A Deployment Planner jelentés elemzése az Azure-ba irányuló VMware-vészhelyreállításhoz

Az elkészített Microsoft Excel-jelentés a következő táblázatokat tartalmazza:

Helyszíni összefoglalás

A Helyszíni összefoglalás munkalap áttekintést nyújt arról a VMware-környezetről, amelyről profilt készített.

A VMware-környezet helyszíni összefoglalása

Start Date és End Date (Kezdő dátum és záró dátum): Azon profilkészítési adatok kezdő és záró dátuma, amelyekről jelentést kíván készíteni. Alapértelmezés szerint a kezdő dátum az a dátum, amikor a profilkészítés megkezdődik, a záró dátum pedig az a dátum, amikor a profilkészítés leáll. Ezek lehetnek a StartDate és EndDate értékek, ha a jelentést ezekkel a paraméterekkel hozza létre.

Total number of profiling days (Profilkészítés napjainak teljes száma): A jelentéskészítés kezdő és záró dátuma között eltelt profilkészítési napok teljes száma.

Number of compatible virtual machines (Kompatibilis virtuális gépek száma): Ez azon kompatibilis virtuális gépek teljes számát jelöli, amelyekhez a rendszer kiszámolta szükséges hálózati sávszélességet, valamint a szükséges tárfiókok, Microsoft Azure-magok, illetve konfigurációs és további folyamatkiszolgálók számát.

Total number of disks across all compatible virtual machines(Lemezek teljes száma az összes kompatibilis virtuális gépen): Ez a szám az egyik olyan bemenet, amely alapján a rendszer meghatározza az üzemelő példányban használandó konfigurációs kiszolgálók és további folyamatkiszolgálók számát.

Average number of disks per compatible virtual machine (Lemezek átlagos száma kompatibilis virtuális gépenként): Az összes kompatibilis virtuális gép alapján számított átlagos lemezszám.

Average disk size (GB) (Átlagos lemezméret (GB)): Az összes kompatibilis virtuális gép alapján számított átlagos lemezméret.

Desired RPO (minutes) (Kívánt RPO (perc)): A helyreállításipont-célkitűzés alapértelmezett értéke vagy a jelentéskészítéskor a „DesiredRPO” paraméterhez szükséges sávszélesség becslése érdekében megadott érték.

Desired bandwidth (Mbps) (Kívánt sávszélesség (Mbps)): A jelentéskészítéskor az elérhető RPO becslése érdekében a „Bandwidth” paraméterhez megadott érték.

Observed typical data churn per day (GB) (Megfigyelt átlagos napi adatváltozás (GB)): Az összes profilkészítési napon megfigyelt átlagos adatváltozás. Ez a szám az egyik olyan bemenet, amely alapján a rendszer meghatározza az üzemelő példányban használandó konfigurációs kiszolgálók és további folyamatkiszolgálók számát.

Javaslatok

A VMware – Azure jelentés javaslati táblázatában a következő részletek találhatók (a kiválasztott RPO szerint):

VMware – Azure jelentéshez kapcsolódó javaslatok

Profilkészítés során létrehozott adatok

A profilkészítés során létrehozott adatok nézete a Deployment Planner eszközben

Profiled data period (Profilkészítési adatok létrehozásának időtartama): A profilkészítés futtatásának időtartama. Az eszköz alapértelmezés szerint a profilkészítés során létrehozott minden adatot számításba vesz, kivéve, ha egy adott időszakról készít jelentést, és megadja a StartDate és EndDate beállításokat a jelentéskészítés során.

Server Name (Kiszolgáló neve): Azon VMware vCenter vagy ESXi-gazdagép neve vagy IP-címe, amelynek a virtuális gépeiről a jelentés készül.

Desired RPO (Kívánt RPO): Az üzembe helyezés kívánt helyreállítási időkorlátja. Alapértelmezés szerint a szükséges hálózati sávszélesség kiszámítása 15, 30 és 60 perces RPO értékkel történik. A kiválasztástól függően az eszköz frissíti az érintett értékeket a munkalapon. Ha használta a DesiredRPOinMin paramétert a jelentés elkészítése közben, akkor az az érték jelenik meg a Kívánt helyreállítási időkorlát eredményei között.

Profilkészítés áttekintése

A profilkészítés eredményei a Deployment Planner eszközben

Total Profiled Virtual Machines (Minden virtuális gép, amelyről profil készült): Azon virtuális gépek teljes száma, amelyekről profil készült. Ha a VMListFile olyan virtuális gépek nevét is tartalmazza, amelyekről nem készült profil, a rendszer ezeket figyelmen kívül hagyja a jelentéskészítés során, és nem számítja bele őket a profilkészítésben részt vevő virtuális gépek teljes számába.

Compatible Virtual Machines (Kompatibilis virtuális gépek): Azon virtuális gépek száma, amelyek az Azure-ban védhetők a Site Recovery használatával. Ez azon kompatibilis virtuális gépek teljes számát jelöli, amelyekhez a rendszer kiszámolta a szükséges hálózati sávszélességet, a tárfiókok, az Azure-magok, valamint a konfigurációs és további folyamatkiszolgálók számát. Az egyes kompatibilis virtuális gépek részletei elérhetők a „Compatible VMs” (Kompatibilis virtuális gépek) szakaszban.

Incompatible Virtual Machines (Nem kompatibilis virtuális gépek): Azon virtuális gépek száma, amelyekről profil készült, és amelyek nem védhetők Site Recoveryvel. Az inkompatibilitás okait a „Nem kompatibilis virtuális gépek” című szakaszban olvashatja. Ha a VMListFile olyan virtuális gépek nevét is tartalmazza, amelyekről nem készült profil, a rendszer nem számítja bele őket a nem kompatibilis virtuális gépek számába. Az ilyen virtuális gépek az „Incompatible VMs” (Nem kompatibilis virtuális gépek) szakasz végén, „Data not found” (Nem található adat) megjelöléssel láthatók.

Desired RPO(Kívánt RPO): A kívánt helyreállítási időkorlát, percben megadva. Az eszköz három helyreállítási időkorlát értékről készít jelentést: 15 (alapértelmezett érték), 30 és 60 perc. A jelentésben szereplő ajánlott sávszélesség attól függően változik, hogy melyik lehetőséget választja a munkalap jobb felső sarkában található Desired RPO (Kívánt RPO) legördülő listából. Ha egyéni értékű -DesiredRPO paraméterrel készítette el a jelentést, ez az egyéni érték jelenik meg alapértelmezett értékként a Kívánt helyreállítási időkorlát legördülő listában.

Szükséges hálózati sávszélesség (Mbps)

Szükséges hálózati sávszélesség a Deployment Planner eszközben

To meet RPO 100 percent of the time: (Az RPO betartása az idő 100 százalékában): Az ajánlott sávszélesség (Mbps), amelyet ki kell osztania, ha mindig garantáltan el kívánja érni a kívánt helyreállítási időkorlátot. Ekkora sávszélességet kell kijelölnie az összes kompatibilis virtuális gép stabil állapotú változásreplikációjához, ha biztosan ki kívánja zárni a helyreállítási időkorlát megszegését.

To meet RPO 90 percent of the time (Az RPO betartása az idő 90 százalékában): Ha a szélessávú kapcsolat díjszabása miatt vagy egyéb okból kifolyólag nincs lehetősége arra, hogy akkora sávszélességet állítson be, amellyel a kívánt helyreállítási időkorlát mindig betartható, akkor választhat egy alacsonyabb sávszélesség-beállítást, amellyel az idő 90 százalékában betarthatja a kívánt RPO-t. Az alacsonyabb sávszélesség-beállítás következményeinek áttekintéséhez a jelentés lehetőségelemzést biztosít elemzést a helyreállítási időkorlát várható megszegéseinek számáról és időtartamáról.

Achieved Throughput: (Elért átviteli sebesség): Az átviteli sebesség a GetThroughput parancs futtatásához használt kiszolgáló és a tárfióknak helyet adó Microsoft Azure-régió között. Ez az átvitelisebesség-érték azt a becsült szintet jelöli, amely akkor érhető el, ha a kompatibilis virtuális gépeket a Site Recoveryvel védi, feltéve, hogy a konfigurációs kiszolgáló vagy folyamatkiszolgáló tárolója és hálózati jellemzői megegyeznek azon kiszolgálóéval, amelyen az eszközt futtatta.

A replikációhoz a helyreállítási időkorlát 100 százalékos eléréséhez javasolt sávszélességet kell beállítania. Ha a sávszélesség beállítása után nem nő az eszköz által jelentett elért átviteli sebesség, tegye a következőket:

 1. Ellenőrizze, hogy van-e olyan hálózati szolgáltatásminőség (QoS), amely korlátozná a Site Recovery átviteli sebességét.

 2. Ellenőrizze, hogy a hálózati késés minimalizálása érdekében a Site Recovery-tároló a legközelebbi fizikai támogatott Microsoft Azure-régióban található-e.

 3. Ellenőrizze a helyi tároló jellemzőit, és állapítsa meg, hogy fejleszthető-e a hardver (pl. váltás HDD-ről SSD-re).

 4. Módosítsa a Site Recovery beállításait a folyamatkiszolgálón a replikációhoz használt hálózati sávszélesség növelésével.

Ha az eszközt olyan konfigurációs kiszolgálón vagy folyamatkiszolgálón futtatja, amely már rendelkezik védett virtuális gépekkel, futtassa többször azt eszközt. Az elért átviteli sebesség eltérő lesz az aktuális adatforgalomtól függően.

A Site Recovery minden vállalati üzemelő példánya esetében az ExpressRoute használata javasolt.

Szükséges tárfiókok

A következő diagram az összes kompatibilis virtuális gép védelméhez szükséges (standard és prémium szintű) tárfiókok teljes számát mutatja. A „VM-storage placement” (Virtuálisgép-tároló elhelyezése) szakaszból megtudhatja, hogy melyik tárfiókot melyik virtuális géphez használhatja. Ha a Deployment Planner 2.5-ös verzióját használja, ez a javaslat csak a replikációhoz szükséges standard gyorsítótár-tárfiókok számát jeleníti meg, mivel az adatok közvetlenül Managed Disks íródnak.

Szükséges tárfiókok a Deployment Planner eszközben

Szükséges Azure-magok száma

Ez az eredmény az összes kompatibilis virtuális gép feladatátvétele vagy feladatátvételi tesztje előtt beállítandó magok teljes száma. Ha az előfizetés túl kevés maggal rendelkezik, a Site Recovery nem tudja létrehozni a virtuális gépeket a feladatátvételi teszt vagy a tényleges feladatátvétel alatt.

Szükséges Azure-magok száma a Deployment Planner eszközben

Szükséges helyszíni infrastruktúra

Ez az adat az összes virtuális gép védelméhez szükséges konfigurálandó konfigurációs kiszolgálók és további folyamatkiszolgálók teljes száma. A konfigurációs kiszolgáló támogatott méretére vonatkozó javaslatoktól függően az eszköz további kiszolgálókat javasolhat. A javaslat a napi adatforgalmon vagy a védett virtuális gépek maximális számán alapul (virtuális gépenként átlagosan három lemezt feltételezve), ha eléri valamelyik korlátot a konfigurációs kiszolgálón vagy a további folyamatkiszolgálón. A napi összes adatváltozással és a védett lemezek teljes számával kapcsolatos adatok a „Helyszíni összefoglalás” szakaszban találhatók.

Szükséges helyszíni infrastruktúra a Deployment Planner eszközben

Lehetőségelemzés

Ez az elemzés kiemeli, hogy hányszor szegné meg a helyreállítási időkorlátot a profilkészítés időtartama alatt, ha alacsonyabb sávszélességet állít be, amely az idő 90 százalékában biztosítaná a kívánt RPO betartását. A helyreállítási időkorlát túllépése bármelyik nap egy vagy több alkalommal is előfordulhat. Az ábra a napi RPO-csúcsértéket mutatja. Az elemzés alapján eldöntheti, hogy az RPO-túllépések teljes száma az összes nap alatt, valamint a napi RPO-csúcsérték elfogadható-e a megadott alacsonyabb sávszélesség esetén. Ha elfogadható, akkor lefoglalhatja az alacsonyabb sávszélességet a replikációhoz. Ha nem, akkor foglalja le a javasolt magasabb sávszélességet ahhoz, hogy az idő 100 százalékában betarthassa az RPO-t.

Lehetőségelemzés a Deployment Planner eszközben

A szakaszban arra teszünk javaslatot, hogy hány virtuális gép védhető meg egyszerre úgy, hogy a kezdeti replikáció 72 órán belül befejeződjön a javasolt sávszélesség és a kívánt RPO 100 százalékos betartása mellett a beállítás során. Ezen érték konfigurálható. Módosításához használja a GoalToCompleteIR paramétert a jelentéskészítés során.

A diagram egy sávszélesség-tartományt és azt a virtuálisgép-köteg méretet mutatja, amellyel a kezdeti replikáció 72 órán belüli befejezhető. Ez a szám az összes kompatibilis virtuális gép és a virtuális gépek átlagos észlelt méretén alapul.

A nyilvános előzetes verzióban a jelentés nem határozza meg, hogy melyik virtuális gépeket foglalja bele egy kötegbe. A „Compatible VMs” (Kompatibilis virtuális gépek) szakaszban látható lemezméretek alapján kikeresheti az egyes virtuális gépek méretét, és kiválaszthatja az egyes kötegekhez tartozó virtuális gépeket, vagy választhat a számítási feladatok ismert jellemzői alapján is. A kezdeti replikáció befejezési ideje a virtuális gépek lemezeinek tényleges méretével, a felhasznált lemezterülettel és az elérhető hálózati átviteli sebességgel arányosan változik.

A virtuálisgép-köteg ajánlott mérete

Költségbecslés

Az ábra a választott célrégió és a jelentéskészítéshez megadott pénznem vészhelyreállításának (DR) becsült, teljes költségeinek összesített nézetét mutatja be az Azure-hoz.

Költségbecslés összefoglalása

Az összefoglalás segít megismerni a tárolás, számítás, hálózat és licenc költségeit, amelyet akkor kell fizetnie, ha az Azure-ban lévő összes kompatibilis virtuális gépet az Azure Site Recovery használatával védi. A költségek kiszámítása a kompatibilis virtuális gépek, nem pedig a profilkészítésben részt vevő virtuális gépek alapján történik.

A költségeket havi vagy éves bontásban tekintheti meg. További információkat olvashat a támogatott célrégiókról és a támogatott pénznemekről.

Összetevők szerinti költségek: A vészhelyreállítás teljes költsége négy összetevőből áll: Számítás, Tárterület, Hálózat és az Azure Site Recovery licencköltségei. A költségeket a használat alapján számoljuk ki, amely költségek a replikáció során és a számítás, tárterület (prémium és standard), a helyszíni hely és az Azure között konfigurált ExpressRoute/VPN, valamint az Azure Site Recovery licence DR működési ideje során lépnek fel.

Állapot szerinti költségek: A vészhelyreállítás (DR) teljes költségeinek kategóriái két különböző állapoton alapulnak – Replikáció és DR működése.

Replikációs költség: A replikáció során felmerülő költség. Ez fedezi a tárolás, a hálózat és az Azure Site Recovery-licenc költségeit.

DR működés költségei: A feladatátvételi tesztek során felmerülő költségek. Az Azure Site Recovery virtuális gépeket indít el a feladatátvételi tesztek során. A DR működési költségei a futó virtuális gépek számítási és tárolási költségeit fedezik.

Az Azure Storage tárterület éves/havi költségei A tárterület teljes költségeit mutatja, amelyek a replikációhoz és a DR működésekor használt prémium és standard tárterület esetén merülnek fel. A virtuális gépenkénti részletes költségelemzést a Költségbecslés táblázatban tekintheti meg.

A használt növekedési tényező és százalékértékek

A munkalap alján található szakasz a profilkészítésben részt vevő virtuális gépek összes teljesítményszámlálójához használt százalékértéket (az alapértelmezett érték 95 százalék), valamint az összes számításban használt növekedési tényezőt (az alapértelmezett érték 30 százalék) mutatja.

A használt növekedési tényező és százalékértékek

Javaslatok az elérhető sávszélesség bemenetként való megadásával

Javaslatok az elérhető sávszélesség bemenetként való megadásával

Előfordulhat olyan helyzet, hogy legfeljebb x Mbps sávszélességet tud beállítani a Site Recovery replikációjára. Az eszközzel megadhatja a rendelkezésre álló sávszélességet (a jelentéskészítés közben, a -Bandwidth paraméterrel), és megkapja az elérhető RPO-t percben megadva. Az elérhető RPO-értéknek ismeretében eldöntheti, hogy további sávszélességet kell beállítania, vagy elfogadja a vészhelyreállítási megoldást ezzel az RPO-val.

Elérhető RPO 500 Mbps sávszélességhez

Virtuálisgép-tároló elhelyezése

Megjegyzés

A Deployment Planner 2.5-ös verziótól kezdődően a közvetlenül felügyelt lemezekre replikált gépek tárolási elhelyezését javasolja.

Virtuálisgép-tároló elhelyezése

Replikációs tároló típusa: Standard vagy prémium szintű felügyelt lemez, amely a virtuális gépek hely oszlopában említett összes megfelelő virtuális gép replikálására szolgál.

Naplótárfiók típusa: Az összes replikációs napló egy standard tárfiókban van tárolva.

Javasolt előtag tárfiókhoz: A gyorsítótár tárfiókjának elnevezéséhez használható három karakterből álló javasolt előtag. Saját előtagot is használhat, de az eszköz által javasolt nevek követik a tárfiókok partíció-elnevezési szabályait.

Javasolt naplófiók neve: A tárfiók neve, miután belefoglalta a javasolt előtagot. Cserélje le a szögletes zárójelek (< és >) nevét az egyéni bemenetre.

Elhelyezés összefoglalása: A védett virtuális gépek tárolótípus szerinti védelméhez szükséges lemezek összegzése. Tartalmazza a virtuális gépek teljes számát, az összes lemez teljes kiosztott méretét és a lemezek teljes számát.

Virtual Machines to Place (Elhelyezendő virtuális gépek): Az összes olyan virtuális gép listája, amelyet az optimális teljesítmény és használat érdekében az adott tárfiókon ajánlott elhelyezni.

Kompatibilis virtuális gépek

A kompatibilis virtuális gépek Excel-táblázata

VM Name (Virtuális gép neve): Jelentés létrehozásakor a VMListFile-ban használt virtuálisgépnév vagy IP-cím. Ez az oszlop a virtuális gépekhez csatolt lemezek (VMDK-k) listáját is megjeleníti. Az ismétlődő nevű vagy IP-című vCenter-beli virtuális gépek megkülönböztetésére a nevek tartalmazzák az ESXi-gazdagépnevet is. A feltüntetett ESXi-gazdagép az a számítógép, ahol a virtuális gép megtalálható volt, amikor az eszköz először felderítette azt a profilkészítés során.

Virtuális gép kompatibilitása: Az értékek igen és igen*. Igen* az olyan példányok esetében, amelyekben a virtuális gép prémium szintű SSD-khez alkalmas. Itt a profilkészítés során megállapított magas adatváltozású vagy IOPS-értékű lemez megfelel a P20-as vagy P30-as kategóriának, de a lemez mérete miatt a rendszer P10-es vagy P20-as kategóriába sorolja be. A tárfiók a lemez mérete alapján dönti el, hogy melyik prémium szintű lemeztípushoz rendelje hozzá a lemezt. Például:

 • <A 128 GB egy P10.
 • 128 GB és 256 GB között P15
 • 256 GB és 512 GB között P20.
 • 512 GB és 1024 GB között P30.
 • 1025 GB és 2048 GB között P40.
 • 2049 GB és 4095 GB között P50.

Ha például egy lemez számítási feladatának jellemzői a P20 vagy a P30 kategóriába sorolják, de a méret alacsonyabb prémium szintű tárolólemez-típusra képezi le, az eszköz igen* jelöléssel jelöli meg a virtuális gépet. Az eszköz azt is javasolja, hogy módosítsa a forráslemez méretét, hogy a lemez megfeleljen az ajánlott prémium szintű tárolólemez-típusnak, vagy hogy módosítsa a céllemez típusát a feladatátvétel után.

Storage Type (Tároló típusa): Standard vagy Premium.

Replikációhoz létrehozott Asrseeddisk (felügyelt lemez): A replikáció engedélyezésekor létrehozott lemez neve. Az adatokat és pillanatképeit az Azure-ban tárolja.

Peak R/W IOPS (with Growth Factor) (Írási/olvasási IOPS-csúcsérték (növekedési tényezővel)): A lemez írási/olvasási IOPS-csúcsértéke (az alapértelmezett érték a 95. percentilis), beleértve a későbbi növekedési faktort is (az alapértelmezett érték: 30%). Vegye figyelembe, hogy egy virtuális gép teljes írási/olvasási IOPS-értéke nem mindig egyezik meg az egyes virtuálisgép-lemezek írási/olvasási IOPS-értékeinek összegével. Ez azért van, mert a virtuális gép írási/olvasási IOPS-csúcsértéke az egyes lemezeken a profilkészítési időszak alatt percenként mért írási/olvasási IOPS-értékek legmagasabb összege.

Peak Data Churn in Mbps (with Growth Factor) (Adatváltozás csúcsértéke (Mbps) (növekedési tényezővel)): A lemez adatváltozásának csúcsértéke (az alapértelmezett érték a 95. percentilis), beleértve a későbbi növekedési faktort is (alapértelmezés szerint: 30 százalék). Vegye figyelembe, hogy a virtuális gép teljes adatváltozása nem mindig egyezik meg az egyes lemezek adatváltozásának összegével. Ez azért van, mert a virtuális gép adatváltozásának csúcsértéke az egyes lemezeken a profilkészítési időszak alatt percenként mért adatváltozás-értékek legmagasabb összege.

Azure VM Size (Azure-beli virtuális gép mérete): Az Azure Cloud Services-beli hozzárendelt virtuális gép ideális mérete az adott helyszíni virtuális gép esetén. A hozzárendelés a helyszíni virtuális gép memóriáján, a lemezek/magok/hálózati adapterek számán és az olvasási/írási IOPS-értéken alapul. Mindig a legalacsonyabb, a helyszíni virtuális gép összes jellemzőjének megfelelő Azure-beli virtuálisgép-méretet ajánlott használni.

Number of Disks (Lemezek száma): A virtuális gép lemezeinek (VMDK-inak) teljes száma.

Disk size (GB) (Lemez mérete (GB)): A virtuális gép összes lemezének teljes beállítási mérete. Az eszköz a virtuális gép egyes lemezeinek méretét is megjeleníti.

Cores (Magok): A virtuális gép processzormagjainak száma.

Memory (MB) (Memória (MB)): A virtuális gép fizikai memóriája (RAM).

NICs (Hálózati adapterek): A virtuális gép hálózati adaptereinek száma.

Boot Type (Rendszerindítás típusa): A virtuális gép rendszerindítási típusa. Ez BIOS vagy EFI lehet. Jelenleg az Azure Site Recovery támogatja a Windows Server EFI típusú virtuális gépeket (Windows Server 2012, 2012 R2 és 2016) abban az esetben, ha a rendszerindító lemez partícióinak száma kevesebb mint 4, a rendszerindító szektor mérete pedig 512 bájt. Az EFI típusú virtuális gépek védelme érdekében az Azure Site Recovery mobilitási szolgáltatás verziójának legalább 9.13-asnak kell lennie. Az EFI virtuális gépek esetében kizárólag a feladatátvétel támogatott. A feladat-visszavétel nem támogatott.

Operációs rendszer típusa: a virtuális gép operációs rendszerének típusa. Ennek értéke Windows, Linux vagy egyéb lehet a virtuális gép létrehozása során a VMware vSphere használatával kiválasztott sablon alapján.

Nem kompatibilis virtuális gépek

Nem kompatibilis virtuális gépek Excel-számolótáblája

VM Name (Virtuális gép neve): Jelentés létrehozásakor a VMListFile-ban használt virtuálisgépnév vagy IP-cím. Ez az oszlop a virtuális gépekhez csatolt VMDK-k listáját is megjeleníti. Az ismétlődő nevű vagy IP-című vCenter-beli virtuális gépek megkülönböztetésére a nevek tartalmazzák az ESXi-gazdagépnevet is. A feltüntetett ESXi-gazdagép az a számítógép, ahol a virtuális gép megtalálható volt, amikor az eszköz először felderítette azt a profilkészítés során.

VM Compatibility (Virtuális gép kompatibilitása): Azt jelzi, hogy miért nem kompatibilis az adott virtuális gép a Site Recoveryvel való használattal. Az indokok a virtuális gép minden nem kompatibilis lemezénél vannak megadva, és a közzétett tárhelykorlátok alapján a következők lehetnek:

 • Helytelen adatlemezméret vagy helytelen operációsrendszer-lemezméret. Tekintse át a támogatási korlátokat.

 • A virtuális gép teljes mérete (replikáció + TFO) meghaladja a támogatott tárfiók méretkorlátozását (35 TB). Ez a fajta inkompatibilitás általában akkor fordul elő, ha a virtuális gép egy lemezének egyik teljesítményjellemzője meghaladja a támogatott standard szintű tárolóra vonatkozó Azure- vagy Site Recovery-korlátozásokat. Egy ilyen példány a prémium szintű tárolózónába kényszeríti a virtuális gépet. A prémium szintű tárfiókok maximális támogatott mérete azonban 35 TB, és egyetlen védett virtuális gép nem védhető több tárfiókon keresztül. Ügyeljen arra is, hogy amikor a feladatátvételi tesztet védett virtuális gépen hajtja végre, akkor az ugyanazon a tárfiókon fut, ahol a replikáció folyik. Ezen a példányon a lemez méretének kétszeresét kell kiosztani, hogy a replikáció is folytatódhasson, és ezzel párhuzamosan a feladatátvételi teszt is sikeres legyen.

 • A forrás IOPS-érték meghaladja a tároló lemezenkénti 7500-as IOPS-korlátját.

 • A forrás IOPS-érték meghaladja a tároló virtuális gépenkénti 80 000-es IOPS-korlátját.

 • Az átlagos adatváltozás meghaladja Site Recovery lemez átlagos I/O-méretére vonatkozó 20 MB/s adatváltozási korlátot.

 • Az összes virtuális gépre vonatkozó adatváltozás csúcsértéke meghaladja a Site Recovery virtuális gépenkénti 54 Mb/s-os támogatott adatváltozási csúcsérték korlátját.

 • Az átlagos tényleges írási IOPS-érték meghaladja a Site Recovery lemezenkénti 840-es támogatott IOPS-korlátját.

 • A kiszámított pillanatkép-tároló mérete meghaladja a 10 TB-os támogatott méretet.

 • A napi adatváltozás túllépi a folyamatkiszolgálók által támogatott napi 2 TB-os keretet.

Peak R/W IOPS (with Growth Factor) (Írási/olvasási IOPS-csúcsérték (növekedési tényezővel)): A lemez IOPS-csúcsértéke (alapértelmezés szerint a 95. százalékos érték), beleértve a későbbi növekedési faktort is (az alapértelmezett érték: 30%). Vegye figyelembe, hogy a virtuális gép teljes írási/olvasási IOPS-értéke nem mindig egyezik meg az egyes virtuálisgép-lemezek írási/olvasási IOPS-értékeinek összegével. Ez azért van, mert a virtuális gép írási/olvasási IOPS-csúcsértéke az egyes lemezeken a profilkészítési időszak alatt percenként mért írási/olvasási IOPS-értékek legmagasabb összege.

Peak Data Churn in Mbps (with Growth Factor) (Adatváltozás csúcsértéke (Mbps) (növekedési tényezővel)): A lemez adatváltozásának csúcsértéke (alapértelmezés szerint a 95. százalékérték), beleértve a későbbi növekedési faktort is (alapértelmezés szerint 30 százalék). Vegye figyelembe, hogy a virtuális gép teljes adatváltozása nem mindig egyezik meg az egyes lemezek adatváltozásának összegével. Ez azért van, mert a virtuális gép adatváltozásának csúcsértéke az egyes lemezeken a profilkészítési időszak alatt percenként mért adatváltozás-értékek legmagasabb összege.

Number of Disks (Lemezek száma): A virtuális gép VMDK-inak teljes száma.

Disk size (GB) (Lemez mérete (GB)): A virtuális gép összes lemezének teljes beállítási mérete. Az eszköz a virtuális gép egyes lemezeinek méretét is megjeleníti.

Cores (Magok): A virtuális gép processzormagjainak száma.

Memory (MB) (Memória (MB)): A virtuális gép fizikai memóriájának (RAM) mennyisége.

NICs (Hálózati adapterek): A virtuális gép hálózati adaptereinek száma.

Boot Type (Rendszerindítás típusa): A virtuális gép rendszerindítási típusa. Ez BIOS vagy EFI lehet. Jelenleg az Azure Site Recovery támogatja a Windows Server EFI típusú virtuális gépeket (Windows Server 2012, 2012 R2 és 2016) abban az esetben, ha a rendszerindító lemez partícióinak száma kevesebb mint 4, a rendszerindító szektor mérete pedig 512 bájt. Az EFI típusú virtuális gépek védelme érdekében az Azure Site Recovery mobilitási szolgáltatás verziójának legalább 9.13-asnak kell lennie. Az EFI virtuális gépek esetében kizárólag a feladatátvétel támogatott. A feladat-visszavétel nem támogatott.

Operációs rendszer típusa: a virtuális gép operációs rendszerének típusa. Ennek értéke Windows, Linux vagy egyéb lehet a virtuális gép létrehozása során a VMware vSphere használatával kiválasztott sablon alapján.

Az Azure Site Recovery korlátai

Az alábbi táblázat az Azure Site Recovery korlátait tartalmazza. Ezek a korlátok a saját tesztjeinken alapulnak, de nem fedhetik le az alkalmazások minden lehetséges I/O-kombinációját. A tényleges eredmények a saját alkalmazásának I/O-műveletei alapján változhatnak. A legjobb eredmények érdekében még az üzembe helyezés megtervezése után is ajánlott az alkalmazás alapos tesztelése feladatátvételi tesztek használatával, így valós képet kaphat az alkalmazás teljesítményéről.

Replikáció tárolási célja Forráslemez átlagos I/O-mérete Forráslemez átlagos adatváltozása Forráslemez teljes napi adatváltozása
Standard szintű Storage 8 KB 2 MB/s Lemezenként 168 GB
Prémium szintű P10 vagy P15 lemez 8 KB 2 MB/s Lemezenként 168 GB
Prémium szintű P10 vagy P15 lemez 16 KB 4 MB/s Lemezenként 336 GB
Prémium szintű P10 vagy P15 lemez 32 KB vagy több 8 MB/s Lemezenként 672 GB
Prémium szintű P20, P30, P40 vagy P50 lemez 8 KB 5 MB/s Lemezenként 421 GB
Prémium szintű P20, P30, P40 vagy P50 lemez 16 KB vagy több 20 MB/s Lemezenként 1684 GB
Forrásadat-változás Felső korlát
Adatváltozás csúcsértéke az összes lemezen virtuális gépenként 54 MB/s
Folyamatkiszolgáló által támogatott napi adatváltozás maximuma 2 TB

Ezek átlagos értékek, amelyek 30 százalékos I/O-átfedést feltételeznek. A Site Recovery képes magasabb átviteli sebesség kezelésére az átfedési arány, a nagyobb írási méretek és a számítási feladatok tényleges I/O-viselkedése alapján. Az előbbi számok egy általános, körülbelül ötperces várólistát feltételeznek. Ez azt jelenti, hogy a feltöltést követő öt percben megtörténik az adat feldolgozása, és létrejön egy helyreállítási pont.

Költségbecslés

További információk a költségbecslésről.

Következő lépések

További információk a költségbecslésről.