Del via


Crowdsource-ideer

Obs!

Fra og med 12. oktober 2022 er Power Apps-portaler Power Pages. Mer informasjon: Microsoft Power Pages er nå tilgjengelig (blogg)
Vi overfører og slår snart sammen Power Apps-portaldokumentasjonen med Power Pages-dokumentasjonen.

Lær hvordan du administrerer forumideer, idékommentarer og idéstemmer.

Behandle idefora

Brukere kan behandle ideforumoppføringer i kategorien Fellesskap, forutsatt at portaltilpassingene er importert i Microsoft Dataverse-miljøet.

Obs!

 • Gjengivelsen av mange av innholdsattributtene / de skjermorienterte attributtene styres av visningene som opprettes av portalutvikler.
 • Det er ikke støtte for begrensing av tilgang til idefora ved hjelp av webroller.

Attributter og relasjoner for ideforum

Tabellen nedenfor forklarer standard attributter og relasjoner for ideforumstabellen.

Navn Beskrivelse
Stilling Navnet på ideforumet
Nettsted Nettstedet som ideforumet tilhører.
Del-URL Banesegment for nettadresse brukes til å opprette nettadressen for portalen for ideforumet.
Sammendrag HTML-innhold som gir en beskrivelse av ideforumet.
Ideer Relasjon som angir alle ideoppføringer som er knyttet til ideforumet.
Ny idepolicy Et alternativ som angir hvordan nye idoppføringer skal behandles i ideforumet.
Kommentarpolicy Et alternativ som angir hvordan idekommentarer skal behandles i ideforumet.
Policy for endring av ideinnhold Policy for endring av innhold som skal brukes for ideer i forumet. Mer informasjon: Aktivere moderering av innhold på ideer
Stemmegivingspolicy Et alternativ som angir hvordan stemmer skal behandles i ideforumet.
Type stemmegiving Type stemmegiving ideforumet vil tillate.
Stemmer per idé Antall stemmer en bruker kan ha for én idé som hører til et ideforum. Når Stemmegivingstype er Opp eller Ned settes denne verdien til 1.
Stemmer per bruker Antall stemmer en bruker kan bruke i et ideforum. Hvis ingen verdi er angitt, har brukere ubegrenset antall stemmer i ideforumet.
Roller med lesetilgang Relasjon som angir webrollene som har tillatelse til å se og delta i ideforumet. Alle portalbrukere som tilknyttet en av disse rollene gis tilgang til ideforumet.
Sensuransvarlige Relasjon som angir webrollene som har tillatelse til å sensurere ideforumet. Det er ingen frontsensurfunksjonalitet innebygd i ideportalprogrammet.

Behandle ideer i en portal

For brukere, forutsatt at portaltilpassingene er importert i organisasjonen, kan ideoppføringer behandles i kategorien Fellesskap.

Obs!

Hvis du oppretter en idé, får ideen én stemme automatisk på vegne av deg.

Attributter og relasjoner for ide

Tabellen nedenfor forklarer standard attributter og relasjoner for idetabellen.

Navn Beskrivelse
Stilling En beskrivende tittel for ideen.
Ideforum Ideforumet som ideen tilhører.
Del-URL Banesegment for nettadresse brukes til å opprette nettadressen for portalen for ideforumet.
Delvise verdier for nettadressen brukes banesegmenter for nettadresse. De kan derfor ikke inneholde ugyldige tegn i nettadressebanen, for eksempel ?, #, !, %. Siden nettadresser for portaler genereres ved å koble sammen verdier for delvis nettadresse med skråstreker (/), bør de vanligvis ikke inneholde skråstreker.
Anbefalt fremgangsmåte er å begrense delvise verdier for nettadresse til bokstaver, tall og bindestreker eller understrekingstegn. Eksempel: presse-meldinger, brukerveiledning, Vare1.
Publisert på web Om ideen er synlig på nettstedet.
Kopi HTML-innhold som gir en beskrivelse av ideen.
Sammendrag Et kort sammendrag av ideen.
Forfatternavn Tekst som angir navnet på brukeren som sendte inn ideen.
E-post til forfatter Tekst som angir e-postadressen til brukeren som sendte inn ideen.
Forfatter Relasjon som angir hvilken portalbruker som er knyttet til ideen.
Sendt Datoen og klokkeslettet da ideen ble opprettet.
Statusårsak Et alternativ som angir gjeldende status for ideen.
 • Ny: Ideen er aktiv og kan stemmes på.
 • Godtatt: Ideen er godtatt og kan ikke lenger stemmes på.
 • Fullført: Ideen er implementert og kan ikke lenger stemmes på.
 • Avvist: Ideen blir ikke fulgt opp og kan ikke lenger stemmes på.
Obs: Du kan aktivere stemmegiving for andre statusårsaker også. Hvis du vil ha mer informasjon, se: Aktivere stemmegiving for statusårsaker
Endringsstatus Et alternativ som angir endringsstatusen for ideen:
 • Nei: ideen blir ikke endret.
 • Ja: ideen blir endret.
 • Godtatt: en sensuransvarlig har godtatt at ideen skal flagges.
 • Avvist: en sensuransvarlig har avvist at ideen skal flagges.
Statusårsak for endring Årsak som en portalbruker har valgt under flagging av ideen. Administratoren kan aktivere følgende årsaker når han oppretter policyen for moderering:
 • Søppelpost
 • Upassende
 • Krenkende
Mer informasjon: Aktivere moderering av innhold på ideer
Obs: Disse alternativene er tilgjengelige som standard. Hvis du vil legge til flere alternativer, kan du endre det globale alternativsettet og legge til de nødvendige verdiene. Globalt alternativsett som skal endres, er:
 • Visningsnavn: Årsak til moderering av innhold
 • Navn: adx_contentmoderationreason
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer globalt alternativsett, kan du se Opprette og redigere globale alternativsett
Kommentar for endringsstatus Kommentar som en portalbruker har lagt inn under flagging av ideen.
Statusforfatter Relasjon som angir hvilken portalbruker som er knyttet til ideens status og statuskommentar.
Endret av Navn på sensuransvarlig.
Endret den Datoen da ideen endres.
Statuskommentar En valgfri kommentar for ideens statusårsak. Med andre ord, når der er planlagt å implementere den, hvorfor den er avvist og så videre.
Kommentarpolicy Et alternativ som angir hvordan kommentarer for ideen skal håndteres.
 • Arv: Kommentarpolicyen for det overordnede ideforumet brukes. Dette er standardinnstillingen.
 • Åpen: Innlegg fra alle brukere, anonyme og godkjente, er tillatt og vises umiddelbart.
 • Åpen for godkjente brukere: Bare innlegg fra godkjente brukere er tillatt, og de vises umiddelbart.
 • Sensurert: Innlegg fra alle brukere, anonyme eller godkjente, er tillatt. Innleggene vises ikke før en sensuransvarlig godkjenner dem.
 • Lukket: Eksisterende innlegg vises, men ingen nye innlegg er tillatt.
 • Ingen: Brukerinnlegg er deaktivert. Ingen innlegg kan gjøres eller vises.
Plusstemmer Antall positive stemmer ideen har fått.
Minusstemmer Antall negative stemmer ideen har fått.
Stemmesum Antall positive stemmer minus antall negative stemmer.
Totalt antall stemmer Antall positive stemmer pluss antall negative stemmer.
Idekommentarer Relasjon for å angi alle kommentarer knyttet til ideen.
Idestemmer Relasjon for å angi alle stemmer knyttet til ideen.

Aktivere stemmegiving for statusårsaker

Som standard er en idé aktivert for stemmegiving bare når statusårsaken er angitt til Ny. Hvis du vil aktivere stemmegiving for en idé for andre statusårsaker, må du opprette nettstedinnstillingen Ideas/EnableVotingForStatusReasons og sette verdien til de nødvendige verdiene for statusårsak.

Du vil for eksempel aktivere stemmegiving for statusårsakene Ny, Godkjent og Avvist. Du må opprette områdeinnstillingen, og sette verdien som:

 • Navn: Ideer/EnableVotingForStatusReasons

 • Verdi: 1;100000000;100000002

Obs!

 • Hvis alle verdiene i områdeinnstillingen er feil, blir stemmegiving deaktivert uansett statusårsaken.
 • Hvis denne områdeinnstillingen ikke finnes, aktiveres ideen for stemmegiving bare når statusårsaken er satt til Ny.

Slik får du verdiene for statusårsak:

 1. Logg på Dynamics 365-portalene.

 2. Gå til Innstillinger > Tilpassing > Tilpass systemet.

 3. I dialogboksen for tilpassing går du til Komponenter > Enheter > Idé i den venstre navigasjonsruten.

 4. Vis Idé-tabellen, og velg Felt.

 5. Velg statuscode-feltet fra listen, og åpne det i feltredigeringsprogrammet.

 6. Under Type-delen åpner du statusene for å se de respektive verdiene.

Aktiver automatisk fullføring for ideer

Når du oppretter en ny idé, kan det finnes et scenario der en lignende idé allerede finnes. Som administrator kan du konfigurere portalen slik at det vises en liste over lignende ideer når en portalbruker prøver å opprette en ny idé. Dermed unngår du at det opprettes dupliserte ideer. Hvis du vil at det skal vises en liste over lignende ideer i portalen når en ny idé opprettes, må du opprette nettstedinnstillingen Ideas/EnableAutoComplete og sette verdien til Sann.

Autofullfør forslag.

Behandle idekommentarer

For brukere, forutsatt at portaltilpassingene er importert i Microsoft Dataverse-miljøet, kan idekommentaroppføringer behandles i kategorien Fellesskap.

Attributter og relasjoner for idekommentar

Tabellen nedenfor forklarer standard attributter og relasjoner for idekommentartabellen.

Navn Beskrivelse
Navn En tittel for idekommentaren.
Idé Ideen som idekommentaren tilhører.
Innhold Innholdet i kommentaren i HTML-format.
Publisert på web Om kommentaren er synlig på nettstedet.
Forfatternavn Tekst som angir navnet på brukeren som sendte inn kommentaren.
E-post til forfatter Tekst som angir e-postadressen til brukeren som sendte inn kommentaren.
Forfatter Relasjon som angir hvilken portalbruker som er knyttet til kommentaren.
Publisert den Datoen og klokkeslettet da kommentaren ble opprettet.

Behandle idestemmer

For brukere, forutsatt at portaltilpassingene er importert i Microsoft Dataverse-miljøet, kan idestemmeoppføringer behandles i kategorien Fellesskap.

Attributter og relasjoner for idestemme

Tabellen nedenfor forklarer standard attributter og relasjoner for idestemmetabellen.

Navn Beskrivelse
Verdi Et heltall som representerer verdien av stemmegivingen.
Navn En tittel for stemmegivingen.
Idé Ideen som stemmegivingen tilhører.
Navn på stemmegiver Tekst som angir navnet på brukeren som sendte inn stemmegivingen.
E-postadresse til stemmegiver Tekst som angir e-postadressen til brukeren som sendte inn stemmegivingen.
Stemmegiver Relasjon som angir hvilken portalbruker som er knyttet til stemmegivingen.
Sendt Datoen og klokkeslettet da stemmegivingen ble opprettet.

Se også

Behandle forumtråder
Opprette foruminnlegg på portalen
Sensurere fora
Abonnere på varsler
Aktiver moderering av innhold på ideer