Delen via


Quickstart: Azure Attestation instellen met Azure CLI

Ga aan de slag met het instellen van Azure Attestation met Azure CLI.

Vereisten

Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint.

Aan de slag

 1. Installeer deze extensie met behulp van de CLI-opdracht

  az extension add --name attestation
  
 2. Controleer de versie

  az extension show --name attestation --query version
  
 3. Gebruik de volgende opdracht om u aan te melden bij Azure:

  az login
  
 4. Als dat nodig is, schakelt u over naar het abonnement voor Azure Attestation:

  az account set --subscription 00000000-0000-0000-0000-000000000000
  
 5. Registreer de resourceprovider Microsoft.Attestation in het abonnement met de opdracht az provider register:

  az provider register --name Microsoft.Attestation
  

  Zie Azure-resourceproviders en -typen voor meer informatie over Azure-resourceproviders en het configureren en het beheren ervan.

  Notitie

  U hoeft slechts één keer per abonnement een resourceprovider te registreren.

 6. Maak een resource groep voor de Attestation-provider. U kunt andere Azure-resources in dezelfde resourcegroep plaatsen, met inbegrip van een virtuele machine met een client-toepassingsexemplaar). Voer de opdracht az group create uit om een resourcegroep te maken, of gebruik een bestaande resourcegroep:

  az group create --name attestationrg --location uksouth
  

Maak en beheer een Attestation-provider

Hier vindt u de opdrachten die u kunt gebruiken om de attestation-provider te maken en beheren:

 1. Voer de opdracht az attestation create uit om een attestation-provider zonder beleidsondertekeningsvereiste te maken:

  az attestation create --name "myattestationprovider" --resource-group "MyResourceGroup" --location westus
  
 2. Voer de opdracht az attestation show uit om eigenschappen van de attestation-provider op te halen, zoals status en AttestURI:

  az attestation show --name "myattestationprovider" --resource-group "MyResourceGroup"
  

  Deze opdracht zorgt ervoor dat er waarden worden weergegeven zoals in de volgende uitvoer:

  Id:/subscriptions/MySubscriptionID/resourceGroups/MyResourceGroup/providers/Microsoft.Attestation/attestationProviders/MyAttestationProvider
  Location: MyLocation
  ResourceGroupName: MyResourceGroup
  Name: MyAttestationProvider
  Status: Ready
  TrustModel: AAD
  AttestUri: https://MyAttestationProvider.us.attest.azure.net
  Tags:
  TagsTable:
  

U kunt een attestation-provider verwijderen met behulp van de opdracht az attestation delete:

az attestation delete --name "myattestationprovider" --resource-group "sample-resource-group"

Beleidsbeheer

Gebruik de opdrachten die hieronder worden beschreven, om beleidsbeheer voor een attestation-provider te kunnen bieden, één attestation-type per keer.

De opdracht az attestation policy show retourneert het huidige beleid voor de opgegeven TEE:

az attestation policy show --name "myattestationprovider" --resource-group "MyResourceGroup" --attestation-type SGX-IntelSDK

Notitie

De opdracht geeft beleid weer in zowel tekst- als JWT-indeling.

De volgende typen TEE worden ondersteund:

 • SGX-IntelSDK
 • SGX-OpenEnclaveSDK
 • TPM

Gebruik de opdracht az attestation policy set om nieuw beleid voor het opgegeven attestation-type in te stellen.

Beleid in de tekstindeling instellen voor een opgegeven attestation-type met behulp van het bestandspad:

az attestation policy set --name testatt1 --resource-group testrg --attestation-type SGX-IntelSDK --new-attestation-policy-file "{file_path}"

Beleid in de JWT-indeling instellen voor een opgegeven attestation-type met behulp van het bestandspad:

az attestation policy set --name "myattestationprovider" --resource-group "MyResourceGroup" \
--attestation-type SGX-IntelSDK -f "{file_path}" --policy-format JWT

Volgende stappen