Cheatsheet voor SQL naar Kusto-querytaal

Als u bekend bent met SQL en meer wilt weten over KQL, vertaalt u SQL-query's naar KQL door de SQL-query vooraf te voorzien van een opmerkingsregel, --en het trefwoord explain. De uitvoer toont de KQL-versie van de query, die u kan helpen de syntaxis en concepten van KQL te begrijpen.

--
explain
SELECT COUNT_BIG(*) as C FROM StormEvents 

Uitvoer

Query’s uitvoeren
StormEvents<br> | summarize C=count()<br>| project C

Cheatsheet voor conversie van SQL naar Kusto

In de volgende tabel ziet u voorbeeldquery's in SQL en de bijbehorende KQL-equivalenten.

Categorie SQL Query Kusto-query Lees meer
Gegevens uit tabel selecteren SELECT * FROM dependencies dependencies Tabellaire expressie-instructies
-- SELECT name, resultCode FROM dependencies dependencies | project name, resultCode Project
-- SELECT TOP 100 * FROM dependencies dependencies | take 100 Nemen
Null-evaluatie SELECT * FROM dependencies
WHERE resultCode IS NOT NULL
dependencies
| where isnotnull(resultCode)
isnotnull()
Vergelijkingsoperatoren (datum) SELECT * FROM dependencies
WHERE timestamp > getdate()-1
dependencies
| where timestamp > ago(1d)
ago()
-- SELECT * FROM dependencies
WHERE timestamp BETWEEN ... AND ...
dependencies
| where timestamp between (datetime(2016-10-01) .. datetime(2016-11-01))
Tussen
Vergelijkingsoperatoren (tekenreeks) SELECT * FROM dependencies
WHERE type = "Azure blob"
dependencies
| where type == "Azure blob"
Logische operators
-- -- substring
SELECT * FROM dependencies
WHERE type like "%blob%"
// substring
dependencies
| where type has "blob"
Hsa
-- -- wildcard
SELECT * FROM dependencies
WHERE type like "Azure%"
// wildcard
dependencies
| where type startswith "Azure"
// or
dependencies
| where type matches regex "^Azure.*"
startswith
komt overeen met regex
Vergelijking (booleaanse waarde) SELECT * FROM dependencies
WHERE !(success)
dependencies
| where success == False
Logische operators
Groepering, aggregatie SELECT name, AVG(duration) FROM dependencies
GROUP BY name
dependencies
| summarize avg(duration) by name
Samenvatten
avg()
Distinct SELECT DISTINCT name, type FROM dependencies dependencies
| summarize by name, type
Samenvatten
Verschillende
-- SELECT name, COUNT(DISTINCT type)
FROM dependencies
GROUP BY name
dependencies
| summarize by name, type | summarize count() by name
// or approximate for large sets
dependencies
| summarize dcount(type) by name
count()
dcount()
Kolomaliassen, uitbreiden SELECT operationName as Name, AVG(duration) as AvgD FROM dependencies
GROUP BY name
dependencies
| summarize AvgD = avg(duration) by Name=operationName
Alias-instructie
-- SELECT conference, CONCAT(sessionid, ' ' , session_title) AS session FROM ConferenceSessions ConferenceSessions
| extend session=strcat(sessionid, " ", session_title)
| project conference, session
strcat()
Project
Ordenen SELECT name, timestamp FROM dependencies
ORDER BY timestamp ASC
dependencies
| project name, timestamp
| sort by timestamp asc nulls last
Sorteren
Top n op meting SELECT TOP 100 name, COUNT(*) as Count FROM dependencies
GROUP BY name
ORDER BY Count DESC
dependencies
| summarize Count = count() by name
| top 100 by Count desc
Boven
Union SELECT * FROM dependencies
UNION
SELECT * FROM exceptions
union dependencies, exceptions Unie
-- SELECT * FROM dependencies
WHERE timestamp > ...
UNION
SELECT * FROM exceptions
WHERE timestamp > ...
dependencies
| where timestamp > ago(1d)
| union
(exceptions
| where timestamp > ago(1d))
Deelnemen SELECT * FROM dependencies
LEFT OUTER JOIN exceptions
ON dependencies.operation_Id = exceptions.operation_Id
dependencies
| join kind = leftouter
(exceptions)
on $left.operation_Id == $right.operation_Id
Join
Geneste query's SELECT * FROM dependencies
WHERE resultCode ==
(SELECT TOP 1 resultCode FROM dependencies
WHERE resultId = 7
ORDER BY timestamp DESC)
dependencies
| where resultCode == toscalar(
dependencies
| where resultId == 7
| top 1 by timestamp desc
| project resultCode)
toscalar
Met SELECT COUNT(\*) FROM dependencies
GROUP BY name
HAVING COUNT(\*) > 3
dependencies
| summarize Count = count() by name
| where Count > 3
Samenvatten
Waar