learn.microsoft.com — lietošanas noteikumi

Nosacījumu pieņemšana

Turpmāk izklāstītie lietošanas noteikumi (Terms of Use — TOU) tiek piemēroti tam, kā jūs lietojat tīmekļa vietni Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com), platformu Tech Profile un visus saistītos pakalpojumus. Microsoft patur tiesības jebkurā laikā atjaunināt šos TOU bez brīdinājuma. Jaunāko TOU versiju varat lasīt, noklikšķinot uz hipersaites “Lietošanas nosacījumi”, kas redzama Microsoft tīmekļa lapu apakšdaļā.

Pakalpojuma apraksts

Korporācija Microsoft nodrošina jums piekļuvi dažādiem resursiem, tostarp interaktīvas apmācības moduļiem, dokumentācijai, video, izstrādātāju rīkiem, lejupielādes zonām, saziņas forumiem un informācijai par produktiem (turpmāk tekstā “Pakalpojumi”) ar tīmekļa vietnes Microsoft Learn, platformas Tech Profile un saistīto pakalpojumu starpniecību. Pakalpojumu, tostarp jebkādu atjauninājumu, uzlabojumu, jaunu līdzekļu un/vai jebkādu jaunu papildu tīmekļa rekvizītu, lietošanai jābūt saskaņā ar TOU.

Personiskas un nekomerciālas lietošanas ierobežojums

Pakalpojumi ir paredzēti personiskai un nekomerciālai lietošanai, ja vien nav norādīts citādi. Jūs nedrīkstat modificēt, kopēt, izplatīt, pārraidīt, publiski izrādīt, atveidot, pavairot, publicēt, licencēt, pārsūtīt un pārdot jebkādu informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus, kas iegūti šo Pakalpojumu izmantošanas laikā (izņemot savas personiskas nekomerciālas lietošanas nolūkiem), kā arī nedrīkstat radīt no tiem atvasinātus darbus bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas saņemšanas no korporācijas Microsoft.

Personas datu aizsardzība un personas informācijas aizsardzība

Jūsu personas datu aizsardzība mums ir svarīga. Lūdzu, izlasiet Microsoft personas datu aizsardzības paziņojumu (turpmāk tekstā “Personas datu aizsardzības paziņojums”), jo tajā ir izklāstīts, kādu veidu datus mēs iegūstam no jums un jūsu ierīcēm, kā mēs lietojam jūsu datus un kāds ir šo datu apstrādes juridiskais pamats. Tāpat Personas datu aizsardzības paziņojumā ir izklāstīts tas, kā korporācija izmanto Iesniegto saturu (kura definīcija ir sniegta šajā dokumentā), komentārus, novērtējumus un atsauksmes par Pakalpojumiem, saziņu, failus, fotoattēlus, dokumentus, audio failus, digitālos darbus, tiešraides straumēšanu, videoklipus un jebkādu citu ar Pakalpojumu starpniecību jūsu augšupielādētu, krātuvē ievietotu, apraidītu vai kopīgotu saturu (turpmāk kopā saukti “Jūsu saturs”). Ja apstrādes veikšanas pamats ir piekrišanas sniegšana tiesību aktos atļautajā apmērā, lietojot Pakalpojumus vai pieņemot šos Nosacījumus, jūs piekrītat tam, ka Microsoft drīkst apkopot, lietot un izpaust Jūsu saturu un Datus, kā izklāstīts Personas datu aizsardzības paziņojumā. Dažos gadījumos mēs sniegsim atsevišķu paziņojumu un prasīsim jūsu piekrišanu, kā norādīts Personas datu aizsardzības paziņojumā.

Lietotāju publiski pieejamā informācija un saturs. Citas personas var aplūkot jūsu norādīto lietotāja informāciju (tostarp jūsu lietotājvārdu, parādāmo vārdu, avatāra attēlu, biogrāfiju, amata nosaukumu un pārstāvēto uzņēmumu, kā arī jūsu lietotāja sasniegumus). Lai lietotu platformu Tech Profile, jūsu pienākums ir norādīt tikai lietotājvārdu un parādāmo vārdu. Visi pārējie lauki ir aizpildāmi pēc izvēles. Jūs varat atjaunināt savu lietotājvārdu un parādāmo vārdu jebkurā laikā. Tāpat korporācija Microsoft var vākt un publiski norādīt datumu, kurā jūs reģistrējāties platformā Tech Profile, un jūsu saistību ar Microsoft.

Visu jūsu publicēto Saturu var aplūkot arī citi lietotāji. Iespējams, jūs varēsiet dzēst noteikta veida Saturu pēc tā publicēšanas, taču nav iespējams dzēst visu veidu Saturu pēc tam, kad tas ir izlikts publiskai apskatei.

Šajā vietnē pieejamajai programmatūrai specifisks paziņojums

Jebkura programmatūra, kas pieejama lejupielādei no Pakalpojumiem (turpmāk tekstā “Programmatūra”), ir korporācijas Microsoft un/vai tās piegādātāju ar autortiesībām aizsargājams izstrādājums. Programmatūras lietošanu regulē lietotāja licences līguma nosacījumi (ja tādi pastāv), kas pievienoti Programmatūrai vai ietverti kopā ar to (turpmāk tekstā “Licences līgums”). Ja lietotājs nepiekritīs Licences līguma nosacījumiem, viņš vai viņa nevarēs instalēt jebkādu Programmatūru, kas tiek piegādāta kopā ar Licences līgumu vai kas ir tajā ietverta. Trešās personas skriptus vai kodu, kas ir saistīts ar šo tīmekļa vietni vai uz ko šajā vietnē ir izveidota atsauce, licencē jūsu lietošanai trešās personas, kam pieder šāds kods, nevis korporācija Microsoft.

Programmatūra lietotājiem ir pieejama lejupielādei tikai lietošanai saskaņā ar Licences līgumu. Programmatūras pavairošana un izplatīšana, kas nav saskaņā ar Licences līguma nosacījumiem, ir kategoriski aizliegta ar likumu, un šādas rīcības rezultātā var tikt piemērotas bargas civiltiesiskas sankcijas un kriminālsodi. Pārkāpēji tiks sodīti atbilstoši bargākajām likumā paredzētajām sankcijām.

NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠ MINĒTO, PROGRAMMATŪRAS KOPĒŠANA UN PAVAIROŠANA JEBKURĀ CITĀ SERVERĪ VAI ATRAŠANĀS VIETĀ TURPMĀKAI PAVAIROŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI IR KATEGORISKI AIZLIEGTA, JA VIEN ŠĀDA PAVAIROŠANA VAI IZPLATĪŠANA NAV ĪPAŠI ATĻAUTA SASKAŅĀ AR ŠĀDAS PROGRAMMATŪRAS LICENCES LĪGUMU.

PROGRAMMATŪRAS GARANTIJA, JA TĀDA IR, tiek nodrošināta TIKAI saskaņā ar Šī LICENCES LĪGUMA NOSACĪJUMIEM. JA VIEN LICENCES LĪGUMĀ NAV NOTEIKTS CITĀDI, KORPORĀCIJA MICROSOFT AR ŠO ATSAKĀS NO VISĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ ŠO PROGRAMMATŪRU, TOSTARP VISĀM TIEŠĀM, NETIEŠĀM UN LIKUMĀ PAREDZĒTĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, ĪPAŠUMTIESĪBĀM UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. JŪSU ĒRTĪBAI KORPORĀCIJA MICROSOFT KĀ DAĻU NO PAKALPOJUMIEM VAI SAVOS PROGRAMMATŪRAS PRODUKTOS LIETOŠANAI UN/VAI LEJUPIELĀDĒŠANAI VAR PADARĪT PIEEJAMUS RĪKUS UN UTILĪTAS. KORPORĀCIJA MICROSOFT NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TO REZULTĀTU VAI RAŽOJUMU PRECIZITĀTI, KAS IEGŪTI NO JEBKĀDU ŠĀDU RĪKU UN UTILĪTU ŠĀDAS LIETOŠANAS. LŪDZU, IEVĒROJIET CITU PERSONU INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS, LIETOJOT PAKALPOJUMOS VAI KORPORĀCIJAS MICROSOFT PROGRAMMATŪRAS PRODUKTOS PIEEJAMOS RĪKUS UN UTILĪTAS.

IEROBEŽOTĀS TIESĪBAS. Jebkura Programmatūra, kas tiek lejupielādēta no Pakalpojumiem lietošanai Amerikas Savienotajās Valstīs, tās aģentūrās un/vai starpniecības iestādēs (turpmāk tekstā “ASV valdība”) vai to vārdā, tiek nodrošināta ar Ierobežotām tiesībām. Lietošana, dublēšana vai izpaušana ASV Uz valdību attiecas ierobežojumi, kas ir noteikti Federālās aizsardzības iepirkumu noteikumu pielikuma 252.227-7013. apakšnodaļas panta “Tehnisko datu un datora programmatūras lietošanas tiesības” (c)(1)(ii) apakšpunktā vai Federālo noteikumu kodeksa 48. nodaļas 52.227-19. apakšnodaļas “Komerciālā datoru programmatūra — Ierobežotas tiesības” (c)(1) un (2) apakšpunktos, kā piemērojams. Ražotājs ir Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A.

Šajā vietnē pieejamajiem dokumentiem specifisks paziņojums

Noteikta dokumentācija var būt pakļauta īpašiem licences noteikumiem, papildus šeit aprakstītajiem noteikumiem. Ja noteikumi ir pretrunā, ir spēkā īpašie licences noteikumi. Pakalpojumos ietverto dokumentu (piemēram, tehnisko dokumentu, ziņojumu presei, datu lapu un bieži uzdoto jautājumu) lietošanas atļauja tiek piešķirta ar nosacījumu, ka (1) turpmāk aprakstītais paziņojums par autortiesībām tiek ietverts visās kopijās un ir redzams gan paziņojums par autortiesībām, gan šis atļaujas paziņojums, (2) šādu Pakalpojumu Dokumentu lietošana ir paredzēta tikai informatīvai un nekomerciālai vai personiskai lietošanai, un tie netiks kopēti vai publicēti tīkla datoros vai pārraidīti jebkādos plašsaziņas līdzekļos, un (3) netiks veiktas nekādas Dokumentu modifikācijas. Akreditētas izglītības iestādes, piemēram, vidusskolas, universitātes, privātas/valsts koledžas, kā arī valsts kopienas koledžas, drīkst šos Dokumentus lejupielādēt un pavairot, lai izplatītu mācību nolūkos. Lai izplatītu ārpus mācību telpām, ir nepieciešama tieša rakstiska atļauja. Lietošana citiem nolūkiem ir aizliegta ar likumu, un šādas lietošanas rezultātā var tikt piemērotas bargas civiltiesiskas sankcijas un kriminālsodi. Pārkāpēji tiks sodīti atbilstoši bargākajām likumā paredzētajām sankcijām.

Iepriekš minētie Dokumenti neietver Microsoft.com tīmekļa vietnes vai jebkuras citas korporācijai Microsoft piederošas vai korporācijas Microsoft darbinātas, licencētas vai kontrolētas vietnes noformējumu un izkārtojumu. Microsoft tīmekļa vietņu elementi tiek aizsargāti saskaņā ar likumiem par preču noformējumu, preču zīmēm, negodīgu konkurenci, kā arī citiem tiesību aktiem, un tos ir aizliegts kopēt un imitēt gan pilnā, gan daļējā apmērā. Ikvienas Microsoft tīmekļa vietnes logotipu, grafikas, skaņas un attēlu kopēšana un pārsūtīšana ir aizliegta, ja vien korporācija Microsoft to nav īpaši atļāvusi.

Saistību atruna un Pakalpojumu lietošanas atbildības ierobežojums

KORPORĀCIJA MICROSOFT UN/VAI TĀS ATTIECĪGIE PIEGĀDĀTĀJI NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA APLIECINĀJUMUS PAR PAKALPOJUMU PIEMĒROTĪBU, KĀ ARĪ PAR DOKUMENTOS UN SAISTĪTAJĀ GRAFIKĀ, KAS PUBLICĒTA KĀ DAĻA NO PAKALPOJUMIEM, IETVERTĀS INFORMĀCIJAS PIEMĒROTĪBU JEBKĀDAM NOLŪKAM. VISI PAKALPOJUMI, DOKUMENTI UN SAISTĪTĀ GRAFIKA TIEK NODROŠINĀTA “TĀDA, KĀDA TĀ IR”, NESNIEDZOT NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS. AR ŠO KORPORĀCIJA MICROSOFT UN/VAI TĀS ATTIECĪGIE PIEGĀDĀTĀJI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMIEM, INFORMĀCIJU UN SAISTĪTO GRAFIKU, TOSTARP JEBKĀDĀM TIEŠĀM, NETIEŠĀM UN TIESĪBU AKTOS NOTEIKTĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, NOTEIKTAM MĒRĶIM, ĪPAŠUMTIESĪBĀM UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. KORPORĀCIJA MICROSOFT UN/VAI TĀS ATTIECĪGIE PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR NEKĀDIEM FAKTISKIEM, NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM UN NEKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES EKSPLUATĀCIJAS IESPĒJU, DATU VAI PEĻŅAS ZAUDĒJUMA REZULTĀTĀ, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TIE RADUŠIES ŠĪ LĪGUMA IETVAROS, NOLAIDĪBAS VAI CITU PĀRKĀPUMU REZULTĀTĀ, VAI RODAS SAISTĪBĀ AR PAKALPOJUMOS PIEEJAMĀS INFORMĀCIJAS LIETOŠANU VAI SNIEGUMU.

PAKALPOJUMOS PUBLICĒTAJOS DOKUMENTOS UN SAISTĪTAJĀ GRAFIKĀ VAR BŪT IETVERTAS TEHNISKA RAKSTURA NEPRECIZITĀTES VAI TIPOGRĀFISKAS KĻŪDAS. ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ SNIEGTAJĀ INFORMĀCIJA PERIODISKI TIEK VEIKTAS IZMAIŅAS. MICROSOFT UN/VAI TĀS ATTIECĪGIE PIEGĀDĀTĀJI ŠEIT APRAKSTĪTAJOS PRODUKTOS UN/VAI PROGRAMMĀS UZLABOJUMUS UN/VAI IZMAIŅAS VAR VEIKT JEBKURĀ BRĪDĪ.

KORPORĀCIJA MICROSOFT UN/VAI TĀS ATTIECĪGIE PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR NEKĀDIEM FAKTISKIEM, NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM UN JEBKURIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES EKSPLUATĀCIJAS IESPĒJU, DATU VAI PEĻŅAS ZAUDĒJUMA REZULTĀTĀ NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TIE RADUŠIES ŠĪ LĪGUMA IETVAROS, NOLAIDĪBAS VAI CITU PRETLIKUMĪGU DARBĪBU REZULTĀTĀ VAI SAISTĪBĀ AR PAKALPOJUMU, PROGRAMMATŪRAS, DOKUMENTU IZMANTOŠANU VAI SNIEGUMU, KĀ ARĪ PAKALPOJUMU VAI TAJOS PIEEJAMĀS INFORMĀCIJAS NODROŠINĀŠANU VAI NESPĒJU TOS NODROŠINĀT.

Tech Profile konts, parole un drošība

Jums var būt nepieciešams Microsoft konts, Azure Active Directory konts vai Tech Profile konts, lai piekļūtu noteiktiem Pakalpojumiem.

Microsoft konts. Microsoft konts jums sniedz iespējas pierakstīties produktos, vietnēs un pakalpojumos, ko nodrošina Microsoft un noteikti Microsoft partneri. Varat izveidot Microsoft kontu, reģistrējoties tiešsaistē. Uz Microsoft kontiem attiecas Microsoft pakalpojumu līgums.

Azure Active Directory konts. Jums sevis pārstāvētajā organizācijā var būt jau izveidots savs Microsoft konts. Lūdzu, sazinieties ar sevis pārstāvētās organizācijas administratoru, lai saņemtu informāciju par šo kontu.

Tech Profile konts. Jūsu Tech Profile konts sniedz jums iespēju pierakstīties tīmekļa vietnē Microsoft Learn un izmantot saistītos pakalpojumus, tostarp bezmaksas piekļuvi apmācības resursiem, nopelnu gūšanai, novērtēšanai, komentēšanai, satura publicēšanai un citu interaktīvo pakalpojumu lietošanai. Jūs varat izveidot Tech Profile kontu, izveidojot lietotājvārdu Tech Profile pēc tam, kad esat reģistrējies ar Microsoft kontu vai Azure Active Directory kontu.

Piesakoties savam Tech Profile kontam, jūs piekrītat nelietot nekāda veida nepatiesu, nepilnīgu vai maldinošu informāciju. Jūs esat pilnībā atbildīgs par paroles un konta konfidencialitātes uzturēšanu. Turklāt jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādām un visām darbībām, kas veiktas, izmantojot jūsu kontu. Jūs piekrītat nekavējoties ziņot korporācijai Microsoft par jebkuru neatļautu jūsu konta lietošanu un jebkādiem citiem drošības pārkāpumiem. Korporācija Microsoft neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas jums varētu rasties, ja cita persona izmanto jūsu paroli un kontu, neatkarīgi no tā, vai tas darīts ar jūsu atļauju vai bez tās. Tomēr jūs var atzīt par atbildīgu attiecībā uz zaudējumiem, kas korporācijai Microsoft vai citai personai radušies, ja kāds cits izmantojis jūsu kontu vai paroli. Jūs nedrīkstat lietot citas personas kontu bez konta īpašnieka atļaujas.

Ja jūs izveidojat Tech Profile kontu kādas juridiskas personas vārdā, piemēram, savam uzņēmumam vai darba devējam, jūs apliecināt, ka jums ir juridiskās pilnvaras pieņemt par saistošiem šos Nosacījumus attiecīgās juridiskās personas vārdā. Jūs nedrīkstat nodot savu Tech Profile konta pierakstīšanās informāciju nevienam citam lietotājam vai juridiskai personai. Lai aizsargātu savu kontu, nodrošiniet tā piekļuves informācijas konfidencialitāti. Jūs atbildat par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot jūsu Tech Profile kontu.

Jūs varat slēgt savu Tech Profile kontu, piekļūstot sava Tech Profile konta iestatījumiem šeit.

Prettiesiska un aizliegta lietošana

Viens no Pakalpojumu lietošanas nosacījumiem ir to neizmantošana jebkādam prettiesiskam vai aizliegtam nolūkam saskaņā ar šiem noteikumiem, nosacījumiem un paziņojumiem. Jūs nedrīkstat lietot Pakalpojumus jebkādā veidā, kā rezultātā var tikt bojāts, atspējots, pārslogots vai vājināts jebkurš korporācijas Microsoft serveris vai tīkls, kas savienots ar jebkuru Microsoft serveri, vai traucēt citai personai lietot jebkādus Pakalpojumus un gūt pozitīvas emocijas no tiem. Jūs nedrīkst mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkādiem Pakalpojumiem, citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas savienoti ar jebkuru Microsoft serveri vai jebkādiem Pakalpojumiem, izmantojot nesankcionētu piekļuvi, paroles uzlaušanu vai jebkādas citas metodes. Jūs nedrīkstat iegūt vai mēģināt iegūt jebkādus materiālus vai informāciju, izmantojot metodes, kas Pakalpojumos ar nolūku nav padarītas pieejamas.

Pakalpojumu lietošana

Pakalpojumi var ietvert e-pasta pakalpojumus, ziņojumdēļu pakalpojumus, tērzēšanas zonas, jaunumu grupas, forumus, kopienas, personiskas tīmekļa lapas, kalendārus, fotoalbumus, failu kartotēkas un/vai citas ziņojumu vai saziņas funkcijas, kas paredzētas, lai jūs varētu sazināties ar citiem. Jūs piekrītat lietot Pakalpojumus tikai tam, lai publicētu, nosūtītu un saņemtu ziņojumus un atbilstošus materiālus, kas ir pēc nepieciešamības saistīti ar noteiktu Pakalpojumu. Piemēram, taču bez ierobežojuma, jūs piekrītat, ka Pakalpojumu lietošanas laikā neveiksiet turpmāk norādītās darbības.

 • Nelietosit Pakalpojumus saistībā ar aptaujām, konkursiem, finanšu piramīdu shēmām, ķēdes vēstulēm, nevēlamiem e-pasta ziņojumiem, surogātpasta izplatīšanu vai jebkādiem atkārtotiem vai liekpasta ziņojumiem (komerciāla vai citāda rakstura).
 • Neapmelosit, ļaunprātīgi neizmantosit, neuzmāksities, neizsekosit, nedraudēsit un citādi nepārkāpsit citu personu likumīgās tiesības (piemēram, personas datu aizsardzības un atklātuma tiesības).
 • Nepublicēsit, neizliksit, neizplatīsit un neizpaudīsit jebkādu neatbilstošu, zaimojošu, aizskarošu, nepiedienīgu, nepieklājīgu un prettiesisku tēmu, nosaukumu, materiālu vai informāciju un neveiksiet šādas informācijas augšupielādi.
 • Neaugšupielādēsit un citādi nepadarīsit pieejamus failus, kuri satur attēlus, fotoattēlus, programmatūru vai citu materiālu, kas tiek aizsargāts ar intelektuālā īpašuma tiesībām, tostarp, piemēram, taču ne tikai, autortiesību vai preču zīmju likumiem (vai ar personas datu aizsardzības un atklātuma tiesībām), izņemot gadījumus, ja attiecīgās tiesības pieder jums vai ja jūs tās kontrolējat, vai arī esat saņēmis visu nepieciešamo piekrišanu.
 • Nelietosit jebkādu materiālu un informāciju, tostarp attēlus vai fotoattēlus, kas ir pieejami, izmantojot Pakalpojumus jebkādā veidā, un kas pārkāpj jebkuras personas jebkādas autortiesības, preču zīmju, patentu, komercnoslēpumu vai citas īpašumtiesības.
 • Neveiksiet tādu failu augšupielādi, kas ietver Trojas zirgus, tārpus, laika bumbas, atcelšanas robotus, bojātus failus vai jebkādu citu līdzīgu programmatūru vai programmas, kas varētu bojāt cita datora darbību vai citas personas īpašumu.
 • Nereklamēsit un nepiedāvāsit pārdot vai pirkt jebkādas preces vai pakalpojumus jebkādā lietišķā nolūkā, ja vien Pakalpojumu ietvaros šādu ziņojumu sūtīšana nav skaidri atļauta.
 • Nelejupielādēsit nekādus Pakalpojuma lietotāju publicētos failus, par kuriem ir zināms vai vajadzētu būt zināmam, ka to pavairošana, izrādīšana, veidošana un/vai izplatīšana šādā veidā ir nelegāla.
 • Neviltosit un nedzēsīsit jebkādu informāciju par autortiesību pārvaldību, piemēram, autoru attiecinājumus, juridiskus vai citus atbilstošus paziņojumus vai apzīmējumus, uz ko attiecas īpašumtiesības, vai programmatūras vai cita augšupielādētajā failā ietvertā materiāla izcelsmes vai avota etiķetes.
 • Neierobežosit un nekavēsit citus lietotājus izmantot un izbaudīt Pakalpojumus.
 • Nepārkāpsit nevienu uzvedības kodeksu un citas vadlīnijas, kas varētu būt piemērojamas jebkādam konkrētam Pakalpojumam.
 • Neievāksit un citā veidā neapkoposit informāciju par citām personām, tostarp e-pasta adreses.
 • Nepārkāpsit jebkādus piemērojamos tiesību aktus un normatīvos aktus.
 • Neveidosit nepatiesu identitāti, lai maldinātu citus.
 • Nelietosit, nelejupielādēsit un citādi nekopēsit un nenodrošināsit (neatkarīgi no tā, vai par maksu vai bez) citai fiziskai vai juridiskai personai Pakalpojumu lietotāju vai cita lietotāja jebkādu direktoriju vai informāciju par lietošanu vai šādas informācijas daļu.

Korporācijas Microsoft pienākumos neietilpst Pakalpojumu pārraudzīšana. Taču korporācija Microsoft patur tiesības pārskatīt Pakalpojumos publicētos materiālus un noņemt jebkādus materiālus pēc saviem ieskatiem. Korporācija Microsoft patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt jūsu piekļuvi jebkuram vai visiem Pakalpojumiem bez iepriekšēja paziņojuma neatkarīgi no iemesla.

Korporācija Microsoft patur tiesības jebkurā brīdī atklāt jebkādu informāciju, ja korporācija Microsoft uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu jebkāda piemērojamā tiesību akta, noteikuma, tiesiskā procesa vai valdības prasības izpildi, vai rediģēt, atteikt jebkādas informācijas vai materiālu izlikšanu vai noņemt šādu informāciju vai materiālus, pilnībā vai daļēji, vienīgi pēc korporācijas Microsoft ieskatiem.

Vienmēr esiet uzmanīgs, sniedzot personu identificējošu informāciju par sevi vai saviem bērniem jebkurā Pakalpojumā. Korporācija Microsoft nekontrolē un neatbalsta nevienā Pakalpojumā atrodamo saturu, ziņojumus vai informāciju, un tādēļ korporācija Microsoft sevišķi atsakās no jebkādas atbildības attiecībā uz Pakalpojumiem un jebkādām darbībām, kas izriet no jūsu dalības jebkuros Pakalpojumos. Pārvaldnieki un viesotāji nav pilnvaroti korporācijas Microsoft pārstāvji, un viņu uzskati var neatbilst korporācijas Microsoft uzskatiem.

Pakalpojumos augšupielādētie materiāli var būt pakļauti publicētiem lietošanas, pavairošanas un/vai izplatīšanas ierobežojumiem; šādu materiālu lejupielādes gadījumā, jūs esat atbildīgs par attiecīgo ierobežojumu ievērošanu.

Videoklipi un elektroniskās grāmatas var būt pieejamas tikai angļu valodā. Tāpat, ja noklikšķināt uz saitēm, jūs varat tikt novirzīts uz ASV esošu tīmekļa vietni, kuras saturs ir pieejams tikai angļu valodā.

Korporācijai Microsoft iesniegtie vai Pakalpojumos publicētie materiāli

Korporācija Microsoft nepretendē uz to materiālu īpašumtiesībām, ko sniedzat korporācijai Microsoft (tostarp atsauksmēm un ieteikumiem) vai publicējat, augšupielādējat, ievadāt vai iesniedzat jebkurā Pakalpojumā vai ar to saistītajos pakalpojumos, lai tos varētu skatīt vispārēja sabiedrība vai jebkādas sabiedriskas vai privātas kopienas biedri (turpmāk katrs atsevišķi “Iesniegtais materiāls”, bet kopā — “Iesniegtie materiāli”). Tomēr publicējot, augšupielādējot, ievadot, nodrošinot vai iesniedzot (“Publicējot”) savu Iesniegumu, jūs piešķirat korporācijai Microsoft un tās saistītajiem uzņēmumiem un nepieciešamajiem apakšlicences ņēmējiem atļauju lietot jūsu Iesniegto materiālu saistībā ar viņu interneta uzņēmumu darbību (tostarp, bez ierobežojuma, ar visiem Microsoft Pakalpojumiem), tostarp, taču ne tikai, licences tiesības, lai: kopētu, izplatītu, pārraidītu, publiski izrādītu, publiski demonstrētu, pavairotu, rediģētu, tulkotu un pārformatētu jūsu Iesniegto materiālu; publicētu jūsu vārdu saistībā ar jūsu Iesniegto materiālu; un piešķirt apakšlicenci ar šādām tiesībām jebkuram Pakalpojumu piegādātājam.

Saistībā ar jūsu Iesniegtā materiāla lietošanu netiks izmaksāta nekāda veida kompensācija atbilstoši šeit noteiktajam. Korporācijai Microsoft nav pienākums publicēt vai lietot jebkādu jūsu nodrošināto Iesniegto materiālu, un korporācija Microsoft jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem var noņemt jebkādu Iesniegto materiālu.

Publicējot Iesniegtu materiālu, jūs garantējat un apliecināt, ka jums pieder vai citā veidā kontrolējat visas Iesniegtā materiāla tiesības atbilstoši šajos Lietošanas nosacījumos aprakstītajam, tostarp, bez ierobežojuma, visas nepieciešamās tiesības, lai nodrošinātu, publicētu, augšupielādētu, ievadītu vai iesniegtu Iesniegtos materiālus.

Papildus iepriekš minētajai garantijai un apliecinājumam, Publicējot Iesniegtu materiālu, kas ietver attēlus, fotoattēlus, ilustrācijas vai ir citā veidā pilnībā vai daļēji grafisks (“Attēli”), jūs garantējat un apliecināt, ka (a) jums pieder autortiesības uz šādiem Attēliem vai ka šādu Attēlu autortiesību īpašnieks ir piešķīris jums atļauju lietot šādus Attēlus vai jebkādu citu saturu un/vai attēlus, kas ietverti šādos Attēlos saistībā ar paredzēto lietošanas veidu un nolūku un ir citā veidā atļauts saskaņā ar šiem Lietošanas nosacījumiem un Pakalpojumiem, (b) jums ir nepieciešamās tiesības, lai piešķirtu licences un apakšlicences, kas aprakstītas šajos Lietošanas nosacījumos, un (c) visas personas (ja tādas ir), kas attēlotas šādos Attēlos, ir piekritušas Attēlu lietošanai atbilstoši šajos Lietošanas nosacījumos noteiktajam, tostarp, taču ne tikai, piemēram, šādu Attēlu izplatīšanai, publiskai izrādīšanai un pavairošanai. Publicējot Attēlus, jūs piešķirat (a) visiem jūsu privātās kopienas biedriem (katram šādam Attēlam, kas pieejams šādas privātas kopienas biedriem) un/vai (b) vispārējai sabiedrībai (katram šādam Attēlam, kas pieejams jebkurā vietā šādas privātas kopienas Pakalpojumos) atļauju lietot jūsu Attēlus saistībā ar jebkura Pakalpojuma izmantošanu atbilstoši šajos Lietošanas nosacījumos pieļautajam apmēram (tostarp, taču ne tikai, piemēram, veidojot izdrukas un dāvanas, kas ietver šādus Attēlus), un tostarp, bez ierobežojuma, neekskluzīvu, starptautisku licenci bez autoratlīdzības, lai: kopētu, izplatītu, pārraidītu, publiski izrādītu, publiski demonstrētu, pavairotu, rediģētu, tulkotu un pārformatētu jūsu Attēlus, nepievienojot jūsu vārdu šādiem Attēliem, un piešķirt apakšlicenci ar šādām tiesībām jebkuram Pakalpojumu piegādātājam. Iepriekšējos teikumos piešķirtās licences saistībā ar Attēliem tiks izbeigtas brīdī, kad jūs pilnībā noņemsit šādus Attēlus no Pakalpojumiem, ar nosacījumu, ka šāda izbeigšana neietekmēs jebkādas licences, kas piešķirtas saistībā ar šādiem Attēliem pirms jūs pilnībā noņemat šādus Attēlus. Saistībā ar jūsu Attēlu lietošanu netiks izmaksāta nekāda veida kompensācija.

Saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu kodeksa 17. nodaļas 512(c)(2) sadaļu paziņojumi par izvirzītajiem autortiesību pārkāpumiem jāsūta Pakalpojumu sniedzēja izraudzītajam aģentam. VISI PIEPRASĪJUMI, KAS NEATBILDĪS NORĀDĪTAJAI PROCEDŪRAI, PALIKS NEATBILDĒTI. Skatiet Informāciju par kārtību, kādā iesniedzami paziņojumi un prasības par autortiesību pārkāpumiem.

ŠAJĀ PAKALPOJUMĀ ESOŠĀS SAITES, VAR ĻAUT JUMS PAMEST MICROSOFT VIETNI. KORPORĀCIJA MICROSOFT NEKONTROLĒ SAISTĪTĀS VIETNES UN NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKURĀ SAISTĪTAJĀ VIETNĒ IETVERTO SATURU VAI JEBKURAS ŠĀDĀ VIETNĒ IETVERTĀS SAITES SATURU, KĀ ARĪ PAR JEBKĀDĀM IZMAIŅĀM VAI ATJAUNINĀJUMIEM ŠĀDĀS VIETNĒS. KORPORĀCIJA MICROSOFT NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR TĪMEKĻAPRAIDI UN JEBKĀDA CITA VEIDA PĀRRAIDI, KAS SAŅEMTA NO JEBKURAS SAISTĪTĀS VIETNES. KORPORĀCIJA MICROSOFT ŠĪS SAITES NODROŠINA VIENĪGI JŪSU ĒRTĪBAI, UN JEBKURAS SAITES IETVERŠANA NENORĀDA, KA KORPORĀCIJA MICROSOFT ATBALSTA VIETNĒ NORĀDĪTO SATURU.

Labprātīgas ideju iesniegšanas politika, tiesību paturēšana un atsauksmes

KORPORĀCIJA MICROSOFT UN NEVIENS NO TĀS DARBINIEKIEM NEPIEŅEM UN NEAPSVER LABPRĀTĪGAS IDEJAS, TOSTARP IDEJAS PAR JAUNĀM REKLĀMAS KAMPAŅĀM, JAUNIEM VEICINĀŠANAS PASĀKUMIEM, JAUNIEM PRODUKTIEM VAI TEHNOLOĢIJĀM, PROCESIEM, MATERIĀLIEM, MĀRKETINGA PLĀNIEM VAI JAUNIEM PRODUKTU NOSAUKUMIEM. LŪDZU, NESŪTIET NEKĀDUS ORIĢINĀLUS RADOŠOS MĀKSLAS DARBUS, PARAUGUS, DEMONSTRĀCIJAS UN CITUS DARBUS. VIENĪGAIS ŠĀDAS POLITIKAS NOLŪKS IR IZVAIRĪTIES NO IESPĒJAMĀM NESASKAŅĀM UN STRĪDIEM GADĪJUMOS, JA KORPORĀCIJAS MICROSOFT PRODUKTI VAI MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS VARĒTU BŪT LĪDZĪGAS KORPORĀCIJAI MICROSOFT IESNIEGTAJĀM IDEJĀM. TĀPĒC, LŪDZU, NESŪTIET SAVAS LABPRĀTĪGĀS IDEJAS KORPORĀCIJAI MICROSOFT VAI KĀDAM NO KORPORĀCIJAS MICROSOFT DARBINIEKIEM. JA JŪS TO DARĀT, NESKATOTIES UZ MŪSU PRASĪBU NESŪTĪT MUMS IDEJAS UN MATERIĀLUS, LŪDZU, SAPROTIET, KA KORPORĀCIJA MICROSOFT NEGARANTĒ, KA JŪSU IDEJAS UN MATERIĀLI TIKS UZSKATĪTI PAR KONFIDENCIĀLIEM VAI PAR TĀDIEM, UZ KO ATTIECAS ĪPAŠUMTIESĪBAS.

Ja vien šajos TOU nav nepārprotami norādīts citādi, Microsoft nepiešķir jums licenci vai jebkādas citu veidu tiesības saistībā ar jebkādiem patentiem, tehnoloģisko kompetenci, autortiesībām, komercnoslēpumiem, preču zīmēm vai citu intelektuālo īpašumu, kas pieder korporācijai Microsoft vai jebkurai saistītajai juridiskajai personai vai arī ko kontrolē Microsoft vai jebkura saistītā juridiskā persona, tostarp bez ierobežojuma jebkuru nosaukumu, preču noformējumu, logotipu vai ekvivalentiem. Ja jūs sniedzat korporācijai Microsoft jebkādu ideju, ierosinājumu vai atsauksmes, tostarp bez ierobežojuma idejas par Pakalpojumiem, jauniem produktiem, tehnoloģijām, veicināšanas pasākumiem, produktu nosaukumiem, atsauksmēm par produktiem un produktu uzlabojumiem (turpmāk tekstā “Atsauksmes”), jūs piešķirat korporācijai Microsoft tiesības bez maksas, autoratlīdzības vai citām saistībām pret jums izveidot, radīt, izstrādāt atvasinātus darbus, lietot, kopīgot un komercializēt jūsu Atsauksmes jebkādā veidā un jebkādam nolūkam. Jūs nedrīkstat sniegt Atsauksmes, uz kurām attiecas kāda licence, kas paredz, ka korporācijai Microsoft ir jālicencē tās programmatūra, tehnoloģijas vai dokumentācija jebkurai trešajai personai, jo Microsoft tajos iekļauj jūsu Atsauksmes.