שתף באמצעות


הודעות קוליות כפולות של Cisco Unity מופיעות אם תיקיית החיפוש של VoiceMessages משתמשת באינדקס תוכן

מספר KB מקורי: 4486630

מאפייני הבעיה

נניח שתיבת הדואר שלך מתארחת ב- Microsoft Exchange Online. אם תיקיית החיפוש של VoiceMessages מוגדרת להשתמש באינדקס תוכן, ייתכן שתקבל הודעות קוליות כפולות מ- Cisco Unity.

פתרון

Microsoft יישמה תיקון כדי למנוע בעיה זו. עם זאת, אם תיבת דואר קיימת עדיין מושפעת, באפשרותך להתחבר אל Exchange Online PowerShell כדי להפעיל בקשת העברה בתיבת הדואר ולפתור בעיה זו. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

  1. התחבר ל-Exchange Online PowerShell.

  2. הפעל את ה- cmdlet הבא:

    New-MoveRequest -Identity <MailboxOrMailUserIdParameter>
    

    הדוגמה הבאה משתמשת בכינוי משתמש של tony בתחום Contoso:

    New-MoveRequest -Identitytony@contoso.com