NavigationViewTemplateSettings.TopPadding Properti

Definisi

Mendapatkan nilai padding panel atas.

Dokumentasi ini berlaku untuk WinUI 2 untuk UWP (untuk WinUI di SDK Aplikasi Windows, lihat namespace SDK Aplikasi Windows).

public:
 property double TopPadding { double get(); };
double TopPadding();
/// [Microsoft.UI.Xaml.CustomAttributes.MUXPropertyDefaultValue(value="0.0")]
/// [get: Microsoft.UI.Xaml.CustomAttributes.MUXPropertyDefaultValue(value="0.0")]
double TopPadding();
public double TopPadding { get; }
[Microsoft.UI.Xaml.CustomAttributes.MUXPropertyDefaultValue(value="0.0")]
public double TopPadding { [Microsoft.UI.Xaml.CustomAttributes.MUXPropertyDefaultValue(value="0.0")] get; }
Public ReadOnly Property TopPadding As Double

Nilai Properti

Double

Nilai padding panel atas.

Atribut
Microsoft.UI.Xaml.CustomAttributes.MUXPropertyDefaultValueAttribute

Berlaku untuk