Share via


Een back-up maken van een web-app met behulp van PowerShell

Met dit voorbeeldscript wordt er een web-app gemaakt in App Service, inclusief de bijbehorende resources, en wordt er vervolgens een eenmalige back-up van de app gemaakt.

Installeer zo nodig de Azure PowerShell volgens de instructies in de Azure PowerShell handleiding en voer vervolgens Connect-AzAccount uit om verbinding te maken met Azure.

Voorbeeldscript

Notitie

U wordt aangeraden de Azure Az PowerShell-module te gebruiken om te communiceren met Azure. Zie Azure PowerShell installeren om aan de slag te gaan. Raadpleeg Azure PowerShell migreren van AzureRM naar Az om te leren hoe u naar de Azure PowerShell-module migreert.

# This sample script creates a web app in App Service with its related resources, and then creates a one-time backup for it.
# If needed, install the Azure PowerShell using the instruction found in the Azure PowerShell guide, and then run Connect-AzAccount to create a connection with Azure.

$webappname="mywebapp$(Get-Random -Minimum 100000 -Maximum 999999)"
$storagename="$($webappname)storage"
$container="appbackup"
$location="West Europe"
$backupname="backup1"

# Create a resource group.
New-AzResourceGroup -Name myResourceGroup -Location $location

# Create a storage account.
$storage = New-AzStorageAccount -ResourceGroupName myResourceGroup `
-Name $storagename -SkuName Standard_LRS -Location $location

# Create a storage container.
New-AzStorageContainer -Name $container -Context $storage.Context

# Generates an SAS token for the storage container, valid for one month.
# NOTE: You can use the same SAS token to make backups in Web Apps until -ExpiryTime
$sasUrl = New-AzStorageContainerSASToken -Name $container -Permission rwdl `
-Context $storage.Context -ExpiryTime (Get-Date).AddMonths(1) -FullUri

# Create an App Service plan in Standard tier. Standard tier allows one backup per day.
New-AzAppServicePlan -ResourceGroupName myResourceGroup -Name $webappname `
-Location $location -Tier Standard

# Create a web app.
New-AzWebApp -ResourceGroupName myResourceGroup -Name $webappname `
-Location $location -AppServicePlan $webappname

# Create a one-time backup
New-AzWebAppBackup -ResourceGroupName myResourceGroup -Name $webappname `
-StorageAccountUrl $sasUrl -BackupName $backupname

# List statuses of all backups that are complete or currently executing.
Get-AzWebAppBackupList -ResourceGroupName myResourceGroup -Name $webappname

Opschonen van implementatie

Nadat het voorbeeldscript is uitgevoerd, kan de volgende opdracht worden gebruikt om de resourcegroep, web-app en alle gerelateerde resources te verwijderen.

Remove-AzResourceGroup -Name myResourceGroup -Force

Uitleg van het script

In dit script worden de volgende opdrachten gebruikt. Elke opdracht in de tabel is een koppeling naar specifieke documentatie over de opdracht.

Opdracht Opmerkingen
New-AzResourceGroup Hiermee maakt u een resourcegroep waarin alle resources worden opgeslagen.
New-AzStorageAccount Hiermee maakt u een opslagaccount.
New-AzStorageContainer Hiermee wordt een Azure-opslagcontainer gemaakt.
New-AzStorageContainerSASToken Hiermee wordt een SAS-token gegenereerd voor een Azure-opslagcontainer.
New-AzAppServicePlan Hiermee maakt u een App Service-plan.
New-AzWebApp Hiermee maakt u een webtoepassing.
New-AzWebAppBackup Hiermee maakt u een back-up voor een web-app.
Get-AzWebAppBackupList Hiermee vraagt u een lijst met back-ups op voor een web-app.

Volgende stappen

Zie voor meer informatie over de Azure PowerShell-module de documentatie van Azure PowerShell.

Meer voorbeelden voor Azure PowerShell voor Azure App Service Web Apps vindt u in de voorbeelden van Azure PowerShell.