Konfigurere relevanssøk for organisasjonen

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online)

Relevanssøk gir raske og omfattende søkeresultater i én enkelt liste, sortert etter relevans. Det bruker en dedikert søketjeneste ekstern for Microsoft Dynamics 365 (Online), drevet av Microsoft Azure-søk, til å forbedre Microsoft Dynamics 365 (Online)-søkeopplevelsen. Som systemansvarlig eller systemtilpasser vil du kunne aktivere og konfigurere relevanssøk i brukergrensesnittet til Dynamics 365 uten å skrive kode. Mange av disse konfigurasjonstrinnene vil se kjent ut, siden de bruker det samme brukergrensesnittet som Hurtigsøk-konfigurasjonen.

Relevanssøk er tilgjengelig i tillegg til andre Dynamics 365-søkeopplevelser som du allerede er kjent med. Du kan fortsatt bruke Hurtigsøk i én enhet i enhetsrutenettet. Du kan også bruke Hurtigsøk i flere enheter (nå kalt kategorisert søk) fra Søk etter Dynamics 365-data-boksen i navigasjonsfeltet.

Følgende forbedringer og fordeler oppleves når du bruker Relevanssøk:

 • Forbedrer ytelsen med ekstern indeksering og Azure-søketeknologi.

 • Søker etter treff på et hvilket som helst ord i søkeuttrykket i et hvilket som helst felt i enheten. Treff kan omfatte bøyde ord som "strøm", "strømming" eller "strømmet".

 • Returnerer resultater fra alle søkbare enheter i en enkelt liste som er sortert etter relevans, basert på faktorer som antall samsvarende ord eller deres nærhet til hverandre i teksten.

 • Treff i resultatlisten utheves.

 • Inkluderer muligheten til å søke etter dokumenter i notater og vedlegg i e-postmeldinger og avtaler som er sporet i Dynamics 365.

I dette emnet

Sammenligne Dynamics 365-søk

Hvordan relevanssøk fungerer

Arkitektur for relevanssøk

Aktiver relevanssøk

Velg enheter for relevanssøk

Konfigurere søkbare felt for relevanssøk

Angi forvaltet egenskap for relevanssøk

Personvernerklæring

Sammenligne Dynamics 365-søk

Det finnes tre typer søk i Dynamics 365:

 • Relevanssøk

 • Hurtig fulltekstsøk (én enhet eller flere enheter)

 • Hurtigsøk (én enhet eller flere enheter)

Tabellen nedenfor gir en kort sammenligning av de tre tilgjengelige søkene.

Funksjonalitet

Relevanssøk

Hurtig fulltekstsøk

Hurtigsøk

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for Microsoft Dynamics 365 (Online)-organisasjoner som har installert Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Oppdatering. Ikke tilgjengelig for Dynamics 365 (lokal)-organisasjoner.

Tilgjengelig for Dynamics 365 (lokal)-organisasjoner, fra og med Samleoppdatering 1 for Microsoft Dynamics CRM 2015.

Tilgjengelig for Microsoft Dynamics 365 (Online)-organisasjoner og Dynamics 365 (lokal)-organisasjoner.

Aktivert som standard?

Nr. En administrator må aktivere det manuelt.

Nr. En administrator må aktivere det manuelt.

Ja

Søkeomfang med én enhet

Ikke tilgjengelig i et enhetsrutenett. Du kan filtrere søkeresultatene etter en enhet på siden med søkeresultater.

Tilgjengelig i et enhetsrutenett.

Tilgjengelig i et enhetsrutenett.

Søkeomfang med flere enheter

Det er ingen maksimumsgrense for hvor mange enheter du kan søke i.

Obs!

Selv om det ikke er en maksimal grense for hvor mange enheter kan du søke i, viser filteret Oppføringstype bare data for ti enheter.

Søker i opptil ti enheter, gruppert etter en enhet.

Søker i opptil ti enheter, gruppert etter en enhet.

Virkemåten for søk

Søker etter treff på et hvilket som helst ord i søkeuttrykket i et hvilket som helst felt i enheten.

Søker etter treff på alle ord i søkeuttrykket i ett felt i en enhet, men treffene på ordene kan være i enhver rekkefølge i feltet.

Finner treff som i en SQL-spørring med "Like"-setninger. Du må bruke jokertegnene i søkeuttrykket til å søke i en streng. Alle treff må ha nøyaktig samsvar med søkeuttrykket.

Søkeresultater

Returnerer søkeresultatene i rekkefølge etter relevans, i én liste.

For én enkelt enhet returneres søkeresultatene i et rutenett for enheten. For flere enheter returneres søkeresultatene gruppert etter kategorier, for eksempel etter forretningsforbindelser, kontakter eller kundeemner.

For én enkelt enhet returneres søkeresultatene i et rutenett for enheten. For flere enheter returneres søkeresultatene gruppert etter kategorier, for eksempel etter forretningsforbindelser, kontakter eller kundeemner.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se TechNet: Konfigurere alternativer for hurtigsøk for organisasjonen.

Hvordan relevanssøk fungerer

Relevanssøk bruker samme standard poengberegningsbegreper som Azure-søk. Poengberegning refererer til beregningen av en søkepoengsum for hvert element som returneres i søkeresultatene. Poengsummen er en indikator på relevansen for et element i sammenhengen til den gjeldende søkeoperasjonen. Jo høyere poengsum, desto mer relevant. I søkeresultatene rangeres elementene fra høy til lav, basert på søkepoengsummen som beregnes for hvert element. Som standard beregnes en søkepoengsum basert på statistiske egenskaper til dataene og spørringen. Relevanssøk finner dokumenter som inneholder søkeordene i spørringsstrengen, og favoriserer dokumentene som inneholder mange forekomster av ordene i søkeuttrykket og deres nærhet til hverandre i dokumentet. Poengsummen går opp enda mer hvis uttrykket er sjeldent i indeksen, men vanlig i dokumentet. Resultatene blir deretter rangert etter poengsum før de returneres.. Søkepoengverdier kan være gjentatt i et resultatsett. Du kan for eksempel ha 10 elementer med en poengsum på 1,2, 20 elementer med en poengsum på 1,0 og 20 elementer med en poengsum på 0,5. Når flere treff har samme poengsum, er ikke rekkefølgen på elementene med samme poengsum definert, og er ikke stabil. Kjør spørringen på nytt, og du kan se elementer som bytter posisjon. Gitt at det er to elementer med identisk poengsum, er det ingen garanti for hvem som vises først.Mer informasjon:MSDN: Legge til poengprofiler i en søkeindeks (Azure Search Service REST API)

Søkbare felt analyseres i Azure-søkeindeksen for å gi en mer naturlig, brukervennlig søkeopplevelse ved å dele ord i rotformen, filtrere bort støyord og bruke tekstnormalisering. Alle søkbare felt i relevanssøk analyseres med Microsoft-analyse for naturlig språk som bruker lemmatisering til å dele opp ord i lingvistiske rotformer. For eksempel "kjørte" samsvarer med "kjør" og "kjører" siden "kjør" anses som grunnformen av ordet. Ordstemmere, for eksempel SQL-fulltekstindekser, har ikke har noen lingvistisk kontekst og vurderer bare treff der roten er den samme som bøyningsformen. "Dra" vil gi treff på "drar", men ikke på "dro" fordi den vurderer ikke "dro" for å være et ord som er lingvistisk relatert til "dra". Alle søkbare felt i relevanssøk bruker et analyseverktøy som best samsvarer med organisasjonens originalspråk. For kasakhisk, som er det eneste språket støttes av Dynamics 365 , men ikke av Azure-søk, analyseres alle felt ved hjelp av standardanalyseverktøyet. Hvis du vil ha mer informasjon om språkanalyse og en liste over språk som støttes, kan du se: MSDN: Språkstøtte (Azure Search Service REST API).

Arkitektur for relevanssøk

Relevanssøk er driftet på Microsoft Azure-skyberegningsplattformen og infrastruktur som bruker Azure-søk, som gir søkeresultatene. Endringer som gjøres i Dynamics 365, kan ta opptil 15 minutter før de vises i søketjenesten. Det kan ta opptil en time eller mer å fullføre full synkronisering for gjennomsnittlig store til store organisasjoner.

Følgende diagram viser arkitekturen til relevanssøk på høyt nivå.

Relevance Search architecture

Aktiver relevanssøk

Viktig

Data i applikasjonen starter synkronisering til den eksterne søkeindeksen umiddelbart etter at du aktivert relevanssøk. Vi anbefaler på det sterkeste at du konfigurerer enhetene og enhetsfeltene som er med i relevanssøk, før du aktiverer søket, for å hindre at sensitive data blir indeksert i en tjeneste som er ekstern for Microsoft Dynamics 365 (Online). Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurasjon av relevanssøk, kan du se Velg enheter for relevanssøk, Konfigurere søkbare felt for relevanssøk, og Angi forvaltet egenskap for relevanssøk.

Fordi du vil dele dine Dynamics 365-data med det eksterne systemet, er relevanssøk deaktivert som standard. Hvis du vil aktivere det, må du godta samtykkevilkårene. Avhengig av størrelsen på organisasjonen din, kan det ta en time eller mer før dataene blir tilgjengelige i den eksterne søkeindeksen etter at du aktivert søket.

Relevanssøk er deaktivert som standard. Hvis du vil aktivere relevanssøk, gjør du følgende:

 1. Gå til Innstillinger > Administrasjon.

 2. Klikk Systeminnstillinger > kategorien Generelt.

 3. I underområdet Konfigurer søk merker du av for Aktivere relevanssøk, som vist her.

  Aktiver relevanssøk i systeminnstillinger

 4. Når du aktiverer relevanssøk, åpnes bekreftelsesdialogboksen Aktiver søk. Klikk OK å gi ditt samtykke.

  Aktiver relevanssøk

 5. Klikk OK for å lukke dialogboksen Systeminnstillinger.

Velg enheter for relevanssøk

Hvis du vil konfigurere relevanssøk, kan du bruke Konfigurer relevanssøk-valget på oppgavelinjen, som vist her.

Konfigurer relevanssøk

Det er ingen begrensning på hvor mange enheter du kan inkludere i relevanssøkeresultatene. Det er imidlertid en begrensning på det totale antall felt i den eksterne søkeindeksen. Maksimum for øyeblikket er 1000 søkbare felt for en organisasjon. Når du velger en enhet som skal tas med i søkeresultatene, vil du se et tall i parentes ved siden av enhetsnavnet. Tallet angir hvor mange felt hver enhet bruker i den eksterne søkeindeksen. Noen felt, for eksempel primærnavn og ID, deles av flere enheter og blir ikke talt med i totalen. Noen felttyper bruker i tillegg mer enn ett felt i den eksterne søkeindeksen som angitt i denne tabellen.

Felttype

Antall felt som brukes i den eksterne søkeindeksen

Oppslag (kunde, eieren eller Oppslagsattributtet type)

3

Alternativsett (tilstand eller status type-attributtet)

2

Alle andre typer felt

1

Fremdriftsindikatoren Totalt antall felt indeksert viser prosentandelen av indekserte felt av maksimalt antall tillatte søkbare felt.

Når du har nådd grensen for indekserte felt, vises en varselmelding. Hvis du vil legge til flere felt i indeksen, må du frigjøre plass ved å fjerne noen av feltene som allerede finnes i indeksen eller fjerne hele enheter fra relevanssøk.

Hvis du vil velge enheter for relevanssøkeresultatene, gjør du følgende:

 1. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

 2. Klikk Tilpass systemet.

 3. Under Komponenter utvider du Enheter, og klikker deretter Konfigurer relevanssøk.

 4. Dialogboksen Velg enheter åpnes. Klikk Legg til for å velge enhetene for søkeresultatene. Til slutt klikker du OK.

  Enhetsvalg for relevanssøk

 5. Klikk Publiser alle tilpassinger for at endringene skal tre i kraft.

Som standard er noen av de medfølgende systemenhetene inkludert i relevanssøk. Egendefinerte enheter er imidlertid ikke inkludert. Du må legge dem til i relevanssøk.

Konfigurere søkbare felt for relevanssøk

Feltene du legger til i Hurtigsøk-visningen, blir en del av den eksterne søkeindeksen. Det er ingen begrensning på hvor mange søkbare felt du kan legge til for hver enhet. Det er imidlertid en begrensning på det totale antallet indekserte felt, som ble beskrevet i forrige del.Søkekolonner i en hurtigsøkvisning definerer de søkbare feltene i den eksterne søkeindeksen. Bare tekstfelt blir søkbare, spesifikt datatypene En enkelt linje med tekst og Flere linjer med tekst.Søkekolonner med andre datatyper ignoreres.Visningskolonnene i en Hurtigsøkvisning definerer feltene som vises i brukergrensesnittet som standard, når de samsvarende resultatene returneres. Feltene som er uthevet, erstatter feltene som ikke har utheving. De fire første samsvarende feltene vises i resultatene.Filteret i en hurtigsøkvisning gjelder for også relevanssøkresultatene. Se tabellen nedenfor for listen over filtersetninger som ikke støttes av relevanssøk.

Du kan bruke Hurtigsøk-visningen til å definere hvilke felt som skal vises som egenskaper når brukere søker med Relevanssøk. Alle Visningskolonner med andre datatyper enn En enkelt linje med tekst og Flere linjer med tekst, er merket med at egenskaper og filtrering er mulig i indeksen. Som standard vises de fire første mulige egenskapsfeltene i Hurtigsøk-visningen for den valgte enheten som egenskaper når brukere søker ved hjelp av relevanssøk. Du kan når som helst bare ha fire felt valgt som egenskaper.

 1. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

 2. Klikk Tilpass systemet.

 3. Vis Enheter under Komponenter, og vis deretter ønsket enhet.

 4. Klikk Vis i navigasjonstreet. Dobbeltklikk Hurtigsøkvisning. Følgende illustrasjon viser Hurtigsøk-visningen for Account-enheten.

  Hurtigsøkvisning

 5. Klikk Legg til søkekolonner. I dialogboksen velger du feltene du vil legge til i søkeindeksen. Når du er ferdig, klikker du OK. I illustrasjonen nedenfor ser du Account-enhetsfeltene som er lagt til den eksterne søkeindeksen.

  Valg for hurtigsøkfeltet

 6. Gjenta trinnene for visningskolonnene.

 7. Klikk Publiser alle tilpassinger for at endringene skal tre i kraft.

Obs!

Endringene du gjør i Hurtigsøk-visningen, gjelder også for hurtigsøkkonfigurasjoner for én enhet og flere enheter (kategorisert søk). Dette er grunnen til at vi ikke hindrer deg i å inkludere felt som ikke støttes for relevanssøk når du konfigurerer Hurtigsøk-visningen. Felt som ikke støttes, blir imidlertid ikke synkronisert til den eksterne indeksen og vises ikke i relevanssøkeresultatene.

For Relevanssøk støttes ikke felt i en relatert enhet som Søk etter-, Vis- eller Filtrer-felt.

Tabellen nedenfor inneholder Hurtigsøkfilter-operatorene som ikke støttes for relevanssøk:

Dynamics 365-operator

Like

NotLike

BeginsWith

DoesNotBeginWith

EndWith

DoesNotEndWith

ChildOf

Maske

NotMask

MaskSelect

EqualUserLanguage

Gå til

NotUnder

UnderOrEqual

Above

AboveOrEqual

Angi forvaltet egenskap for relevanssøk

Hvis du vil ta med en enhet i relevanssøk, må den forvaltede egenskapen Kan aktivere synkronisering til ekstern søkeindeks for denne enheten settes til Sann. Som standard settes egenskapen til Sann for noen av de medfølgende systemenhetene og alle egendefinerte enheter. Noen av systemenhetene kan ikke aktiveres for relevanssøk.

For å angi den forvaltede egenskapen, gjør du følgende:

 1. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

 2. Klikk Tilpass systemet.

 3. Under Komponenter utvider du Enheter, og klikker deretter ønsket enhet.

 4. Klikk Forvaltede egenskaper på menylinjen. For Kan aktivere synkronisering til ekstern søkeindeks klikker du Sann eller Usann for å angi ønsket status for egenskapen. Klikk Angi for å avslutte, som vist her.

  Forvaltede egenskaper for enhet

 5. Klikk Publiser for at endringene skal tre i kraft.

Hvis du vil endre egenskapen Kan aktivere synkronisering til ekstern søkeindeks til Usann, må du først deaktivere enheten i relevanssøk. Hvis enheten er inkludert i relevanssøk, ser du følgende melding: "Denne enheten synkroniseres for øyeblikket til en ekstern søkeindeks. Du må fjerne enheten fra den eksterne søkeindeksen før du kan sette egenskapen Kan aktivere synkronisering til ekstern søkeindeks til Usann. Hvis Kan aktivere synkronisering til ekstern søkeindeks er satt til Usann, ser du følgende melding når du prøver å ta med en enhet i relevanssøk: "Enhet kan ikke aktiveres for relevanssøk på grunn av konfigurasjonen av de forvaltede egenskapene." For egendefinerte enheter med spesielt sensitive data kan du vurdere å sette egenskapen Kan aktivere synkronisering til ekstern søkeindeks til Usann. Husk at når du har installert den administrerte løsningen på målsystemet, kan du ikke endre verdien for egenskapen fordi den er en forvaltet egenskap.

Personvernerklæring

Ved å aktivere relevanssøk blir data i enheter og attributter som deltar, begynne å synkroniseres i forekomsten av Dynamics 365 (Online), og lagres i en Azure Search-indeks.

Relevanssøk er ikke deaktivert som standard. Systemansvarlig må aktivere funksjonaliteten i en forekomst av Dynamics 365 (Online). Når relevanssøk er aktivert, har systemansvarlige og tilpassere full kontroll over dataene som skal synkroniseres med Azure Search-indeksen.

Systemtilpassere kan bruke dialogboksen Konfigurer relevanssøk i tilpassingsverktøyene for å gjøre det mulig for bestemte enheter å søke, og deretter konfigurere hurtigsøkvisninger på aktiverte enheter til å velge de søkbare attributtene. Dataendringer synkroniseres fortløpende mellom Dynamics 365 (Online) og Azure Search via en sikker tilkobling. Konfigurasjonsdata krypteres, og påkrevde hemmeligheter lagres i Azure Key Vault.

Azure-komponenter og -tjenester som er involvert i Relevanssøk-funksjonalitet, er beskrevet i avsnittene nedenfor.

Obs! Hvis du vil ha mer informasjon om flere Azure-tjenestetilbud, kan du gå til klareringssenteret for Microsoft Azure.

Azure Search-tjenester

En Azure Search-indeks brukes for å gi søkeresultater av høy kvalitet med hurtig svartid. Azure Search legger til kraftige og avanserte neste generasjons søkefunksjoner i Dynamics 365 (Online). Dette er en dedikert ekstern søketjenester for Dynamics 365 (Online) som leveres av Microsoft Azure. Data i Azure Search-indeksen krypteres ikke, men er bare tilgjengelige via infrastrukturen for relevanssøk.

Azure SQL Database

Relevanssøk bruker Azure SQL Database til å lagre:

 • Konfigurasjonsdata relatert til organisasjonen og den tilhørende indeksen

 • Metadata relatert til søketjenesten og indekser

 • Pekere til metadata for system og data når synkroniseringen endres

 • Godkjenningsdata for å aktivere forbedret sikkerhet på radnivå

Azure Hendelseshub

Azure Hendelseshub-komponenten brukes til meldingsutveksling mellom Dynamics 365 (Online) og Azure, og til vedlikehold av arbeidselementer som styres av synkroniseringsprosessen. Hver enkelt melding lagrer informasjon, for eksempel organisasjons-ID og enhetsnavn, som brukes til å synkronisere dataene.

Azure Service Fabric Cluster

Behandlingen og indekseringen av data håndteres i mikrotjenester som distribueres på virtuelle maskiner som administreres via Service Fabric ved kjøring. API-ene for søk og datasynkroniseringsprosessen driftes også i Service Fabric-klyngen.

Service Fabric er et resultat av år med erfaring hos Microsoft med å levere forretningskritiske skytjenester, og er nå prøvd i produksjon i mer enn fem år. Det er teknologigrunnlaget som vi kjører Azure-kjerneinfrastrukturen på og leverer tjenester fra, inkludert Skype for Business, Intune, Azure Hendelseshub, Azure Data Factory, Azure DocumentDB, Azure SQL Database og Cortana, som kan skalere for å behandle mer enn 500 million evalueringer per sekund.

Azure Virtual Machine Scale Sets

Azure Virtual Machine Scale Sets er elastiske og utviklet til å støtte hyperutskaleringsarbeidsbelastninger. Azure Service Fabric-klyngen kjøres på skaleringssett for virtuell maskin. Mikrotjenestene for behandling og indeksering av data driftes også på skaleringssett og styres av Service Fabric ved kjøring.

Azure Key Vault

Azure Key Vault brukes for sikker administrasjon av sertifikater, nøkler og andre hemmeligheter som brukes i søkeprosessen.

Azure Storage (Blob Storage)

Endringer for kundedata lagres i opptil to dager i Azure Blob-lagring. Disse blobene krypteres ved å bruke den nyeste funksjonen i Azure Storage SDK, som gir symmetrisk og asymmetrisk krypteringsstøtte og integrering med Azure Key Vault. Med Oppdatering desember 2016 for Microsoft Dynamics 365 (online) synkroniseres også dokumentene i notater og vedlegg i e-postmeldinger og avtaler med bloblagringen.

Azure Active Directory-tjeneste

Azure Active Directory brukes til godkjenning mellom Dynamics 365 (Online) og Microsoft Azure-tjenester.

Azure Load Balancer

The Azure Load Balancer brukes til å distribuere innkommende trafikk mellom sunne tjenesteforekomster i skytjenester eller virtuelle maskiner som er definert i et belastningsfordelingssett. Relevanssøk bruker det til å lastfordele endepunktene i en distribusjon.

Azure Virtual Networks

De virtuelle maskinene i Service Fabric-klyngen som kjører i ett eller flere delnett, kobles til ved hjelp av Azure Virtual Network. Sikkerhetspolicyene, DNS-innstillinger, rutetabeller og IP-adresser er under fullstendig kontroll i dette virtuelle nettverket. Sikkerhetsgrupper for nettverk utnyttes for å bruke sikkerhetsregler i dette virtuelle nettverket. Disse reglene tillater og nekter nettverkstrafikk til de virtuelle maskinene i det virtuelle nettverket.

Se også

Konfigurere alternativer for hurtigsøk for organisasjonen
Hjelp og opplæring: Bruke relevanssøk for raskere omfattende søk

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett