0 4107344 27-Oct-2018 04:09 x86
Txtermlookup.dll 2015.130.4541.0 4158736 27-Oct-2018 04:09 x64
Txunionall.dll 2015.130.4541.0 138832 27-Oct-2018 04:09 x86
Txunionall.dll 2015.130.4541.0 182032 27-Oct-2018 04:09 x64
Txunpivot.dll 2015.130.4541.0 162384 27-Oct-2018 04:09 x86
Txunpivot.dll 2015.130.4541.0 202512 27-Oct-2018 04:09 x64
Xe.dll 2015.130.4541.0 626448 27-Oct-2018 04:09 x64
Xe.dll 2015.130.4541.0 558880 27-Oct-2018 04:10 x86

SQL Server 2016 sql_polybase_core_inst

File name File version File size Date Time Platform
Dms.dll 10.0.8224.43 483496 02-Feb-2018 00:09 x86
Dmsnative.dll 2014.120.8224.43 75440 02-Feb-2018 00:09 x64
Dwengineservice.dll 10.0.8224.43 45744 02-Feb-2018 00:09 x86
Instapi130.dll 2015.130.4541.0 61200 27-Oct-2018 04:09 x64
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll 10.0.8224.43 74416 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll 10.0.8224.43 201896 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll 10.0.8224.43 2347184 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll 10.0.8224.43 102064 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll 10.0.8224.43 378544 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll 10.0.8224.43 185512 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll 10.0.8224.43 127144 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll 10.0.8224.43 63152 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll 10.0.8224.43 52400 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll 10.0.8224.43 87208 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll 10.0.8224.43 721584 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll 10.0.8224.43 87208 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll 10.0.8224.43 78000 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll 10.0.8224.43 41640 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll 10.0.8224.43 36528 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll 10.0.8224.43 47792 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll 10.0.8224.43 27304 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll 10.0.8224.43 32936 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll 10.0.8224.43 118952 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll 10.0.8224.43 94384 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll 10.0.8224.43 108208 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll 10.0.8224.43 256680 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 102056 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 115888 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 118952 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 115888 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 125608 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 117928 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 113328 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 145576 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 100016 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 10.0.8224.43 114864 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll 10.0.8224.43 69296 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll 10.0.8224.43 28336 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll 10.0.8224.43 43696 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll 10.0.8224.43 82096 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll 10.0.8224.43 136872 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll 10.0.8224.43 2155688 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll 10.0.8224.43 3818672 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 107688 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 119976 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 124592 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 121008 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 133296 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 121000 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 118448 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 152240 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 105136 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 10.0.8224.43 119472 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll 10.0.8224.43 66736 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll 10.0.8224.43 2756272 02-Feb-2018 00:09 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll 10.0.8224.43 752296 02-Feb-2018 00:09 x86
Mpdwinterop.dll 2015.130.4541.0 394328 27-Oct-2018 04:11 x64
Mpdwsvc.exe 2015.130.4541.0 6614096 27-Oct-2018 04:13 x64
Pdwodbcsql11.dll 2015.130.4541.0 2155280 27-Oct-2018 04:09 x64
Sharedmemory.dll 2014.120.8224.43 47280 02-Feb-2018 00:09 x64
Sqldk.dll 2015.130.4541.0 2530576 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqldumper.exe 2015.130.4541.0 127056 27-Oct-2018 04:13 x64
Sqlos.dll 2015.130.4541.0 26384 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlsortpdw.dll 2014.120.8224.43 4348072 02-Feb-2018 00:09 x64
Sqltses.dll 2015.130.4541.0 9091344 27-Oct-2018 04:09 x64

SQL Server 2016 Reporting Services

File name File version File size Date Time Platform
Microsoft.analysisservices.modeling.dll 13.0.4541.0 610904 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll 13.0.4541.0 78936 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll 13.0.4541.0 210520 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll 13.0.4541.0 168536 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll 13.0.4541.0 1620056 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll 13.0.4541.0 657488 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll 13.0.4541.0 329816 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll 13.0.4541.0 1072216 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4541.0 532240 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4541.0 532048 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4541.0 532256 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4541.0 532256 27-Oct-2018 04:13 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4541.0 532048 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4541.0 532240 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4541.0 532056 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4541.0 532048 27-Oct-2018 04:13 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4541.0 532048 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll 13.0.4541.0 532240 27-Oct-2018 04:08 x86
Microsoft.reportingservices.hybrid.dll 13.0.4541.0 48728 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll 13.0.4541.0 162904 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.reportingservices.interfaces.dll 13.0.4541.0 76560 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.reportingservices.interfaces.dll 13.0.4541.0 76376 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.reportingservices.portal.interfaces.dll 13.0.4541.0 126040 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.portal.odatawebapi.dll 13.0.4541.0 106072 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.dll 13.0.4541.0 5959256 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4541.0 4420368 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4541.0 4420688 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4541.0 4421408 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4541.0 4420896 27-Oct-2018 04:13 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4541.0 4421200 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4541.0 4421392 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4541.0 4420696 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4541.0 4421712 27-Oct-2018 04:13 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4541.0 4420176 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll 13.0.4541.0 4420880 27-Oct-2018 04:08 x86
Microsoft.reportingservices.portal.web.dll 13.0.4541.0 10886232 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.portal.webhost.exe 13.0.4541.0 100944 27-Oct-2018 04:11 x64
Microsoft.reportingservices.powerpointrendering.dll 13.0.4541.0 72792 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll 13.0.4541.0 5951576 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll 13.0.4541.0 245848 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll 13.0.4541.0 298072 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.storage.dll 13.0.4541.0 208472 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4541.0 44816 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4541.0 48928 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4541.0 48720 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4541.0 48928 27-Oct-2018 04:13 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4541.0 52816 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4541.0 48728 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4541.0 48720 27-Oct-2018 04:12 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4541.0 52816 27-Oct-2018 04:13 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4541.0 44624 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll 13.0.4541.0 48912 27-Oct-2018 04:08 x86
Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll 13.0.4541.0 510552 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll 2015.130.4541.0 47704 27-Oct-2018 04:11 x64
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll 13.0.4541.0 496728 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.types.dll 2015.130.4541.0 396880 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.types.dll 2015.130.4541.0 391768 27-Oct-2018 04:11 x86
Msmdlocal.dll 2015.130.4541.0 37103392 27-Oct-2018 04:09 x86
Msmdlocal.dll 2015.130.4541.0 56207952 27-Oct-2018 04:10 x64
Msmgdsrv.dll 2015.130.4541.0 7507232 27-Oct-2018 04:09 x64
Msmgdsrv.dll 2015.130.4541.0 6507600 27-Oct-2018 04:13 x86
Msolap130.dll 2015.130.4541.0 7008544 27-Oct-2018 04:09 x86
Msolap130.dll 2015.130.4541.0 8639568 27-Oct-2018 04:10 x64
Msolui130.dll 2015.130.4541.0 287520 27-Oct-2018 04:09 x86
Msolui130.dll 2015.130.4541.0 310352 27-Oct-2018 04:10 x64
Reportingservicescompression.dll 2015.130.4541.0 62544 27-Oct-2018 04:10 x64
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll 13.0.4541.0 84768 27-Oct-2018 04:09 x86
Reportingserviceslibrary.dll 13.0.4541.0 2543904 27-Oct-2018 04:09 x86
Reportingservicesnativeclient.dll 2015.130.4541.0 108832 27-Oct-2018 04:09 x64
Reportingservicesnativeclient.dll 2015.130.4541.0 114256 27-Oct-2018 04:13 x86
Reportingservicesnativeserver.dll 2015.130.4541.0 99104 27-Oct-2018 04:09 x64
Reportingservicesservice.exe 2015.130.4541.0 2573400 27-Oct-2018 04:11 x64
Reportingserviceswebserver.dll 13.0.4541.0 2710848 27-Oct-2018 04:09 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4541.0 868112 27-Oct-2018 04:08 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4541.0 872016 27-Oct-2018 04:09 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4541.0 872024 27-Oct-2018 04:10 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4541.0 872208 27-Oct-2018 04:09 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4541.0 876112 27-Oct-2018 04:10 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4541.0 872016 27-Oct-2018 4:14 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4541.0 872224 27-Oct-2018 04:10 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4541.0 884312 27-Oct-2018 04:11 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4541.0 868160 27-Oct-2018 04:09 x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll 13.0.4541.0 872224 27-Oct-2018 04:12 x86
Reportingserviceswmiprovider.dll 2015.130.4541.0 3590944 27-Oct-2018 04:09 x86
Reportingserviceswmiprovider.dll 2015.130.4541.0 3662928 27-Oct-2018 04:10 x64
Rsconfigtool.exe 13.0.4541.0 1405728 27-Oct-2018 04:09 x86
Rsctr.dll 2015.130.4541.0 51488 27-Oct-2018 04:09 x86
Rsctr.dll 2015.130.4541.0 58448 27-Oct-2018 04:10 x64
Rshttpruntime.dll 2015.130.4541.0 99616 27-Oct-2018 04:09 x64
Sql_rs_keyfile.dll 2015.130.4541.0 100432 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqldumper.exe 2015.130.4541.0 107840 27-Oct-2018 04:10 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4541.0 127056 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlrsos.dll 2015.130.4541.0 26384 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlserverspatial130.dll 2015.130.4541.0 732952 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlserverspatial130.dll 2015.130.4541.0 584480 27-Oct-2018 04:09 x86
Xmlrw.dll 2015.130.4541.0 259664 27-Oct-2018 04:09 x86
Xmlrw.dll 2015.130.4541.0 319248 27-Oct-2018 04:09 x64
Xmlrwbin.dll 2015.130.4541.0 191568 27-Oct-2018 04:09 x86
Xmlrwbin.dll 2015.130.4541.0 227600 27-Oct-2018 04:09 x64
Xmsrv.dll 2015.130.4541.0 32727632 27-Oct-2018 04:09 x86
Xmsrv.dll 2015.130.4541.0 24050968 27-Oct-2018 04:09 x64

SQL Server 2016 sql_shared_mr

File name File version File size Date Time Platform
Smrdll.dll 13.0.4541.0 23840 27-Oct-2018 04:09 x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll 2015.130.4541.0 100432 27-Oct-2018 04:10 x64

SQL Server 2016 sql_tools_extensions

File name File version File size Date Time Platform
Autoadmin.dll 2015.130.4541.0 1312032 27-Oct-2018 04:10 x86
Ddsshapes.dll 2015.130.4541.0 136000 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtaengine.exe 2015.130.4541.0 167200 27-Oct-2018 04:10 x86
Dteparse.dll 2015.130.4541.0 99616 27-Oct-2018 04:10 x86
Dteparse.dll 2015.130.4541.0 109648 27-Oct-2018 04:10 x64
Dteparsemgd.dll 2015.130.4541.0 83744 27-Oct-2018 04:09 x86
Dteparsemgd.dll 2015.130.4541.0 88664 27-Oct-2018 04:12 x64
Dtepkg.dll 2015.130.4541.0 116000 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtepkg.dll 2015.130.4541.0 137296 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtexec.exe 2015.130.4541.0 66848 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtexec.exe 2015.130.4541.0 72792 27-Oct-2018 04:11 x64
Dts.dll 2015.130.4541.0 2632992 27-Oct-2018 04:10 x86
Dts.dll 2015.130.4541.0 3146832 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtscomexpreval.dll 2015.130.4541.0 419136 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtscomexpreval.dll 2015.130.4541.0 477264 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtsconn.dll 2015.130.4541.0 392480 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtsconn.dll 2015.130.4541.0 492624 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtshost.exe 2015.130.4541.0 76576 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtshost.exe 2015.130.4541.0 86608 27-Oct-2018 04:11 x64
Dtslog.dll 2015.130.4541.0 103200 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtslog.dll 2015.130.4541.0 120400 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtsmsg130.dll 2015.130.4541.0 541472 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtsmsg130.dll 2015.130.4541.0 545360 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtspipeline.dll 2015.130.4541.0 1059616 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtspipeline.dll 2015.130.4541.0 1279056 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtspipelineperf130.dll 2015.130.4541.0 42272 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtspipelineperf130.dll 2015.130.4541.0 48208 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtswizard.exe 13.0.4541.0 896288 27-Oct-2018 03:59 x86
Dtswizard.exe 13.0.4541.0 895568 27-Oct-2018 04:11 x64
Dtuparse.dll 2015.130.4541.0 80192 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtuparse.dll 2015.130.4541.0 87632 27-Oct-2018 04:10 x64
Dtutil.exe 2015.130.4541.0 115520 27-Oct-2018 04:10 x86
Dtutil.exe 2015.130.4541.0 134744 27-Oct-2018 04:11 x64
Exceldest.dll 2015.130.4541.0 216864 27-Oct-2018 04:10 x86
Exceldest.dll 2015.130.4541.0 263760 27-Oct-2018 04:10 x64
Excelsrc.dll 2015.130.4541.0 232736 27-Oct-2018 04:10 x86
Excelsrc.dll 2015.130.4541.0 285264 27-Oct-2018 04:10 x64
Flatfiledest.dll 2015.130.4541.0 334624 27-Oct-2018 04:10 x86
Flatfiledest.dll 2015.130.4541.0 389200 27-Oct-2018 04:10 x64
Flatfilesrc.dll 2015.130.4541.0 345376 27-Oct-2018 04:10 x86
Flatfilesrc.dll 2015.130.4541.0 401488 27-Oct-2018 04:10 x64
Foreachfileenumerator.dll 2015.130.4541.0 80672 27-Oct-2018 04:10 x86
Foreachfileenumerator.dll 2015.130.4541.0 96336 27-Oct-2018 04:10 x64
Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll 13.0.4541.0 92448 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll 13.0.4541.0 1313568 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.dll 13.0.4541.0 696608 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll 13.0.4541.0 763680 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.project.dll 2015.130.4541.0 2023200 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.analysisservices.projectui.dll 2015.130.4541.0 42072 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.astasks.dll 13.0.4541.0 71440 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.astasksui.dll 13.0.4541.0 186640 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll 13.0.4541.0 433936 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll 13.0.4541.0 433752 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll 13.0.4541.0 2044688 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll 13.0.4541.0 2044504 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll 13.0.4541.0 33568 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll 13.0.4541.0 33368 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.deployment.dll 13.0.4541.0 249632 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.deployment.dll 13.0.4541.0 249432 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll 13.0.4541.0 502048 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 13.0.4541.0 606496 27-Oct-2018 04:09 x86
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll 13.0.4541.0 606496 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.olapenum.dll 13.0.4541.0 106272 27-Oct-2018 04:10 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.130.4541.0 150104 27-Oct-2018 04:11 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll 2015.130.4541.0 138832 27-Oct-2018 04:11 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.130.4541.0 158808 27-Oct-2018 04:11 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.dll 2015.130.4541.0 144464 27-Oct-2018 04:11 x86
Msdtssrvrutil.dll 2015.130.4541.0 89888 27-Oct-2018 04:09 x86
Msdtssrvrutil.dll 2015.130.4541.0 100944 27-Oct-2018 04:10 x64
Msmdlocal.dll 2015.130.4541.0 37103392 27-Oct-2018 04:09 x86
Msmdlocal.dll 2015.130.4541.0 56207952 27-Oct-2018 04:10 x64
Msmdpp.dll 2015.130.4541.0 6370592 27-Oct-2018 04:09 x86
Msmgdsrv.dll 2015.130.4541.0 7507232 27-Oct-2018 04:09 x64
Msmgdsrv.dll 2015.130.4541.0 6507600 27-Oct-2018 04:13 x86
Msolap130.dll 2015.130.4541.0 7008544 27-Oct-2018 04:09 x86
Msolap130.dll 2015.130.4541.0 8639568 27-Oct-2018 04:10 x64
Msolui130.dll 2015.130.4541.0 287520 27-Oct-2018 04:09 x86
Msolui130.dll 2015.130.4541.0 310352 27-Oct-2018 04:10 x64
Oledbdest.dll 2015.130.4541.0 216864 27-Oct-2018 04:09 x86
Oledbdest.dll 2015.130.4541.0 264272 27-Oct-2018 04:10 x64
Oledbsrc.dll 2015.130.4541.0 235808 27-Oct-2018 04:09 x86
Oledbsrc.dll 2015.130.4541.0 290896 27-Oct-2018 04:10 x64
Profiler.exe 2015.130.4541.0 804640 27-Oct-2018 04:09 x86
Sql_tools_extensions_keyfile.dll 2015.130.4541.0 100432 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqldumper.exe 2015.130.4541.0 107840 27-Oct-2018 04:10 x86
Sqldumper.exe 2015.130.4541.0 127056 27-Oct-2018 04:10 x64
Sqlresld.dll 2015.130.4541.0 30992 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlresld.dll 2015.130.4541.0 28960 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4541.0 31000 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlresourceloader.dll 2015.130.4541.0 28448 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlscm.dll 2015.130.4541.0 61200 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlscm.dll 2015.130.4541.0 53024 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqlsvc.dll 2015.130.4541.0 152336 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqlsvc.dll 2015.130.4541.0 127264 27-Oct-2018 04:09 x86
Sqltaskconnections.dll 2015.130.4541.0 181008 27-Oct-2018 04:09 x64
Sqltaskconnections.dll 2015.130.4541.0 151328 27-Oct-2018 04:09 x86
Txdataconvert.dll 2015.130.4541.0 255056 27-Oct-2018 04:09 x86
Txdataconvert.dll 2015.130.4541.0 296720 27-Oct-2018 04:09 x64
Xe.dll 2015.130.4541.0 626448 27-Oct-2018 04:09 x64
Xe.dll 2015.130.4541.0 558880 27-Oct-2018 04:10 x86
Xmlrw.dll 2015.130.4541.0 259664 27-Oct-2018 04:09 x86
Xmlrw.dll 2015.130.4541.0 319248 27-Oct-2018 04:09 x64
Xmlrwbin.dll 2015.130.4541.0 191568 27-Oct-2018 04:09 x86
Xmlrwbin.dll 2015.130.4541.0 227600 27-Oct-2018 04:09 x64
Xmsrv.dll 2015.130.4541.0 32727632 27-Oct-2018 04:09 x86
Xmsrv.dll 2015.130.4541.0 24050968 27-Oct-2018 04:09 x64

References