Delen via


Reset-ComputerMachinePassword

Hiermee stelt u het wachtwoord van het computeraccount voor de computer opnieuw in.

Syntax

Reset-ComputerMachinePassword
     [-Server <String>]
     [-Credential <PSCredential>]
     [-WhatIf]
     [-Confirm]
     [<CommonParameters>]

Description

De Reset-ComputerMachinePassword cmdlet wijzigt het wachtwoord van het computeraccount dat de computers gebruiken om te verifiëren bij de domeincontrollers in het domein. U kunt dit gebruiken om het wachtwoord van de lokale computer opnieuw in te stellen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Het wachtwoord voor de lokale computer opnieuw instellen

Reset-ComputerMachinePassword

Met deze opdracht wordt het computerwachtwoord voor de lokale computer opnieuw ingesteld. De opdracht wordt uitgevoerd met de referenties van de huidige gebruiker.

Voorbeeld 2: het wachtwoord voor de lokale computer opnieuw instellen met behulp van een opgegeven domeincontroller

Reset-ComputerMachinePassword -Server "DC01" -Credential Domain01\Admin01

Met deze opdracht wordt het computerwachtwoord van de lokale computer opnieuw ingesteld met behulp van de DC01-domeincontroller. Hierbij wordt de parameter Referentie gebruikt om een gebruikersaccount op te geven dat is gemachtigd om een computerwachtwoord in het domein opnieuw in te stellen.

Voorbeeld 3: Het wachtwoord opnieuw instellen op een externe computer

$cred = Get-Credential
Invoke-Command -ComputerName "Server01" -ScriptBlock {Reset-ComputerMachinePassword -Credential $using:cred}

Deze opdracht maakt gebruik van de cmdlet Invoke-Command om een Reset-ComputerMachinePassword opdracht uit te voeren op de externe Server01-computer.

Zie about_Remote en Invoke-Commandvoor meer informatie over externe opdrachten in Windows PowerShell.

Parameters

-Confirm

Hiermee wordt u gevraagd om bevestiging voordat u de cmdlet uitvoert.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:False
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Credential

Hiermee geeft u een gebruikersaccount op dat gemachtigd is om deze actie uit te voeren. Standaard is dit de huidige gebruiker.

Typ een gebruikersnaam, zoals User01 of Domain01\User01, of voer een PSCredential-object in, zoals een object dat is gegenereerd door de Get-Credential cmdlet. Als u een gebruikersnaam typt, wordt u door deze cmdlet gevraagd om een wachtwoord.

Deze parameter is geïntroduceerd in Windows PowerShell 3.0.

Type:PSCredential
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Server

Hiermee geeft u de naam op van een domeincontroller die moet worden gebruikt wanneer met deze cmdlet het wachtwoord voor het computeraccount wordt ingesteld.

Deze parameter is optioneel. Als u deze parameter weglaat, wordt een domeincontroller gekozen om de opdracht te gebruiken.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Hiermee wordt weergegeven wat er zou gebeuren als u de cmdlet uitvoert. De cmdlet wordt niet uitgevoerd.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:False
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Invoerwaarden

None

U kunt invoer voor deze cmdlet niet doorsluisen.

Uitvoerwaarden

None

Met deze cmdlet wordt geen uitvoer gegenereerd.