SQL Server nie jest obsługiwana w systemie operacyjnym Windows, w którym włączono czułość wielkości liter

Oryginalna wersja produktu: SQL Server 2012, SQL Server 2008, SQL Server 2005
Oryginalny numer KB: 2860895

Niewrażliwość na wielkość liter jądra systemu Windows można wyłączyć lub włączyć przy użyciu następującego klucza rejestru:

Ścieżka: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel
Nazwa wartości: obcaseinsensitive
Typ wartości: DWORD

SQL Server opiera się na domyślnej wartości systemu Windows wynoszącej 1 (jeden) dla tego klucza.

Uwaga

Gdy tylko ten klucz jest ustawiony na wartość 0 (zero) w systemie, w którym jest zainstalowany SQL Server, operacja ustawiania klucza z powrotem na wartość 1 (jeden) nie jest przetestowanym scenariuszem dla SQL Server. Ponadto to zachowanie nie jest obsługiwane. W związku z tym zalecamy czystą ponowną instalację SQL Server na serwerze, na którym ten klucz nigdy nie został zmieniony.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to configure case sensitivity for file and folder names (Jak skonfigurować uwzględnianie wielkości liter dla nazw plików i folderów).