learn.microsoft.com - Gebruiksvoorwaarden

Instemming met de Voorwaarden

De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Microsoft Learn-website (https://learn.microsoft.com), Tech Profile en de gerelateerde diensten. Microsoft behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. U vindt de nieuwste versie van deze Gebruiksvoorwaarden door te klikken op de gelijknamige koppeling onder aan onze webpagina's.

Beschrijving van dienst

Door middel van de Microsoft Learn-website, Tech Profile en gerelateerde diensten biedt Microsoft u toegang tot diverse informatiebronnen, met inbegrip van interactieve trainingstutorials, documentatie, video's, ontwikkelaarstools, downloadgebieden, communicatieforums en productinformatie (tezamen de “Diensten”). Op de Diensten, met inbegrip van eventuele updates, uitbreidingen, nieuwe functionaliteit, en/of de toevoeging van nieuwe webmogelijkheden zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Beperking tot persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Tenzij anders bepaald, zijn de Diensten bestemd voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. U mag informatie, software, producten of diensten verkregen via de Diensten niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, uitzenden, in het openbaar tentoonstellen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, gebruiken als basis voor afgeleide werken, overdragen of verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft (met uitzondering van uw eigen, persoonlijke, niet-commerciële gebruik).

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Wij nemen uw privacy serieus. Lees de Privacyverklaring van Microsoft (de "Privacyverklaring"). Hierin wordt beschreven welke soorten gegevens wij van u en uw apparaten verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en welke rechtsgronden wij hebben om deze gegevens te verwerken. De Privacyverklaring beschrijft ook hoe Microsoft de Bijdragen (zoals hierin gedefinieerd), opmerkingen, ratings of beoordelingen van de Diensten, communicatie, bestanden, foto's, documenten, audio, digitale werken, livestreams, video's en andere inhoud die u uploadt, opslaat, uitzendt of deelt via de Diensten (gezamenlijk, "Uw Inhoud") gebruikt. Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en voor zover maximaal is toegestaan door de wet, geeft u, door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, Microsoft toestemming Uw Inhoud en gegevens te verzamelen, te gebruiken en bekend te maken, zoals is bepaald in de Privacyverklaring. In sommige gevallen verstrekken wij een afzonderlijke kennisgeving en toestemmingsverzoek, zoals wordt uiteengezet in de Privacyverklaring.

Openbare gebruikersinformatie en Inhoud: De door u verstrekte gebruikersinformatie (waaronder uw gebruikersnaam, weergavenaam, avatarafbeelding, biografie, uw functie en organisatie en uw gebruikersprestaties) kan door anderen worden bekeken. U bent alleen verplicht om een gebruikersnaam en een weergavenaam op te geven om het Tech Profile te kunnen gebruiken. Alle overige velden zijn optioneel. U kunt uw gebruikersnaam en weergavenaam op elk gewenst moment bijwerken. Microsoft kan ook de datum verzamelen en publiekelijk weergeven waarop u zich hebt geregistreerd bij Tech Profile en uw relatie met Microsoft.

Alle Inhoud die u in het openbaar plaatst, kan ook door anderen worden bekeken. Het is mogelijk dat u bepaalde soorten Inhoud kunt verwijderen nadat ze zijn geplaatst, maar niet alle soorten Inhoud kunnen worden verwijderd nadat ze in het openbaar zijn geplaatst.

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare software

Software die via download verkrijgbaar wordt gesteld via de Diensten ("Software") en andere koopwaar die verkrijgbaar is via de Microsoft Store of Diensten zijn het auteursrechtelijke eigendom van Microsoft en/of haar leveranciers. Het gebruik van de Software is onderworpen aan de bepalingen van de gebruiksrechtovereenkomst die wordt geleverd bij of is opgenomen in de Software (“Licentieovereenkomst”), indien van toepassing. De eindgebruiker zal niet in staat zijn Software die wordt vergezeld van een Gebruiksrechtovereenkomst of waarin een Gebruiksrechtovereenkomst is opgenomen te installeren, tenzij deze eerst instemt met de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst. Scripts of code van derden naar welke een koppeling is opgenomen op deze website, wordt aan u in licentie gegeven door de derden die eigenaar zijn van dergelijke code, niet door Microsoft.

De Software mag uitsluitend worden gedownload voor gebruik door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst. Reproductie en herdistributie van de Software niet in overeenstemming met de Gebruiksrechtovereenkomst is uitdrukkelijk verboden en kan resulteren in strenge burgerlijke en strafrechtelijke sancties. Overtreders worden tot het uiterste vervolgd.

ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, GELDT DAT HET KOPIËREN OF VERVEELVOUDIGEN VAN DE SOFTWARE OP ENIGE ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE VERVEELVOUDIGING OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN IS, BEHALVE WANNEER ZULKE VERVEELVOUDIGING OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN IN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BIJ DERGELIJKE SOFTWARE.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD MET GARANTIES, VOOR ZOVER DIE ER ZIJN, UITSLUITEND IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHOUDENS DE IN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VERLEENDE GARANTIES (INDIEN AANWEZIG), WIJST MICROSOFT CORPORATION BIJ DEZE ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EIGENDOM, OF GARANTIES DAT DEZE NIET INBREUKMAKEND ZIJN, VAN DE HAND. HET IS MOGELIJK DAT MICROSOFT VOOR UW GEMAK ALS ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN OF IN HAAR SOFTWARE PROGRAMMA'S EN HULPPROGRAMMA'S BESCHIKBAAR STELT VOOR GEBRUIK EN/OF DOWNLOAD. MICROSOFT GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE CORRECTHEID VAN DE RESULTATEN OF DE UITVOER DIE VOORTVLOEIEN UIT DERGELIJK GEBRUIK VAN DERGELIJKE PROGRAMMA’S EN HULPPROGRAMMA’S. RESPECTEER DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ANDEREN BIJ HET GEBRUIK VAN DE PROGRAMMA'S EN HULPPROGRAMMA'S DIE VIA DE DIENSTEN, OF IN MICROSOFT SOFTWAREPRODUCTEN BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD.

MEDEDELING BETREFFENDE BEPERKTE RECHTEN. Software die via deze Diensten wordt gedownload voor of ten behoeve van de Verenigde Staten van Amerika of organen en/of overheidsinstellingen van de Verenigde Staten ("Amerikaanse overheid”), wordt verschaft met Beperkte rechten. Gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking door de Overheid van de VS is onderworpen aan beperkingen zoals vermeld in subparagraaf (c)(1)(ii) van de bepaling omtrent Rights in Technical Data and Computer Software in DFARS 252-227-7013 of subparagraaf (c)(1) en (2) van de Commercial Computer Software - Restricted Rights in 48 CFR 52.227-19, welke van toepassing is. Fabrikant is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare documenten

Bepaalde documentatie kan onderworpen zijn aan specifieke licentievoorwaarden, los van de voorwaarden in dit document. In het geval van strijdigheid tussen de voorwaarden, prevaleren de specifieke licentievoorwaarden. Toestemming tot het gebruik van Documenten (zoals white papers, persberichten, datasheets en FAQ’s) via de Microsoft Diensten wordt verleend op voorwaarde dat (1) de onderstaande auteursrechtmelding op alle kopieën wordt vermeld en dat zowel de auteursrechtmelding als deze mededeling van toestemming wordt vermeld, (2) deze Documenten uit de Diensten uitsluitend worden gebruikt voor informatief, niet-commercieel of persoonlijk gebruik en niet zullen worden gekopieerd of geplaatst op een netwerkcomputer of in enige vorm uitgezonden via de media, en (3) geen wijzigingen in de Documenten worden aangebracht. Erkende onderwijsinstellingen, zoals K-12, universiteiten, particuliere en openbare scholen en scholengemeenschappen mogen de Documenten downloaden en reproduceren voor distributie in de leslokalen. Voor verspreiding buiten de klas is uitdrukkelijk schriftelijke toestemming vereist. Gebruik voor enig ander doeleinde is uitdrukkelijk wettelijk verboden en kan resulteren in zware burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Overtreders worden tot het uiterste vervolgd.

Onder de hierboven genoemde Documenten vallen niet het ontwerp of de lay-out van de website Microsoft.com of van andere websites die in het bezit zijn van Microsoft of die door Microsoft worden geëxploiteerd of beheerd of waarvoor Microsoft een licentie heeft. De onderdelen van Microsoft-websites zijn beschermd door wetgeving inzake trade dress, merkrecht, de wet op oneerlijke concurrentie en door andere wetten, en mogen niet volledig of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of nagemaakt. Er mag geen logo, afbeelding of geluid van een Microsoft-website worden verveelvoudigd of opnieuw worden doorgegeven, tenzij Microsoft hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Afwijzing en aansprakelijkheidsbeperking voor de Diensten

MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN DE DIENSTEN OF DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE IN DE DOCUMENTEN EN DE BIJBEHORENDE GRAFISCHE ELEMENTEN DIE WORDEN GEPUBLICEERD ALS ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN VOOR ENIG DOEL. ALLE DIENSTEN, DOCUMENTEN EN VERWANTE GRAFISCHE ELEMENTEN WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT AANGEBODEN, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS WIJZEN BIJ DEZE ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, INFORMATIE EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN, MET INBEGRIP VAN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN HET NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE INFORMATIE, VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL ZIJN MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN HET GEBRUIK OF DE UITVOERING VAN DE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS VIA DE DIENSTEN.

HET IS MOGELIJK DAT DE VIA DE DIENSTEN GEPUBLICEERDE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF DRUKFOUTEN BEVATTEN. ZO NU EN DAN WORDEN WIJZIGINGEN AANGEBRACHT IN DE INFORMATIE HIERIN. MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN IN DE HIERIN BESCHREVEN PRODUCTEN EN/OF PROGRAMMA'S AANBRENGEN.

IN GEEN GEVAL ZIJN MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE DIENSTEN, SOFTWARE OF DOCUMENTEN, DE LEVERING OF HET NIET LEVEREN VAN DIENSTEN, OF VIA DE DIENSTEN BESCHIKBARE INFORMATIE.

Tech Profile-account, wachtwoord en beveiliging

U hebt mogelijk een Microsoft-account, Azure Active Directory-account of Tech Profile-account nodig om toegang te krijgen tot sommige van de Diensten.

Microsoft-account. Met uw Microsoft-account kunt u zich aanmelden bij producten, websites en diensten die worden geleverd door Microsoft en bepaalde Microsoft-partners. U kunt een Microsoft-account maken door u online te registreren. Microsoft-accounts zijn onderworpen aan de Microsoft-servicesovereenkomst.

Azure Active Directory-account. U kunt een account hebben bij Microsoft via een organisatie waartoe u behoort. Neem contact op met de beheerder van uw organisatie voor informatie over dit account.

Tech Profile-account. Met uw Tech Profile-account kunt u inloggen op de Microsoft Learn-website en gebruik maken van de gerelateerde diensten, waaronder gratis toegang tot trainingsmiddelen, het deblokkeren van prestaties, ratings, commentaar, het plaatsen van inhoud en het gebruik van andere interactieve diensten. U kunt een Tech Profile-account aanmaken door een gebruikersnaam aan te maken in Tech Profile nadat u zich hebt aangemeld met een Microsoft-account of een Azure Active Directory-account.

U stemt ermee in geen valse, onjuiste of misleidende gegevens te gebruiken tijdens uw aanmelding voor een Tech Profile-account. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het in stand houden van de geheimhouding van uw wachtwoord en account. Verder bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden. U stemt ermee in dat u Microsoft onmiddellijk op de hoogte stelt over enig gebruik van uw account door onbevoegden of enige andere beveiligingsinbreuk. Microsoft is niet aansprakelijk voor enig geleden verlies ten gevolge van gebruik van uw account of wachtwoord door derden, ongeacht of dat met of zonder uw medeweten gebeurde. U kunt zelf wel aansprakelijk worden gehouden voor door Microsoft of een andere partij geleden verlies als gevolg van gebruik van uw account of wachtwoord door iemand anders. Het is u te allen tijde niet toegestaan het account van iemand anders te gebruiken zonder toestemming van de accounteigenaar.

Indien u een Tech Profile-account maakt namens een entiteit, bijvoorbeeld uw bedrijf of werkgever, verklaart u dat u beschikt over de wettelijke bevoegdheid om de betreffende entiteit te binden aan deze Voorwaarden. U kunt uw Tech Profile-accountgegevens niet overdragen aan een andere gebruiker of entiteit. Houd uw accountgegevens geheim om uw account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van uw Tech Profile-account.

U kunt uw Tech Profile-account sluiten door via de instellingen van uw Tech Profile-account.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor het mogen gebruiken van de Diensten, geldt dat u de Diensten voor geen enkel onrechtmatig doel gebruikt noch voor enig doel dat in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de Diensten op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat enige Microsoft-server of enig daarmee verbonden netwerk zou kunnen worden beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of aangetast, of waardoor het ongestoord gebruik van de Diensten door andere partijen wordt gehinderd, schade ondervindt of op welke wijze dan ook negatief wordt beïnvloed. U mag op geen enkele wijze proberen onbevoegd toegang te krijgen tot de Diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken die in verbinding staan met enige Microsoft-server of met een van de Diensten, door middel van hacking, 'password mining' of op enige andere wijze. U mag op geen enkele wijze materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen dat door Microsoft niet speciaal voor de Diensten is bestemd.

Gebruik van Diensten

De Diensten kunnen e-maildiensten, bulletinboarddiensten, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, community's, persoonlijke webpagina's, agenda's, fotoalbums, archiefkasten en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met anderen. U stemt ermee in de Diensten uitsluitend te gebruiken voor het inzenden, verzenden en ontvangen van berichten en materialen die gepast zijn en, indien van toepassing, verband houden met de betreffende Dienst. Bij wijze als voorbeeld, en niet als beperking, stemt u ermee in dat u de Diensten niet zult gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Enquêtes, prijsvragen, piramideregelingen, kettingbrieven, massa-e-mail, spam, of herhaalde of ongevraagde berichten (commercieel of anderszins).
 • Belasteren, misbruiken, lastigvallen, achtervolgen, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen (zoals het recht op privacy en portretrecht).
 • Publiceren, inzenden, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, schunnige, lasterlijke, obscene, aanstootgevende of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
 • Het uploaden of op andere wijze beschikbaar stellen van bestanden die afbeeldingen, foto's, software of ander materiaal bevatten die worden beschermd door wetten inzake intellectueel eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot bijvoorbeeld wetten op het gebied van auteursrecht of merkrecht (of het recht op privacy of met betrekking tot publiciteit) tenzij u de rechten hierop in bezit of beheer hebt of alle benodigde toestemmingen hebt verkregen.
 • Gebruiken van materialen of informatie, met inbegrip van afbeeldingen of foto's die beschikbaar zijn gesteld door middel van de Diensten, op een wijze die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een partij.
 • Bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, beschadigde bestanden of andere vergelijkbare software of programma's bevatten die schade zouden kunnen toebrengen aan de werking van de computer van een anders of eigendommen van een ander.
 • Adverteren of aanbieden van de verkoop of inkoop van goederen of diensten voor zakelijke doeleinden, tenzij de Dienst dergelijke berichten uitdrukkelijk toestaat.
 • Downloaden van bestanden die zijn ingezonden door een andere gebruiker van een Dienst waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze niet wettelijk op deze wijze mogen worden gereproduceerd, vertoond, uitgevoerd en/of gedistribueerd.
 • Vervalsen of verwijderen van informatie betreffende auteursrecht, zoals auteursgegevens, wettelijke of andere eigendomsmededelingen, eigendomsaanduidingen of labels betreffende de oorsprong of herkomst van software of andere materialen in een bestand dat is geüpload.
 • Het beperken of hinderen van andere gebruikers in hun gebruik van de Diensten;
 • Het schenden van enige gedragscode of andere richtlijnen die mogelijkerwijs van toepassing zijn op een bepaalde Dienst;
 • Oogsten of anderszins verzamelen van informatie over anderen, met inbegrip van e-mailadressen.
 • Schenden van toepasselijke wetten of voorschriften.
 • Creëren van een valse identiteit met de bedoeling anderen te misleiden.
 • Het gebruiken, downloaden of anderszins kopiëren of verstrekken (al dan niet tegen vergoeding) aan een persoon of entiteit van adressenbestanden van de Diensten of overige (gedeeltelijke) informatie betreffende gebruikers of het gebruik.

Microsoft is niet verplicht de Diensten te controleren. Microsoft behoudt zich echter het recht voor materiaal dat naar de Diensten wordt ingezonden te bekijken en materiaal naar eigen goeddunken te verwijderen. Microsoft behoudt zich het recht voor uw toegang tot enkele of alle Diensten te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook.

Microsoft behoudt zich het recht voor te allen tijde informatie bekend te maken indien Microsoft dit noodzakelijk acht om te voldoen aan toepasselijk recht, voorschriften, gerechtelijke processen of verzoeken van overheidswege, of informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, niet te publiceren of te verwijderen, geheel naar eigen goeddunken van Microsoft.

Neem altijd de nodige voorzichtigheid in acht wanneer u bij het gebruik van een Dienst informatie verstrekt die persoonlijke gegevens bevat over uzelf of uw kinderen. Microsoft voert geen controle uit over de inhoud, berichten of informatie die kan worden aangetroffen in Diensten en onderschrijft deze niet. Derhalve wijst Microsoft uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid met betrekking tot de Diensten en alle handelingen voortvloeiend uit uw deelname aan de Diensten van de hand. Managers en hosts zijn geen geautoriseerde woordvoerders van Microsoft en hun visie komt niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Microsoft.

Materialen die worden geüpload naar de Diensten kunnen zijn onderworpen aan gepubliceerde beperkingen met betrekking tot gebruik, reproductie en/of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

De video's en e-boeken zijn mogelijk alleen in het Engels beschikbaar. Als u op de koppelingen klikt, wordt u mogelijk omgeleid naar een Amerikaanse website waarvan de inhoud uitsluitend Engelstalig is.

Materiaal dat aan Microsoft wordt geleverd of naar de Diensten wordt ingezonden

Microsoft maakt geen aanspraak op eigendomsrechten op het materiaal dat u levert aan Microsoft (waaronder commentaar en opmerkingen) of dat u openbaar maakt, uploadt, invoert of indient via de Diensten of daaraan gekoppelde diensten die toegankelijk zijn voor het grote publiek, of door de leden van enige publieke groep of privé-groep, (afzonderlijk een "Bijdrage" en gezamenlijk, "Bijdragen" genoemd). Door uw Bijdragen in te sturen, te uploaden, in te voeren, aan te leveren of in te dienen (“Posten”) verleent u Microsoft, haar gelieerde ondernemingen en benodigde sublicentienemers toestemming uw Bijdrage te gebruiken in verband met de uitvoering van hun internetactiviteiten (waaronder zonder beperking begrepen alle Microsoft Diensten), waaronder zonder beperking begrepen, het recht tot: uw Bijdrage te kopiëren, distribueren, door te geven, publiekelijk weer te geven, publiekelijk uit te voeren, te reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw in te delen; uw naam te publiceren in verband met uw Bijdrage; evenals het recht deze rechten in sublicentie te geven aan enige leverancier van de Diensten.

Voor het gebruik van uw Bijdragen, zoals hierin bepaald, ontvangt u geen vergoeding. Microsoft is niet verplicht om uw Bijdrage openbaar te maken of te gebruiken en Microsoft mag te allen tijde naar eigen goeddunken een Bijdrage verwijderen.

Door het Posten van een Bijdrage garandeert en verklaart u dat u alle rechten met betrekking tot uw Bijdrage, zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, bezit of anderszins in beheer hebt, waaronder zonder beperking begrepen alle rechten die noodzakelijk zijn voor het aanleveren, posten, uploaden, invoeren of inzenden van de Bijdragen.

Ter aanvulling op bovenstaande garanties en verklaringen, geldt dat door het Posten van een Bijdrage die afbeeldingen, foto's of plaatjes bevat of op andere wijze geheel of gedeeltelijk grafisch is ("Afbeeldingen"), garandeert en verklaart u dat (a) u in het bezit bent van het auteursrecht van deze Afbeeldingen of dat de eigenaar van deze Afbeeldingen u toestemming heeft verleend deze Afbeeldingen of inhoud en/of afbeeldingen die in deze Abeeldingen voorkomen, te gebruiken overeenkomstig de wijze en het doel van uw gebruik en zoals voor het overige is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden en de Diensten, (b) u in het bezit bent van de benodigde rechten om de in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven licenties en sublicenties te verstrekken en (c) elke persoon die mogelijk op deze Afbeeldingen voorkomt, toestemming heeft verleend voor het gebruik van de Afbeeldingen zoals in deze Gebruiksvoorwaarden uiteengezet, inclusief onder meer maar niet beperkt tot, de distributie, het publiekelijk vertoon en de reproductie van dergelijke Afbeeldingen. Door het Posten van Afbeeldingen verleent u (a) alle leden van uw privé-groep (voor alle Afbeeldingen die beschikbaar zijn voor de leden van een dergelijke privé-groep) en/of (b) het grote publiek (voor alle Afbeeldingen die buiten een privé-groep, ergens op de Diensten beschikbaar zijn), toestemming om uw Afbeeldingen te gebruiken, zoals is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, voor de Diensten (inclusief maar niet beperkt tot bijvoorbeeld het maken van afdrukken en cadeautjes waarin deze Afbeeldingen voorkomen) en inclusief maar niet beperkt tot, een niet-exclusieve, wereldwijde en royaltyvrije licentie om: uw Afbeeldingen te kopiëren, distribueren, door te geven, publiekelijk te vertonen, publiekelijk uit te voeren, te reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw in te delen, zonder vermelding van uw naam; evenals het recht deze rechten in sublicentie te geven aan enige leverancier van de Diensten. De in het voorgaande verleende licenties voor Afbeeldingen eindigen op het moment dat u deze Afbeeldingen volledig van de Diensten hebt verwijderd, op voorwaarde dat zulke beëindiging geen gevolgen heeft voor de licenties die in verband met die Afbeeldingen zijn afgegeven voordat u de Afbeeldingen volledig verwijdert. Voor het gebruik van uw Afbeeldingen ontvangt u geen vergoeding.

Kennisgevingen en procedure voor het indienen van claims bij inbreuk op het auteursrecht

Op grond van Hoofdstuk 17, wetboek van de Verenigde Staten, artikel 512(c)(2), dienen kennisgevingen over vermeende inbreuken op het auteursrecht te worden gestuurd naar de Contactpersoon van de Services Provider. VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE, WORDEN NIET BEANTWOORD. Zie de Kennisgeving en procedure voor het indienen van vorderingen bij inbreuk op het auteursrecht.

Koppelingen naar de sites van derden

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE KOPPELINGEN IN DEZE DIENST VERLAAT U MOGELIJK DE WEBSITE VAN MICROSOFT. MICROSOFT HEEFT GEEN ZEGGENSCHAP OVER DE GEKOPPELDE SITES EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN ENIGE GEKOPPELDE SITE OF VAN EVENTUELE KOPPELINGEN DIE ZICH OP EEN GEKOPPELDE SITE BEVINDEN DAN WEL WIJZIGINGEN OF UPDATES OP DERGELIJKE SITES. MICROSOFT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET DOORGEVEN VIA WEBCAST OF ANDERE VORM VANAF DERGELIJKE GEKOPPELDE WEBSITES. MICROSOFT NEEMT DEZE KOPPELINGEN NAAR DERGELIJKE WEBSITES UITSLUITEND OP VOOR UW GEMAK EN HET FEIT DAT MICROSOFT EEN KOPPELING OPNEEMT, IMPLICEERT OP GEEN ENKELE WIJZE DAT MICROSOFT DIE SITES AANBEVEELT.

Beleid inzake indiening van ongevraagde suggesties, Voorbehoud van rechten en feedback

MICROSOFT NOCH HAAR WERKNEMERS NEMEN ONGEVRAAGDE SUGGESTIES AAN OF NEMEN DEZE IN OVERWEGING. ONDER DEZE BEPALING VALT ELKE SUGGESTIE VOOR NIEUWE ADVERTENTIECAMPAGNES, NIEUWE AANBIEDINGEN, NIEUWE PRODUCTEN OF TECHNOLOGIEËN, PROCEDURES, MATERIALEN, MARKETINGPLANNEN OF NIEUWE PRODUCTNAMEN. STUUR GEEN ORIGINELE CREATIEVE ILLUSTRATIES, MONSTERS, DEMONSTRATIES OF ANDERE WERKEN. DE ENIGE DOELSTELLING VAN DIT BELEID IS HET VOORKOMEN VAN MOGELIJKE MISVERSTANDEN OF GESCHILLEN WANNEER PRODUCTEN OF MARKETINGSTRATEGIEËN VAN MICROSOFT MOGELIJK LIJKEN OP SUGGESTIES DIE BIJ MICROSOFT WERDEN INGEDIEND. STUURT U DAN OOK NIET ONGEVRAAGD SUGGESTIES OF IDEEËN NAAR MICROSOFT OF IEMAND BIJ MICROSOFT. ALS U MICROSOFT, ONDANKS ONS VERZOEK DIT NIET TE DOEN, TOCH SUGGESTIES EN MATERIAAL STUURT, MOET U BEGRIJPEN DAT MICROSOFT NIET KAN GARANDEREN DAT UW SUGGESTIES EN MATERIAAL ALS VERTROUWELIJK OF UW EIGENDOM WORDEN BESCHOUWD.

Tenzij voor zover uitdrukkelijk volgens deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan, verleent Microsoft u geen licentie of andere rechten volgens octrooien, know-how, auteursrechten, handelsgeheimen, merkenrecht of andere intellectuele eigendom in bezit van of beheerst door Microsoft of een verwante entiteit, waaronder zonder beperking begrepen namen, ontwerpen, logo's of vergelijkbare zaken. Als u Microsoft een idee, voorstel, suggestie of feedback geeft, waaronder zonder beperking begrepen ideeën voor de Diensten, nieuwe producten, technologieën, promoties, productnamen, productfeedback en productverbeteringen (”Feedback”), verleent u zonder kosten, royalty's of andere verplichtingen aan u, aan Microsoft het recht om, op welke wijze en voor welk doel dan ook, aan de hand van uw Feedback afgeleide werken te maken of te hebben gemaakt, en uw Feedback te gebruiken, te delen en te gelde te maken. U geeft geen Feedback waarop een licentie van toepassing is waardoor Microsoft verplicht is haar eigen software, technologieën of documentatie aan derden in licentie te geven omdat uw Feedback erin verwerkt is.