ONNX-következtetés a Sparkon

Ebben a példában betanítanak egy LightGBM-modellt, és ONNX formátumra konvertálják a modellt. A konvertálást követően a modell használatával következtethet néhány tesztelési adatra a Sparkban.

Ez a példa a következő Python-csomagokat és -verziókat használja:

 • onnxmltools==1.7.0
 • lightgbm==3.2.1

Előfeltételek

 • Csatolja a jegyzetfüzetet egy tótárházhoz. A bal oldalon válassza a Hozzáadás lehetőséget egy meglévő tóház hozzáadásához vagy egy tóház létrehozásához.
 • Előfordulhat, hogy telepítenie kell a elemet onnxmltools úgy, hogy hozzáad !pip install onnxmltools==1.7.0 egy kódcellát, majd futtatja a cellát.

Példaadatok betöltése

A példaadatok betöltéséhez adja hozzá a következő példakódokat a jegyzetfüzet celláihoz, majd futtassa a cellákat:

from pyspark.sql import SparkSession

# Bootstrap Spark Session
spark = SparkSession.builder.getOrCreate()

from synapse.ml.core.platform import *
df = (
  spark.read.format("csv")
  .option("header", True)
  .option("inferSchema", True)
  .load(
    "wasbs://publicwasb@mmlspark.blob.core.windows.net/company_bankruptcy_prediction_data.csv"
  )
)

display(df)

A kimenetnek az alábbi táblázathoz hasonlóan kell kinéznie, bár az értékek és a sorok száma eltérhet:

Kamatlefedettségi arány Nettó jövedelem jelző Saját tőke a felelősséghez
0.5641 1.0 0.0165
0.5702 1.0 0.0208
0.5673 1.0 0.0165

Modell betanítása a LightGBM használatával

from pyspark.ml.feature import VectorAssembler
from synapse.ml.lightgbm import LightGBMClassifier

feature_cols = df.columns[1:]
featurizer = VectorAssembler(inputCols=feature_cols, outputCol="features")

train_data = featurizer.transform(df)["Bankrupt?", "features"]

model = (
  LightGBMClassifier(featuresCol="features", labelCol="Bankrupt?")
  .setEarlyStoppingRound(300)
  .setLambdaL1(0.5)
  .setNumIterations(1000)
  .setNumThreads(-1)
  .setMaxDeltaStep(0.5)
  .setNumLeaves(31)
  .setMaxDepth(-1)
  .setBaggingFraction(0.7)
  .setFeatureFraction(0.7)
  .setBaggingFreq(2)
  .setObjective("binary")
  .setIsUnbalance(True)
  .setMinSumHessianInLeaf(20)
  .setMinGainToSplit(0.01)
)

model = model.fit(train_data)

A modell konvertálása ONNX formátumra

A következő kód exportálja a betanított modellt egy LightGBM boosterbe, majd ONNX formátumba konvertálja:

import lightgbm as lgb
from lightgbm import Booster, LGBMClassifier


def convertModel(lgbm_model: LGBMClassifier or Booster, input_size: int) -> bytes:
  from onnxmltools.convert import convert_lightgbm
  from onnxconverter_common.data_types import FloatTensorType

  initial_types = [("input", FloatTensorType([-1, input_size]))]
  onnx_model = convert_lightgbm(
    lgbm_model, initial_types=initial_types, target_opset=9
  )
  return onnx_model.SerializeToString()


booster_model_str = model.getLightGBMBooster().modelStr().get()
booster = lgb.Booster(model_str=booster_model_str)
model_payload_ml = convertModel(booster, len(feature_cols))

Az átalakítás után töltse be az ONNX hasznos adatait egybe ONNXModel , és vizsgálja meg a modell bemeneteit és kimeneteit:

from synapse.ml.onnx import ONNXModel

onnx_ml = ONNXModel().setModelPayload(model_payload_ml)

print("Model inputs:" + str(onnx_ml.getModelInputs()))
print("Model outputs:" + str(onnx_ml.getModelOutputs()))

Képezze le a modell bemenetét a bemeneti adatkeret oszlopnevére (FeedDict), és képezze le a kimeneti adatkeret oszlopneveit a modell kimeneteihez (FetchDict).

onnx_ml = (
  onnx_ml.setDeviceType("CPU")
  .setFeedDict({"input": "features"})
  .setFetchDict({"probability": "probabilities", "prediction": "label"})
  .setMiniBatchSize(5000)
)

A modell használata következtetéshez

Ha következtetést szeretne végezni a modellel, a következő kód tesztelési adatokat hoz létre, és átalakítja az adatokat az ONNX-modellen keresztül.

from pyspark.ml.feature import VectorAssembler
import pandas as pd
import numpy as np

n = 1000 * 1000
m = 95
test = np.random.rand(n, m)
testPdf = pd.DataFrame(test)
cols = list(map(str, testPdf.columns))
testDf = spark.createDataFrame(testPdf)
testDf = testDf.union(testDf).repartition(200)
testDf = (
  VectorAssembler()
  .setInputCols(cols)
  .setOutputCol("features")
  .transform(testDf)
  .drop(*cols)
  .cache()
)

display(onnx_ml.transform(testDf))

A kimenetnek az alábbi táblázathoz hasonlóan kell kinéznie, bár az értékek és a sorok száma eltérhet:

Index Funkciók Előrejelzés Valószínűség
1 "{"type":1,"values":[0.105... 0 "{"0":0.835...
2 "{"type":1,"values":[0.814... 0 "{"0":0.658...

Következő lépések