Fungsi Location::operator=(ULONG64) (dbgmodel.h)

Operator penugasan untuk fungsi lokasi.

Sintaks

Location & operator=(
  ULONG64 virtualAddress
);

Parameter

virtualAddress

Alamat virtual yang akan ditetapkan ke lokasi ini.

Mengembalikan nilai

Fungsi ini mengembalikan Lokasi &.

Persyaratan

   
Header dbgmodel.h

Lihat juga

header dbgmodel.h