String.ToUpper 메서드

정의

이 문자열의 복사본을 대문자로 변환하여 반환합니다.

오버로드

ToUpper()

이 문자열의 복사본을 대문자로 변환하여 반환합니다.

ToUpper(CultureInfo)

지정한 문화권의 대/소문자 규칙을 사용하여 대문자로 변환된 이 문자열의 복사본을 반환합니다.

ToUpper()

이 문자열의 복사본을 대문자로 변환하여 반환합니다.

public:
 System::String ^ ToUpper();
public string ToUpper ();
member this.ToUpper : unit -> string
Public Function ToUpper () As String

반환

String

대문자로 표시된 현재 문자열입니다.

예제

다음 예제에서는 메서드를 ToUpper 호출하여 Basic Latin, Latin-1 Supplement 및 Latin Extended-A 문자 집합의 각 문자를 포함하는 일련의 한 문자 문자열을 변환합니다. 그런 다음 대문자 문자가 소문자 문자와 다른 각 문자열을 표시합니다.

using namespace System;

void main()
{
  int n = 0;
  for (int ctr = 0x20; ctr <= 0x017F; ctr++) {
   String^ string1 = Convert::ToChar(ctr).ToString();
   String^ upperString = string1->ToUpper();
   if (string1 != upperString) {
     Console::Write(L"{0} (\u+{1}) --> {2} (\u+{3})     ",
            string1, 
            Convert::ToUInt16(string1[0]).ToString("X4"),
            upperString, 
            Convert::ToUInt16(upperString[0]).ToString("X4"));
     n++;
     if (n % 2 == 0) Console::WriteLine();
   }
  } 
}
// The example displays the following output:
//  a (\u+0061) --> A (\u+0041)     b (\u+0062) --> B (\u+0042)
//  c (\u+0063) --> C (\u+0043)     d (\u+0064) --> D (\u+0044)
//  e (\u+0065) --> E (\u+0045)     f (\u+0066) --> F (\u+0046)
//  g (\u+0067) --> G (\u+0047)     h (\u+0068) --> H (\u+0048)
//  i (\u+0069) --> I (\u+0049)     j (\u+006A) --> J (\u+004A)
//  k (\u+006B) --> K (\u+004B)     l (\u+006C) --> L (\u+004C)
//  m (\u+006D) --> M (\u+004D)     n (\u+006E) --> N (\u+004E)
//  o (\u+006F) --> O (\u+004F)     p (\u+0070) --> P (\u+0050)
//  q (\u+0071) --> Q (\u+0051)     r (\u+0072) --> R (\u+0052)
//  s (\u+0073) --> S (\u+0053)     t (\u+0074) --> T (\u+0054)
//  u (\u+0075) --> U (\u+0055)     v (\u+0076) --> V (\u+0056)
//  w (\u+0077) --> W (\u+0057)     x (\u+0078) --> X (\u+0058)
//  y (\u+0079) --> Y (\u+0059)     z (\u+007A) --> Z (\u+005A)
//  à (\u+00E0) --> À (\u+00C0)     á (\u+00E1) --> Á (\u+00C1)
//  â (\u+00E2) --> Â (\u+00C2)     ã (\u+00E3) --> Ã (\u+00C3)
//  ä (\u+00E4) --> Ä (\u+00C4)     å (\u+00E5) --> Å (\u+00C5)
//  æ (\u+00E6) --> Æ (\u+00C6)     ç (\u+00E7) --> Ç (\u+00C7)
//  è (\u+00E8) --> È (\u+00C8)     é (\u+00E9) --> É (\u+00C9)
//  ê (\u+00EA) --> Ê (\u+00CA)     ë (\u+00EB) --> Ë (\u+00CB)
//  ì (\u+00EC) --> Ì (\u+00CC)     í (\u+00ED) --> Í (\u+00CD)
//  î (\u+00EE) --> Î (\u+00CE)     ï (\u+00EF) --> Ï (\u+00CF)
//  ð (\u+00F0) --> Ð (\u+00D0)     ñ (\u+00F1) --> Ñ (\u+00D1)
//  ò (\u+00F2) --> Ò (\u+00D2)     ó (\u+00F3) --> Ó (\u+00D3)
//  ô (\u+00F4) --> Ô (\u+00D4)     õ (\u+00F5) --> Õ (\u+00D5)
//  ö (\u+00F6) --> Ö (\u+00D6)     ø (\u+00F8) --> Ø (\u+00D8)
//  ù (\u+00F9) --> Ù (\u+00D9)     ú (\u+00FA) --> Ú (\u+00DA)
//  û (\u+00FB) --> Û (\u+00DB)     ü (\u+00FC) --> Ü (\u+00DC)
//  ý (\u+00FD) --> Ý (\u+00DD)     þ (\u+00FE) --> Þ (\u+00DE)
//  ÿ (\u+00FF) --> Ÿ (\u+0178)     ā (\u+0101) --> Ā (\u+0100)
//  ă (\u+0103) --> Ă (\u+0102)     ą (\u+0105) --> Ą (\u+0104)
//  ć (\u+0107) --> Ć (\u+0106)     ĉ (\u+0109) --> Ĉ (\u+0108)
//  ċ (\u+010B) --> Ċ (\u+010A)     č (\u+010D) --> Č (\u+010C)
//  ď (\u+010F) --> Ď (\u+010E)     đ (\u+0111) --> Đ (\u+0110)
//  ē (\u+0113) --> Ē (\u+0112)     ĕ (\u+0115) --> Ĕ (\u+0114)
//  ė (\u+0117) --> Ė (\u+0116)     ę (\u+0119) --> Ę (\u+0118)
//  ě (\u+011B) --> Ě (\u+011A)     ĝ (\u+011D) --> Ĝ (\u+011C)
//  ğ (\u+011F) --> Ğ (\u+011E)     ġ (\u+0121) --> Ġ (\u+0120)
//  ģ (\u+0123) --> Ģ (\u+0122)     ĥ (\u+0125) --> Ĥ (\u+0124)
//  ħ (\u+0127) --> Ħ (\u+0126)     ĩ (\u+0129) --> Ĩ (\u+0128)
//  ī (\u+012B) --> Ī (\u+012A)     ĭ (\u+012D) --> Ĭ (\u+012C)
//  į (\u+012F) --> Į (\u+012E)     ı (\u+0131) --> I (\u+0049)
//  ij (\u+0133) --> IJ (\u+0132)     ĵ (\u+0135) --> Ĵ (\u+0134)
//  ķ (\u+0137) --> Ķ (\u+0136)     ĺ (\u+013A) --> Ĺ (\u+0139)
//  ļ (\u+013C) --> Ļ (\u+013B)     ľ (\u+013E) --> Ľ (\u+013D)
//  ŀ (\u+0140) --> Ŀ (\u+013F)     ł (\u+0142) --> Ł (\u+0141)
//  ń (\u+0144) --> Ń (\u+0143)     ņ (\u+0146) --> Ņ (\u+0145)
//  ň (\u+0148) --> Ň (\u+0147)     ŋ (\u+014B) --> Ŋ (\u+014A)
//  ō (\u+014D) --> Ō (\u+014C)     ŏ (\u+014F) --> Ŏ (\u+014E)
//  ő (\u+0151) --> Ő (\u+0150)     œ (\u+0153) --> Œ (\u+0152)
//  ŕ (\u+0155) --> Ŕ (\u+0154)     ŗ (\u+0157) --> Ŗ (\u+0156)
//  ř (\u+0159) --> Ř (\u+0158)     ś (\u+015B) --> Ś (\u+015A)
//  ŝ (\u+015D) --> Ŝ (\u+015C)     ş (\u+015F) --> Ş (\u+015E)
//  š (\u+0161) --> Š (\u+0160)     ţ (\u+0163) --> Ţ (\u+0162)
//  ť (\u+0165) --> Ť (\u+0164)     ŧ (\u+0167) --> Ŧ (\u+0166)
//  ũ (\u+0169) --> Ũ (\u+0168)     ū (\u+016B) --> Ū (\u+016A)
//  ŭ (\u+016D) --> Ŭ (\u+016C)     ů (\u+016F) --> Ů (\u+016E)
//  ű (\u+0171) --> Ű (\u+0170)     ų (\u+0173) --> Ų (\u+0172)
//  ŵ (\u+0175) --> Ŵ (\u+0174)     ŷ (\u+0177) --> Ŷ (\u+0176)
//  ź (\u+017A) --> Ź (\u+0179)     ż (\u+017C) --> Ż (\u+017B)
//  ž (\u+017E) --> Ž (\u+017D)
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   int n = 0;
   for (int ctr = 0x20; ctr <= 0x017F; ctr++) {
     string string1 = ((char)ctr).ToString();
     string upperString = string1.ToUpper();
     if (string1 != upperString) {
      Console.Write(@"{0} (\u+{1}) --> {2} (\u+{3})     ",
             string1, 
             Convert.ToUInt16(string1[0]).ToString("X4"),
             upperString, 
             Convert.ToUInt16(upperString[0]).ToString("X4"));
      n++;
      if (n % 2 == 0) Console.WriteLine();
     }
   } 
  }
}
// The example displays the following output:
//  a (\u+0061) --> A (\u+0041)     b (\u+0062) --> B (\u+0042)
//  c (\u+0063) --> C (\u+0043)     d (\u+0064) --> D (\u+0044)
//  e (\u+0065) --> E (\u+0045)     f (\u+0066) --> F (\u+0046)
//  g (\u+0067) --> G (\u+0047)     h (\u+0068) --> H (\u+0048)
//  i (\u+0069) --> I (\u+0049)     j (\u+006A) --> J (\u+004A)
//  k (\u+006B) --> K (\u+004B)     l (\u+006C) --> L (\u+004C)
//  m (\u+006D) --> M (\u+004D)     n (\u+006E) --> N (\u+004E)
//  o (\u+006F) --> O (\u+004F)     p (\u+0070) --> P (\u+0050)
//  q (\u+0071) --> Q (\u+0051)     r (\u+0072) --> R (\u+0052)
//  s (\u+0073) --> S (\u+0053)     t (\u+0074) --> T (\u+0054)
//  u (\u+0075) --> U (\u+0055)     v (\u+0076) --> V (\u+0056)
//  w (\u+0077) --> W (\u+0057)     x (\u+0078) --> X (\u+0058)
//  y (\u+0079) --> Y (\u+0059)     z (\u+007A) --> Z (\u+005A)
//  à (\u+00E0) --> À (\u+00C0)     á (\u+00E1) --> Á (\u+00C1)
//  â (\u+00E2) --> Â (\u+00C2)     ã (\u+00E3) --> Ã (\u+00C3)
//  ä (\u+00E4) --> Ä (\u+00C4)     å (\u+00E5) --> Å (\u+00C5)
//  æ (\u+00E6) --> Æ (\u+00C6)     ç (\u+00E7) --> Ç (\u+00C7)
//  è (\u+00E8) --> È (\u+00C8)     é (\u+00E9) --> É (\u+00C9)
//  ê (\u+00EA) --> Ê (\u+00CA)     ë (\u+00EB) --> Ë (\u+00CB)
//  ì (\u+00EC) --> Ì (\u+00CC)     í (\u+00ED) --> Í (\u+00CD)
//  î (\u+00EE) --> Î (\u+00CE)     ï (\u+00EF) --> Ï (\u+00CF)
//  ð (\u+00F0) --> Ð (\u+00D0)     ñ (\u+00F1) --> Ñ (\u+00D1)
//  ò (\u+00F2) --> Ò (\u+00D2)     ó (\u+00F3) --> Ó (\u+00D3)
//  ô (\u+00F4) --> Ô (\u+00D4)     õ (\u+00F5) --> Õ (\u+00D5)
//  ö (\u+00F6) --> Ö (\u+00D6)     ø (\u+00F8) --> Ø (\u+00D8)
//  ù (\u+00F9) --> Ù (\u+00D9)     ú (\u+00FA) --> Ú (\u+00DA)
//  û (\u+00FB) --> Û (\u+00DB)     ü (\u+00FC) --> Ü (\u+00DC)
//  ý (\u+00FD) --> Ý (\u+00DD)     þ (\u+00FE) --> Þ (\u+00DE)
//  ÿ (\u+00FF) --> Ÿ (\u+0178)     ā (\u+0101) --> Ā (\u+0100)
//  ă (\u+0103) --> Ă (\u+0102)     ą (\u+0105) --> Ą (\u+0104)
//  ć (\u+0107) --> Ć (\u+0106)     ĉ (\u+0109) --> Ĉ (\u+0108)
//  ċ (\u+010B) --> Ċ (\u+010A)     č (\u+010D) --> Č (\u+010C)
//  ď (\u+010F) --> Ď (\u+010E)     đ (\u+0111) --> Đ (\u+0110)
//  ē (\u+0113) --> Ē (\u+0112)     ĕ (\u+0115) --> Ĕ (\u+0114)
//  ė (\u+0117) --> Ė (\u+0116)     ę (\u+0119) --> Ę (\u+0118)
//  ě (\u+011B) --> Ě (\u+011A)     ĝ (\u+011D) --> Ĝ (\u+011C)
//  ğ (\u+011F) --> Ğ (\u+011E)     ġ (\u+0121) --> Ġ (\u+0120)
//  ģ (\u+0123) --> Ģ (\u+0122)     ĥ (\u+0125) --> Ĥ (\u+0124)
//  ħ (\u+0127) --> Ħ (\u+0126)     ĩ (\u+0129) --> Ĩ (\u+0128)
//  ī (\u+012B) --> Ī (\u+012A)     ĭ (\u+012D) --> Ĭ (\u+012C)
//  į (\u+012F) --> Į (\u+012E)     ı (\u+0131) --> I (\u+0049)
//  ij (\u+0133) --> IJ (\u+0132)     ĵ (\u+0135) --> Ĵ (\u+0134)
//  ķ (\u+0137) --> Ķ (\u+0136)     ĺ (\u+013A) --> Ĺ (\u+0139)
//  ļ (\u+013C) --> Ļ (\u+013B)     ľ (\u+013E) --> Ľ (\u+013D)
//  ŀ (\u+0140) --> Ŀ (\u+013F)     ł (\u+0142) --> Ł (\u+0141)
//  ń (\u+0144) --> Ń (\u+0143)     ņ (\u+0146) --> Ņ (\u+0145)
//  ň (\u+0148) --> Ň (\u+0147)     ŋ (\u+014B) --> Ŋ (\u+014A)
//  ō (\u+014D) --> Ō (\u+014C)     ŏ (\u+014F) --> Ŏ (\u+014E)
//  ő (\u+0151) --> Ő (\u+0150)     œ (\u+0153) --> Œ (\u+0152)
//  ŕ (\u+0155) --> Ŕ (\u+0154)     ŗ (\u+0157) --> Ŗ (\u+0156)
//  ř (\u+0159) --> Ř (\u+0158)     ś (\u+015B) --> Ś (\u+015A)
//  ŝ (\u+015D) --> Ŝ (\u+015C)     ş (\u+015F) --> Ş (\u+015E)
//  š (\u+0161) --> Š (\u+0160)     ţ (\u+0163) --> Ţ (\u+0162)
//  ť (\u+0165) --> Ť (\u+0164)     ŧ (\u+0167) --> Ŧ (\u+0166)
//  ũ (\u+0169) --> Ũ (\u+0168)     ū (\u+016B) --> Ū (\u+016A)
//  ŭ (\u+016D) --> Ŭ (\u+016C)     ů (\u+016F) --> Ů (\u+016E)
//  ű (\u+0171) --> Ű (\u+0170)     ų (\u+0173) --> Ų (\u+0172)
//  ŵ (\u+0175) --> Ŵ (\u+0174)     ŷ (\u+0177) --> Ŷ (\u+0176)
//  ź (\u+017A) --> Ź (\u+0179)     ż (\u+017C) --> Ż (\u+017B)
//  ž (\u+017E) --> Ž (\u+017D)
open System

let mutable n = 0
for i = 0x20 to 0x017F do
  let string1 = (char i).ToString()
  let upperString = string1.ToUpper()
  if string1 <> upperString then
    printf $"""{string1} (\u+{Convert.ToUInt16(string1[0]).ToString "X4"}) --> {upperString} (\u+{Convert.ToUInt16(upperString[0]).ToString("X4")})     """
    n <- n + 1
    if n % 2 = 0 then 
      printfn ""
// The example displays the following output:
//  a (\u+0061) --> A (\u+0041)     b (\u+0062) --> B (\u+0042)
//  c (\u+0063) --> C (\u+0043)     d (\u+0064) --> D (\u+0044)
//  e (\u+0065) --> E (\u+0045)     f (\u+0066) --> F (\u+0046)
//  g (\u+0067) --> G (\u+0047)     h (\u+0068) --> H (\u+0048)
//  i (\u+0069) --> I (\u+0049)     j (\u+006A) --> J (\u+004A)
//  k (\u+006B) --> K (\u+004B)     l (\u+006C) --> L (\u+004C)
//  m (\u+006D) --> M (\u+004D)     n (\u+006E) --> N (\u+004E)
//  o (\u+006F) --> O (\u+004F)     p (\u+0070) --> P (\u+0050)
//  q (\u+0071) --> Q (\u+0051)     r (\u+0072) --> R (\u+0052)
//  s (\u+0073) --> S (\u+0053)     t (\u+0074) --> T (\u+0054)
//  u (\u+0075) --> U (\u+0055)     v (\u+0076) --> V (\u+0056)
//  w (\u+0077) --> W (\u+0057)     x (\u+0078) --> X (\u+0058)
//  y (\u+0079) --> Y (\u+0059)     z (\u+007A) --> Z (\u+005A)
//  à (\u+00E0) --> À (\u+00C0)     á (\u+00E1) --> Á (\u+00C1)
//  â (\u+00E2) --> Â (\u+00C2)     ã (\u+00E3) --> Ã (\u+00C3)
//  ä (\u+00E4) --> Ä (\u+00C4)     å (\u+00E5) --> Å (\u+00C5)
//  æ (\u+00E6) --> Æ (\u+00C6)     ç (\u+00E7) --> Ç (\u+00C7)
//  è (\u+00E8) --> È (\u+00C8)     é (\u+00E9) --> É (\u+00C9)
//  ê (\u+00EA) --> Ê (\u+00CA)     ë (\u+00EB) --> Ë (\u+00CB)
//  ì (\u+00EC) --> Ì (\u+00CC)     í (\u+00ED) --> Í (\u+00CD)
//  î (\u+00EE) --> Î (\u+00CE)     ï (\u+00EF) --> Ï (\u+00CF)
//  ð (\u+00F0) --> Ð (\u+00D0)     ñ (\u+00F1) --> Ñ (\u+00D1)
//  ò (\u+00F2) --> Ò (\u+00D2)     ó (\u+00F3) --> Ó (\u+00D3)
//  ô (\u+00F4) --> Ô (\u+00D4)     õ (\u+00F5) --> Õ (\u+00D5)
//  ö (\u+00F6) --> Ö (\u+00D6)     ø (\u+00F8) --> Ø (\u+00D8)
//  ù (\u+00F9) --> Ù (\u+00D9)     ú (\u+00FA) --> Ú (\u+00DA)
//  û (\u+00FB) --> Û (\u+00DB)     ü (\u+00FC) --> Ü (\u+00DC)
//  ý (\u+00FD) --> Ý (\u+00DD)     þ (\u+00FE) --> Þ (\u+00DE)
//  ÿ (\u+00FF) --> Ÿ (\u+0178)     ā (\u+0101) --> Ā (\u+0100)
//  ă (\u+0103) --> Ă (\u+0102)     ą (\u+0105) --> Ą (\u+0104)
//  ć (\u+0107) --> Ć (\u+0106)     ĉ (\u+0109) --> Ĉ (\u+0108)
//  ċ (\u+010B) --> Ċ (\u+010A)     č (\u+010D) --> Č (\u+010C)
//  ď (\u+010F) --> Ď (\u+010E)     đ (\u+0111) --> Đ (\u+0110)
//  ē (\u+0113) --> Ē (\u+0112)     ĕ (\u+0115) --> Ĕ (\u+0114)
//  ė (\u+0117) --> Ė (\u+0116)     ę (\u+0119) --> Ę (\u+0118)
//  ě (\u+011B) --> Ě (\u+011A)     ĝ (\u+011D) --> Ĝ (\u+011C)
//  ğ (\u+011F) --> Ğ (\u+011E)     ġ (\u+0121) --> Ġ (\u+0120)
//  ģ (\u+0123) --> Ģ (\u+0122)     ĥ (\u+0125) --> Ĥ (\u+0124)
//  ħ (\u+0127) --> Ħ (\u+0126)     ĩ (\u+0129) --> Ĩ (\u+0128)
//  ī (\u+012B) --> Ī (\u+012A)     ĭ (\u+012D) --> Ĭ (\u+012C)
//  į (\u+012F) --> Į (\u+012E)     ı (\u+0131) --> I (\u+0049)
//  ij (\u+0133) --> IJ (\u+0132)     ĵ (\u+0135) --> Ĵ (\u+0134)
//  ķ (\u+0137) --> Ķ (\u+0136)     ĺ (\u+013A) --> Ĺ (\u+0139)
//  ļ (\u+013C) --> Ļ (\u+013B)     ľ (\u+013E) --> Ľ (\u+013D)
//  ŀ (\u+0140) --> Ŀ (\u+013F)     ł (\u+0142) --> Ł (\u+0141)
//  ń (\u+0144) --> Ń (\u+0143)     ņ (\u+0146) --> Ņ (\u+0145)
//  ň (\u+0148) --> Ň (\u+0147)     ŋ (\u+014B) --> Ŋ (\u+014A)
//  ō (\u+014D) --> Ō (\u+014C)     ŏ (\u+014F) --> Ŏ (\u+014E)
//  ő (\u+0151) --> Ő (\u+0150)     œ (\u+0153) --> Œ (\u+0152)
//  ŕ (\u+0155) --> Ŕ (\u+0154)     ŗ (\u+0157) --> Ŗ (\u+0156)
//  ř (\u+0159) --> Ř (\u+0158)     ś (\u+015B) --> Ś (\u+015A)
//  ŝ (\u+015D) --> Ŝ (\u+015C)     ş (\u+015F) --> Ş (\u+015E)
//  š (\u+0161) --> Š (\u+0160)     ţ (\u+0163) --> Ţ (\u+0162)
//  ť (\u+0165) --> Ť (\u+0164)     ŧ (\u+0167) --> Ŧ (\u+0166)
//  ũ (\u+0169) --> Ũ (\u+0168)     ū (\u+016B) --> Ū (\u+016A)
//  ŭ (\u+016D) --> Ŭ (\u+016C)     ů (\u+016F) --> Ů (\u+016E)
//  ű (\u+0171) --> Ű (\u+0170)     ų (\u+0173) --> Ų (\u+0172)
//  ŵ (\u+0175) --> Ŵ (\u+0174)     ŷ (\u+0177) --> Ŷ (\u+0176)
//  ź (\u+017A) --> Ź (\u+0179)     ż (\u+017C) --> Ż (\u+017B)
//  ž (\u+017E) --> Ž (\u+017D)
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim n As Integer = 0
   For ctr As Integer = &h20 To &h017F
     Dim string1 As String = ChrW(ctr).ToString()
     Dim upperString As String = string1.ToUpper()
     If string1 <> upperString Then
      Console.Write("{0} (\u+{1}) --> {2} (\u+{3})     ", _
             string1, _
             Convert.ToUInt16(string1.Chars(0)).ToString("X4"), _ 
             upperString, _
             Convert.ToUInt16(upperString.Chars(0)).ToString("X4"))           
      n += 1
      If n Mod 2 = 0 Then Console.WriteLine()
     End If
   Next 
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  a (\u+0061) --> A (\u+0041)     b (\u+0062) --> B (\u+0042)
'  c (\u+0063) --> C (\u+0043)     d (\u+0064) --> D (\u+0044)
'  e (\u+0065) --> E (\u+0045)     f (\u+0066) --> F (\u+0046)
'  g (\u+0067) --> G (\u+0047)     h (\u+0068) --> H (\u+0048)
'  i (\u+0069) --> I (\u+0049)     j (\u+006A) --> J (\u+004A)
'  k (\u+006B) --> K (\u+004B)     l (\u+006C) --> L (\u+004C)
'  m (\u+006D) --> M (\u+004D)     n (\u+006E) --> N (\u+004E)
'  o (\u+006F) --> O (\u+004F)     p (\u+0070) --> P (\u+0050)
'  q (\u+0071) --> Q (\u+0051)     r (\u+0072) --> R (\u+0052)
'  s (\u+0073) --> S (\u+0053)     t (\u+0074) --> T (\u+0054)
'  u (\u+0075) --> U (\u+0055)     v (\u+0076) --> V (\u+0056)
'  w (\u+0077) --> W (\u+0057)     x (\u+0078) --> X (\u+0058)
'  y (\u+0079) --> Y (\u+0059)     z (\u+007A) --> Z (\u+005A)
'  à (\u+00E0) --> À (\u+00C0)     á (\u+00E1) --> Á (\u+00C1)
'  â (\u+00E2) --> Â (\u+00C2)     ã (\u+00E3) --> Ã (\u+00C3)
'  ä (\u+00E4) --> Ä (\u+00C4)     å (\u+00E5) --> Å (\u+00C5)
'  æ (\u+00E6) --> Æ (\u+00C6)     ç (\u+00E7) --> Ç (\u+00C7)
'  è (\u+00E8) --> È (\u+00C8)     é (\u+00E9) --> É (\u+00C9)
'  ê (\u+00EA) --> Ê (\u+00CA)     ë (\u+00EB) --> Ë (\u+00CB)
'  ì (\u+00EC) --> Ì (\u+00CC)     í (\u+00ED) --> Í (\u+00CD)
'  î (\u+00EE) --> Î (\u+00CE)     ï (\u+00EF) --> Ï (\u+00CF)
'  ð (\u+00F0) --> Ð (\u+00D0)     ñ (\u+00F1) --> Ñ (\u+00D1)
'  ò (\u+00F2) --> Ò (\u+00D2)     ó (\u+00F3) --> Ó (\u+00D3)
'  ô (\u+00F4) --> Ô (\u+00D4)     õ (\u+00F5) --> Õ (\u+00D5)
'  ö (\u+00F6) --> Ö (\u+00D6)     ø (\u+00F8) --> Ø (\u+00D8)
'  ù (\u+00F9) --> Ù (\u+00D9)     ú (\u+00FA) --> Ú (\u+00DA)
'  û (\u+00FB) --> Û (\u+00DB)     ü (\u+00FC) --> Ü (\u+00DC)
'  ý (\u+00FD) --> Ý (\u+00DD)     þ (\u+00FE) --> Þ (\u+00DE)
'  ÿ (\u+00FF) --> Ÿ (\u+0178)     ā (\u+0101) --> Ā (\u+0100)
'  ă (\u+0103) --> Ă (\u+0102)     ą (\u+0105) --> Ą (\u+0104)
'  ć (\u+0107) --> Ć (\u+0106)     ĉ (\u+0109) --> Ĉ (\u+0108)
'  ċ (\u+010B) --> Ċ (\u+010A)     č (\u+010D) --> Č (\u+010C)
'  ď (\u+010F) --> Ď (\u+010E)     đ (\u+0111) --> Đ (\u+0110)
'  ē (\u+0113) --> Ē (\u+0112)     ĕ (\u+0115) --> Ĕ (\u+0114)
'  ė (\u+0117) --> Ė (\u+0116)     ę (\u+0119) --> Ę (\u+0118)
'  ě (\u+011B) --> Ě (\u+011A)     ĝ (\u+011D) --> Ĝ (\u+011C)
'  ğ (\u+011F) --> Ğ (\u+011E)     ġ (\u+0121) --> Ġ (\u+0120)
'  ģ (\u+0123) --> Ģ (\u+0122)     ĥ (\u+0125) --> Ĥ (\u+0124)
'  ħ (\u+0127) --> Ħ (\u+0126)     ĩ (\u+0129) --> Ĩ (\u+0128)
'  ī (\u+012B) --> Ī (\u+012A)     ĭ (\u+012D) --> Ĭ (\u+012C)
'  į (\u+012F) --> Į (\u+012E)     ı (\u+0131) --> I (\u+0049)
'  ij (\u+0133) --> IJ (\u+0132)     ĵ (\u+0135) --> Ĵ (\u+0134)
'  ķ (\u+0137) --> Ķ (\u+0136)     ĺ (\u+013A) --> Ĺ (\u+0139)
'  ļ (\u+013C) --> Ļ (\u+013B)     ľ (\u+013E) --> Ľ (\u+013D)
'  ŀ (\u+0140) --> Ŀ (\u+013F)     ł (\u+0142) --> Ł (\u+0141)
'  ń (\u+0144) --> Ń (\u+0143)     ņ (\u+0146) --> Ņ (\u+0145)
'  ň (\u+0148) --> Ň (\u+0147)     ŋ (\u+014B) --> Ŋ (\u+014A)
'  ō (\u+014D) --> Ō (\u+014C)     ŏ (\u+014F) --> Ŏ (\u+014E)
'  ő (\u+0151) --> Ő (\u+0150)     œ (\u+0153) --> Œ (\u+0152)
'  ŕ (\u+0155) --> Ŕ (\u+0154)     ŗ (\u+0157) --> Ŗ (\u+0156)
'  ř (\u+0159) --> Ř (\u+0158)     ś (\u+015B) --> Ś (\u+015A)
'  ŝ (\u+015D) --> Ŝ (\u+015C)     ş (\u+015F) --> Ş (\u+015E)
'  š (\u+0161) --> Š (\u+0160)     ţ (\u+0163) --> Ţ (\u+0162)
'  ť (\u+0165) --> Ť (\u+0164)     ŧ (\u+0167) --> Ŧ (\u+0166)
'  ũ (\u+0169) --> Ũ (\u+0168)     ū (\u+016B) --> Ū (\u+016A)
'  ŭ (\u+016D) --> Ŭ (\u+016C)     ů (\u+016F) --> Ů (\u+016E)
'  ű (\u+0171) --> Ű (\u+0170)     ų (\u+0173) --> Ų (\u+0172)
'  ŵ (\u+0175) --> Ŵ (\u+0174)     ŷ (\u+0177) --> Ŷ (\u+0176)
'  ź (\u+017A) --> Ź (\u+0179)     ż (\u+017C) --> Ż (\u+017B)
'  ž (\u+017E) --> Ž (\u+017D)

설명

이 메서드는 현재 문화권의 대/소문자 규칙을 사용하여 현재 instance 각 문자를 대문자로 변환합니다. 문자에 해당하는 대문자 가 없으면 반환된 문자열에 변경되지 않은 상태로 포함됩니다.

참고

이 메서드는 현재 instance 값을 수정하지 않습니다. 대신 현재 instance 모든 문자가 대문자로 변환되는 새 문자열을 반환합니다.

메서드는 ToUpper 대/소문자를 구분하지 않는 비교에 사용할 수 있도록 문자열을 대문자로 변환하는 데 자주 사용됩니다. 대/소문자를 구분하지 않는 비교를 수행하는 더 나은 방법은 문화권을 구분하고 대/소문자를 구분하지 않는 StringComparison 비교를 위해 값을 로 StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase 설정한 매개 변수가 있는 문자열 비교 메서드를 호출하는 것입니다.

보안 고려 사항

메서드를 호출 ToUpper() 하여 발생하는 대/소문자 작업은 현재 문화권의 대/소문자 규칙을 고려합니다. 파일 이름, 명명된 파이프 또는 레지스트리 키와 같은 운영 체제 식별자의 소문자 또는 대문자 버전이 필요한 경우 또는 ToUpperInvariant 메서드를 ToLowerInvariant 사용합니다. 이렇게 하면 메서드와 달리 ToUpper() 모든 문화권에서 동일한 결과가 생성되고 보다 효율적으로 수행됩니다.

호출자 참고

문자열 사용에 대한 모범 사례에 설명된 대로 기본값을 대체하는 문자열 대/소문자 메서드를 호출하지 말고 매개 변수를 명시적으로 지정해야 하는 메서드를 호출하는 것이 좋습니다. 현재 문화권의 대/소문자 규칙을 사용하여 문자열을 대문자로 변환하려면 해당 매개 변수에 대한 cultureCurrentCulture 으로 메서드 오버로드를 호출 ToUpper(CultureInfo) 하여 명시적으로 의도를 알릴 수 있습니다.

추가 정보

적용 대상

ToUpper(CultureInfo)

지정한 문화권의 대/소문자 규칙을 사용하여 대문자로 변환된 이 문자열의 복사본을 반환합니다.

public:
 System::String ^ ToUpper(System::Globalization::CultureInfo ^ culture);
public string ToUpper (System.Globalization.CultureInfo? culture);
public string ToUpper (System.Globalization.CultureInfo culture);
member this.ToUpper : System.Globalization.CultureInfo -> string
Public Function ToUpper (culture As CultureInfo) As String

매개 변수

culture
CultureInfo

문화권별 대/소문자 규칙을 제공하는 개체입니다. culturenull이면 현재 문화권이 사용됩니다.

반환

String

대문자로 표시된 현재 문자열입니다.

예제

다음 예제에서는 English-United 상태 및 Turkish-Turkey 문화권을 사용하여 소문자 문자열을 두 개의 대문자 문자열로 변환한 다음 대문자 문자열을 비교합니다. 대문자 문자열은 한 문자열에서 유니코드 LATIN CAPITAL LETTER I가 발생할 때마다 다른 문자열에 LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE가 포함된다는 점을 제외하고 동일합니다.

using System;
using System.Globalization;

class Example
{
  public static void Main()
  {
    string str1 = "indigo";
    string str2, str3;

    // str2 is an uppercase copy of str1, using English-United States culture.
    str2 = str1.ToUpper(new CultureInfo("en-US", false));

    // str3 is an uppercase copy of str1, using Turkish-Turkey culture.
    str3 = str1.ToUpper(new CultureInfo("tr-TR", false));

    // Compare the code points and compare the uppercase strings.
    ShowCodePoints("str1", str1);
    ShowCodePoints("str2", str2);
    ShowCodePoints("str3", str3);
    Console.WriteLine("str2 is {0} to str3.",
      String.CompareOrdinal(str2, str3) == 0 ? "equal" : "not equal");
  }

  public static void ShowCodePoints(string varName, string s)
  {
    Console.Write("{0} = {1}: ", varName, s);
    foreach (ushort u in s)
     Console.Write("{0:x4} ", u);
    Console.WriteLine();
  }
}
// This example displays the following output:
//    str1 = indigo: 0069 006e 0064 0069 0067 006f
//    str2 = INDIGO: 0049 004e 0044 0049 0047 004f
//    str3 = İNDİGO: 0130 004e 0044 0130 0047 004f
//    str2 is not equal to str3.
open System
open System.Globalization

let str1 = "indigo"

let showCodePoints varName s =
  printf $"%s{varName} = %s{s}: "
  for u in s do
    printf $"{uint16 u:x4} "
  printfn ""

// str2 is an uppercase copy of str1, using English-United States culture.
let str2 = str1.ToUpper(CultureInfo("en-US", false))

// str3 is an uppercase copy of str1, using Turkish-Turkey culture.
let str3 = str1.ToUpper(CultureInfo("tr-TR", false))

// Compare the code points and compare the uppercase strings.
showCodePoints "str2" str2
showCodePoints "str1" str1
showCodePoints "str3" str3
printfn $"""str2 is {if String.CompareOrdinal(str2, str3) = 0 then "equal" else "not equal"} to str3."""
// This example displays the following output:
//    str1 = indigo: 0069 006e 0064 0069 0067 006f
//    str2 = INDIGO: 0049 004e 0044 0049 0047 004f
//    str3 = İNDİGO: 0130 004e 0044 0130 0047 004f
//    str2 is not equal to str3.
Imports System.Globalization

Public Module Example
  Public Sub Main()
   Dim str1 As String = "indigo"
   Dim str2, str3 As String
   
   ' str2 is an uppercase copy of str1, using English-United States culture.
   str2 = str1.ToUpper(New CultureInfo("en-US", False))
   
   ' str3 is an uppercase copy of str1, using Turkish-Turkey culture.
   str3 = str1.ToUpper(New CultureInfo("tr-TR", False))
   
   ' Compare the code points and compare the uppercase strings.
   ShowCodePoints("str1", str1)
   ShowCodePoints("str2", str2)
   ShowCodePoints("str3", str3)
   Console.WriteLine("str2 is {0} to str3.", _
            IIf(String.CompareOrdinal(str2, str3) = 0, "equal", "not equal"))
  End Sub
  
  Public Sub ShowCodePoints(varName As String, s As String)
   Console.Write("{0} = {1}: ", varName, s)
   For Each c In s
     Console.Write("{0:X4} ", AscW(c))
   Next
   Console.WriteLine() 
  End Sub 
End Module
' The example displays the following output:
'    str1 = indigo: 0069 006E 0064 0069 0067 006F
'    str2 = INDIGO: 0049 004E 0044 0049 0047 004F
'    str3 = İNDİGO: 0130 004E 0044 0130 0047 004F
'    str2 is not equal to str3.

설명

매개 변수에 지정된 culture 문화권의 대/소문자 규칙은 문자열의 대/소문자를 변경하는 방법을 결정합니다.

참고

이 메서드는 현재 instance 값을 수정하지 않습니다. 대신 현재 instance 모든 문자가 대문자로 변환되는 새 문자열을 반환합니다.

보안 고려 사항

메서드를 ToUpper(CultureInfo) 이외의 개체CultureInfo.InvariantCultureCultureInfo 전달하는 경우 대/소문자 작업은 문화권별 규칙을 고려합니다. 파일 이름, 명명된 파이프 또는 레지스트리 키와 같은 운영 체제 식별자의 소문자 또는 대문자 버전이 필요한 경우 또는 ToUpperInvariant 메서드를 ToLowerInvariant 사용합니다. 이렇게 하면 모든 문화권에서 동일한 결과가 생성되고 보다 효율적으로 수행됩니다.

추가 정보

적용 대상