Delen via


Remove-WmiObject

Hiermee verwijdert u een exemplaar van een bestaande WMI-klasse (Windows Management Instrumentation).

Syntax

Remove-WmiObject
   [-Class] <String>
   [-AsJob]
   [-Impersonation <ImpersonationLevel>]
   [-Authentication <AuthenticationLevel>]
   [-Locale <String>]
   [-EnableAllPrivileges]
   [-Authority <String>]
   [-Credential <PSCredential>]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-ComputerName <String[]>]
   [-Namespace <String>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-WmiObject
   -InputObject <ManagementObject>
   [-AsJob]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-WmiObject
   -Path <String>
   [-AsJob]
   [-Impersonation <ImpersonationLevel>]
   [-Authentication <AuthenticationLevel>]
   [-Locale <String>]
   [-EnableAllPrivileges]
   [-Authority <String>]
   [-Credential <PSCredential>]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-ComputerName <String[]>]
   [-Namespace <String>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-WmiObject
   [-AsJob]
   [-Impersonation <ImpersonationLevel>]
   [-Authentication <AuthenticationLevel>]
   [-Locale <String>]
   [-EnableAllPrivileges]
   [-Authority <String>]
   [-Credential <PSCredential>]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-ComputerName <String[]>]
   [-Namespace <String>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-WmiObject
   [-AsJob]
   [-Impersonation <ImpersonationLevel>]
   [-Authentication <AuthenticationLevel>]
   [-Locale <String>]
   [-EnableAllPrivileges]
   [-Authority <String>]
   [-Credential <PSCredential>]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-ComputerName <String[]>]
   [-Namespace <String>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-WmiObject
   [-AsJob]
   [-Impersonation <ImpersonationLevel>]
   [-Authentication <AuthenticationLevel>]
   [-Locale <String>]
   [-EnableAllPrivileges]
   [-Authority <String>]
   [-Credential <PSCredential>]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-ComputerName <String[]>]
   [-Namespace <String>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]

Description

Met de Remove-WmiObject cmdlet wordt een exemplaar van een bestaande WMI-klasse (Windows Management Instrumentation) verwijderd.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Sluit alle exemplaren van een Win32-proces

notepad
$np = Get-WmiObject -Query "select * from win32_process where name='notepad.exe'"
$np | Remove-WmiObject

In dit voorbeeld worden alle exemplaren van Kladblok.exe gesloten.

Met de eerste opdracht wordt een exemplaar van Kladblok gestart.

De tweede opdracht maakt gebruik van de cmdlet Get-WmiObject om de exemplaren op te halen van de Win32_Process die overeenkomen met Kladblok.exe en slaat deze vervolgens op in de $np variabele.

Met de derde opdracht wordt het object in de $np variabele doorgegeven aanRemove-WmiObject, waarmee alle exemplaren van Kladblok.exe worden verwijderd.

Voorbeeld 2: Een map verwijderen

Met deze opdracht wordt de map C:\Test verwijderd.

$a = Get-WMIObject -Query "Select * From Win32_Directory Where Name ='C:\\Test'"
$a | Remove-WMIObject

De eerste opdracht gebruikt Get-WMIObject om een query uit te voeren op de C:\Test map en slaat vervolgens het object op in de $a variabele.

De tweede opdracht verwijst naar de $a variabele Remove-WMIObject, waarmee de map wordt verwijderd.

Parameters

-AsJob

Geeft aan dat deze cmdlet wordt uitgevoerd als achtergrondtaak. Gebruik deze parameter om opdrachten uit te voeren die lang duren voordat ze zijn voltooid.

Nieuwe CIM-cmdlets, geĆÆntroduceerd Windows PowerShell 3.0, voeren dezelfde taken uit als de WMI-cmdlets. De CIM-cmdlets voldoen aan de WS-Management-standaarden (WSMan) en aan de CIM-standaard (Common Information Model), waarmee de cmdlets dezelfde technieken kunnen gebruiken om computers met het Windows-besturingssysteem en computers met andere besturingssystemen te beheren. In plaats van te gebruiken, kunt u overwegen om de cmdlet Remove-CimInstance te gebruiken Remove-WmiObject.

Wanneer u de parameter AsJob gebruikt, retourneert de opdracht een object dat de achtergrondtaak vertegenwoordigt en geeft de opdrachtprompt weer. U kunt in de sessie blijven werken terwijl de taak is voltooid. Als Remove-WmiObject deze wordt gebruikt op een externe computer, wordt de taak gemaakt op de lokale computer en worden de resultaten van externe computers automatisch geretourneerd naar de lokale computer. Als u de taak wilt beheren, gebruikt u de cmdlets die het zelfstandig naamwoord ( de taak-cmdlets ) bevatten. Gebruik de Receive-Job cmdlet om de taakresultaten op te halen.

Als u deze parameter wilt gebruiken voor externe computers, moeten de lokale en externe computers worden geconfigureerd voor externe communicatie. Start Windows PowerShell met behulp van de optie Uitvoeren als administrator. Zie about_Remote_Requirements voor meer informatie.

Zie about_Jobs en about_Remote_Jobs voor meer informatie over Windows PowerShell-achtergrondtaken.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Authentication

Hiermee geeft u het verificatieniveau op dat moet worden gebruikt voor de WMI-verbinding. De aanvaardbare waarden voor deze parameter zijn:

 • -1:Ongewijzigd.
 • 0: standaard.
 • 1:Geen. Er is geen verificatie uitgevoerd.
 • 2: Verbinding maken. Verificatie wordt alleen uitgevoerd wanneer de client een relatie tot stand brengt met de toepassing.
 • 3:Oproep. Verificatie wordt alleen uitgevoerd aan het begin van elke aanroep wanneer de toepassing de aanvraag ontvangt.
 • 4:Pakket. Verificatie wordt uitgevoerd op alle gegevens die van de client worden ontvangen.
 • 5: PacketIntegrity. Alle gegevens die worden overgedragen tussen de client en de toepassing, worden geverifieerd en geverifieerd.
 • 6: PacketPrivacy. De eigenschappen van de andere verificatieniveaus worden gebruikt en alle gegevens worden versleuteld.
Type:AuthenticationLevel
Accepted values:Default, None, Connect, Call, Packet, PacketIntegrity, PacketPrivacy, Unchanged
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Authority

Hiermee geeft u de instantie op die moet worden gebruikt om de WMI-verbinding te verifiƫren. U kunt standaardverificatie voor NTLM of Kerberos opgeven. Als u NTLM wilt gebruiken, stelt u de instantie-instelling in op ntlmdomain:<DomainName, waarbij <DomainName>> een geldige NTLM-domeinnaam identificeert. Als u Kerberos wilt gebruiken, geeft u kerberos:<DomainName>\<ServerName> op. U kunt de instantie-instelling niet opnemen wanneer u verbinding maakt met de lokale computer.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Class

Hiermee geeft u de naam op van een WMI-klasse die door deze cmdlet wordt verwijderd.

Type:String
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ComputerName

Hiermee geeft u de naam op van de computer waarop deze cmdlet wordt uitgevoerd. Standaard is dit de lokale computer.

Typ de NetBIOS-naam, een IP-adres of een volledig gekwalificeerde domeinnaam van een of meer computers. Als u de lokale computer wilt opgeven, typt u de computernaam, een punt (.) of localhost.

Deze parameter is niet afhankelijk van externe communicatie met Windows PowerShell. U kunt de parameter ComputerName zelfs gebruiken als uw computer niet is geconfigureerd voor het uitvoeren van externe opdrachten.

Type:String[]
Aliases:Cn
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Confirm

Hiermee wordt u gevraagd om bevestiging voordat u de cmdlet uitvoert.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:False
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Credential

Hiermee geeft u een gebruikersaccount op dat gemachtigd is om deze actie uit te voeren. Standaard is dit de huidige gebruiker.

Typ een gebruikersnaam, zoals User01 of Domain01\User01, of voer een PSCredential-object in, zoals een object dat is gegenereerd door de Get-Credential cmdlet. Als u een gebruikersnaam typt, wordt u door deze cmdlet gevraagd om een wachtwoord.

Type:PSCredential
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-EnableAllPrivileges

Geeft aan dat deze cmdlet alle machtigingen van de huidige gebruiker inschakelt voordat de opdracht de WMI-aanroep uitvoert.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Impersonation

Hiermee geeft u het imitatieniveau op dat moet worden gebruikt. De aanvaardbare waarden voor deze parameter zijn:

 • 0: standaard. Leest het lokale register voor het standaard-imitatieniveau, dat meestal is ingesteld op 3: Imiteren.
 • 1:Anonieme. Verbergt de referenties van de beller.
 • 2:Identificeren. Hiermee kunnen objecten query's uitvoeren op de referenties van de aanroeper.
 • 3:Imiteren. Hiermee kunnen objecten de referenties van de aanroeper gebruiken.
 • 4:Gemachtigde. Hiermee kunnen objecten andere objecten toestaan om de referenties van de aanroeper te gebruiken.
Type:ImpersonationLevel
Accepted values:Default, Anonymous, Identify, Impersonate, Delegate
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-InputObject

Hiermee geeft u een ManagementObject-object te gebruiken als invoer. Wanneer deze parameter wordt gebruikt, worden alle andere parameters genegeerd.

Type:ManagementObject
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Locale

Hiermee geeft u de voorkeursinstelling voor WMI-objecten. De parameter Landinstelling wordt opgegeven als een matrix in de MS_<LCID-indeling> in de voorkeursvolgorde.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Namespace

Hiermee geeft u de naamruimte van de WMI-opslagplaats op waar de WMI-klasse waarnaar wordt verwezen zich bevindt wanneer deze wordt gebruikt met de klasseparameter .

Type:String
Aliases:NS
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Path

Hiermee geeft u het WMI-objectpad van een WMI-klasse op of geeft u het WMI-objectpad van een exemplaar van een WMI-klasse dat moet worden verwijderd.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ThrottleLimit

Hiermee geeft u het maximum aantal gelijktijdige verbindingen op dat tot stand kan worden gebracht om deze opdracht uit te voeren. Deze parameter wordt samen met de AsJob-parameter gebruikt. De beperkingslimiet is alleen van toepassing op de huidige opdracht, niet op de sessie of op de computer.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Hiermee wordt weergegeven wat er zou gebeuren als u de cmdlet uitvoert. De cmdlet wordt niet uitgevoerd.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:False
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Invoerwaarden

ManagementObject

U kunt een beheerobject doorsluisen naar deze cmdlet.

Uitvoerwaarden

None, System.Management.Automation.RemotingJob

Met deze cmdlet wordt een taakobject geretourneerd als u de parameter AsJob opgeeft. Anders wordt er geen uitvoer gegenereerd.

Notities

Windows PowerShell bevat de volgende aliassen voor Remove-WmiObject:

 • rwmi