Richtlijnen voor API-beperking voor partners die Partner Center-API's aanroepen

Microsoft implementeert API-beperking om consistentere prestaties binnen een tijdsperiode mogelijk te maken voor partners die de Partner Center-API's aanroepen. Het aantal aanvragen naar een service in een tijdsduur wordt beperkt om te voorkomen dat bronnen overmatig worden gebruikt. Hoewel partnercentrum is ontworpen om een groot aantal aanvragen af te handelen, helpt beperking om optimale prestaties en betrouwbaarheid voor alle partners te behouden als er een overweldigend aantal aanvragen voorkomt door slechts enkele partners.

Beperkingslimieten variëren op basis van het scenario. Als u bijvoorbeeld een groot aantal schrijfbewerkingen uitvoert, is de mogelijkheid tot beperking groter dan wanneer u alleen leesbewerkingen uitvoert.

Wat gebeurt er wanneer beperking optreedt?

Wanneer een beperkingsdrempel wordt overschreden, beperkt partnercentrum alle verdere aanvragen van die client gedurende een bepaalde periode. Het beperkingsgedrag is afhankelijk van het type en het aantal aanvragen.

Gebruikelijke beperkingsscenario's

De meest voorkomende oorzaken van beperking van clients zijn:

  • Een groot aantal aanvragen voor een API per tenant-id van de partner: voor sommige PartnerCentrum-API's wordt beperking bepaald door de partnertenant-id. Te veel aanroepen naar deze API's op dezelfde partnertenant-id leiden ertoe dat de beperkingsdrempel wordt overschreden.

  • Een groot aantal aanvragen voor een API per partnertenant-id per tenant-id van de klant: voor andere API's wordt beperking bepaald door de combinatie van de tenant-id van de partner en de tenant-id van de klant; in die gevallen leidt het maken van te veel aanroepen voor dezelfde tenant-id van de klant tot beperking, terwijl aanroepen tegen andere klanten kunnen slagen.

Best practices om aanvraagbeperking te voorkomen

Programmeerprocedures, zoals het continu pollen van een resource om te controleren op updates en het regelmatig scannen van resourceverzamelingen om te controleren op nieuwe of verwijderde resources, leiden eerder tot beperking en leiden tot een verminderde algehele prestaties. Gelijktijdige API-aanroepen kunnen leiden tot een groot aantal aanvragen per tijdseenheid, waardoor aanvragen ook worden beperkt. Gebruik in plaats daarvan wijzigingen bijhouden en wijzigingsmeldingen. Daarnaast moet u activiteitenlogboeken kunnen gebruiken voor het detecteren van wijzigingen. Zie Activiteitenlogboeken van partnercentrum voor meer informatie. We raden partners ten zeerste aan om te overwegen de API voor activiteitenlogboeken te gebruiken voor meer efficiëntie en om beperking te voorkomen. Zie ook het voorbeeld van het gebruik van activiteitenlogboeken hieronder.

Best practices voor het verwerken van aanvraagbeperking

Hier volgen aanbevolen procedures voor het afhandelen van beperkingen:

  • Verminder de mate van parallelle uitvoering.
  • Verminder de frequentie van oproepen.
  • Vermijd onmiddellijke nieuwe pogingen omdat alle aanvragen worden meegerekend met uw gebruikslimieten.

Gebruik de HTTP-foutcode 429 om beperking te detecteren wanneer u foutafhandeling implementeert. De mislukte reactie bevat de antwoordheader Retry-After. Het uitstellen van aanvragen met behulp van de vertraging Retry-After is de snelste manier om te herstellen van beperking.

Ga als volgt te werk om de vertraging Opnieuw proberen na te gebruiken:

  1. Wacht het aantal seconden dat is opgegeven in de Retry-After-header.

  2. Probeer de aanvraag opnieuw.

  3. Als de aanvraag opnieuw mislukt met foutcode 429, wordt u nog steeds beperkt. Probeer het opnieuw met exponentieel uitstel, gebruik de aanbevolen Retry-After vertraging en probeer de aanvraag opnieuw totdat deze slaagt.

  4. Als u de SDK gebruikt, ontvangt u een uitzondering met statuscode 429 wanneer uw aanvraag wordt beperkt. Gebruik de eigenschap RetryAfter in de uitzondering en voer de aanvraag opnieuw uit nadat de tijd is verstreken.

API's die momenteel worden beïnvloed door beperking

Uiteindelijk wordt elke Partner Center-API die het eindpunt 'api.partnercenter.microsoft.com/' aanroept, beperkt. Op dit moment worden de beperkingslimieten alleen afgedwongen voor de api's die hieronder worden vermeld. Partnercentrum verzamelt de telemetrie op elk van de API's en past de beperkingslimieten dynamisch aan. De volgende tabel bevat de API's waar beperking momenteel wordt afgedwongen.

Bewerking Documentatie voor Partnercentrum
{baseURL}/v1/customers/{customer_id}/orders een bestelling maken
{baseURL}/v1/customers/{customer-tenant-id}/subscriptions/{id-for-subscription}/upgrades een abonnement overzetten
{baseURL}/v1/customers/{customer-tenant-id}/orders/{order-id} een invoegtoepassing voor een abonnement aanschaffen
{baseURL}/v1/customers/{customer-id}/carts/{cart-id} een winkelwagen maken
{baseURL}/v1/customers/{customer-id}/carts/{cart-id}/checkout een winkelwagen uitchecken
{baseURL}/v1/customers/{customer-id}/carts/{cart-id} een winkelwagen bijwerken
{baseURL}/v1/customers/{customer-id}/subscriptions/{subscription-id}/registrations een abonnement registreren
{baseURL}/v1/productupgrades productupgrade-entiteit maken
{baseURL}/v1/customers/{customer-id}/subscriptions/{subscription-id}/conversions een proefabonnement converteren naar een betaald abonnement
{baseURL}/v1/customers/{customer-tenant-id} een klant ophalen op id
{baseURL}/v1/productUpgrades/geschiktheid in aanmerking komen voor productupgrade
{baseURL}/v1/customers/{customer-tenant-id}/subscriptions/{id-for-subscription} abonnement beheren
{baseURL}/v1/customers/{customer_id}/subscriptions get-all-of-a-customer-s-subscriptions
{baseURL}/v1/customers/{customer_id}/subscriptions/{subscription_id} Een abonnement ophalen op basis van id
{baseURL}/v1/customers/{customer_id}/orders Alle bestellingen van klanten ophalen
{baseURL}/v1/customers/{customer_id}/orders/{order_id} Een bestelling ophalen op basis van id
{baseURL}/v1/customers/{customer_id}/orders/{order_id}/provisioningstatus De inrichtingsstatus van het abonnement ophalen
{baseURL}/v1/customers/{customer_id}/subscriptions/{subscription_id} Orders beheren en een abonnement beheren
{baseURL}/v1/customers/{customer_id}/subscriptions/{subscription_id}/addons Een lijst met invoegtoepassingen voor een abonnement ophalen
{baseURL}/v1/customers/{customer_id}/subscriptions/{subscription_id}/azureEntitlements Een lijst met Azure-rechten voor een abonnement ophalen
{baseURL}/v1/customers/{customer_id}/subscriptions/{subscription_id}/registrationstatus De registratiestatus van het abonnement ophalen
{baseURL}/v1/customers/{customer-tenant-id}/transfers Alle overdrachten van een klant ophalen
{baseURL}/v1/productUpgrades/{upgrade-id}/status Upgradestatus van product ophalen
{baseURL}/v1/customers/{customer-id}/subscriptions/{subscription-id}/conversions Een lijst met aanbiedingen voor omzetten van de proefversie ophalen
{baseURL}/v1/customers/{customer-tenant-id}/migrations/newcommerce/validate Een abonnement valideren voor migratie
{baseURL}/v1/customers/{customer-tenant-id}/migrations/newcommerce Een nieuwe commerce-migratie maken

Antwoord op foutcode:

HTTP/1.1 429 Too Many Requests 

Content-Length: 84 

Content-Type: application/json 

Retry-After: 57 

Date: Tue, 21 Jul 2020 04:10:58 GMT 

{ "statusCode": 429, "message": "Rate limit is exceeded. Try again in 57 seconds." } 

Voorbeeld van activiteitenlogboek

Voor best practice bij het analyseren van dagelijkse wijzigingen raden we u aan een query uit te voeren op de auditrecord voor een specifieke dag. 

In het antwoord krijgt u een resultaat met wijzigingen in het specifieke bewerkingstype.  U kunt filteren op basis van de bewerking die u belangrijk vindt.  Als u bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in een nieuwe klant, kunt u kijken naar operationType = "add_customer".  

Een lijst met operationtype/resources vindt u in de onderstaande API-documenten.

Voorbeeld van antwoord

Aanvraag:

Http Get call:  https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/auditrecords?startDate=2020-09-02&endDate=2020-09-02&size=50 

Authorization: Bearer <token> 

Accept: application/json 

MS-RequestId: 127facaa-e389-41f8-8bb7-1d1af99db893 

MS-CorrelationId: de9c2ccc-40dd-4186-9660-65b9b64c3d14 

X-Locale: en-US 

Host: api.partnercenter.microsoft.com 

Connection: Keep-Alive 

Antwoord:

{ 

    "totalCount": 17, 

    "items": [ 

        { 

            "id": "9daaeb1c-4195-4db5-9f1d-509eb70c8c2d_e905b566-4779-4e57-944c-7b1b5312705b_updatecustomeruserlicenses_637346859797753934", 

            "partnerId": "9daaeb1c-4195-4db5-9f1d-509eb70c8c2d", 

            "participants": [ 

                "9daaeb1c-4195-4db5-9f1d-509eb70c8c2d" 

            ], 

            "customerId": "e905b566-4779-4e57-944c-7b1b5312705b", 

            "userPrincipalName": "admin@testsw09.onmicrosoft.com", 

            "applicationId": "FulfillmentService", 

            "resourceType": "license", 

            "operationType": "update_customer_user_licenses", 

            "operationDate": "2020-09-02T23:26:19.7753934Z", 

            "operationStatus": "succeeded", 

            "customizedData": [ 

                { 

                    "key": "CustomerUserId", 

                    "value": "933808c7-b165-496c-a24e-1a4b7846fab4" 

                } 

            ], 

            "attributes": { 

                "objectType": "AuditRecord" 

            } 

        }, 

        { 

            "id": "9daaeb1c-4195-4db5-9f1d-509eb70c8c2d_86bddccf-9a53-40c6-907c-08067a3f8da7_ia80zlkxp6ewoqpp35pbqjlhqv9iigvz1_createorder_637346662909268372", 

            "partnerId": "9daaeb1c-4195-4db5-9f1d-509eb70c8c2d", 

            "participants": [ 

                "9daaeb1c-4195-4db5-9f1d-509eb70c8c2d" 

            ], 

            "customerId": "86bddccf-9a53-40c6-907c-08067a3f8da7", 

            "customerName": "CustomMetersStagingTest", 

            "userPrincipalName": "admin@testsw09.onmicrosoft.com", 

            "applicationId": "4990cffe-04e8-4e8b-808a-1175604b879f", 

            "resourceType": "order", 

            "resourceNewValue": "{\"Id\":\"Ia80ZLkXp6eWOqpp35pBQJLhqv9IiGVZ1\",\"AlternateId\":\"64144d300bde\",\"ReferenceCustomerId\":\"86bddccf-9a53-40c6-907c-08067a3f8da7\",\"BillingCycle\":\"monthly\",\"CurrencyCode\":\"USD\",\"CurrencySymbol\":\"$\",\"LineItems\":[{\"LineItemNumber\":0,\"ProvisioningContext\":null,\"OfferId\":\"DZH318Z0C964:0001:DZH318Z0BZDG\",\"SubscriptionId\":\"f428d44a-d08b-348b-579e-ce92a6362c7b\",\"ParentSubscriptionId\":null,\"TermDuration\":\"P1M\",\"TransactionType\":\"New\",\"FriendlyName\":\"SaaS custom meter offer - Bronze\",\"Quantity\":1,\"Pricing\":null,\"PartnerIdOnRecord\":null,\"RenewsTo\":null,\"Links\":{\"Product\":{\"Uri\":\"/products/DZH318Z0C964?country=US\",\"Method\":\"GET\",\"Body\":null,\"Headers\":[]},\"Sku\":{\"Uri\":\"/products/DZH318Z0C964/skus/0001?country=US\",\"Method\":\"GET\",\"Body\":null,\"Headers\":[]},\"Availability\":{\"Uri\":\"/products/DZH318Z0C964/skus/0001/availabilities/DZH318Z0BZDG?country=US\",\"Method\":\"GET\",\"Body\":null,\"Headers\":[]},\"ActivationLinks\":{\"Uri\":\"/customers/86bddccf-9a53-40c6-907c-08067a3f8da7/orders/Ia80ZLkXp6eWOqpp35pBQJLhqv9IiGVZ1/lineitems/0/activationlinks\",\"Method\":\"GET\",\"Body\":null,\"Headers\":[]}}}],\"CreationDate\":\"2020-09-02T17:58:01.7755853Z\",\"Status\":\"pending\",\"TransactionType\":\"UserPurchase\",\"Links\":{\"Self\":{\"Uri\":\"/customers/86bddccf-9a53-40c6-907c-08067a3f8da7/orders/Ia80ZLkXp6eWOqpp35pBQJLhqv9IiGVZ1\",\"Method\":\"GET\",\"Body\":null,\"Headers\":[]},\"ProvisioningStatus\":{\"Uri\":\"/customers/86bddccf-9a53-40c6-907c-08067a3f8da7/orders/Ia80ZLkXp6eWOqpp35pBQJLhqv9IiGVZ1/provisioningstatus\",\"Method\":\"GET\",\"Body\":null,\"Headers\":[]},\"PatchOperation\":{\"Uri\":\"/customers/86bddccf-9a53-40c6-907c-08067a3f8da7/orders/Ia80ZLkXp6eWOqpp35pBQJLhqv9IiGVZ1\",\"Method\":\"PATCH\",\"Body\":null,\"Headers\":[]}},\"Client\":{\"marketplaceCountry\":\"US\",\"deviceFamily\":\"UniversalStore-PartnerCenter\",\"name\":\"Partner Center Web\"},\"Attributes\":{\"ObjectType\":\"Order\"}}", 

            "operationType": "create_order", 

            "originalCorrelationId": "96514ebe-c1b2-4865-cb46-2c2d20a2e911", 

            "operationDate": "2020-09-02T17:58:10.9268372Z", 

            "operationStatus": "succeeded", 

            "customizedData": [ 

                { 

                    "key": "OrderId", 

                    "value": "Ia80ZLkXp6eWOqpp35pBQJLhqv9IiGVZ1" 

                }, 

                { 

                    "key": "AlternateId", 

                    "value": "64144d300bde" 

                }, 

                { 

                    "key": "BillingCycle", 

                    "value": "Monthly" 

                }, 

                { 

                    "key": "OfferId-0", 

                    "value": "DZH318Z0C964:0001:DZH318Z0BZDG" 

                }, 

                { 

                    "key": "SubscriptionId-0", 

                    "value": "f428d44a-d08b-348b-579e-ce92a6362c7b" 

                }, 

                { 

                    "key": "SubscriptionName-0", 

                    "value": "SaaS custom meter offer - Bronze" 

                }, 

                { 

                   "key": "Quantity-0", 

                    "value": "1" 

                }, 

                { 

                    "key": "PartnerOnRecord-0", 

                    "value": null 

                } 

            ], 

            "attributes": { 

                "objectType": "AuditRecord" 

            } 

        }, 

                           { 

            "id": "9daaeb1c-4195-4db5-9f1d-509eb70c8c2d_86bddccf-9a53-40c6-907c-08067a3f8da7_86bddccf-9a53-40c6-907c-08067a3f8da7_addcustomer_637346648528069005", 

            "partnerId": "9daaeb1c-4195-4db5-9f1d-509eb70c8c2d", 

            "participants": [ 

                "9daaeb1c-4195-4db5-9f1d-509eb70c8c2d" 

            ], 

            "customerId": "86bddccf-9a53-40c6-907c-08067a3f8da7", 

            "customerName": "CustomMetersStagingTest", 

            "userPrincipalName": "admin@testsw09.onmicrosoft.com", 

            "applicationId": "4990cffe-04e8-4e8b-808a-1175604b879f", 

            "resourceType": "customer", 

            "resourceNewValue": "{\"Id\":\"86bddccf-9a53-40c6-907c-08067a3f8da7\",\"CommerceId\":\"9dd78b4f-f98a-44b4-a2fa-2b82ac58d24c\",\"CompanyProfile\":{\"TenantId\":\"86bddccf-9a53-40c6-907c-08067a3f8da7\",\"Domain\":\"CustomMetersStagingTest.onmicrosoft.com\",\"CompanyName\":\"CustomMetersStagingTest\",\"Address\":null,\"Email\":null,\"OrganizationRegistrationNumber\":null,\"Links\":{\"Self\":{\"Uri\":\"/customers/86bddccf-9a53-40c6-907c-08067a3f8da7/profiles/company\",\"Method\":\"GET\",\"Body\":null,\"Headers\":[]}},\"Attributes\":{\"ObjectType\":\"CustomerCompanyProfile\"}},\"BillingProfile\":{\"Id\":\"4beafd7b-cdab-5bdc-52ed-02e16edf2e7a\",\"FirstName\":\"CustomMetersStagingTest\",\"LastName\":\"CustomMetersStagingTest\",\"Email\":\"CustomMetersStagingTest@CustomMetersStagingTest.com\",\"Culture\":\"en-US\",\"Language\":\"en\",\"CompanyName\":\"CustomMetersStagingTest\",\"DefaultAddress\":{\"Id\":null,\"Country\":\"US\",\"Region\":null,\"City\":\"Seattle\",\"State\":\"WA\",\"District\":null,\"AddressLine1\":\"CustomMetersStagingTest\",\"AddressLine2\":null,\"AddressLine3\":null,\"PostalCode\":\"98122\",\"FirstName\":\"CustomMetersStagingTest\",\"LastName\":\"CustomMetersStagingTest\",\"EmailAddress\":null,\"PhoneNumber\":null,\"MiddleName\":null},\"Attributes\":{\"Etag\":\"-2279334701316321663\",\"ObjectType\":\"CustomerBillingProfile\"}},\"RelationshipToPartner\":\"reseller\",\"AllowDelegatedAccess\":true,\"UserCredentials\":{\"userName\":\"admin\",\"password\":\"\"},\"AssociatedPartnerId\":null,\"CustomDomains\":null,\"Attributes\":{\"ObjectType\":\"Customer\"}}", 

            "operationType": "add_customer", 

            "originalCorrelationId": "7550d9ea-e64a-416f-e49b-3670c516cf69", 

            "operationDate": "2020-09-02T17:34:12.8069005Z", 

            "operationStatus": "succeeded", 

            "customizedData": [ 

                { 

                    "key": "PrimaryDomainName", 

                    "value": "CustomMetersStagingTest.onmicrosoft.com" 

                }, 

                { 

                    "key": "Relationship", 

                    "value": "Reseller" 

                } 

            ], 

            "attributes": { 

                "objectType": "AuditRecord" 

            } 

        }, 

                            

        ... 

    ], 

    "links": { 

        "self": { 

            "uri": "/auditrecords?startDate=2020-09-02&endDate=2020-09-02&size=50", 

            "method": "GET", 

            "headers": [] 

        } 

    }, 

    "attributes": { 

        "objectType": "Collection" 

    } 

}