Get-Date

Lekéri az aktuális dátumot és időpontot.

Syntax

Get-Date
  [[-Date] <DateTime>]
  [-Year <Int32>]
  [-Month <Int32>]
  [-Day <Int32>]
  [-Hour <Int32>]
  [-Minute <Int32>]
  [-Second <Int32>]
  [-Millisecond <Int32>]
  [-DisplayHint <DisplayHintType>]
  [-Format <String>]
  [-AsUTC]
  [<CommonParameters>]
Get-Date
  [[-Date] <DateTime>]
  [-Year <Int32>]
  [-Month <Int32>]
  [-Day <Int32>]
  [-Hour <Int32>]
  [-Minute <Int32>]
  [-Second <Int32>]
  [-Millisecond <Int32>]
  [-DisplayHint <DisplayHintType>]
  -UFormat <String>
  [<CommonParameters>]
Get-Date
  -UnixTimeSeconds <Int64>
  [-Year <Int32>]
  [-Month <Int32>]
  [-Day <Int32>]
  [-Hour <Int32>]
  [-Minute <Int32>]
  [-Second <Int32>]
  [-Millisecond <Int32>]
  [-DisplayHint <DisplayHintType>]
  [-Format <String>]
  [-AsUTC]
  [<CommonParameters>]
Get-Date
  -UnixTimeSeconds <Int64>
  [-Year <Int32>]
  [-Month <Int32>]
  [-Day <Int32>]
  [-Hour <Int32>]
  [-Minute <Int32>]
  [-Second <Int32>]
  [-Millisecond <Int32>]
  [-DisplayHint <DisplayHintType>]
  -UFormat <String>
  [<CommonParameters>]

Description

A Get-Date parancsmag egy DateTime objektumot kap, amely az aktuális dátumot vagy egy Ön által megadott dátumot jelöli. Get-Date A több .NET- és UNIX-formátumban is képes formázni a dátumot és az időt. Létrehozhat Get-Date egy dátum- vagy időkaraktringet, majd elküldheti a sztringet más parancsmagoknak vagy programoknak.

Get-Date A a számítógép kulturális beállításaival határozza meg a kimenet formázását. A számítógép beállításainak megtekintéséhez használja a parancsot (Get-Culture).DateTimeFormat.

Példák

1. példa: Az aktuális dátum és idő lekérése

Ebben a példában Get-Date az aktuális rendszerdátumot és időpontot jeleníti meg. A kimenet hosszú dátumú és hosszú idejű formátumú.

Get-Date

Tuesday, June 25, 2019 14:53:32

2. példa: Az aktuális dátum és idő elemeinek lekérése

Ez a példa bemutatja, hogyan használható Get-Date a dátum- vagy időelem lekérésére. A paraméter a Date, Time vagy DateTime argumentumot használja.

Get-Date -DisplayHint Date

Tuesday, June 25, 2019

Get-Date uses the DisplayHint parameter with the Date argument to get only the date.

3. példa: A dátum és az idő lekérése .NET formátumkijelölővel

Ebben a példában a kimenet formátumának testreszabásához .NET formátumkijelölőt használunk. A kimenet egy String objektum.

Get-Date -Format "dddd MM/dd/yyyy HH:mm K"

Tuesday 06/25/2019 16:17 -07:00

Get-Date uses the Format parameter to specify several format specifiers.

Az ebben a példában használt .NET-formátumkijelölők a következőképpen vannak definiálva:

Kijelölő Definíció
dddd A hét napja - teljes név
MM Hónap száma
dd A hónap napja – 2 számjegy
yyyy Év 4 jegyű formátumban
HH:mm Idő 24 órás formátumban – másodperc nélkül
K Időzóna eltolása az egyetemes időkoordinátától (UTC)

A .NET formátumkijelölőiről további információt az Egyéni dátum- és időformátum-sztringek című témakörben talál.

4. példa: Dátum és idő lekérése UFormat-kijelölővel

Ebben a példában számos UFormat formátumkijelölőt használunk a kimenet formátumának testreszabásához. A kimenet egy String objektum.

Get-Date -UFormat "%A %m/%d/%Y %R %Z"

Tuesday 06/25/2019 16:19 -07

Get-Date uses the UFormat parameter to specify several format specifiers.

A példában használt UFormat formátumkijelölők a következőképpen vannak definiálva:

Kijelölő Definíció
%A A hét napja - teljes név
%m Hónap száma
%d A hónap napja – 2 számjegy
%Y Év 4 jegyű formátumban
%R Idő 24 órás formátumban – másodperc nélkül
%Z Időzóna eltolása az egyetemes időkoordinátától (UTC)

Az érvényes UFormat formátumkijelölők listáját a Megjegyzések szakaszban találja.

5. példa: Az év dátumnapjának lekérése

Ebben a példában egy tulajdonságot használunk az év numerikus napjának lekéréséhez.

A Gergely-naptárnak 365 napja van, kivéve a szökőéveket, amelyeknek 366 napja van. 2020. december 31. például a 366. nap.

(Get-Date -Year 2020 -Month 12 -Day 31).DayOfYear

366

Get-Date A három paramétert használ a dátum megadásához: Év, Hónap és Nap. A parancs zárójelekbe van csomagolva, így az eredményt a DayofYear tulajdonság kiértékeli .

6. példa: A nyári időszámításhoz igazított dátum ellenőrzése

Ebben a példában egy logikai módszerrel ellenőrizzük, hogy a dátumot a nyári időszámítás szerint igazítottuk-e.

$DST = Get-Date
$DST.IsDaylightSavingTime()

True

Egy változó tárolja $DST a . Get-Dateeredményét. $DST A az IsDaylightSavingTime metódussal teszteli, hogy a dátum a nyári időszámításhoz van-e igazítva.

7. példa: Az aktuális idő konvertálása UTC-idővé

Ebben a példában az aktuális idő UTC-idővé lesz konvertálva. A rendszer területi beállításának UTC-eltolása az idő átalakítására szolgál. A Megjegyzések szakaszban egy táblázat felsorolja az érvényes UFormat formátumkijelölőket.

Get-Date -UFormat "%A %B/%d/%Y %T %Z"
$Time = Get-Date
$Time.ToUniversalTime()

Wednesday June/26/2019 10:45:26 -07

Wednesday, June 26, 2019 17:45:26

Get-Date uses the UFormat parameter with format specifiers to display the current system date and time. A formátumjelölő (%Z ) a -07 UTC-eltolását jelöli.

A $Time változó az aktuális rendszerdátumot és időpontot tárolja. $Time uses the ToUniversalTime() method to convert the time based on the computer's UTC offset.

8. példa: Időbélyeg létrehozása

Ebben a példában egy formátumkijelölő létrehoz egy időbélyegző sztringobjektumot egy könyvtárnévhez. Az időbélyeg tartalmazza a dátumot, az időt és az UTC-eltolást.

$timestamp = Get-Date -Format o | ForEach-Object { $_ -replace ":", "." }
New-Item -Path C:\Test\$timestamp -Type Directory

Directory: C:\Test

Mode        LastWriteTime     Length Name
----        -------------     ------ ----
d-----     6/27/2019  07:59        2019-06-27T07.59.24.4603750-07.00

A $timestamp változó tárolja egy parancs eredményeit Get-Date . Get-Date uses the Format parameter with the format specifier of lowercase o to create a timestamp String object. A rendszer elküldi az objektumot a folyamatnak.ForEach-Object A ScriptBlock tartalmazza az $_ aktuális folyamatobjektumot jelölő változót. Az időbélyegző sztringet pontokkal helyettesített kettőspontokkal határolja el.

New-Item uses the Path parameter to specify the location for a new directory. Az elérési út könyvtárnévként $timestamp tartalmazza a változót. A Type paraméter megadja, hogy létrejön egy könyvtár.

9. példa: Unix-időbélyeg konvertálása

Ez a példa egy Unix-időt (amelyet az 1970-01-01 0:00:00 óta eltelt másodpercek száma jelöl) DateTime-ra konvertál.

Get-Date -UnixTimeSeconds 1577836800

Wednesday, January 01, 2020 12:00:00 AM

10. példa: UTC-ként értelmezett dátumérték visszaadása

Ez a példa bemutatja, hogyan értelmezhet egy dátumértéket UTC-ekvivalensként. Ebben a példában ez a gép a Csendes-óceáni téli idő értékre van állítva. Alapértelmezés szerint Get-Date az adott időzónához tartozó értékeket adja vissza. Az AsUTC paraméter használatával alakítsa át az értéket az UTC-ekvivalens időpontra.

PS> Get-TimeZone

Id             : Pacific Standard Time
DisplayName        : (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)
StandardName        : Pacific Standard Time
DaylightName        : Pacific Daylight Time
BaseUtcOffset       : -08:00:00
SupportsDaylightSavingTime : True

PS> (Get-Date -Date "2020-01-01T00:00:00").Kind
Unspecified

PS> Get-Date -Date "2020-01-01T00:00:00"

Wednesday, January 1, 2020 12:00:00 AM

PS> (Get-Date -Date "2020-01-01T00:00:00" -AsUTC).Kind
Utc

PS> Get-Date -Date "2020-01-01T00:00:00" -AsUTC

Wednesday, January 1, 2020 8:00:00 AM

Paraméterek

-AsUTC

A dátumértéket az UTC szerinti megfelelő időpontra konvertálja.

Ez a paraméter a PowerShell 7.1-ben lett bevezetve.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Date

Dátumot és időpontot ad meg. Az idő megadása nem kötelező, és ha nincs megadva, 00:00:00 értéket ad vissza.

Adja meg a dátumot és az időt a rendszer területi beállításának megfelelő formátumban.

Például amerikai angol nyelven:

Get-Date -Date "6/25/2019 12:30:22" visszatérés: 2019. június 25., kedd, 12:30:22

Type:DateTime
Aliases:LastWriteTime
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Day

A megjelenő hónap napját adja meg. Adjon meg egy 1 és 31 közötti értéket.

Ha a megadott érték nagyobb, mint egy hónap napjainak száma, a PowerShell hozzáadja a napok számát a hónaphoz. Például Get-Date -Month 2 -Day 31március 3-át jeleníti meg, nem pedig február 31-ét.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-DisplayHint

Meghatározza, hogy a dátum és az idő mely elemei jelenjenek meg.

Az elfogadott értékek a következők:

 • Dátum: csak a dátumot jeleníti meg
 • Idő: csak az időt jeleníti meg
 • DateTime: megjeleníti a dátumot és az időt
Type:DisplayHintType
Accepted values:Date, Time, DateTime
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Format

A microsoftos .NET-keretrendszer formátumban jeleníti meg a formátumkijelölő által jelzett dátumot és időt. A Format paraméter egy String objektumot ad ki.

Az elérhető .NET formátumkijelölők listáját az Egyéni dátum- és időformátum-sztringek című témakörben találja.

A Format paraméter használatakor Get-Date csak a dátum megjelenítéséhez szükséges DateTime objektum tulajdonságait kapja meg. Emiatt előfordulhat, hogy a DateTime objektumok néhány tulajdonsága és metódusa nem érhető el.

A PowerShell 5.0-tól kezdve a következő további formátumokat használhatja értékként a Format paraméterhez.

 • Fájldátum. Az aktuális dátum fájl- vagy elérésiút-barát ábrázolása helyi idő szerint. A formátum (kis yyyyMMdd - és nagybetűk megkülönböztetése, 4 jegyű év, kétjegyű hónap és kétjegyű nap). Például: 20190627.

 • FileDateUniversal. Az aktuális dátum fájl- vagy elérésiút-barát ábrázolása univerzális időben (UTC). A formátum (a kis- és nagybetűk yyyyMMddZ megkülönböztetése, 4 jegyű év, kétjegyű hónap, kétjegyű nap és a betű Z használata UTC-jelzőként). Például: 20190627Z.

 • FileDateTime. Az aktuális dátum és idő fájl- vagy útvonalbarát ábrázolása helyi idő szerint, 24 órás formátumban. A formátum yyyyMMddTHHmmssffff (kis- és nagybetűk megkülönböztetése, 4 jegyű év, kétjegyű hónap, kétjegyű nap, a betű T időelválasztóként, kétjegyű óra, kétjegyű perc, 2 számjegyű másodperc és 4 számjegyű ezredmásodperc). Például: 20190627T0840107271.

 • FileDateTimeUniversal. Az aktuális dátum és idő fájl- vagy útvonalbarát ábrázolása univerzális időben (UTC) 24 órás formátumban. A formátum yyyyMMddTHHmmssffffZ (kis- és nagybetűk megkülönböztetése, 4 jegyű év, 2 jegyű hónap, 2 jegyű nap, a betű T időelválasztóként, 2 számjegyű óra, 2 jegyű perc, 2 jegyű másodperc, 4 számjegyű ezredmásodperc, és a betű Z az UTC jelző). Például: 20190627T1540500718Z.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Hour

A megjelenített órát adja meg. Adjon meg egy 0 és 23 közötti értéket.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Millisecond

A dátum ezredmásodperceit adja meg. Adjon meg egy 0 és 999 közötti értéket.

Ez a paraméter a PowerShell 3.0-ban lett bevezetve.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Minute

A megjelenített percet adja meg. Adjon meg egy 0 és 59 közötti értéket.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Month

A megjelenített hónapot adja meg. Adjon meg egy 1 és 12 közötti értéket.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Second

A megjelenített másodpercet adja meg. Adjon meg egy 0 és 59 közötti értéket.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-UFormat

A dátumot és az időt UNIX formátumban jeleníti meg. Az UFormat paraméter egy sztringobjektumot ad ki.

Az UFormat-kijelölőket egy százalékjel (%), például %m, %dés %Y. A Megjegyzések szakasz érvényes UFormat-kijelölőket tartalmazó táblát tartalmaz.

Az UFormat paraméter használatakor Get-Date csak a dátum megjelenítéséhez szükséges DateTime objektum tulajdonságait kapja meg. Emiatt előfordulhat, hogy a DateTime objektumok néhány tulajdonsága és metódusa nem érhető el.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-UnixTimeSeconds

1970. január 1., 0:00:00 óta másodpercben megadott dátum és idő.

Ez a paraméter a PowerShell 7.1-ben lett bevezetve.

Type:Int64
Aliases:UnixTime
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Year

A megjelenített évet adja meg. Adjon meg egy 1 és 9999 közötti értéket.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

Pipeline input

Get-Date A folyamatbemenetet fogad. Például: Get-ChildItem | Get-Date.

Kimenetek

System.DateTime or System.String

Get-Date returns a DateTime object except when the Format and UFormat parameters are used. A Format vagy UFormat paraméterek sztringobjektumokat ad vissza.

Amikor egy DateTime objektumot küld le a folyamatból egy olyan parancsmagba, amely Add-Content sztringbemenetet vár, a PowerShell sztringobjektummá alakítja az objektumot.

A metódus (Get-Date).ToString() egy DateTime objektumot string objektummá alakít át.

Az objektum tulajdonságainak és metódusainak megjelenítéséhez küldje le az objektumot a folyamatból.Get-Member Például: Get-Date | Get-Member.

Jegyzetek

A DateTime objektumok a rendszer területi beállításához hosszú és hosszú formátumúak.

Az érvényes UFormat-kijelölők az alábbi táblázatban jelennek meg:

Formátumkijelölő Értelmezés Példa
%A A hét napja - teljes név Hétfő
%a A hét napja – rövidített név H
%B Hónap neve – teljes January
%b Hónap neve – rövidítve Jan
%C Század 2019-ben 20
%c Dátum és idő – rövidítve Jún. 27. 08:44:18 2019
%D Dátum hh/nn/ééé formátumban 06/27/19
%d A hónap napja – 2 számjegy 05
%e A hónap napja – szóközzel megelőzve, ha csak egy számjegy <szóköz>5
%F Dátum ÉÉÉÉ-hh-nn formátumban, egyenlő %Y-%m-%d (ISO 8601 dátumformátum) 2019-06-27
%G ISO-hét dátumának éve (a hét csütörtökét tartalmazó év)
%g Ugyanaz, mint a "G" – 2 számjegy
%H Óra 24 órás formátumban 17
%h Ugyanaz, mint a "b"
%I Óra 12 órás formátumban 05
%j Az év napja 1-366
%k Ugyanaz, mint a "H"
%l Ugyanaz, mint az "I" (nagybetűs I) 05
%M Percek 35
%m Hónap száma 06
%n newline character
%p AM vagy PM
%R Idő 24 órás formátumban – másodperc nélkül 17:45
%r Idő 12 órás formátumban 09:15:36
%S Másodperc 05
%s 1970. január 1. óta eltelt másodpercek 00:00:00 1150451174
%t Vízszintes tabulátor karakter
%T Idő 24 órás formátumban 17:45:52
%U Ugyanaz, mint a "W"
%u A hét numerikus napja (1-7) Hétfő = 1, vasárnap = 7
%V Az év hete 01-53
%w A hét numerikus napja (0-6) Vasárnap = 0, szombat = 6
%W Az év hete 00-52
%X Ugyanaz, mint a "T"
%x Dátum szabványos formátumban a területi beállításhoz 06/27/19 for English-US
%Y Év 4 jegyű formátumban 2019
%y Év kétjegyű formátumban 19
%Z Időzóna eltolása az egyetemes időkoordinátától (UTC) -07