DbEntityValidationResult.Entry プロパティ

定義

適用される結果の DbEntityEntry インスタンスを取得します。

public System.Data.Entity.Infrastructure.DbEntityEntry Entry { get; }
member this.Entry : System.Data.Entity.Infrastructure.DbEntityEntry
Public ReadOnly Property Entry As DbEntityEntry

プロパティ値

DbEntityEntry

適用対象