Delen via


Naslaginformatie over REST API voor Azure OpenAI-service

Dit artikel bevat informatie over de REST API-eindpunten voor deductie voor Azure OpenAI.

API-specificaties

Het beheren en communiceren met Azure OpenAI-modellen en -resources is verdeeld over drie primaire API-oppervlakken:

 • Besturingsvlak
 • Gegevensvlak - ontwerpen
 • Gegevensvlak - deductie

Elke API-surface/-specificatie bevat een andere set Azure OpenAI-mogelijkheden. Elke API heeft een eigen unieke set preview-versies en stabiele/algemeen beschikbare API-releases. Preview-versies volgen momenteel meestal een maandelijkse frequentie.

API Nieuwste preview-versie Nieuwste GA-release Specificaties Beschrijving
Besturingsvlak 2024-04-01-preview 2023-05-01 Specificatiebestanden Azure OpenAI deelt een gemeenschappelijk besturingsvlak met alle andere Azure AI Services. De besturingsvlak-API wordt gebruikt voor zaken als het maken van Azure OpenAI-resources, modelimplementatie en andere resourcebeheertaken op een hoger niveau. Het besturingsvlak bepaalt ook wat er mogelijk is met mogelijkheden zoals Azure Resource Manager, Bicep, Terraform en Azure CLI.
Gegevensvlak - ontwerpen 2024-05-01-preview 2024-06-01 Specificatiebestanden De api voor het ontwerpen van gegevensvlakken bepaalt het afstemmen, uploaden van bestanden, opnametaken en bepaalde query's op modelniveau
Gegevensvlak - deductie 2024-05-01-preview 2024-06-01 Specificatiebestanden De gegevensvlakdeductie-API biedt de deductiemogelijkheden/eindpunten voor functies zoals voltooiingen, chatvoltooiingen, insluitingen, spraak/fluisteren, op uw gegevens, Dall-e, assistenten, enzovoort.

Verificatie

Azure OpenAI biedt twee methoden voor verificatie. U kunt API-sleutels of Microsoft Entra-id gebruiken.

 • API-sleutelverificatie: voor dit type verificatie moeten alle API-aanvragen de API-sleutel in de api-key HTTP-header bevatten. De quickstart bevat richtlijnen voor het maken van aanroepen met dit type verificatie.

 • Microsoft Entra ID-verificatie: u kunt een API-aanroep verifiëren met behulp van een Microsoft Entra-token. Verificatietokens worden als header Authorization opgenomen in een aanvraag. Het opgegeven token moet worden voorafgegaan door Bearerbijvoorbeeld Bearer YOUR_AUTH_TOKEN. U kunt onze handleiding voor verificatie met Microsoft Entra ID lezen.

REST API-versiebeheer

De service-API's hebben versiebeheer met behulp van de api-version queryparameter. Alle versies volgen de datumstructuur JJJJ-MM-DD. Voorbeeld:

POST https://YOUR_RESOURCE_NAME.openai.azure.com/openai/deployments/YOUR_DEPLOYMENT_NAME/completions?api-version=2024-06-01

Deductie van het gegevensvlak

De rest van het artikel bevat informatie over de nieuwste GA-release van de Azure OpenAI-gegevensvlakdeductiespecificatie, 2024-06-01.

Als u op zoek bent naar documentatie over de nieuwste preview-API-release, raadpleegt u de nieuwste preview-API voor deductie-API voor gegevensvlakken

Voltooiingen

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/completions?api-version=2024-06-01

Hiermee maakt u een voltooiing voor de opgegeven prompt, parameters en het gekozen model.

URI-parameters

Naam In Vereist Type Description
endpoint path Ja tekenreeks
URL
Ondersteunde Azure OpenAI-eindpunten (protocol en hostnaam, bijvoorbeeld: https://aoairesource.openai.azure.com. Vervang 'aoairesource' door de naam van uw Azure OpenAI-resource). https://{uw-resourcenaam}.openai.azure.com
implementatie-id path Ja tekenreeks Implementatie-id van het model dat is geïmplementeerd.
api-versie query Ja tekenreeks API-versie

Aanvraagkoptekst

Naam Vereist Type Description
api-key Waar tekenreeks Geef hier de Azure OpenAI API-sleutel op

Aanvraagbody

Inhoudstype: toepassing/json

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
vraag tekenreeks of matrix De prompt(s) voor het genereren van voltooiingen voor, gecodeerd als een tekenreeks of matrix met tekenreeksen.
Houd er rekening mee dat <|endoftext|> het documentscheidingsteken is dat het model tijdens de training ziet, dus als er geen prompt wordt opgegeven, wordt het model gegenereerd alsof het vanaf het begin van een nieuw document wordt gegenereerd. De maximale toegestane tekenreekslijst is 2048.
Nee
max_tokens geheel getal Het tokenaantal van uw prompt plus max_tokens kan de contextlengte van het model niet overschrijden. De meeste modellen hebben een contextlengte van 2048 tokens (met uitzondering van de nieuwste modellen, die 4096 ondersteunen). Heeft minimaal 0. Nee 16
temperatuur Nummer Welke steekproeftemperatuur moet worden gebruikt. Hogere waarden betekent dat het model meer risico's neemt. Probeer 0.9 voor creatievere toepassingen en 0 (arg max sampling) voor degenen met een goed gedefinieerd antwoord.
Over het algemeen wordt aangeraden dit of top_p te wijzigen, maar niet beide.
Nee 1
top_p Nummer Een alternatief voor steekproeven met temperatuur, zogenaamde kernsampling, waarbij het model rekening houdt met de resultaten van de tokens met top_p waarschijnlijkheidsmassa. 0,1 betekent dus dat alleen de tokens die de top 10% kansdichtheid omvatten, worden beschouwd.
Over het algemeen raden we u aan deze of temperatuur te wijzigen, maar niet beide.
Nee 1
logit_bias object De standaardwaarde is null. Wijzig de kans dat opgegeven tokens worden weergegeven in de voltooiing. Accepteert een json-object dat tokens toe wijst (opgegeven door de token-id in de GPT-tokenizer) aan een bijbehorende bias-waarde van -100 tot 100. U kunt dit tokenizer-hulpprogramma (dat werkt voor zowel GPT-2 als GPT-3) gebruiken om tekst naar token-id's te converteren. Wiskundig wordt de vooroordelen toegevoegd aan de logboeken die door het model worden gegenereerd voordat ze worden genomen. Het exacte effect verschilt per model, maar waarden tussen -1 en 1 moeten de kans op selectie verkleinen of vergroten; waarden zoals -100 of 100 moeten resulteren in een verbod of exclusieve selectie van het relevante token. U kunt bijvoorbeeld {"50256":-100} doorgeven om te voorkomen dat het <token |endoftext|> wordt gegenereerd. Nee
Gebruiker tekenreeks Een unieke id die uw eindgebruiker vertegenwoordigt, die kan helpen bij het bewaken en detecteren van misbruik Nee
n geheel getal Hoeveel voltooiingen moeten worden gegenereerd voor elke prompt. Minimaal 1 en maximaal 128 toegestaan.
Opmerking: Omdat deze parameter veel voltooiingen genereert, kan deze snel uw tokenquotum gebruiken. Gebruik zorgvuldig en zorg ervoor dat u redelijke instellingen hebt voor max_tokens en stop.
Nee 1
stroom boolean Of gedeeltelijke voortgang moet worden gestreamd. Als deze optie is ingesteld, worden tokens verzonden als gebeurtenissen die alleen door de server worden verzonden zodra ze beschikbaar komen, waarbij de stream wordt beëindigd door een gegevensbericht: [GEREED] bericht. Nee Onwaar
logprobs geheel getal Neem de logboekkans op de meest waarschijnlijke tokens van de logprobs op, evenals de gekozen tokens. Als logprobs bijvoorbeeld 5 zijn, retourneert de API een lijst met de 5 meest waarschijnlijke tokens. De API retourneert altijd de logprob van het voorbeeldtoken, dus er kunnen maximaal logprobs+1 elementen in het antwoord zijn.
Minimaal 0 en maximaal 5 toegestaan.
Nee Geen
achtervoegsel tekenreeks Het achtervoegsel dat na een voltooiing van ingevoegde tekst komt. Nee
echo boolean Echo terug van de prompt naast de voltooiing Nee Onwaar
stoppen tekenreeks of matrix Maximaal vier reeksen waarbij de API stopt met het genereren van verdere tokens. De geretourneerde tekst bevat niet de stopvolgorde. Nee
completion_config tekenreeks Nee
presence_penalty Nummer Getal tussen -2.0 en 2.0. Positieve waarden bestraffen nieuwe tokens op basis van of ze tot nu toe worden weergegeven in de tekst, waardoor de kans op het model groter wordt om over nieuwe onderwerpen te praten. Nee 0
frequency_penalty Nummer Getal tussen -2.0 en 2.0. Positieve waarden bestraffen nieuwe tokens op basis van hun bestaande frequentie in de tekst, waardoor de kans dat het model dezelfde regelzin herhaalt, afneemt. Nee 0
best_of geheel getal Genereert best_of voltooiingen aan de serverzijde en retourneert de 'beste' (gedefinieerd als degene met de hoogste logboekkans per token). Resultaten kunnen niet worden gestreamd.
Bij gebruik met n bepaalt best_of het aantal voltooiingen van de kandidaat en n geeft aan hoeveel u wilt retourneren- best_of moet groter zijn dan n.
Opmerking: Omdat deze parameter veel voltooiingen genereert, kan deze snel uw tokenquotum gebruiken. Gebruik zorgvuldig en zorg ervoor dat u redelijke instellingen hebt voor max_tokens en stop. Heeft de maximumwaarde 128.
Nee

Antwoorden

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
id string Ja
object tekenreeks Ja
geschapen geheel getal Ja
model tekenreeks Ja
prompt_filter_results promptFilterResults Resultaten van het filteren van inhoud voor nul of meer prompts in de aanvraag. In een streamingaanvraag kunnen de resultaten voor verschillende prompts op verschillende tijdstippen of in verschillende orders binnenkomen. Nee
Keuzes matrix Ja
gebruikt object Nee

Eigenschappen voor gebruik

completion_tokens

Name Type Description Standaard
completion_tokens Nummer
prompt_tokens Nummer
total_tokens Nummer

Statuscode: 200

Beschrijving: OK

Content-Type Type Beschrijving
application/json object

Statuscode: standaard

Beschrijving: Service niet beschikbaar

Content-Type Type Beschrijving
application/json errorResponse

Voorbeelden

Opmerking

Hiermee maakt u een voltooiing voor de opgegeven prompt, parameters en het gekozen model.

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/completions?api-version=2024-06-01

{
 "prompt": [
 "tell me a joke about mango"
 ],
 "max_tokens": 32,
 "temperature": 1.0,
 "n": 1
}

Antwoorden: Statuscode: 200

{
 "body": {
  "id": "cmpl-7QmVI15qgYVllxK0FtxVGG6ywfzaq",
  "created": 1686617332,
  "choices": [
   {
    "text": "es\n\nWhat do you call a mango who's in charge?\n\nThe head mango.",
    "index": 0,
    "finish_reason": "stop",
    "logprobs": null
   }
  ],
  "usage": {
   "completion_tokens": 20,
   "prompt_tokens": 6,
   "total_tokens": 26
  }
 }
}

Insluitingen

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/embeddings?api-version=2024-06-01

Haal een vectorweergave op van een bepaalde invoer die eenvoudig kan worden gebruikt door machine learning-modellen en -algoritmen.

URI-parameters

Naam In Vereist Type Description
endpoint path Ja tekenreeks
URL
Ondersteunde Azure OpenAI-eindpunten (protocol en hostnaam, bijvoorbeeld: https://aoairesource.openai.azure.com. Vervang 'aoairesource' door de naam van uw Azure OpenAI-resource). https://{uw-resourcenaam}.openai.azure.com
implementatie-id path Ja tekenreeks
api-versie query Ja tekenreeks API-versie

Aanvraagkoptekst

Naam Vereist Type Description
api-key Waar tekenreeks Geef hier de Azure OpenAI API-sleutel op

Aanvraagbody

Inhoudstype: toepassing/json

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
input tekenreeks of matrix Invoertekst voor het ophalen van insluitingen voor, gecodeerd als een tekenreeks. Als u insluitingen voor meerdere invoer in één aanvraag wilt ophalen, geeft u een matrix met tekenreeksen door. Elke invoer mag niet langer zijn dan 2048 tokens.
Tenzij u code insluit, raden we u aan nieuwe regels (\n) in uw invoer te vervangen door één spatie, omdat we inferieure resultaten hebben waargenomen wanneer er nieuwe regels aanwezig zijn.
Ja
Gebruiker tekenreeks Een unieke id die uw eindgebruiker vertegenwoordigt, die kan helpen bij het bewaken en detecteren van misbruik. Nee
input_type tekenreeks invoertype van zoekactie voor insluiten om te gebruiken Nee
encoding_format tekenreeks De indeling waarin de insluitingen moeten worden geretourneerd. Kan een van float beide zijn of base64. Standaard ingesteld op float. Nee
dimensions geheel getal Het aantal dimensies dat de resulterende uitvoer-insluitingen moeten hebben. Alleen ondersteund in text-embedding-3 en latere modellen. Nee

Antwoorden

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
object tekenreeks Ja
model tekenreeks Ja
gegevens matrix Ja
gebruikt object Ja

Eigenschappen voor gebruik

prompt_tokens

Name Type Description Standaard
prompt_tokens geheel getal

total_tokens

Name Type Description Standaard
total_tokens geheel getal

Statuscode: 200

Beschrijving: OK

Content-Type Type Beschrijving
application/json object

Voorbeelden

Opmerking

Retourneer de insluitingen voor een bepaalde prompt.

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/embeddings?api-version=2024-06-01

{
 "input": [
 "this is a test"
 ]
}

Antwoorden: Statuscode: 200

{
 "body": {
  "data": [
   {
    "index": 0,
    "embedding": [
     -0.012838088,
     -0.007421397,
     -0.017617522,
     -0.028278312,
     -0.018666342,
     0.01737855,
     -0.01821495,
     -0.006950092,
     -0.009937238,
     -0.038580645,
     0.010674067,
     0.02412286,
     -0.013647936,
     0.013189907,
     0.0021125758,
     0.012406612,
     0.020790534,
     0.00074595667,
     0.008397198,
    ]
   }
  ],
  "usage": {
   "prompt_tokens": 4,
   "total_tokens": 4
  }
 }
}

Chatvoltooiingen

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/chat/completions?api-version=2024-06-01

Hiermee maakt u een voltooiing voor het chatbericht

URI-parameters

Naam In Vereist Type Description
endpoint path Ja tekenreeks
URL
Ondersteunde Azure OpenAI-eindpunten (protocol en hostnaam, bijvoorbeeld: https://aoairesource.openai.azure.com. Vervang 'aoairesource' door de naam van uw Azure OpenAI-resource). https://{uw-resourcenaam}.openai.azure.com
implementatie-id path Ja tekenreeks Implementatie-id van het model dat is geïmplementeerd.
api-versie query Ja tekenreeks API-versie

Aanvraagkoptekst

Naam Vereist Type Description
api-key Waar tekenreeks Geef hier de Azure OpenAI API-sleutel op

Aanvraagbody

Inhoudstype: toepassing/json

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
temperatuur Nummer Welke steekproeftemperatuur moet worden gebruikt, tussen 0 en 2. Hogere waarden zoals 0,8 zorgen ervoor dat de uitvoer willekeuriger wordt, terwijl lagere waarden zoals 0,2 ervoor zorgen dat de uitvoer meer gericht en deterministisch wordt.
Over het algemeen raden we u aan dit of top_p niet beide te wijzigen.
Nee 1
top_p Nummer Een alternatief voor steekproeven met temperatuur, zogenaamde kernsampling, waarbij het model rekening houdt met de resultaten van de tokens met top_p waarschijnlijkheidsmassa. 0,1 betekent dus dat alleen de tokens die de top 10% kansdichtheid omvatten, worden beschouwd.
Over het algemeen raden we u aan dit of temperature niet beide te wijzigen.
Nee 1
stroom boolean Als dit is ingesteld, worden gedeeltelijke berichtdelta's verzonden, zoals in ChatGPT. Tokens worden verzonden als door de server verzonden gegevens wanneer ze beschikbaar zijn, waarbij de stream wordt beëindigd door een data: [DONE] bericht. Nee Onwaar
stoppen tekenreeks of matrix Maximaal vier reeksen waarbij de API stopt met het genereren van verdere tokens. Nee
max_tokens geheel getal Het maximum aantal tokens dat is toegestaan voor het gegenereerde antwoord. Standaard is het aantal tokens dat het model kan retourneren (4096 - prompttokens). Nee 4096
presence_penalty Nummer Getal tussen -2.0 en 2.0. Positieve waarden bestraffen nieuwe tokens op basis van of ze tot nu toe worden weergegeven in de tekst, waardoor de kans op het model groter wordt om over nieuwe onderwerpen te praten. Nee 0
frequency_penalty Nummer Getal tussen -2.0 en 2.0. Positieve waarden bestraffen nieuwe tokens op basis van hun bestaande frequentie in de tekst, waardoor de kans dat het model dezelfde regelzin herhaalt, afneemt. Nee 0
logit_bias object Wijzig de kans dat opgegeven tokens worden weergegeven in de voltooiing. Accepteert een json-object waarmee tokens (opgegeven door de token-id in de tokenizer) worden toegewezen aan een gekoppelde bias-waarde van -100 tot 100. Wiskundig wordt de vooroordelen toegevoegd aan de logboeken die door het model worden gegenereerd voordat ze worden genomen. Het exacte effect verschilt per model, maar waarden tussen -1 en 1 moeten de kans op selectie verkleinen of vergroten; waarden zoals -100 of 100 moeten resulteren in een verbod of exclusieve selectie van het relevante token. Nee
Gebruiker tekenreeks Een unieke id die uw eindgebruiker vertegenwoordigt, waarmee Azure OpenAI misbruik kan bewaken en detecteren. Nee
messages matrix Een lijst met berichten die tot nu toe bestaan uit het gesprek. Voorbeeld van Python-code. Nee
data_sources matrix De configuratievermeldingen voor Azure OpenAI-chatextensies die deze gebruiken.
Deze aanvullende specificatie is alleen compatibel met Azure OpenAI.
Nee
n geheel getal Hoeveel opties voor het voltooien van chats voor elk invoerbericht moeten worden gegenereerd. Nee 1
seed geheel getal Indien opgegeven, zal ons systeem een best inspanning leveren om de steekproef deterministisch uit te voeren, zodat herhaalde aanvragen met hetzelfde seed en parameters hetzelfde resultaat moeten retourneren. Het determinisme is niet in de gaten en u moet verwijzen naar de system_fingerprint antwoordparameter om wijzigingen in de back-end te controleren. Nee 0
logprobs boolean Of u nu logboekkansen van de uitvoertokens wilt retourneren of niet. Indien waar, retourneert u de logboekkans van elk uitvoertoken dat wordt geretourneerd in de van content message. Deze optie is momenteel niet beschikbaar op het gpt-4-vision-preview model. Nee Onwaar
top_logprobs geheel getal Een geheel getal tussen 0 en 5 dat het aantal meest waarschijnlijke tokens aangeeft dat op elke tokenpositie moet worden geretourneerd, elk met een gekoppelde logboekkans. logprobs moet worden ingesteld op true of deze parameter wordt gebruikt. Nee
response_format object Een object dat de indeling aangeeft die het model moet uitvoeren. Wordt gebruikt om de JSON-modus in te schakelen. Nee
tools matrix Een lijst met hulpprogramma's die het model kan aanroepen. Op dit moment worden alleen functies ondersteund als hulpprogramma. Gebruik dit om een lijst met functies op te geven waarvoor het model JSON-invoer kan genereren. Nee
tool_choice chatCompletionToolChoiceOption Hiermee bepaalt u welke functie (indien aanwezig) wordt aangeroepen door het model. none betekent dat het model geen functie aanroept en in plaats daarvan een bericht genereert. auto betekent dat het model kan kiezen tussen het genereren van een bericht of het aanroepen van een functie. Als u een bepaalde functie opgeeft via dwingt {"type": "function", "function": {"name": "my_function"}} u het model om die functie aan te roepen. Nee
functions matrix Afgeschaft ten gunste van tools. Een lijst met functies waarvoor het model JSON-invoer kan genereren. Nee
function_call tekenreeks of object Afgeschaft ten gunste van tool_choice. Hiermee bepaalt u hoe het model reageert op functie-aanroepen. 'geen': het model roept geen functie aan en reageert op de eindgebruiker. 'auto': het model kan kiezen tussen een eindgebruiker of het aanroepen van een functie. Als u een bepaalde functie opgeeft via dwingt {"name":\ "my_function"} u het model om die functie aan te roepen. 'geen' is de standaardinstelling wanneer er geen functies aanwezig zijn. 'auto' is de standaardinstelling als er functies aanwezig zijn. Nee

Eigenschappen voor response_format

Type

Name Type Description Standaard
type chatCompletionResponseFormat Instelling voor json_object het inschakelen van de JSON-modus. Dit garandeert dat het bericht dat het model genereert geldige JSON is. sms verzenden

Antwoorden

Statuscode: 200

Beschrijving: OK

Content-Type Type Beschrijving
application/json createChatCompletionResponse

Statuscode: standaard

Beschrijving: Service niet beschikbaar

Content-Type Type Beschrijving
application/json errorResponse

Voorbeelden

Opmerking

Hiermee maakt u een voltooiing voor de opgegeven prompt, parameters en het gekozen model.

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/chat/completions?api-version=2024-06-01

{
 "messages": [
 {
  "role": "system",
  "content": "you're a helpful assistant that talks like a pirate"
 },
 {
  "role": "user",
  "content": "can you tell me how to care for a parrot?"
 }
 ]
}

Antwoorden: Statuscode: 200

{
 "body": {
  "id": "chatcmpl-7R1nGnsXO8n4oi9UPz2f3UHdgAYMn",
  "created": 1686676106,
  "choices": [
   {
    "index": 0,
    "finish_reason": "stop",
    "message": {
     "role": "assistant",
     "content": "Ahoy matey! So ye be wantin' to care for a fine squawkin' parrot, eh? Well, shiver me timbers, let ol' Cap'n Assistant share some wisdom with ye! Here be the steps to keepin' yer parrot happy 'n healthy:\n\n1. Secure a sturdy cage: Yer parrot be needin' a comfortable place to lay anchor! Be sure ye get a sturdy cage, at least double the size of the bird's wingspan, with enough space to spread their wings, yarrrr!\n\n2. Perches 'n toys: Aye, parrots need perches of different sizes, shapes, 'n textures to keep their feet healthy. Also, a few toys be helpin' to keep them entertained 'n their minds stimulated, arrrh!\n\n3. Proper grub: Feed yer feathered friend a balanced diet of high-quality pellets, fruits, 'n veggies to keep 'em strong 'n healthy. Give 'em fresh water every day, or ye\u00e2\u20ac\u2122ll have a scurvy bird on yer hands!\n\n4. Cleanliness: Swab their cage deck! Clean their cage on a regular basis: fresh water 'n food daily, the floor every couple of days, 'n a thorough scrubbing ev'ry few weeks, so the bird be livin' in a tidy haven, arrhh!\n\n5. Socialize 'n train: Parrots be a sociable lot, arrr! Exercise 'n interact with 'em daily to create a bond 'n maintain their mental 'n physical health. Train 'em with positive reinforcement, treat 'em kindly, yarrr!\n\n6. Proper rest: Yer parrot be needin' \u00e2\u20ac\u2122bout 10-12 hours o' sleep each night. Cover their cage 'n let them slumber in a dim, quiet quarter for a proper night's rest, ye scallywag!\n\n7. Keep a weather eye open for illness: Birds be hidin' their ailments, arrr! Be watchful for signs of sickness, such as lethargy, loss of appetite, puffin' up, or change in droppings, and make haste to a vet if need be.\n\n8. Provide fresh air 'n avoid toxins: Parrots be sensitive to draft and pollutants. Keep yer quarters well ventilated, but no drafts, arrr! Be mindful of toxins like Teflon fumes, candles, or air fresheners.\n\nSo there ye have it, me hearty! With proper care 'n commitment, yer parrot will be squawkin' \"Yo-ho-ho\" for many years to come! Good luck, sailor, and may the wind be at yer back!"
    }
   }
  ],
  "usage": {
   "completion_tokens": 557,
   "prompt_tokens": 33,
   "total_tokens": 590
  }
 }
}

Opmerking

Hiermee maakt u een voltooiing op basis van Azure Search-gegevens en door het systeem toegewezen beheerde identiteit.

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/chat/completions?api-version=2024-06-01

{
 "messages": [
 {
  "role": "user",
  "content": "can you tell me how to care for a dog?"
 }
 ],
 "data_sources": [
 {
  "type": "azure_search",
  "parameters": {
  "endpoint": "https://your-search-endpoint.search.windows.net/",
  "index_name": "{index name}",
  "authentication": {
   "type": "system_assigned_managed_identity"
  }
  }
 }
 ]
}

Antwoorden: Statuscode: 200

{
 "body": {
  "id": "chatcmpl-7R1nGnsXO8n4oi9UPz2f3UHdgAYMn",
  "created": 1686676106,
  "choices": [
   {
    "index": 0,
    "finish_reason": "stop",
    "message": {
     "role": "assistant",
     "content": "Content of the completion [doc1].",
     "context": {
      "citations": [
       {
        "content": "Citation content.",
        "title": "Citation Title",
        "filepath": "contoso.txt",
        "url": "https://contoso.blob.windows.net/container/contoso.txt",
        "chunk_id": "0"
       }
      ],
      "intent": "dog care"
     }
    }
   }
  ],
  "usage": {
   "completion_tokens": 557,
   "prompt_tokens": 33,
   "total_tokens": 590
  }
 }
}

Opmerking

Hiermee maakt u een voltooiing op basis van Azure Search-vectorgegevens, vorige assistentbericht en door de gebruiker toegewezen beheerde identiteit.

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/chat/completions?api-version=2024-06-01

{
 "messages": [
 {
  "role": "user",
  "content": "can you tell me how to care for a cat?"
 },
 {
  "role": "assistant",
  "content": "Content of the completion [doc1].",
  "context": {
  "intent": "cat care"
  }
 },
 {
  "role": "user",
  "content": "how about dog?"
 }
 ],
 "data_sources": [
 {
  "type": "azure_search",
  "parameters": {
  "endpoint": "https://your-search-endpoint.search.windows.net/",
  "authentication": {
   "type": "user_assigned_managed_identity",
   "managed_identity_resource_id": "/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/{resource-group}/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/{resource-name}"
  },
  "index_name": "{index name}",
  "query_type": "vector",
  "embedding_dependency": {
   "type": "deployment_name",
   "deployment_name": "{embedding deployment name}"
  },
  "in_scope": true,
  "top_n_documents": 5,
  "strictness": 3,
  "role_information": "you're an AI assistant that helps people find information.",
  "fields_mapping": {
   "content_fields_separator": "\\n",
   "content_fields": [
   "content"
   ],
   "filepath_field": "filepath",
   "title_field": "title",
   "url_field": "url",
   "vector_fields": [
   "contentvector"
   ]
  }
  }
 }
 ]
}

Antwoorden: Statuscode: 200

{
 "body": {
  "id": "chatcmpl-7R1nGnsXO8n4oi9UPz2f3UHdgAYMn",
  "created": 1686676106,
  "choices": [
   {
    "index": 0,
    "finish_reason": "stop",
    "message": {
     "role": "assistant",
     "content": "Content of the completion [doc1].",
     "context": {
      "citations": [
       {
        "content": "Citation content 2.",
        "title": "Citation Title 2",
        "filepath": "contoso2.txt",
        "url": "https://contoso.blob.windows.net/container/contoso2.txt",
        "chunk_id": "0"
       }
      ],
      "intent": "dog care"
     }
    }
   }
  ],
  "usage": {
   "completion_tokens": 557,
   "prompt_tokens": 33,
   "total_tokens": 590
  }
 }
}

Opmerking

Hiermee maakt u een voltooiing voor de opgegeven Azure Cosmos DB.

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/chat/completions?api-version=2024-06-01

{
 "messages": [
 {
  "role": "user",
  "content": "can you tell me how to care for a dog?"
 }
 ],
 "data_sources": [
 {
  "type": "azure_cosmos_db",
  "parameters": {
  "authentication": {
   "type": "connection_string",
   "connection_string": "mongodb+srv://rawantest:{password}$@{cluster-name}.mongocluster.cosmos.azure.com/?tls=true&authMechanism=SCRAM-SHA-256&retrywrites=false&maxIdleTimeMS=120000"
  },
  "database_name": "vectordb",
  "container_name": "azuredocs",
  "index_name": "azuredocindex",
  "embedding_dependency": {
   "type": "deployment_name",
   "deployment_name": "{embedding deployment name}"
  },
  "fields_mapping": {
   "content_fields": [
   "content"
   ],
   "vector_fields": [
   "contentvector"
   ]
  }
  }
 }
 ]
}

Antwoorden: Statuscode: 200

{
 "body": {
  "id": "chatcmpl-7R1nGnsXO8n4oi9UPz2f3UHdgAYMn",
  "created": 1686676106,
  "choices": [
   {
    "index": 0,
    "finish_reason": "stop",
    "message": {
     "role": "assistant",
     "content": "Content of the completion [doc1].",
     "context": {
      "citations": [
       {
        "content": "Citation content.",
        "title": "Citation Title",
        "filepath": "contoso.txt",
        "url": "https://contoso.blob.windows.net/container/contoso.txt",
        "chunk_id": "0"
       }
      ],
      "intent": "dog care"
     }
    }
   }
  ],
  "usage": {
   "completion_tokens": 557,
   "prompt_tokens": 33,
   "total_tokens": 590
  }
 }
}

Transcripties

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/audio/transcriptions?api-version=2024-06-01

Hiermee wordt audio getranscribeerd in de invoertaal.

URI-parameters

Naam In Vereist Type Description
endpoint path Ja tekenreeks
URL
Ondersteunde Azure OpenAI-eindpunten (protocol en hostnaam, bijvoorbeeld: https://aoairesource.openai.azure.com. Vervang 'aoairesource' door de naam van uw Azure OpenAI-resource). https://{uw-resourcenaam}.openai.azure.com
implementatie-id path Ja tekenreeks Implementatie-id van het fluistermodel.
api-versie query Ja tekenreeks API-versie

Aanvraagkoptekst

Naam Vereist Type Description
api-key Waar tekenreeks Geef hier de Azure OpenAI API-sleutel op

Aanvraagbody

Inhoudstype: multipart/form-data

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
bestand tekenreeks Het audiobestandobject dat moet worden getranscribeerd. Ja
vraag tekenreeks Een optionele tekst om de stijl van het model te begeleiden of door te gaan met een vorig audiosegment. De prompt moet overeenkomen met de audiotaal. Nee
response_format audioResponseFormat Hiermee definieert u de indeling van de uitvoer. Nee
temperatuur Nummer De steekproeftemperatuur, tussen 0 en 1. Hogere waarden zoals 0,8 zorgen ervoor dat de uitvoer willekeuriger wordt, terwijl lagere waarden zoals 0,2 ervoor zorgen dat de uitvoer meer gericht en deterministisch wordt. Als dit is ingesteld op 0, gebruikt het model logboekkans om de temperatuur automatisch te verhogen totdat bepaalde drempelwaarden worden bereikt. Nee 0
taal tekenreeks De taal van de invoeraudio. Het leveren van de invoertaal in ISO-639-1-indeling verbetert de nauwkeurigheid en latentie. Nee

Antwoorden

Statuscode: 200

Beschrijving: OK

Content-Type Type Beschrijving
application/json audioResponse of audioVerboseResponse
text/plain tekenreeks Getranscribeerde tekst in de uitvoerindeling (toen response_format een tekst, vtt of srt was).

Voorbeelden

Opmerking

Hiermee haalt u getranscribeerde tekst en bijbehorende metagegevens op uit de verstrekte gesproken audiogegevens.

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/audio/transcriptions?api-version=2024-06-01

Antwoorden: Statuscode: 200

{
 "body": {
  "text": "A structured object when requesting json or verbose_json"
 }
}

Opmerking

Hiermee haalt u getranscribeerde tekst en bijbehorende metagegevens op uit de verstrekte gesproken audiogegevens.

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/audio/transcriptions?api-version=2024-06-01

"---multipart-boundary\nContent-Disposition: form-data; name=\"file\"; filename=\"file.wav\"\nContent-Type: application/octet-stream\n\nRIFF..audio.data.omitted\n---multipart-boundary--"

Antwoorden: Statuscode: 200

{
 "type": "string",
 "example": "plain text when requesting text, srt, or vtt"
}

Taalteksten

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/audio/translations?api-version=2024-06-01

Hiermee wordt invoeraudio getranscribeerd en omgezet in Engelse tekst.

URI-parameters

Naam In Vereist Type Description
endpoint path Ja tekenreeks
URL
Ondersteunde Azure OpenAI-eindpunten (protocol en hostnaam, bijvoorbeeld: https://aoairesource.openai.azure.com. Vervang 'aoairesource' door de naam van uw Azure OpenAI-resource). https://{uw-resourcenaam}.openai.azure.com
implementatie-id path Ja tekenreeks Implementatie-id van het fluistermodel dat is geïmplementeerd.
api-versie query Ja tekenreeks API-versie

Aanvraagkoptekst

Naam Vereist Type Description
api-key Waar tekenreeks Geef hier de Azure OpenAI API-sleutel op

Aanvraagbody

Inhoudstype: multipart/form-data

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
bestand tekenreeks Het audiobestand dat moet worden vertaald. Ja
vraag tekenreeks Een optionele tekst om de stijl van het model te begeleiden of door te gaan met een vorig audiosegment. De prompt moet in het Engels zijn. Nee
response_format audioResponseFormat Hiermee definieert u de indeling van de uitvoer. Nee
temperatuur Nummer De steekproeftemperatuur, tussen 0 en 1. Hogere waarden zoals 0,8 zorgen ervoor dat de uitvoer willekeuriger wordt, terwijl lagere waarden zoals 0,2 ervoor zorgen dat de uitvoer meer gericht en deterministisch wordt. Als dit is ingesteld op 0, gebruikt het model logboekkans om de temperatuur automatisch te verhogen totdat bepaalde drempelwaarden worden bereikt. Nee 0

Antwoorden

Statuscode: 200

Beschrijving: OK

Content-Type Type Beschrijving
application/json audioResponse of audioVerboseResponse
text/plain tekenreeks Getranscribeerde tekst in de uitvoerindeling (toen response_format een tekst, vtt of srt was).

Voorbeelden

Opmerking

Hiermee haalt u getranscribeerde engelse tekst en bijbehorende metagegevens op van opgegeven gesproken audiogegevens.

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/audio/translations?api-version=2024-06-01

"---multipart-boundary\nContent-Disposition: form-data; name=\"file\"; filename=\"file.wav\"\nContent-Type: application/octet-stream\n\nRIFF..audio.data.omitted\n---multipart-boundary--"

Antwoorden: Statuscode: 200

{
 "body": {
  "text": "A structured object when requesting json or verbose_json"
 }
}

Opmerking

Hiermee haalt u getranscribeerde engelse tekst en bijbehorende metagegevens op van opgegeven gesproken audiogegevens.

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/audio/translations?api-version=2024-06-01

"---multipart-boundary\nContent-Disposition: form-data; name=\"file\"; filename=\"file.wav\"\nContent-Type: application/octet-stream\n\nRIFF..audio.data.omitted\n---multipart-boundary--"

Antwoorden: Statuscode: 200

{
 "type": "string",
 "example": "plain text when requesting text, srt, or vtt"
}

Genereren van afbeeldingen

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/images/generations?api-version=2024-06-01

Hiermee wordt een batch afbeeldingen gegenereerd op basis van een tekstbijschrift in een bepaalde DALLE-modelimplementatie

URI-parameters

Naam In Vereist Type Description
endpoint path Ja tekenreeks
URL
Ondersteunde Azure OpenAI-eindpunten (protocol en hostnaam, bijvoorbeeld: https://aoairesource.openai.azure.com. Vervang 'aoairesource' door de naam van uw Azure OpenAI-resource). https://{uw-resourcenaam}.openai.azure.com
implementatie-id path Ja tekenreeks Implementatie-id van het dall-e model dat is geïmplementeerd.
api-versie query Ja tekenreeks API-versie

Aanvraagkoptekst

Naam Vereist Type Description
api-key Waar tekenreeks Geef hier de Azure OpenAI API-sleutel op

Aanvraagbody

Inhoudstype: toepassing/json

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
vraag tekenreeks Een tekstbeschrijving van de gewenste afbeelding(en). De maximumlengte is 4000 tekens. Ja
n geheel getal Het aantal afbeeldingen dat moet worden gegenereerd. Nee 1
size imageSize De grootte van de gegenereerde afbeeldingen. Nee 1024x1024
response_format imagesResponseFormat De indeling waarin de gegenereerde afbeeldingen worden geretourneerd. Nee URL
Gebruiker tekenreeks Een unieke id die uw eindgebruiker vertegenwoordigt, die kan helpen bij het bewaken en detecteren van misbruik. Nee
kwaliteit imageQuality De kwaliteit van de afbeelding die wordt gegenereerd. Nee standard
stijl imageStyle De stijl van de gegenereerde afbeeldingen. Nee levendig

Antwoorden

Statuscode: 200

Beschrijving: OK

Content-Type Type Beschrijving
application/json generateImagesResponse

Statuscode: standaard

Beschrijving: Er is een fout opgetreden.

Content-Type Type Beschrijving
application/json dalleErrorResponse

Voorbeelden

Opmerking

Hiermee maakt u installatiekopieën op basis van een prompt.

POST https://{endpoint}/openai/deployments/{deployment-id}/images/generations?api-version=2024-06-01

{
 "prompt": "In the style of WordArt, Microsoft Clippy wearing a cowboy hat.",
 "n": 1,
 "style": "natural",
 "quality": "standard"
}

Antwoorden: Statuscode: 200

{
 "body": {
  "created": 1698342300,
  "data": [
   {
    "revised_prompt": "A vivid, natural representation of Microsoft Clippy wearing a cowboy hat.",
    "prompt_filter_results": {
     "sexual": {
      "severity": "safe",
      "filtered": false
     },
     "violence": {
      "severity": "safe",
      "filtered": false
     },
     "hate": {
      "severity": "safe",
      "filtered": false
     },
     "self_harm": {
      "severity": "safe",
      "filtered": false
     },
     "profanity": {
      "detected": false,
      "filtered": false
     }
    },
    "url": "https://dalletipusw2.blob.core.windows.net/private/images/e5451cc6-b1ad-4747-bd46-b89a3a3b8bc3/generated_00.png?se=2023-10-27T17%3A45%3A09Z&...",
    "content_filter_results": {
     "sexual": {
      "severity": "safe",
      "filtered": false
     },
     "violence": {
      "severity": "safe",
      "filtered": false
     },
     "hate": {
      "severity": "safe",
      "filtered": false
     },
     "self_harm": {
      "severity": "safe",
      "filtered": false
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Onderdelen

errorResponse

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
error fout Nee

errorBase

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
code string Nee
bericht tekenreeks Nee

Error

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
param tekenreeks Nee
type tekenreeks Nee
inner_error innerError Interne fout met aanvullende details. Nee

innerError

Interne fout met aanvullende details.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
code innerErrorCode Foutcodes voor het binnenste foutobject. Nee
content_filter_results contentFilterPromptResults Informatie over de inhoudsfiltercategorie (haat, seksueel, geweld, self_harm), als deze is gedetecteerd, evenals het ernstniveau (very_low, laag, gemiddeld, hoogschalig dat de intensiteit en het risiconiveau van schadelijke inhoud bepaalt) en of deze is gefilterd of niet. Informatie over jailbreak-inhoud en grof taalgebruik, als deze is gedetecteerd en of deze is gefilterd of niet. En informatie over de blokkeringslijst van klanten, als deze is gefilterd en de bijbehorende id. Nee

innerErrorCode

Foutcodes voor het binnenste foutobject.

Beschrijving: Foutcodes voor het binnenste foutobject.

Type: tekenreeks

Standaard:

Opsommingsnaam: InnerErrorCode

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
ResponsibleAIPolicyViolation De prompt heeft een van meer regels voor inhoudsfilters geschonden.

dalleErrorResponse

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
error dalleError Nee

dalleError

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
param tekenreeks Nee
type tekenreeks Nee
inner_error dalleInnerError Interne fout met aanvullende details. Nee

dalleInnerError

Interne fout met aanvullende details.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
code innerErrorCode Foutcodes voor het binnenste foutobject. Nee
content_filter_results dalleFilterResults Informatie over de inhoudsfiltercategorie (haat, seksueel, geweld, self_harm), als deze is gedetecteerd, evenals het ernstniveau (very_low, laag, gemiddeld, hoogschalig dat de intensiteit en het risiconiveau van schadelijke inhoud bepaalt) en of deze is gefilterd of niet. Informatie over jailbreak-inhoud en grof taalgebruik, als deze is gedetecteerd en of deze is gefilterd of niet. En informatie over de blokkeringslijst van klanten, als deze is gefilterd en de bijbehorende id. Nee
revised_prompt tekenreeks De prompt die is gebruikt voor het genereren van de installatiekopieën, als er een revisie op de prompt is uitgevoerd. Nee

contentFilterResultBase

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
Gefilterde boolean Ja

contentFilterSeverityResult

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
Gefilterde boolean Ja
ernst tekenreeks Nee

contentFilterDetectedResult

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
Gefilterde boolean Ja
Gedetecteerd boolean Nee

contentFilterDetectedWithCitationResult

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
citaat object Nee

Eigenschappen voor bronvermelding

URL

Name Type Description Standaard
URL tekenreeks

Licentie

Name Type Description Standaard
licentie tekenreeks

contentFilterResultsBase

Informatie over de resultaten van het filteren van inhoud.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
seksueel contentFilterSeverityResult Nee
geweld contentFilterSeverityResult Nee
haten contentFilterSeverityResult Nee
self_harm contentFilterSeverityResult Nee
Godslastering contentFilterDetectedResult Nee
error errorBase Nee

contentFilterPromptResults

Informatie over de inhoudsfiltercategorie (haat, seksueel, geweld, self_harm), als deze is gedetecteerd, evenals het ernstniveau (very_low, laag, gemiddeld, hoogschalig dat de intensiteit en het risiconiveau van schadelijke inhoud bepaalt) en of deze is gefilterd of niet. Informatie over jailbreak-inhoud en grof taalgebruik, als deze is gedetecteerd en of deze is gefilterd of niet. En informatie over de blokkeringslijst van klanten, als deze is gefilterd en de bijbehorende id.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
seksueel contentFilterSeverityResult Nee
geweld contentFilterSeverityResult Nee
haten contentFilterSeverityResult Nee
self_harm contentFilterSeverityResult Nee
Godslastering contentFilterDetectedResult Nee
error errorBase Nee
Jailbreak contentFilterDetectedResult Nee

contentFilterChoiceResults

Informatie over de inhoudsfiltercategorie (haat, seksueel, geweld, self_harm), als deze is gedetecteerd, evenals het ernstniveau (very_low, laag, gemiddeld, hoogschalig dat de intensiteit en het risiconiveau van schadelijke inhoud bepaalt) en of deze is gefilterd of niet. Informatie over tekst en grof taalgebruik van derden, als deze is gedetecteerd en of deze is gefilterd of niet. En informatie over de blokkeringslijst van klanten, als deze is gefilterd en de bijbehorende id.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
seksueel contentFilterSeverityResult Nee
geweld contentFilterSeverityResult Nee
haten contentFilterSeverityResult Nee
self_harm contentFilterSeverityResult Nee
Godslastering contentFilterDetectedResult Nee
error errorBase Nee
protected_material_text contentFilterDetectedResult Nee
protected_material_code contentFilterDetectedWithCitationResult Nee

promptFilterResult

Resultaten van het filteren van inhoud voor één prompt in de aanvraag.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
prompt_index geheel getal Nee
content_filter_results contentFilterPromptResults Informatie over de inhoudsfiltercategorie (haat, seksueel, geweld, self_harm), als deze is gedetecteerd, evenals het ernstniveau (very_low, laag, gemiddeld, hoogschalig dat de intensiteit en het risiconiveau van schadelijke inhoud bepaalt) en of deze is gefilterd of niet. Informatie over jailbreak-inhoud en grof taalgebruik, als deze is gedetecteerd en of deze is gefilterd of niet. En informatie over de blokkeringslijst van klanten, als deze is gefilterd en de bijbehorende id. Nee

promptFilterResults

Resultaten van het filteren van inhoud voor nul of meer prompts in de aanvraag. In een streamingaanvraag kunnen de resultaten voor verschillende prompts op verschillende tijdstippen of in verschillende orders binnenkomen.

dalleContentFilterResults

Informatie over de resultaten van het filteren van inhoud.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
seksueel contentFilterSeverityResult Nee
geweld contentFilterSeverityResult Nee
haten contentFilterSeverityResult Nee
self_harm contentFilterSeverityResult Nee

dalleFilterResults

Informatie over de inhoudsfiltercategorie (haat, seksueel, geweld, self_harm), als deze is gedetecteerd, evenals het ernstniveau (very_low, laag, gemiddeld, hoogschalig dat de intensiteit en het risiconiveau van schadelijke inhoud bepaalt) en of deze is gefilterd of niet. Informatie over jailbreak-inhoud en grof taalgebruik, als deze is gedetecteerd en of deze is gefilterd of niet. En informatie over de blokkeringslijst van klanten, als deze is gefilterd en de bijbehorende id.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
seksueel contentFilterSeverityResult Nee
geweld contentFilterSeverityResult Nee
haten contentFilterSeverityResult Nee
self_harm contentFilterSeverityResult Nee
Godslastering contentFilterDetectedResult Nee
Jailbreak contentFilterDetectedResult Nee

chatCompletionsRequestCommon

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
temperatuur Nummer Welke steekproeftemperatuur moet worden gebruikt, tussen 0 en 2. Hogere waarden zoals 0,8 zorgen ervoor dat de uitvoer willekeuriger wordt, terwijl lagere waarden zoals 0,2 ervoor zorgen dat de uitvoer meer gericht en deterministisch wordt.
Over het algemeen raden we u aan dit of top_p niet beide te wijzigen.
Nee 1
top_p Nummer Een alternatief voor steekproeven met temperatuur, zogenaamde kernsampling, waarbij het model rekening houdt met de resultaten van de tokens met top_p waarschijnlijkheidsmassa. 0,1 betekent dus dat alleen de tokens die de top 10% kansdichtheid omvatten, worden beschouwd.
Over het algemeen raden we u aan dit of temperature niet beide te wijzigen.
Nee 1
stroom boolean Als dit is ingesteld, worden gedeeltelijke berichtdelta's verzonden, zoals in ChatGPT. Tokens worden verzonden als door de server verzonden gegevens wanneer ze beschikbaar zijn, waarbij de stream wordt beëindigd door een data: [DONE] bericht. Nee Onwaar
stoppen tekenreeks of matrix Maximaal vier reeksen waarbij de API stopt met het genereren van verdere tokens. Nee
max_tokens geheel getal Het maximum aantal tokens dat is toegestaan voor het gegenereerde antwoord. Standaard is het aantal tokens dat het model kan retourneren (4096 - prompttokens). Nee 4096
presence_penalty Nummer Getal tussen -2.0 en 2.0. Positieve waarden bestraffen nieuwe tokens op basis van of ze tot nu toe worden weergegeven in de tekst, waardoor de kans op het model groter wordt om over nieuwe onderwerpen te praten. Nee 0
frequency_penalty Nummer Getal tussen -2.0 en 2.0. Positieve waarden bestraffen nieuwe tokens op basis van hun bestaande frequentie in de tekst, waardoor de kans dat het model dezelfde regelzin herhaalt, afneemt. Nee 0
logit_bias object Wijzig de kans dat opgegeven tokens worden weergegeven in de voltooiing. Accepteert een json-object waarmee tokens (opgegeven door de token-id in de tokenizer) worden toegewezen aan een gekoppelde bias-waarde van -100 tot 100. Wiskundig wordt de vooroordelen toegevoegd aan de logboeken die door het model worden gegenereerd voordat ze worden genomen. Het exacte effect verschilt per model, maar waarden tussen -1 en 1 moeten de kans op selectie verkleinen of vergroten; waarden zoals -100 of 100 moeten resulteren in een verbod of exclusieve selectie van het relevante token. Nee
Gebruiker tekenreeks Een unieke id die uw eindgebruiker vertegenwoordigt, waarmee Azure OpenAI misbruik kan bewaken en detecteren. Nee

createChatCompletionRequest

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
temperatuur Nummer Welke steekproeftemperatuur moet worden gebruikt, tussen 0 en 2. Hogere waarden zoals 0,8 zorgen ervoor dat de uitvoer willekeuriger wordt, terwijl lagere waarden zoals 0,2 ervoor zorgen dat de uitvoer meer gericht en deterministisch wordt.
Over het algemeen raden we u aan dit of top_p niet beide te wijzigen.
Nee 1
top_p Nummer Een alternatief voor steekproeven met temperatuur, zogenaamde kernsampling, waarbij het model rekening houdt met de resultaten van de tokens met top_p waarschijnlijkheidsmassa. 0,1 betekent dus dat alleen de tokens die de top 10% kansdichtheid omvatten, worden beschouwd.
Over het algemeen raden we u aan dit of temperature niet beide te wijzigen.
Nee 1
stroom boolean Als dit is ingesteld, worden gedeeltelijke berichtdelta's verzonden, zoals in ChatGPT. Tokens worden verzonden als door de server verzonden gegevens wanneer ze beschikbaar zijn, waarbij de stream wordt beëindigd door een data: [DONE] bericht. Nee Onwaar
stoppen tekenreeks of matrix Maximaal vier reeksen waarbij de API stopt met het genereren van verdere tokens. Nee
max_tokens geheel getal Het maximum aantal tokens dat is toegestaan voor het gegenereerde antwoord. Standaard is het aantal tokens dat het model kan retourneren (4096 - prompttokens). Nee 4096
presence_penalty Nummer Getal tussen -2.0 en 2.0. Positieve waarden bestraffen nieuwe tokens op basis van of ze tot nu toe worden weergegeven in de tekst, waardoor de kans op het model groter wordt om over nieuwe onderwerpen te praten. Nee 0
frequency_penalty Nummer Getal tussen -2.0 en 2.0. Positieve waarden bestraffen nieuwe tokens op basis van hun bestaande frequentie in de tekst, waardoor de kans dat het model dezelfde regelzin herhaalt, afneemt. Nee 0
logit_bias object Wijzig de kans dat opgegeven tokens worden weergegeven in de voltooiing. Accepteert een json-object waarmee tokens (opgegeven door de token-id in de tokenizer) worden toegewezen aan een gekoppelde bias-waarde van -100 tot 100. Wiskundig wordt de vooroordelen toegevoegd aan de logboeken die door het model worden gegenereerd voordat ze worden genomen. Het exacte effect verschilt per model, maar waarden tussen -1 en 1 moeten de kans op selectie verkleinen of vergroten; waarden zoals -100 of 100 moeten resulteren in een verbod of exclusieve selectie van het relevante token. Nee
Gebruiker tekenreeks Een unieke id die uw eindgebruiker vertegenwoordigt, waarmee Azure OpenAI misbruik kan bewaken en detecteren. Nee
messages matrix Een lijst met berichten die tot nu toe bestaan uit het gesprek. Voorbeeld van Python-code. Nee
data_sources matrix De configuratievermeldingen voor Azure OpenAI-chatextensies die deze gebruiken.
Deze aanvullende specificatie is alleen compatibel met Azure OpenAI.
Nee
n geheel getal Hoeveel opties voor het voltooien van chats voor elk invoerbericht moeten worden gegenereerd. Nee 1
seed geheel getal Indien opgegeven, zal ons systeem een best inspanning leveren om de steekproef deterministisch uit te voeren, zodat herhaalde aanvragen met hetzelfde seed en parameters hetzelfde resultaat moeten retourneren. Het determinisme is niet in de gaten en u moet verwijzen naar de system_fingerprint antwoordparameter om wijzigingen in de back-end te controleren. Nee 0
logprobs boolean Of u nu logboekkansen van de uitvoertokens wilt retourneren of niet. Indien waar, retourneert u de logboekkans van elk uitvoertoken dat wordt geretourneerd in de van content message. Deze optie is momenteel niet beschikbaar op het gpt-4-vision-preview model. Nee Onwaar
top_logprobs geheel getal Een geheel getal tussen 0 en 5 dat het aantal meest waarschijnlijke tokens aangeeft dat op elke tokenpositie moet worden geretourneerd, elk met een gekoppelde logboekkans. logprobs moet worden ingesteld op true of deze parameter wordt gebruikt. Nee
response_format object Een object dat de indeling aangeeft die het model moet uitvoeren. Wordt gebruikt om de JSON-modus in te schakelen. Nee
tools matrix Een lijst met hulpprogramma's die het model kan aanroepen. Op dit moment worden alleen functies ondersteund als hulpprogramma. Gebruik dit om een lijst met functies op te geven waarvoor het model JSON-invoer kan genereren. Nee
tool_choice chatCompletionToolChoiceOption Hiermee bepaalt u welke functie (indien aanwezig) wordt aangeroepen door het model. none betekent dat het model geen functie aanroept en in plaats daarvan een bericht genereert. auto betekent dat het model kan kiezen tussen het genereren van een bericht of het aanroepen van een functie. Als u een bepaalde functie opgeeft via dwingt {"type": "function", "function": {"name": "my_function"}} u het model om die functie aan te roepen. Nee
functions matrix Afgeschaft ten gunste van tools. Een lijst met functies waarvoor het model JSON-invoer kan genereren. Nee
function_call tekenreeks of object Afgeschaft ten gunste van tool_choice. Hiermee bepaalt u hoe het model reageert op functie-aanroepen. 'geen': het model roept geen functie aan en reageert op de eindgebruiker. 'auto': het model kan kiezen tussen een eindgebruiker of het aanroepen van een functie. Als u een bepaalde functie opgeeft via dwingt {"name":\ "my_function"} u het model om die functie aan te roepen. 'geen' is de standaardinstelling wanneer er geen functies aanwezig zijn. 'auto' is de standaardinstelling als er functies aanwezig zijn. Nee

Eigenschappen voor response_format

Type

Name Type Description Standaard
type chatCompletionResponseFormat Instelling voor json_object het inschakelen van de JSON-modus. Dit garandeert dat het bericht dat het model genereert geldige JSON is. sms verzenden

chatCompletionResponseFormat

Instelling voor json_object het inschakelen van de JSON-modus. Dit garandeert dat het bericht dat het model genereert geldige JSON is.

Beschrijving: Instelling voor json_object het inschakelen van de JSON-modus. Dit garandeert dat het bericht dat het model genereert geldige JSON is.

Type: tekenreeks

Standaard: tekst

Enum Name: ChatCompletionResponseFormat

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
sms verzenden De antwoordindeling is een tekenreeks zonder opmaak.
json_object Antwoordindeling is een JSON-object.

chatCompletionFunction

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
naam tekenreeks De naam van de functie die moet worden aangeroepen. Moet a-z, A-Z, 0-9 of onderstrepingstekens en streepjes bevatten, met een maximale lengte van 64. Ja
beschrijving tekenreeks De beschrijving van wat de functie doet. Nee
parameters chatCompletionFunctionParameters De parameters die door de functies worden geaccepteerd, worden beschreven als een JSON-schemaobject. Zie de JSON-schemareferentie voor documentatie over de indeling. Nee

chatCompletionFunctionParameters

De parameters die door de functies worden geaccepteerd, worden beschreven als een JSON-schemaobject. Zie de JSON-schemareferentie voor documentatie over de indeling.

chatCompletionRequestMessage

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
role chatCompletionRequestMessageRole De rol van de auteur van berichten. Ja

chatCompletionRequestMessageRole

De rol van de auteur van berichten.

Beschrijving: De rol van de auteur van berichten.

Type: tekenreeks

Standaard:

Enum-naam: ChatCompletionRequestMessageRole

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
systeem De rol van de auteur van het bericht is systeem.
Gebruiker De rol van auteur van het bericht is gebruiker.
assistent De rol van de auteur van het bericht is assistent.
werktuig De rol van de auteur van het bericht is een hulpprogramma.
function Afgeschaft. De rol van de auteur van het bericht is functie.

chatCompletionRequestMessageSystem

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
role chatCompletionRequestMessageRole De rol van de auteur van berichten. Ja
content tekenreeks De inhoud van het bericht. Nee

chatCompletionRequestMessageUser

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
role chatCompletionRequestMessageRole De rol van de auteur van berichten. Ja
content tekenreeks of matrix Nee

chatCompletionRequestMessageContentPart

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type chatCompletionRequestMessageContentPartType Het type inhoudsonderdeel. Ja

chatCompletionRequestMessageContentPartType

Het type inhoudsonderdeel.

Beschrijving: Het type inhoudsonderdeel.

Type: tekenreeks

Standaard:

Enum-naam: ChatCompletionRequestMessageContentPartType

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
sms verzenden Het inhoudsonderdeeltype is tekst.
image_url Het inhoudsonderdeeltype wordt image_url.

chatCompletionRequestMessageContentPartText

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type chatCompletionRequestMessageContentPartType Het type inhoudsonderdeel. Ja
sms verzenden tekenreeks De tekstinhoud. Nee

chatCompletionRequestMessageContentPartImage

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type chatCompletionRequestMessageContentPartType Het type inhoudsonderdeel. Ja
URL tekenreeks Een URL van de afbeelding of de met base64 gecodeerde afbeeldingsgegevens. Nee
gedetailleerd imageDetailLevel Hiermee geeft u het detailniveau van de afbeelding op. Nee auto

imageDetailLevel

Hiermee geeft u het detailniveau van de afbeelding op.

Beschrijving: Hiermee geeft u het detailniveau van de afbeelding.

Type: tekenreeks

Standaard: automatisch

Enum-naam: ImageDetailLevel

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
auto Het detailniveau van de afbeelding is automatisch.
 Beperkt Het detailniveau van de afbeelding is laag.
hoog Het detailniveau van de afbeelding is hoog.

chatCompletionRequestMessageAssistant

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
role chatCompletionRequestMessageRole De rol van de auteur van berichten. Ja
content tekenreeks De inhoud van het bericht. Nee
tool_calls matrix De hulpprogramma-aanroepen die door het model worden gegenereerd, zoals functie-aanroepen. Nee
context azureChatExtensionsMessageContext Een weergave van de aanvullende contextinformatie die beschikbaar is wanneer Azure OpenAI-chatextensies betrokken zijn
bij het genereren van een overeenkomstig chat-voltooiingsantwoord. Deze contextinformatie wordt alleen ingevuld wanneer
met behulp van een Azure OpenAI-aanvraag die is geconfigureerd voor het gebruik van een overeenkomende extensie.
Nee

azureChatExtensionConfiguration

Een weergave van configuratiegegevens voor één Azure OpenAI-chatextensie. Dit wordt gebruikt door een aanvraag voor het voltooien van chats die azure OpenAI-chatextensies moeten gebruiken om het reactiegedrag te verbeteren. Het gebruik van deze configuratie is alleen compatibel met Azure OpenAI.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type azureChatExtensionType Een weergave van configuratiegegevens voor één Azure OpenAI-chatextensie. Dit wordt gebruikt door een chatgesprek
voltooiingsaanvraag die azure OpenAI-chatextensies moet gebruiken om het antwoordgedrag te verbeteren.
Het gebruik van deze configuratie is alleen compatibel met Azure OpenAI.
Ja

azureChatExtensionType

Een weergave van configuratiegegevens voor één Azure OpenAI-chatextensie. Dit wordt gebruikt door een aanvraag voor het voltooien van chats die azure OpenAI-chatextensies moeten gebruiken om het reactiegedrag te verbeteren. Het gebruik van deze configuratie is alleen compatibel met Azure OpenAI.

Beschrijving: Een weergave van configuratiegegevens voor één Azure OpenAI-chatextensie. Dit wordt gebruikt door een chatgesprek
Voltooiingsaanvraag die azure OpenAI-chatextensies moet gebruiken om het antwoordgedrag te verbeteren.
Het gebruik van deze configuratie is alleen compatibel met Azure OpenAI.

Type: tekenreeks

Standaard:

Enum-naam: AzureChatExtensionType

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
azure_search Vertegenwoordigt het gebruik van Azure Search als een Azure OpenAI-chatextensie.
azure_cosmos_db Vertegenwoordigt het gebruik van Azure Cosmos DB als een Azure OpenAI-chatextensie.

azureSearchChatExtensionConfiguration

Een specifieke weergave van configureerbare opties voor Azure Search wanneer u deze gebruikt als een Azure OpenAI-chatextensie.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type azureChatExtensionType Een weergave van configuratiegegevens voor één Azure OpenAI-chatextensie. Dit wordt gebruikt door een chatgesprek
voltooiingsaanvraag die azure OpenAI-chatextensies moet gebruiken om het antwoordgedrag te verbeteren.
Het gebruik van deze configuratie is alleen compatibel met Azure OpenAI.
Ja
parameters azureSearchChatExtensionParameters Parameters voor Azure Search wanneer deze worden gebruikt als een Azure OpenAI-chatextensie. Nee

azureSearchChatExtensionParameters

Parameters voor Azure Search wanneer deze worden gebruikt als een Azure OpenAI-chatextensie.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
verificatie onYourDataApiKeyAuthenticationOptions of onYourDataSystemAssignedManagedIdentityAuthenticationOptions of onYourDataUserAssignedManagedIdentityAuthenticationOptions Ja
top_n_documents geheel getal Het geconfigureerde bovenste aantal documenten dat moet worden aanbevolen voor de geconfigureerde query. Nee
in_scope boolean Of query's moeten worden beperkt tot het gebruik van geïndexeerde gegevens. Nee
gestrengheid geheel getal De geconfigureerde striktheid van het filteren op zoekrelevantie. Hoe strikter, hoe hoger de precisie, maar een lagere terugroeping van het antwoord. Nee
role_information tekenreeks Geef het model instructies over hoe het zich moet gedragen en eventuele context waarnaar wordt verwezen bij het genereren van een antwoord. U kunt de persoonlijkheid van de assistent beschrijven en vertellen hoe u antwoorden kunt opmaken. Er is een limiet van 100 token voor deze limiet en deze geldt voor de totale tokenlimiet. Nee
endpoint tekenreeks Het absolute eindpuntpad voor de Azure Search-resource die moet worden gebruikt. Ja
index_name tekenreeks De naam van de index die moet worden gebruikt als beschikbaar in de Azure Search-resource waarnaar wordt verwezen. Ja
fields_mapping azureSearchIndexFieldMappingOptions Optionele instellingen om te bepalen hoe velden worden verwerkt bij het gebruik van een geconfigureerde Azure Search-resource. Nee
query_type azureSearchQueryType Het type Azure Search-ophaalquery dat moet worden uitgevoerd wanneer u deze gebruikt als een Azure OpenAI-chatextensie. Nee
semantic_configuration tekenreeks De aanvullende semantische configuratie voor de query. Nee
filter tekenreeks Zoekfilter. Nee
embedding_dependency onYourDataEndpointVectorizationSource of onYourDataDeploymentNameVectorizationSource Nee

azureSearchIndexFieldMappingOptions

Optionele instellingen om te bepalen hoe velden worden verwerkt bij het gebruik van een geconfigureerde Azure Search-resource.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
title_field tekenreeks De naam van het indexveld dat moet worden gebruikt als titel. Nee
url_field tekenreeks De naam van het indexveld dat moet worden gebruikt als URL. Nee
filepath_field tekenreeks De naam van het indexveld dat moet worden gebruikt als bestandspad. Nee
content_fields matrix De namen van indexvelden die als inhoud moeten worden behandeld. Nee
content_fields_separator tekenreeks Het scheidingsteken dat inhoudsvelden moeten gebruiken. Nee
vector_fields matrix De namen van velden die vectorgegevens vertegenwoordigen. Nee

azureSearchQueryType

Het type Azure Search-ophaalquery dat moet worden uitgevoerd wanneer u deze gebruikt als een Azure OpenAI-chatextensie.

Beschrijving: Het type Azure Search-ophaalquery dat moet worden uitgevoerd wanneer u deze gebruikt als een Azure OpenAI-chatextensie.

Type: tekenreeks

Standaard:

Enum-naam: azureSearchQueryType

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
eenvoudig Vertegenwoordigt de standaard, eenvoudige queryparser.
semantisch Vertegenwoordigt de semantische queryparser voor geavanceerde semantische modellering.
vector Vertegenwoordigt vectorzoekopdrachten over berekende gegevens.
vector_simple_hybrid Vertegenwoordigt een combinatie van de eenvoudige querystrategie met vectorgegevens.
vector_semantic_hybrid Vertegenwoordigt een combinatie van semantische zoek- en vectorgegevensquery's.

azureCosmosDBChatExtensionConfiguration

Een specifieke weergave van configureerbare opties voor Azure Cosmos DB wanneer u deze gebruikt als een Azure OpenAI-chatextensie.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type azureChatExtensionType Een weergave van configuratiegegevens voor één Azure OpenAI-chatextensie. Dit wordt gebruikt door een chatgesprek
voltooiingsaanvraag die azure OpenAI-chatextensies moet gebruiken om het antwoordgedrag te verbeteren.
Het gebruik van deze configuratie is alleen compatibel met Azure OpenAI.
Ja
parameters azureCosmosDBChatExtensionParameters Parameters die moeten worden gebruikt bij het configureren van Azure OpenAI op uw gegevens-chatextensies bij gebruik van Azure Cosmos DB voor
MongoDB vCore.
Nee

azureCosmosDBChatExtensionParameters

Parameters die moeten worden gebruikt bij het configureren van Azure OpenAI op uw gegevenschatextensies bij gebruik van Azure Cosmos DB voor MongoDB vCore.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
verificatie onYourDataConnectionStringAuthenticationOptions De verificatieopties voor Azure OpenAI op uw gegevens wanneer u een verbindingsreeks gebruikt. Ja
top_n_documents geheel getal Het geconfigureerde bovenste aantal documenten dat moet worden aanbevolen voor de geconfigureerde query. Nee
in_scope boolean Of query's moeten worden beperkt tot het gebruik van geïndexeerde gegevens. Nee
gestrengheid geheel getal De geconfigureerde striktheid van het filteren op zoekrelevantie. Hoe strikter, hoe hoger de precisie, maar een lagere terugroeping van het antwoord. Nee
role_information tekenreeks Geef het model instructies over hoe het zich moet gedragen en eventuele context waarnaar wordt verwezen bij het genereren van een antwoord. U kunt de persoonlijkheid van de assistent beschrijven en vertellen hoe u antwoorden kunt opmaken. Er is een limiet van 100 token voor deze limiet en deze geldt voor de totale tokenlimiet. Nee
database_name tekenreeks De naam van de MongoDB vCore-database die moet worden gebruikt met Azure Cosmos DB. Ja
container_name tekenreeks De naam van de Azure Cosmos DB-resourcecontainer. Ja
index_name tekenreeks De naam van de MongoDB vCore-index die moet worden gebruikt met Azure Cosmos DB. Ja
fields_mapping azureCosmosDBFieldMappingOptions Optionele instellingen om te bepalen hoe velden worden verwerkt bij het gebruik van een geconfigureerde Azure Cosmos DB-resource. Ja
embedding_dependency onYourDataEndpointVectorizationSource of onYourDataDeploymentNameVectorizationSource Ja

azureCosmosDBFieldMappingOptions

Optionele instellingen om te bepalen hoe velden worden verwerkt bij het gebruik van een geconfigureerde Azure Cosmos DB-resource.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
title_field tekenreeks De naam van het indexveld dat moet worden gebruikt als titel. Nee
url_field tekenreeks De naam van het indexveld dat moet worden gebruikt als URL. Nee
filepath_field tekenreeks De naam van het indexveld dat moet worden gebruikt als bestandspad. Nee
content_fields matrix De namen van indexvelden die als inhoud moeten worden behandeld. Ja
content_fields_separator tekenreeks Het scheidingsteken dat inhoudsvelden moeten gebruiken. Nee
vector_fields matrix De namen van velden die vectorgegevens vertegenwoordigen. Ja

onYourDataAuthenticationOptions

De verificatieopties voor Azure OpenAI op uw gegevens.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type onYourDataAuthenticationType De verificatietypen die worden ondersteund met Azure OpenAI op uw gegevens. Ja

onYourDataAuthenticationType

De verificatietypen die worden ondersteund met Azure OpenAI op uw gegevens.

Beschrijving: De verificatietypen die worden ondersteund met Azure OpenAI op uw gegevens.

Type: tekenreeks

Standaard:

Enum-naam: OnYourDataAuthenticationType

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
api_key Verificatie via API-sleutel.
connection_string Verificatie via verbindingsreeks.
system_assigned_managed_identity Verificatie via door het systeem toegewezen beheerde identiteit.
user_assigned_managed_identity Verificatie via door de gebruiker toegewezen beheerde identiteit.

onYourDataApiKeyAuthenticationOptions

De verificatieopties voor Azure OpenAI op uw gegevens wanneer u een API-sleutel gebruikt.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type onYourDataAuthenticationType De verificatietypen die worden ondersteund met Azure OpenAI op uw gegevens. Ja
sleutel tekenreeks De API-sleutel die moet worden gebruikt voor verificatie. Nee

onYourDataConnectionStringAuthenticationOptions

De verificatieopties voor Azure OpenAI op uw gegevens wanneer u een verbindingsreeks gebruikt.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type onYourDataAuthenticationType De verificatietypen die worden ondersteund met Azure OpenAI op uw gegevens. Ja
connection_string tekenreeks Het verbindingsreeks dat moet worden gebruikt voor verificatie. Nee

onYourDataSystemAssignedManagedIdentityAuthenticationOptions

De verificatieopties voor Azure OpenAI op uw gegevens wanneer u een door het systeem toegewezen beheerde identiteit gebruikt.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type onYourDataAuthenticationType De verificatietypen die worden ondersteund met Azure OpenAI op uw gegevens. Ja

onYourDataUserAssignedManagedIdentityAuthenticationOptions

De verificatieopties voor Azure OpenAI op uw gegevens bij gebruik van een door de gebruiker toegewezen beheerde identiteit.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type onYourDataAuthenticationType De verificatietypen die worden ondersteund met Azure OpenAI op uw gegevens. Ja
managed_identity_resource_id tekenreeks De resource-id van de door de gebruiker toegewezen beheerde identiteit die moet worden gebruikt voor verificatie. Nee

onYourDataVectorizationSource

Een abstracte weergave van een vectorisatiebron voor Azure OpenAI On Your Data met vectorzoekopdrachten.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type onYourDataVectorizationSourceType Vertegenwoordigt de beschikbare bronnen die Azure OpenAI op uw gegevens kunnen gebruiken om vectorisatie van gegevens te configureren voor gebruik met
vector zoeken.
Ja

onYourDataVectorizationSourceType

Vertegenwoordigt de beschikbare bronnen die Azure OpenAI op uw gegevens kan gebruiken om vectorisatie van gegevens te configureren voor gebruik met vectorzoekopdrachten.

Beschrijving: Vertegenwoordigt de beschikbare bronnen die Azure OpenAI op uw gegevens kunnen gebruiken om vectorisatie van gegevens te configureren voor gebruik met
Vector zoeken.

Type: tekenreeks

Standaard:

Enum-naam: OnYourDataVectorizationSourceType

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
endpoint Vertegenwoordigt vectorisatie die wordt uitgevoerd door openbare serviceaanroepen naar een Azure OpenAI-insluitingsmodel.
deployment_name Vertegenwoordigt de implementatienaam van een Ada-model die moet worden gebruikt. Deze modelimplementatie moet zich in dezelfde Azure OpenAI-resource bevinden, maar
De functie voor uw gegevens gebruikt deze modelimplementatie via een interne aanroep in plaats van een openbare, waardoor vector mogelijk is
zelfs in privénetwerken zoeken.

onYourDataDeploymentNameVectorizationSource

De details van een vectorisatiebron, die wordt gebruikt door Azure OpenAI Op uw gegevens bij het toepassen van vectorzoekopdrachten, die is gebaseerd op een interne naam voor het implementeren van een model voor insluitingen in dezelfde Azure OpenAI-resource.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type onYourDataVectorizationSourceType Vertegenwoordigt de beschikbare bronnen die Azure OpenAI op uw gegevens kunnen gebruiken om vectorisatie van gegevens te configureren voor gebruik met
vector zoeken.
Ja
deployment_name tekenreeks Hiermee geeft u de naam op van de modelimplementatie die moet worden gebruikt voor vectorisatie. Deze modelimplementatie moet zich in dezelfde Azure OpenAI-resource bevinden, maar op uw gegevens wordt deze modelimplementatie gebruikt via een interne aanroep in plaats van een openbare, waardoor vectorzoekopdrachten zelfs in particuliere netwerken mogelijk zijn. Nee

onYourDataEndpointVectorizationSource

De details van een vectorisatiebron, die wordt gebruikt door Azure OpenAI Op uw gegevens bij het toepassen van vectorzoekopdrachten, die is gebaseerd op het eindpunt voor openbare insluitingen voor Azure OpenAI.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type onYourDataVectorizationSourceType Vertegenwoordigt de beschikbare bronnen die Azure OpenAI op uw gegevens kunnen gebruiken om vectorisatie van gegevens te configureren voor gebruik met
vector zoeken.
Ja
verificatie onYourDataApiKeyAuthenticationOptions De verificatieopties voor Azure OpenAI op uw gegevens wanneer u een API-sleutel gebruikt. Nee
endpoint tekenreeks Hiermee geeft u het eindpunt te gebruiken voor vectorisatie. Dit eindpunt moet zich in dezelfde Azure OpenAI-resource bevinden, maar op uw gegevens wordt dit eindpunt gebruikt via een interne aanroep in plaats van een openbare, waardoor vectorzoekopdrachten zelfs in particuliere netwerken mogelijk zijn. Nee

azureChatExtensionsMessageContext

Een weergave van de aanvullende contextinformatie die beschikbaar is wanneer Azure OpenAI-chatextensies betrokken zijn bij het genereren van een overeenkomstig chatvoltooiingsantwoord. Deze contextinformatie wordt alleen ingevuld wanneer u een Azure OpenAI-aanvraag gebruikt die is geconfigureerd voor het gebruik van een overeenkomende extensie.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
Citaten matrix Het resultaat van het ophalen van de gegevensbron, dat wordt gebruikt om het assistentbericht in het antwoord te genereren. Nee
intentie tekenreeks De gedetecteerde intentie uit de chatgeschiedenis, die wordt gebruikt om door te geven aan de volgende beurt om de context over te dragen. Nee

Gegevensvermelding

Bronvermeldingsinformatie voor een antwoordbericht over voltooiingen van een chat.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
content tekenreeks De inhoud van de bronvermelding. Ja
title tekenreeks De titel van de bronvermelding. Nee
URL tekenreeks De URL van de bronvermelding. Nee
bestandspad tekenreeks Het bestandspad van de bronvermelding. Nee
chunk_id tekenreeks De segment-id van de bronvermelding. Nee

chatCompletionMessageToolCall

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
id tekenreeks De id van de aanroep van het hulpprogramma. Ja
type toolCallType Het type van de aanroep van het hulpprogramma, in dit geval function. Ja
function object De functie die het model heeft aangeroepen. Ja

Eigenschappen voor functie

Naam

Name Type Description Standaard
naam tekenreeks De naam van de functie die moet worden aangeroepen.

Argumenten

Name Type Description Standaard
Argumenten tekenreeks De argumenten waarmee de functie moet worden aangeroepen, zoals gegenereerd door het model in JSON-indeling. Houd er rekening mee dat het model niet altijd geldige JSON genereert en mogelijk parameters maakt die niet zijn gedefinieerd door uw functieschema. Valideer de argumenten in uw code voordat u de functie aanroept.

toolCallType

Het type van de aanroep van het hulpprogramma, in dit geval function.

Beschrijving: Het type van de aanroep van het hulpprogramma, in dit geval function.

Type: tekenreeks

Standaard:

Opsommingsnaam: ToolCallType

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
function Het aanroeptype van het hulpprogramma is functie.

chatCompletionRequestMessageTool

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
role chatCompletionRequestMessageRole De rol van de auteur van berichten. Ja
tool_call_id tekenreeks De aanroep van het hulpprogramma waarop dit bericht reageert. Nee
content tekenreeks De inhoud van het bericht. Nee

chatCompletionRequestMessageFunction

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
role enum De rol van de auteur van berichten, in dit geval function.
Mogelijke waarden: functie
Ja
naam tekenreeks De inhoud van het bericht. Nee
content tekenreeks De inhoud van het bericht. Nee

createChatCompletionResponse

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
id tekenreeks Een unieke id voor het voltooien van de chat. Ja
object chatCompletionResponseObject Het objecttype. Ja
geschapen geheel getal De Unix-tijdstempel (in seconden) van het moment waarop de chat is voltooid. Ja
model tekenreeks Het model dat wordt gebruikt voor het voltooien van de chat. Ja
gebruikt completionUsage Gebruiksstatistieken voor de voltooiingsaanvraag. Nee
system_fingerprint tekenreeks Kan worden gebruikt in combinatie met de seed aanvraagparameter om te begrijpen wanneer er back-endwijzigingen zijn aangebracht die van invloed kunnen zijn op determinisme. Nee
prompt_filter_results promptFilterResults Resultaten van het filteren van inhoud voor nul of meer prompts in de aanvraag. In een streamingaanvraag kunnen de resultaten voor verschillende prompts op verschillende tijdstippen of in verschillende orders binnenkomen. Nee
Keuzes matrix Nee

chatCompletionChoiceLogProbs

Logboekinformatie over waarschijnlijkheid voor de keuze.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
content matrix Een lijst met berichteninhoudstokens met informatie over logboekkans. Ja

chatCompletionTokenLogprob

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
token tekenreeks Het token. Ja
logprob Nummer De logboekkans van dit token. Ja
bytes matrix Een lijst met gehele getallen die de UTF-8 bytes vertegenwoordigen van het token. Handig in gevallen waarin tekens worden vertegenwoordigd door meerdere tokens en hun byteweergaven moeten worden gecombineerd om de juiste tekstweergave te genereren. Dit kan zijn null als er geen bytes-weergave voor het token is. Ja
top_logprobs matrix Lijst met de meest waarschijnlijke tokens en hun logboekkans, op deze tokenpositie. In zeldzame gevallen kan er minder zijn dan het aantal aangevraagde top_logprobs geretourneerde aanvragen. Ja

chatCompletionResponseMessage

Een chatvoltooiingsbericht gegenereerd door het model.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
role chatCompletionResponseMessageRole De rol van de auteur van het antwoordbericht. Nee
content tekenreeks De inhoud van het bericht. Nee
tool_calls matrix De hulpprogramma-aanroepen die door het model worden gegenereerd, zoals functie-aanroepen. Nee
function_call chatCompletionFunctionCall Afgeschaft en vervangen door tool_calls. De naam en argumenten van een functie die moet worden aangeroepen, zoals gegenereerd door het model. Nee
context azureChatExtensionsMessageContext Een weergave van de aanvullende contextinformatie die beschikbaar is wanneer Azure OpenAI-chatextensies betrokken zijn
bij het genereren van een overeenkomstig chat-voltooiingsantwoord. Deze contextinformatie wordt alleen ingevuld wanneer
met behulp van een Azure OpenAI-aanvraag die is geconfigureerd voor het gebruik van een overeenkomende extensie.
Nee

chatCompletionResponseMessageRole

De rol van de auteur van het antwoordbericht.

Beschrijving: De rol van de auteur van het antwoordbericht.

Type: tekenreeks

Standaard:

Enum-waarden:

 • assistent

chatCompletionToolChoiceOption

Hiermee bepaalt u welke functie (indien aanwezig) wordt aangeroepen door het model. none betekent dat het model geen functie aanroept en in plaats daarvan een bericht genereert. auto betekent dat het model kan kiezen tussen het genereren van een bericht of het aanroepen van een functie. Als u een bepaalde functie opgeeft via dwingt {"type": "function", "function": {"name": "my_function"}} u het model om die functie aan te roepen.

Dit onderdeel kan een van de volgende zijn:

chatCompletionNamedToolChoice

Hiermee geeft u een hulpprogramma op dat het model moet gebruiken. Gebruik dit om het model te dwingen een specifieke functie aan te roepen.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type enum Het type hulpprogramma. Momenteel wordt alleen function ondersteund.
Mogelijke waarden: functie
Nee
function object Nee

Eigenschappen voor functie

Naam

Name Type Description Standaard
naam tekenreeks De naam van de functie die moet worden aangeroepen.

chatCompletionFunctionCall

Afgeschaft en vervangen door tool_calls. De naam en argumenten van een functie die moet worden aangeroepen, zoals gegenereerd door het model.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
naam tekenreeks De naam van de functie die moet worden aangeroepen. Ja
Argumenten tekenreeks De argumenten waarmee de functie moet worden aangeroepen, zoals gegenereerd door het model in JSON-indeling. Houd er rekening mee dat het model niet altijd geldige JSON genereert en mogelijk parameters maakt die niet zijn gedefinieerd door uw functieschema. Valideer de argumenten in uw code voordat u de functie aanroept. Ja

chatCompletionsResponseCommon

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
id tekenreeks Een unieke id voor het voltooien van de chat. Ja
object chatCompletionResponseObject Het objecttype. Ja
geschapen geheel getal De Unix-tijdstempel (in seconden) van het moment waarop de chat is voltooid. Ja
model tekenreeks Het model dat wordt gebruikt voor het voltooien van de chat. Ja
gebruikt completionUsage Gebruiksstatistieken voor de voltooiingsaanvraag. Nee
system_fingerprint tekenreeks Kan worden gebruikt in combinatie met de seed aanvraagparameter om te begrijpen wanneer er back-endwijzigingen zijn aangebracht die van invloed kunnen zijn op determinisme. Nee

chatCompletionResponseObject

Het objecttype.

Beschrijving: Het objecttype.

Type: tekenreeks

Standaard:

Enum-naam: ChatCompletionResponseObject

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
chat.completion Het objecttype is voltooiing van chat.

completionUsage

Gebruiksstatistieken voor de voltooiingsaanvraag.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
prompt_tokens geheel getal Aantal tokens in de prompt. Ja
completion_tokens geheel getal Aantal tokens in de gegenereerde voltooiing. Ja
total_tokens geheel getal Het totale aantal tokens dat wordt gebruikt in de aanvraag (prompt + voltooiing). Ja

chatCompletionTool

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
type chatCompletionToolType Het type hulpprogramma. Momenteel wordt alleen function ondersteund. Ja
function object Ja

Eigenschappen voor functie

Description

Naam Type Description Default
beschrijving tekenreeks Een beschrijving van wat de functie doet, die door het model wordt gebruikt om te kiezen wanneer en hoe de functie moet worden aangeroepen.

Naam

Name Type Description Standaard
naam tekenreeks De naam van de functie die moet worden aangeroepen. Moet a-z, A-Z, 0-9 of onderstrepingstekens en streepjes bevatten, met een maximale lengte van 64.

Parameters

Naam Type Description Standaard
parameters chatCompletionFunctionParameters De parameters die door de functies worden geaccepteerd, worden beschreven als een JSON-schemaobject. Zie de JSON-schemareferentie voor documentatie over de indeling.

chatCompletionToolType

Het type hulpprogramma. Momenteel wordt alleen function ondersteund.

Beschrijving: Het type hulpprogramma. Momenteel wordt alleen function ondersteund.

Type: tekenreeks

Standaard:

Enum-naam: ChatCompletionToolType

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
function Het type hulpprogramma is functie.

chatCompletionChoiceCommon

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
index geheel getal Nee
finish_reason tekenreeks Nee

createTranslationRequest

Vertaalaanvraag.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
bestand tekenreeks Het audiobestand dat moet worden vertaald. Ja
vraag tekenreeks Een optionele tekst om de stijl van het model te begeleiden of door te gaan met een vorig audiosegment. De prompt moet in het Engels zijn. Nee
response_format audioResponseFormat Hiermee definieert u de indeling van de uitvoer. Nee
temperatuur Nummer De steekproeftemperatuur, tussen 0 en 1. Hogere waarden zoals 0,8 zorgen ervoor dat de uitvoer willekeuriger wordt, terwijl lagere waarden zoals 0,2 ervoor zorgen dat de uitvoer meer gericht en deterministisch wordt. Als dit is ingesteld op 0, gebruikt het model logboekkans om de temperatuur automatisch te verhogen totdat bepaalde drempelwaarden worden bereikt. Nee 0

audioResponse

Vertaling of transcriptiereactie toen response_format json was

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
sms verzenden tekenreeks Vertaalde of getranscribeerde tekst. Ja

audioVerboseResponse

Vertaling of transcriptiereactie toen response_format werd verbose_json

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
sms verzenden tekenreeks Vertaalde of getranscribeerde tekst. Ja
taak tekenreeks Type audiotaak. Nee
taal tekenreeks Taal. Nee
duur Nummer Duur. Nee
Segmenten matrix Nee

audioResponseFormat

Hiermee definieert u de indeling van de uitvoer.

Beschrijving: Definieert de indeling van de uitvoer.

Type: tekenreeks

Standaard:

Enum-waarden:

 • json
 • sms verzenden
 • srt
 • verbose_json
 • vtt

createTranscriptionRequest

Transcriptieaanvraag.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
bestand tekenreeks Het audiobestandobject dat moet worden getranscribeerd. Ja
vraag tekenreeks Een optionele tekst om de stijl van het model te begeleiden of door te gaan met een vorig audiosegment. De prompt moet overeenkomen met de audiotaal. Nee
response_format audioResponseFormat Hiermee definieert u de indeling van de uitvoer. Nee
temperatuur Nummer De steekproeftemperatuur, tussen 0 en 1. Hogere waarden zoals 0,8 zorgen ervoor dat de uitvoer willekeuriger wordt, terwijl lagere waarden zoals 0,2 ervoor zorgen dat de uitvoer meer gericht en deterministisch wordt. Als dit is ingesteld op 0, gebruikt het model logboekkans om de temperatuur automatisch te verhogen totdat bepaalde drempelwaarden worden bereikt. Nee 0
taal tekenreeks De taal van de invoeraudio. Het leveren van de invoertaal in ISO-639-1-indeling verbetert de nauwkeurigheid en latentie. Nee

audioSegment

Transcriptie- of vertaalsegment.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
id geheel getal Segment-id. Nee
zoeken Nummer Verschuiving van het segment. Nee
starten Nummer De verschuiving van het begin van het segment. Nee
end Nummer Eindverschil segment. Nee
sms verzenden tekenreeks Segmenttekst. Nee
Tokens matrix Tokens van de tekst. Nee
temperatuur Nummer Temperatuur. Nee
avg_logprob Nummer Gemiddelde logboekkans. Nee
compression_ratio Nummer Compressieverhouding. Nee
no_speech_prob Nummer Waarschijnlijkheid van 'geen spraak'. Nee

imageQuality

De kwaliteit van de afbeelding die wordt gegenereerd.

Beschrijving: De kwaliteit van de afbeelding die wordt gegenereerd.

Type: tekenreeks

Standaard: standaard

Naam van opsomming: kwaliteit

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
standard Standaardkwaliteit creëert afbeeldingen met standaardkwaliteit.
harde schijf Hd-kwaliteit maakt afbeeldingen met gedetailleerdere details en meer consistentie in de afbeelding.

imagesResponseFormat

De indeling waarin de gegenereerde afbeeldingen worden geretourneerd.

Beschrijving: De indeling waarin de gegenereerde afbeeldingen worden geretourneerd.

Type: tekenreeks

Standaard: URL

Enum-naam: ImagesResponseFormat

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
url De URL die tijdelijke toegang biedt om de gegenereerde afbeeldingen te downloaden.
b64_json De gegenereerde afbeeldingen worden geretourneerd als een met base64 gecodeerde tekenreeks.

imageSize

De grootte van de gegenereerde afbeeldingen.

Beschrijving: De grootte van de gegenereerde afbeeldingen.

Type: tekenreeks

Standaard: 1024x1024

Naam van opsomming: grootte

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
1792x1024 De gewenste grootte van de gegenereerde afbeelding is 1792x1024 pixels.
1024x1792 De gewenste grootte van de gegenereerde afbeelding is 1024x1792 pixels.
1024x1024 De gewenste grootte van de gegenereerde afbeelding is 1024x1024 pixels.

imageStyle

De stijl van de gegenereerde afbeeldingen.

Beschrijving: De stijl van de gegenereerde afbeeldingen.

Type: tekenreeks

Standaard: levendig

Naam van opsomming: stijl

Enum-waarden:

Weergegeven als Beschrijving
levendig Levendig creëert beelden die hyperrealistisch en dramatisch zijn.
natuurlijk Natuurlijk creëert afbeeldingen die natuurlijker en minder hyperrealistisch zijn.

imageGenerationsRequest

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
vraag tekenreeks Een tekstbeschrijving van de gewenste afbeelding(en). De maximumlengte is 4000 tekens. Ja
n geheel getal Het aantal afbeeldingen dat moet worden gegenereerd. Nee 1
size imageSize De grootte van de gegenereerde afbeeldingen. Nee 1024x1024
response_format imagesResponseFormat De indeling waarin de gegenereerde afbeeldingen worden geretourneerd. Nee URL
Gebruiker tekenreeks Een unieke id die uw eindgebruiker vertegenwoordigt, die kan helpen bij het bewaken en detecteren van misbruik. Nee
kwaliteit imageQuality De kwaliteit van de afbeelding die wordt gegenereerd. Nee standard
stijl imageStyle De stijl van de gegenereerde afbeeldingen. Nee levendig

generateImagesResponse

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
geschapen geheel getal De UNIX-tijdstempel toen de bewerking werd gemaakt. Ja
gegevens matrix De resultaatgegevens van de bewerking, indien geslaagd Ja

imageResult

De afbeeldings-URL of gecodeerde installatiekopieën, indien geslaagd, en anders een fout.

Name Type Beschrijving Vereist Standaardinstelling
URL tekenreeks De afbeeldings-URL. Nee
b64_json tekenreeks De met base64 gecodeerde installatiekopieën Nee
content_filter_results dalleContentFilterResults Informatie over de resultaten van het filteren van inhoud. Nee
revised_prompt tekenreeks De prompt die is gebruikt voor het genereren van de installatiekopieën, als er een revisie op de prompt is uitgevoerd. Nee
prompt_filter_results dalleFilterResults Informatie over de inhoudsfiltercategorie (haat, seksueel, geweld, self_harm), als deze is gedetecteerd, evenals het ernstniveau (very_low, laag, gemiddeld, hoogschalig dat de intensiteit en het risiconiveau van schadelijke inhoud bepaalt) en of deze is gefilterd of niet. Informatie over jailbreak-inhoud en grof taalgebruik, als deze is gedetecteerd en of deze is gefilterd of niet. En informatie over de blokkeringslijst van klanten, als deze is gefilterd en de bijbehorende id. Nee

Uitbreidingen voor voltooiingen

Voltooiingsextensies maken geen deel uit van de nieuwste GA-versie van de azure OpenAI-gegevensvlakdeductiespecificatie.

Chatbericht

Het chatberichtobject maakt geen deel uit van de nieuwste GA-versie van de azure OpenAI-gegevensvlakdeductiespecificatie.

Tekst naar spraak

Maakt momenteel geen deel uit van de nieuwste Azure OpenAI GA-versie van de azure OpenAI-gegevensvlakdeductiespecificatie. Raadpleeg de nieuwste preview-versie voor deze mogelijkheid.

Volgende stappen

Meer informatie over modellen en het afstemmen met de REST API. Meer informatie over de onderliggende modellen die Azure OpenAI mogelijk maken.