learn.microsoft.com - Terma Penggunaan

Penerimaan Terma

Terma Penggunaan ("TOU") yang berikut terpakai untuk penggunaan anda terhadap laman web Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com), Profil Teknikal dan sebarang perkhidmatan yang berkaitan. Microsoft berhak mengemas kini TOU pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada anda. Versi terkini TOU boleh disemak dengan mengklik pautan hiperteks “Terma Penggunaan” yang terletak di bahagian bawah halaman Web kami.

Huraian Perkhidmatan

Melalui laman web Microsoft Learn, Profil Teknikal dan perkhidmatan yang berkaitan, Microsoft memberi anda capaian kepada pelbagai sumber, termasuk tutorial pembelajaran interaktif, dokumentasi, video, alat pembangun, ruang muat turun, forum komunikasi dan maklumat produk (secara kolektif “Perkhidmatan”). Perkhidmatan ini, termasuk apa-apa kemas kini, peningkatan, ciri baharu dan/atau penambahan sifat Web baharu, tertakluk pada TOU.

Pengehadan Penggunaan Peribadi dan Bukan Komersial

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Perkhidmatan adalah untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial oleh anda. Anda tidak boleh meminda, menyalin, mengedar, menghantar, papar secara umum, melaksanakan, menghasilkan semula, menerbitkan, melesen, mencipta kerja-kerja terbitan daripada, memindahkan, atau menjual sebarang maklumat, perisian, produk atau perkhidmatan yang diperoleh Perkhidmatan (kecuali untuk penggunaan anda sendiri, peribadi, bukan komersial) tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Microsoft.

Privasi dan Perlindungan Maklumat Peribadi

Privasi anda penting kepada kami. SIla baca Pernyataan Privasi Microsoft ("Pernyataan Privasi") kerana ia menerangkan jenis data yang kami kumpulkan daripada anda dan peranti anda, cara kami menggunakan data tersebut, dan dasar undang-undang yang kami miliki untuk memproses data tersebut. Pernyataan Privasi juga menerangkan cara Microsoft menggunakan Penyerahan (seperti yang ditakrifkan di sini), komen, penarafan atau ulasan Perkhidmatan, komunikasi, fail, foto, dokumen, audio, kerja digital, strim langsung, video dan apa-apa kandungan lain yang anda muat naik, simpan, menyiarkan atau berkongsi melalui Perkhidmatan, (secara kolektif, "Kandungan Anda"). Sekiranya pemprosesan didasarkan pada kebenaran dan sehingga takat yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan bersetuju kepada Terma ini, anda bersetuju kepada pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Kandungan dan Maklumat Anda oleh Microsoft seperti yang diterangkan dalam Pernyataan Privasi. Dalam beberapa kes, kami akan memberikan notis berasingan dan meminta kebenaran anda seperti yang dirujuk dalam Kenyataan Privasi.

Maklumat dan Kandungan pengguna awam: Maklumat pengguna yang anda berikan (termasuk nama pengguna anda, nama paparan, imej avatar, biografi, jawatan dan organisasi pekerjaan anda dan pencapaian pengguna anda) boleh dilihat oleh orang lain. Anda hanya perlu memberikan nama pengguna dan nama paparan untuk menggunakan Profil Teknikal. Semua medan lain adalah bukan wajib. Anda boleh mengemas kini nama pengguna dan nama paparan anda pada bila-bila masa. Microsoft juga boleh mengumpul dan memaparkan secara umum tarikh yang anda berdaftar dengan Profil Teknikal dan penggabungan anda dengan Microsoft.

Apa-apa Kandungan yang anda siarkan secara umum juga boleh dilihat oleh orang lain. Anda mungkin boleh memadamkan jenis Kandungan tertentu selepas disiarkan, tetapi tidak semua jenis Kandungan boleh dipadamkan setelah disiarkan secara terbuka.

Notis Khusus kepada Perisian yang Tersedia pada Laman Web ini

Apa-apa perisian yang tersedia untuk dimuat turun daripada Perkhidmatan ("Perkhidmatan") ialah hasil kerja hak cipta Microsoft dan/atau pembekalnya. Penggunaan Perisian ditadbir oleh terma perjanjian lesen pengguna akhir, sekiranya ada, yang mengiringi atau disertakan dengan Perisian ("Perjanjian Lesen"). Seorang pengguna akhir tidak akan dapat memasang apa-apa Perisian yang diiringi dengan atau merangkumi Perjanjian Lesen, melainkan dia bersetuju dengan syarat Perjanjian Lesen terlebih dahulu. Skrip atau kod pihak ketiga, yang dipautkan atau dirujuk daripada laman web ini, dilesenkan kepada anda oleh pihak ketiga yang memiliki kod tersebut, bukan oleh Microsoft.

Perisian ini tersedia untuk muat turun semata-mata untuk kegunaan pengguna akhir menurut Perjanjian Lesen. Apa-apa penghasilan semula atau pengedaran semula Perisian yang tidak menurut Perjanjian Lesen adalah dilarang secara nyata oleh undang-undang, dan boleh mengakibatkan hukuman sivil dan jenayah yang berat. Mereka yang melanggar akan didakwa sehingga takat maksimum yang mungkin.

TANPA MENGEHADKAN PERKARA YANG DINYATAKAN DI ATAS, PENYALINAN DAN PENGHASILAN SEMULA PERISIAN INI KE MANA-MANA PELAYAN ATAU LOKASI LAIN UNTUK PENGHASILAN SEMULA ATAU PENGEDARAN SEMULA LANJUT DILARANG SECARA NYATA, KECUALI PENGHASILAN SEMULA ATAU PENGEDARAN SEMULA INI DIIZINKAN OLEH PERJANJIAN LESEN YANG DISERTAKAN BERSAMA PERISIAN BERKENAAN.

PERISIAN INI MEMPUNYAI JAMINAN, JIKA MUNGKIN, HANYA MENURUT PADA SYARAT PERJANJIAN LESEN. KECUALI SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM PERJANJIAN LESEN, MICROSOFT CORPORATION DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA JAMINAN DAN SYARAT BERHUBUNG DENGAN PERISIAN, TERMASUK SEMUA JAMINAN DAN SYARAT KEBOLEHDAGANGAN, SAMA ADA TERSURAT, TERSIRAT ATAU STATUTORI, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, HAK DAN BUKAN PELANGGARAN. UNTUK KEMUDAHAN ANDA, MICROSOFT MUNGKIN MENYEDIAKAN PRODUK PERISIAN, ALATAN ATAU UTILITI UNTUK DIGUNAKAN DAN/ATAU DIMUAT TURUN, SEBAGAI SEBAHAGIAN DARIPADA PERKHIDMATAN. MICROSOFT TIDAK MEMBUAT SEBARANG JAMINAN MENGENAI KETEPATAN HASIL ATAU OUTPUT YANG TERBIT DARIPADA PENGGUNAAN APA-APA ALAT ATAU UTILITI BERKENAAN. SILA HORMATI HAK HARTA INTELEKTUAL ORANG LAIN SEMASA MENGGUNAKAN ALATAN DAN UTILITI YANG BOLEH DIDAPATI PADA PERKHIDMATAN, ATAU DALAM PRODUK PERISIAN MICROSOFT.

PENUNJUK HAK YANG DIHADKAN. Apa-apa Perisian yang dimuat turun daripada Perkhidmatan untuk atau bagi pihak Amerika Syarikat, agensinya dan/atau jenteranya ("Kerajaan A.S. , diberikan dengan Hak Yang Dihadkan. Penggunaan, penduaan, atau pendedahan oleh Kerajaan A.S. A.S. tertakluk pada sekatan seperti yang termaktub dalam klausa subperenggan (c)(1)(ii) Hak dalam Data Teknikal dan Perisian Komputer DFARS 252.227-7013 atau subperenggan (c)(1) dan (2) Perisian Komputer Komersial – Hak Yang Dihadkan di 48 CFR 52.227-19, seperti yang berkenaan. Pembuat ialah Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Notis Khusus kepada Dokumen yang Tersedia pada Tapak Web ini

Dokumentasi tertentu mungkin tertakluk pada syarat lesen eksplisit yang berasingan daripada syarat yang terkandung di sini. Setakat percanggahan syarat, syarat lesen eksplisit akan diberikan kawalan. Keizinan untuk menggunakan Dokumen (seperti kertas putih, siaran akhbar, helaian data dan Soalan Lazim) daripada Perkhidmatan diberikan, dengan syarat (1) notis hak cipta di bawah muncul dalam semua salinan dan bahawa kedua-dua notis hak cipta dan notis kebenaran ini muncul, (2) penggunaan Dokumen tersebut dari Perkhidmatan adalah untuk tujuan maklumat dan bukan komersial atau penggunaan peribadi sahaja dan tidak akan disalin atau disiarkan pada mana-mana komputer rangkaian atau siaran di mana-mana media, dan (3) tiada pengubahsuaian ke atas mana-mana Dokumen dilakukan. Institusi pendidikan terakreditasi, seperti K-12, universiti, kolej swasta/awam, dan kolej negeri, boleh memuat turun dan menghasilkan semula Dokumen-dokumen ini untuk diedarkan dalam bilik darjah. Pengedaran di luar bilik darjah memerlukan keizinan bertulis yang nyata. Penggunaan untuk apa-apa tujuan lain dilarang secara jelas oleh undang-undang, dan boleh mengakibatkan hukuman sivil dan jenayah yang berat. Mereka yang melanggar akan didakwa sehingga takat maksimum yang mungkin.

Dokumen yang dinyatakan di atas tidak merangkumi reka bentuk atau tataletak laman web Microsoft.com atau mana-mana laman yang dimiliki, dikendalikan, dilesenkan atau dikawal oleh pihak selain Microsoft. Unsur laman web Microsoft dilindungi oleh undang-undang penampilan perdagangan, tanda dagangan, persaingan tidak adil, dan undang-undang lain dan tidak boleh disalin atau ditiru secara keseluruhan mahupun sebahagiannya. Semua logo, grafik, bunyi atau imej daripada sebarang laman web Microsoft tidak boleh disalin atau dihantar semula kecuali dibenarkan secara jelas oleh Microsoft.

Penafian dan Pengehadan Liabiliti untuk Perkhidmatan

MICROSOFT DAN/ATAU PEMBEKALNYA TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN TENTANG KESESUAIAN PERKHIDMATAN ATAU KESESUAIAN MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DALAM DOKUMEN DAN GRAFIK BERKAITAN YANG DITERBITKAN SEBAGAI SEBAHAGIAN DARIPADA PERKHIDMATAN UNTUK APA-APA TUJUAN. SEMUA PERKHIDMATAN, DOKUMEN DAN GRAFIK BERKAITAN TERSEBUT DIBERIKAN "SEBAGAIMANA YANG TERSEDIA" TANPA APA JUA JAMINAN. MICROSOFT DAN/ATAU PEMBEKALNYA DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA JAMINAN DAN SYARAT BERKAITAN PERKHIDMATAN, MAKLUMAT DAN GRAFIK YANG BERKAITAN, TERMASUK SEMUA JAMINAN DAN SYARAT KEBOLEHDAGANGAN, SAMA ADA DINYATAKAN SECARA TERSIRAT ATAU STATUTORI, KESESUAIAN BAGI TUJUAN TERTENTU, HAK DAN BUKAN PELANGGARAN. DALAM APA JUA PERISTIWA SEKALIPUN, MICROSOFT DAN/ATAU PEMBEKAL MASING-MASINGNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP APA-APA GANTI RUGI KHAS, TIDAK LANGSUNG ATAU BERBANGKIT ATAU APA-APA GANTI RUGI SEKALIPUN YANG DISEBABKAN OLEH KEHILANGAN PENGGUNAAN, DATA ATAU KEUNTUNGAN, SAMA ADA DALAM TINDAKAN BERKONTRAK, KECUAIAN ATAU TINDAKAN TORT YANG LAIN, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN, TERMASUK PENGGUNAAN ATAU PRESTASI MAKLUMAT YANG TERSEDIA DARIPADA PERKHIDMATAN.

DOKUMEN DAN GRAFIK YANG BERKAITAN YANG DITERBITKAN PADA PERKHIDMATAN BOLEH MERANGKUMI KETIDAKTEPATAN TEKNIKAL ATAU RALAT TIPOGRAFI. PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DIBUAT PADA MAKLUMAT DALAM DOKUMEN INI SECARA BERKALA. MICROSOFT DAN/ATAU PEMBEKALNYA YANG BERKAITAN BOLEH MEMBUAT PENAMBAHBAIKAN DAN/ATAU PERUBAHAN DALAM PRODUK DAN/ATAU PROGRAM YANG DIHURAIKAN DALAM DOKUMEN INI PADA BILA-BILA MASA.

DALAM APA JUA PERISTIWA SEKALIPUN, MICROSOFT DAN/ATAU PEMBEKALNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM APA-APA GANTI RUGI KHAS, TIDAK LANGSUNG ATAU BERIKUTAN ATAU APA-APA GANTI RUGI SEKALIPUN YANG DISEBABKAN OLEH KEHILANGAN PENGGUNAAN, DATA ATAU KEUNTUNGAN, SAMA ADA DALAM TINDAKAN BERKONTRAK, KECUAIAN ATAU TINDAKAN TORT YANG LAIN, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU PRESTASI PERKHIDMATAN, PERISIAN, DOKUMEN, PERUNTUKAN BAGI ATAU KEGAGALAN UNTUK MEMBERIKAN PERKHIDMATAN, ATAU MAKLUMAT YANG TERSEDIA DARIPADA PERKHIDMATAN.

Akaun Profil Teknikal, Kata Laluan Dan Keselamatan

Anda mungkin memerlukan akaun Microsoft, akaun Azure Active Directory atau Profile Teknikal untuk mengakses beberapa Perkhidmatan.

Akaun Microsoft. Akaun Microsoft anda membolehkan anda mendaftar masuk ke produk, laman web dan perkhidmatan yang disediakan oleh Microsoft dan sesetengah rakan niaga Microsoft. Anda boleh mencipta akaun Microsoft dengan mendaftar dalam talian. Akaun Microsoft adalah tertakluk kepada Perjanjian Perkhidmatan Microsoft.

Akaun Azure Active Directory. Anda boleh mempunyai akaun dengan Microsoft melalui organisasi daripada mana anda berasal. Sila hubungi pentadbir organisasi anda untuk maklumat mengenai akaun ini.

Akaun Profil Teknikal. Akaun Profil Teknikal anda membolehkan anda mendaftar masuk ke laman web Microsoft Learn dan menggunakan perkhidmatan yang berkaitan, termasuk capaian percuma kepada sumber latihan, menyahsekat pencapaian, penarafan, memberi komen, menyiarkan kandungan dan menggunakan perkhidmatan interaktif lain. Anda boleh mewujudkan akaun Profil Teknikal dengan mencipta nama pengguna dalam Profil Teknikal selepas mengelog masuk dengan Akaun Microsoft atau Akaun Azure Active Directory.

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan apa-apa maklumat palsu, tidak tepat atau mengelirukan sewaktu mendaftar untuk akaun Profil Teknikal anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan kata laluan dan akaun anda. Di samping itu, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang dan semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Anda bersetuju untuk memaklumkan Microsoft dengan segera mengenai sebarang penggunaan akaun anda yang tidak diizinkan atau sebarang perlanggaran keselamatan yang lain. Microsoft tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang anda mungkin tanggung akibat penggunaan kata laluan atau akaun anda oleh orang lain, sama ada anda mengetahuinya atau tidak. Walau bagaimanapun, anda mungkin dipertanggungjawabkan atas kerugian yang ditanggung oleh Microsoft atau pihak lain akibat penggunaan akaun atau kata laluan anda. Anda tidak boleh menggunakan akaun orang lain pada bila-bila masa, tanpa kebenaran pemegang akaun tersebut.

Jika anda mewujudkan akaun Profil Teknikal bagi pihak sesebuah entiti, seperti perniagaan atau majikan anda, anda membuat representasi bahawa anda mempunyai kuasa undang-undang untuk memastikan entiti tersebut terikat dengan Terma ini. Anda tidak boleh memindahkan kelayakan akaun Profil Teknikal anda kepada pengguna atau entiti lain. Untuk melindungi akaun anda, pastikan butir-butir anda sulit. Anda juga bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun Profil Teknikal anda.

Anda boleh menutup Akaun Profil Teknikal anda dengan mencapai seting akaun Profil Teknikal anda.

Penggunaan yang Menyalahi Undang-Undang atau Dilarang

Sebagai syarat penggunaan Perkhidmatan ini, anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan ini untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh terma, syarat, dan notis-notis ini. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan ini dalam apa jua cara yang boleh merosakkan, melumpuhkan, memberi bebanan yang berlebihan atau mencacatkan mana-mana pelayan Microsoft atau rangkaian yang disambungkan ke mana-mana pelayan Microsoft atau mengganggu penggunaan dan manfaat yang dinikmati daripada apa-apa Perkhidmatan oleh mana-mana pihak ketiga. Anda tidak boleh mencuba untuk mendapatkan akses tanpa izin kepada mana-mana Perkhidmatan, akaun-akaun lain, sistem komputer atau rangkaian yang bersambung dengan mana-mana pelayan Microsoft atau dengan mana-mana Perkhidmatan melalui penggodaman, perlombongan kata laluan atau sebarang kaedah lain. Anda tidak boleh memperoleh atau cuba memperoleh sebarang bahan atau maklumat melalui sebarang kaedah yang tidak disediakan dengan sengaja melalui Perkhidmatan ini.

Penggunaan Perkhidmatan

Perkhidmatan mungkin mengandungi perkhidmatan e-mel, perkhidmatan papan buletin, kawasan sembang, kumpulan berita, forum, komuniti, halaman web peribadi, kalendar, album foto, kabinet fail dan/atau kemudahan mesej atau komunikasi yang lain yang direka untuk mendayakan anda berkomunikasi dengan orang lain. Anda bersetuju untuk menggunakan Perkhidmatan hanya untuk menyiarkan, menghantar dan menerima mesej dan bahan yang betul dan jika berkenaan, berkaitan dengan Perkhidmatan tertentu. Sebagai contoh, dan bukan sebagai pengehadan, anda bersetuju bahawa apabila menggunakan Perkhidmatan, anda tidak akan:

 • Menggunakan Perkhidmatan berhubung dengan tinjauan, pertandingan, skim piramid, surat berantai, e-mel remeh, penghantaran spam atau apa-apa mesej duplikasi atau tidak diminta (komersial atau yang lain).
 • Memfitnah, menghina, mengganggu, menghendap, mengancam atau sebaliknya melanggar hak undang-undang (seperti hak privasi dan publisiti) pihak lain.
 • Menerbit, menyiar, memuat naik, mengedar atau menyebarkan sebarang topik, nama, bahan atau maklumat yang tidak wajar, cabul, memfitnah, lucah, tidak senonoh atau menyalahi undang-undang.
 • Memuat naik, atau tindakan lain yang membuatkan tersedia, fail yang mengandungi imej, gambar, perisian atau bahan lain yang dilindungi oleh undang-undang harta intelektual, termasuk, sebagai contoh, dan bukan sebagai pengehadan, undang-undang hak cipta atau tanda dagangan (atau melalui hak privasi atau publisiti) melainkan anda memiliki atau mengawal hak padanya atau menerima semua kebenaran yang diperlukan untuk melakukan tindakan yang sama.
 • Menggunakan sebarang bahan atau maklumat, termasuk fotograf, yang disediakan melalui Perkhidmatan ini dalam apa jua cara yang melanggar sebarang hak cipta, tanda dagangan paten, rahsia perdagangan atau hak empunya mana-mana pihak.
 • Memuat naik fail yang mengandungi virus, kuda Trojan, cecacing, bom masa, bot memadam, fail rosak atau apa-apa perisian atau atur cara serupa lain yang boleh merosakkan operasi komputer lain atau harta yang lain.
 • Mengiklankan atau menawarkan untuk menjual atau membeli barangan atau perkhidmatan untuk apa-apa tujuan perniagaan, melainkan Perkhidmatan tersebut membenarkan mesej tersebut secara khusus.
 • Memuat turun apa-apa fail yang disiarkan oleh pengguna Perkhidmatan lain yang anda kenal atau sepatutnya mengenali, tidak boleh dihasilkan semula, dipaparkan, dilaksanakan dan/atau diedarkan secara sah dalam keadaan sedemikian.
 • Memalsukan atau memadamkan apa-apa maklumat pengurusan hak cipta, seperti atribusi pengarang, notis undang-undang atau wajar yang lain atau penetapan atau label proprietari berkenaan dengan asal-usul atau sumber perisian atau bahan lain yang terkandung dalam fail yang dimuat naik.
 • Menyekat atau menghalang mana-mana pengguna lain daripada menggunakan atau menikmati perkhidmatan ini.
 • Melanggar apa-apa tatakelakuan atau garis panduan yang mungkin berkenaan dengan mana-mana Perkhidmatan.
 • Mengambil atau membuat tindakan mengumpulkan maklumat lain mengenai pengguna lain, termasuk alamat e-mel.
 • Melanggar sebarang undang-undang atau peraturan yang berkuat kuasa.
 • Membuat identiti palsu untuk tujuan mengelirukan pihak lain.
 • Menggunakan, memuat turun atau tindakan menyalin lain atau memberi (sama ada dengan atau tanpa bayaran) individu atau entiti apa-apa direktori pengguna bagi Perkhidmatan atau pengguna lain atau maklumat penggunaan atau mana-mana bahagian padanya.

Microsoft tiada kewajipan untuk memantau Perkhidmatan. Walau bagaimanapun, Microsoft memelihara hak untuk menyemak bahan yang disiarkan kepada Perkhidmatan dan untuk mengalih keluar apa-apa bahan mengikut budi bicara tunggal Microsoft. Microsoft memelihara hak untuk menamatkan capaian anda kepada apa-apa atau semua Perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis, atas apa jua sebab.

Microsoft memelihara hak pada setiap masa untuk mendedahkan apa-apa maklumat yang disifatkan oleh Microsoft sebagai perlu untuk mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses undang-undang atau permintaan kerajaan yang berkuat kuasa, atau untuk menyunting, enggan menyiarkan atau mengalih keluar apa-apa maklumat atau bahan, secara keseluruhan atau sebahagian, menurut budi bicara tunggal Microsoft.

Sentiasa berwaspada semasa memberikan apa-apa maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi tentang diri anda atau anak-anak anda dalam apa-apa Perkhidmatan. Microsoft tidak mengawal atau menyokong kandungan, mesej atau maklumat yang ditemui dalam apa-apa Perkhidmatan dan oleh sebab itu, Microsoft khususnya menafikan apa-apa liabiliti berkaitan Perkhidmatan dan apa-apa tindakan yang terhasil daripada penyertaan anda dalam apa-apa Perkhidmatan. Pengurus dan hos bukanlah jurucakap Microsoft yang diizinkan dan pandangan mereka tidak semestinya melambangkan Microsoft.

Bahan yang dimuat naik kepada Perkhidmatan mungkin tertakluk pada pengehadan penggunaan yang disiarkan, penghasilan semula dan/atau penyebaran; anda bertanggungjawab mematuhi pengehadan tersebut jika anda memuat turun bahan.

Video dan eBuku mungkin dalam bahasa Inggeris sahaja. Jika anda mengklik pautan tersebut, anda mungkin diubah hala ke laman web A.S. yang kandungannya hanya dalam Bahasa Inggeris.

Bahan-bahan yang disediakan kepada Microsoft atau Dihantar kepada Perkhidmatan

Microsoft tidak menuntut hak milik bahan yang anda berikan kepada Microsoft (termasuk maklum balas dan cadangan) atau siarkan, muat naik, input atau serahkan kepada mana-mana Perkhidmatan atau perkhidmatan yang berkaitan untuk disemak oleh khalayak awam, atau oleh ahli mana-mana komuniti awam atau persendirian, (setiap satunya "Penyerahan" dan secara kolektif "Penyerahan-penyerahan"). Walau bagaimanapun, dengan menyiar, memuat naik, menginput, memberi atau menyerahkan ("Menyiarkan") Penyerahan anda, anda memberi Microsoft, syarikat gabungannya dan pemegang sublesennya yang wajib, untuk menggunakan Penyerahan anda berhubung dengan perniagaan Internet mereka (termasuk, tetapi tidak terhad pada, semua Perkhidmatan Microsoft), termasuk, tanpa had, hak lesen untuk: menyalin, mengedar, menghantar, memaparkan secara terbuka, melaksanakan secara umum, menghasilkan semula, mengedit, menterjemah dan format semula Penyerahan anda; untuk menyiarkan nama anda berkaitan dengan Penyerahan anda; dan hak untuk sublesen hak tersebut kepada mana-mana pembekal Perkhidmatan.

Tiada pampasan akan dibayar berhubung penggunaan Penyerahan anda, seperti yang dinyatakan dalam dokumen ini. Microsoft tidak berkewajipan sama sekali untuk menyiarkan atau menggunakan sebarang Penyerahan yang anda mungkin beri dan Microsoft boleh mengeluarkan sebarang Penyerahan pada bila-bila masa menurut budi bicara tunggalnya.

Dengan Menyiarkan sesuatu Penyerahan, anda menjamin dan membuat pernyataan bahawa anda memiliki atau bertindakan lain mengawal semua hak Penyerahan anda seperti yang dihuraikan dalam Terma Penggunaan termasuk, tanpa had, semua hak yang diperlukan untuk anda memberi, menyiarkan, memuat naik, memasukkan atau menyerahkan Penyerahan ini.

Sebagai tambahan kepada jaminan dan pernyataan yang ditetapkan di atas, dengan Menyiarkan Penyerahan yang mengandungi imej, gambar atau benda lain yang mengandungi grafik dalam keseluruhan atau sebahagian ("Imej"), anda menjamin dan menggambarkan bahawa (a) anda pemilik hak cipta Imej tersebut, atau bahawa pemilik hak cipta Imej tersebut memberikan anda kebenaran untuk menggunakan Imej tersebut atau apa-apa kandungan dan/atau imej yang terkandung dalam Imej tersebut yang konsisten dengan cara dan tujuan penggunaan anda dan sebagaimana yang diizinkannya oleh Syarat Penggunaan ini, (b) anda mempunyai hak yang sepatutnya untuk memberikan lesen dan sublesen yang dihuraikan dalam Syarat Penggunaan, dan (c) bahawa setiap individu yang ditunjukkan dalam Imej tersebut, jika ada, telah memberikan kebenaran untuk penggunaan Imej yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan ini, termasuk, sebagai contoh, dan bukan sebagai pengehadan, pengedaran, pameran awam dan penghasilan semula Imej tersebut. Dengan Menyiarkan Imej, anda memberikan kebenaran untuk menggunakan Imej berhubung dengan penggunaan (a) kepada semua ahli komuniti peribadi anda (bagi setiap Imej tersebut yang tersedia kepada ahli komuniti peribadi tersebut), dan/atau (b) kepada orang awam (bagi setiap Imej tersebut tersedia di mana-mana pada Perkhidmatan, selain daripada komuniti peribadi), seperti yang diizinkan oleh Syarat Penggunaan ini, bagi mana-mana Perkhidmatan, (termasuk, sebagai contoh, dan bukan sebagai pengehadan, lesen bukan eksklusif, seluruh dunia, dan percuma royalti untuk:menyalin, mengedarkan, menghantar, memaparkan secara terbuka, melaksanakan secara umum, menghasilkan semula, mengedit, menterjemah dan memformat semula Imej anda tanpa nama anda tertera pada Imej tersebut, dan hak untuk sublesen hak tersebut kepada mana-mana pembekal Perkhidmatan. Lesen yang diberikan dalam ayat yang sebelum ini untuk Imej, akan tamat ketika anda mengalih keluar Imej tersebut sepenuhnya daripada Perkhidmatan, dengan syarat, penamatan tersebut tidak akan memberi kesan kepada apa-apa lesen yang diberikan berkaitan Imej tersebut sebelum anda mengalih keluar Imej tersebut sepenuhnya. Tiada pampasan akan dibayar berhubung dengan penggunaan Imej anda.

Notis dan Prosedur untuk Membuat Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta

Menurut Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), pemberitahuan tuntutan pelanggaran hak cipta hendaklah dihantar kepada Ejen Ditetapkan Pembekal Khidmat. SEMUA PERTANYAAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PROSEDUR BERIKUT TIDAK AKAN MENERIMA RESPONS. Lihat Notis dan Prosedur untuk Membuat Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta.

Pautan kepada Tapak Pihak Ketiga

PAUTAN DALAM PERKHIDMATAN INI BOLEH MEMBENARKAN ANDA MENINGGALKAN LAMAN MICROSOFT. TAPAK YANG DIPAUTKAN BUKAN DI BAWAH KAWALAN MICROSOFT DAN MICROSOFT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS KANDUNGAN APA-APA LAMAN YANG DIPAUTKAN ATAU APA-APA PAUTAN YANG TERKANDUNG DALAM LAMAN YANG DIPAUTKAN TERSEBUT, ATAU APA-APA PERUBAHAN ATAU KEMAS KINI YANG DILAKUKAN KEPADA LAMAN-LAMAN TERSEBUT. MICROSOFT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SIARAN WEB ATAU APA-APA BENTUK PENGHANTARAN YANG DITERIMA DARIPADA MANA-MANA LAMAN YANG DIPAUTKAN INI. MICROSOFT MENYEDIAKAN PAUTAN-PAUTAN INI HANYA UNTUK KEMUDAHAN ANDA, DAN USAHA MEMASUKKAN APA-APA PAUTAN TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENGENDORSAN TERSIRAT OLEH MICROSOFT BAGI LAMAN TERSEBUT.

Dasar Penyerahan Idea yang Tidak Diminta, Perlindungan Hak dan Maklum Balas

MICROSOFT DAN KAKITANGANNYA TIDAK MENERIMA ATAU MEMPERTIMBANGKAN IDEA YANG TIDAK DIMINTA, TERMASUK IDEA KEMPEN PENGIKLANAN BAHARU, PROMOSI BAHARU, PRODUK ATAU TEKNOLOGI BAHARU, PROSES, BAHAN, RANCANGAN PEMASARAN ATAU NAMA PRODUK BAHARU. TOLONG JANGAN HANTAR APA-APA KERJA SENI ASLI, SAMPEL, DEMO ATAU KERJA-KERJA LAIN. TUJUAN TUNGGAL DASAR INI ADALAH UNTUK MENGELAKKAN POTENSI SALAH FAHAM ATAU PERCANGGAHAN APABILA PRODUK ATAU STRATEGI PEMASARAN MICROSOFT MUNGKIN SERUPA DENGAN IDEA YANG DISERAHKAN KEPADA MICROSOFT. JADI, TOLONG JANGAN HANTAR IDEA YANG TIDAK DIMINTA KEPADA MICROSOFT ATAU SESIAPA DI MICROSOFT. JIKA, MESKIPUN KAMI MEMINTA ANDA JANGAN MENGHANTAR IDEA ATAU BAHAN ANDA, ANDA MASIH MENGHANTARNYA, SILA FAHAMI BAHAWA MICROSOFT TIDAK MEMBERI JAMINAN BAHAWA IDEA DAN BAHAN ANDA AKAN DIANGGAP SEBAGAI SULIT ATAU EMPUNYA.

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan jelas di bawah TOU ini, Microsoft tidak memberi anda lesen atau apa-apa hak lain dari apa-apa jenis di bawah mana-mana paten, pengetahuan, hak cipta, rahsia perdagangan, tanda niaga atau harta intelek lain yang dimiliki atau dikawal oleh Microsoft atau mana-mana entiti yang berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa nama, pakaian perdagangan, logo atau kesetaraan. Jika anda memberi kepada Microsoft apa-apa idea, cadangan, cadangan atau maklum balas, termasuk idea tanpa had untuk Perkhidmatan, produk baharu, teknologi, promosi, nama produk, maklum balas produk dan penambahbaikan produk ("Maklum Balas"), anda memberi Microsoft, tanpa caj, royalti atau kewajipan lain kepada anda, hak untuk membuat, telah membuat, membuat kerja terbitan, menggunakan, berkongsi dan mengkomersialkan Maklum Balas anda dengan apa-apa cara dan untuk tujuan apa pun. Anda tidak akan memberikan Maklum Balas yang tertakluk pada lesen yang memerlukan Microsoft untuk melesenkan perisian, teknologi atau dokumentasi atau perkhidmatan kepada mana-mana pihak ketiga kerana Microsoft menyertakan Maklum Balas anda di dalamnya.