learn.microsoft.com — Warunki użytkowania

Akceptacja Warunków

Poniższe Warunki użytkowania („Warunki Użytkowania”) mają zastosowanie do używania przez Użytkownika witryny Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com), Profilu Technicznego i wszelkich powiązanych usług. Microsoft może aktualizować Warunki Używania w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Aby zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków, należy kliknąć łącze Zasady użytkowania witryny microsoft.com znajdujące się u dołu każdej strony Microsoft.

Opis Usługi

Za pośrednictwem witryny Microsoft Learn, Profilu Technicznego i powiązanych usług Microsoft zapewnia Użytkownikowi dostęp do różnorodnych zasobów, w tym m.in. interaktywnych samouczków szkoleniowych, dokumentacji, nagrań wideo, narzędzi programistycznych, obszarów pobierania, forów oraz informacji dotyczących produktów (łącznie „Usługi”). Usługi, w tym wszelkie aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje lub nowe właściwości witryn internetowych, podlegają Warunkom.

Usługa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego

O ile nie określono inaczej, Usługi są przeznaczone do niekomercyjnego użytku osobistego. Użytkownik nie może zmieniać, kopiować, rozpowszechniać, przekazywać, wyświetlać, odtwarzać, reprodukować, publikować, licencjonować, przekazywać, sprzedawać ani tworzyć opracowań na podstawie jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych za pomocą Usług (z wyjątkiem własnego niekomercyjnego użytku osobistego) bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft.

Prywatność i ochrona danych osobowych

Microsoft dba o prywatność Użytkownika. Informacje o typach danych zbieranych od Użytkownika i z urządzeń Użytkownika oraz o sposobie użycia Danych i o podstawach prawnych przetwarzania Danych przez Microsoft znajdują się w Oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności („Oświadczenie o Ochronie Prywatności”). W Oświadczeniu o Ochronie Prywatności opisano również, w jaki sposób Microsoft wykorzystuje Przesłane Materiały (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie), komentarze, oceny lub recenzje Usług, komunikaty, pliki, zdjęcia, dokumenty, pliki dźwiękowe, utwory cyfrowe, transmisje strumieniowe na żywo, filmy wideo i inne treści przesyłane, przechowywane, publikowane lub udostępniane przez Użytkownika (łącznie „Treści Użytkownika”). W przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody i w zakresie dozwolonym przez prawo zaakceptowanie niniejszych Warunków przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik zgadza się na zbieranie, używanie i ujawnianie przez Microsoft Treści Użytkownika i danych zgodnie z opisem w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. W niektórych przypadkach Microsoft prześle Użytkownikowi oddzielne powiadomienie i poprosi o jego akceptację zgodnie z Oświadczeniem o Ochronie Prywatności.

Publiczne informacje i dane użytkownika: Dane przekazywane przez Użytkownika (w tym nazwa użytkownika, nazwa wyświetlana, obraz awatara, biografia, nazwa stanowiska i organizacja oraz osiągnięcia użytkownika) mogą być przeglądane przez inne osoby. Aby korzystać z Profilu Technicznego, należy podać jedynie nazwę użytkownika i nazwę wyświetlaną. Wszystkie pozostałe pola są opcjonalne. Swoją nazwę użytkownika i nazwę wyświetlaną można zaktualizować w dowolnym momencie. Microsoft może również zapisywać i publicznie wyświetlać datę zarejestrowania się przez Użytkownika w Profilu technicznym oraz powiązania Użytkownika z Microsoft.

Wszelkie Treści zamieszczane publicznie mogą być również przeglądane przez inne osoby. Użytkownik może usunąć niektóre rodzaje Treści po ich opublikowaniu, ale nie wszystkie rodzaje Treści mogą zostać usunięte po ich publicznym zamieszczeniu.

Informacje dotyczące Oprogramowania udostępnianego w Witrynie

Oprogramowanie udostępniane do pobrania w ramach Usług (zwane dalej „Oprogramowaniem”) jest chronione prawami autorskimi przysługującymi Microsoft lub dostawcom Microsoft. Korzystanie z Oprogramowania podlega postanowieniom umowy licencyjnej dla użytkownika oprogramowania, która towarzyszy Oprogramowaniu lub została w nim zawarta („Umowa Licencyjna”). Użytkownik końcowy nie będzie mógł zainstalować Oprogramowania, któremu towarzyszy lub w którym jest zawarta Umowa Licencyjna, jeśli nie zaakceptuje jej postanowień. Licencje na należące do osób trzecich skrypty lub kody, do których ta witryna zawiera łącza lub odniesienia, są udzielane Użytkownikowi przez te osoby trzecie będące właścicielami danych kodów, a nie przez Microsoft.

Oprogramowanie mogą pobrać wyłącznie użytkownicy końcowi, o ile będą z niego korzystać w sposób zgodny ze stosowną Umową Licencyjną. Reprodukowanie lub rozpowszechnianie Oprogramowania niezgodne z Umową Licencyjną jest wyraźnie zabronione na mocy prawa i może prowadzić do zastosowania surowych sankcji cywilnych i karnych. Osoby, które dopuszczą się takiego naruszenia, będą podlegać sankcjom karnym w najszerszym dopuszczalnym zakresie.

NIE UCHYBIAJĄC WARUNKOM PRZEDSTAWIONYM POWYŻEJ, O ILE UMOWA LICENCYJNA TOWARZYSZĄCA OPROGRAMOWANIU WYRAŹNIE NIE STANOWI INACZEJ, KOPIOWANIE LUB REPRODUKOWANIE OPROGRAMOWANIA NA INNYM SERWERZE LUB W INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO REPRODUKOWANIA LUB ROZPOWSZECHNIANIA JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE.

OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ TYLKO ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI UMOWY LICENCYJNEJ. O ILE UMOWA LICENCYJNA NIE STANOWI INACZEJ, MICROSOFT CORPORATION NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, RĘKOJMI LUB ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH LUB RĘKOJMI ZA WADY PRAWNE. W RAMACH USŁUG LUB SWOJEGO OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MOŻE UDOSTĘPNIAĆ RÓŻNE NARZĘDZIA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW UZYSKIWANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TYCH NARZĘDZI. KORZYSTAJĄC Z NARZĘDZI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA MICROSOFT, NALEŻY SZANOWAĆ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGRANICZONYCH PRAW. Oprogramowanie pobierane w ramach Usług w imieniu lub na rzecz Stanów Zjednoczonych, ich agencji rządowych lub innych organów państwowych („Instytucje Rządowe Stanów Zjednoczonych”) objęte jest Ograniczonymi Prawami. Używanie, powielanie lub ujawnianie przez Instytucje Rządowe Stanów Zjednoczonych objęte jest ograniczeniami opisanymi w punkcie (c)(1)(ii) klauzuli wskazanej w przepisach DFARS 252.227-7013 dotyczących praw z Danych Technicznych i Oprogramowania Komputerowego lub w punkcie (c)(1) i (2) klauzuli wskazanej w przepisach tytułu 48 CFR 52.227-19 dotyczących Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego i Ograniczonych Praw. Producentem jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Informacje dotyczące Dokumentacji udostępnianej w Witrynie

Niektóre dokumenty mogą podlegać postanowieniom umów licencyjnych innym niż postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach Używania. W przypadku sprzeczności z niniejszymi Warunkami Używania postanowienia tych oddzielnych umów licencyjnych mają charakter rozstrzygający. Użytkownik może korzystać z Dokumentów (np. oficjalnych dokumentów, informacji prasowych, arkuszy danych i często zadawanych pytań) udostępnianych w ramach Usług, pod warunkiem że (1) wszystkie kopie Dokumentów będą zawierać informacje o prawach autorskich (podane poniżej), a także o warunkach, na jakich takie korzystanie z Dokumentów jest dozwolone, (2) Dokumenty udostępniane w ramach Usług będą wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i niekomercyjnych lub na użytek własny oraz nie będą kopiowane ani udostępniane na komputerze sieciowym ani za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu oraz (3) Użytkownik nie będzie wprowadzać do Dokumentów żadnych zmian. Akredytowane jednostki edukacyjne, w tym m.in. K-12, uniwersytety, prywatne, publiczne lub stanowe koledże, mogą pobierać i reprodukować Dokumenty w celu ich rozpowszechniania na potrzeby prowadzonych tam zajęć. Rozpowszechnianie poza salą lekcyjną wymaga uzyskania stosownej zgody na piśmie. Wykorzystywanie Dokumentów do innych celów jest wyraźnie zabronione i może prowadzić do zastosowania surowych sankcji cywilnych i karnych. Osoby, które dopuszczą się takiego naruszenia, będą podlegać sankcjom karnym w najszerszym dopuszczalnym zakresie.

Dokumenty określone powyżej nie obejmują projektu i układu witryny Microsoft.com ani innych witryn posiadanych, obsługiwanych, licencjonowanych lub kontrolowanych przez Microsoft. Elementy witryn Microsoft są chronione na podstawie przepisów o ochronie wizualnej postaci produktów, znaków towarowych, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów, a żadna ich część nie może być kopiowana ani imitowana. Żadne logo, grafiki, dźwięki ani ilustracje znajdujące się w witrynach Microsoft nie mogą być kopiowane ani przesyłane bez wyraźnej zgody Microsoft.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności z tytułu Usług

MICROSOFT ANI DOSTAWCY MICROSOFT NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI USŁUG ANI PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I ZWIĄZANEJ Z NIMI GRAFIKI OPUBLIKOWANYCH W DOWOLNYM CELU W RAMACH USŁUG. WSZYSTKIE USŁUGI, DOKUMENTY ORAZ ZWIĄZANA Z NIMI GRAFIKA SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ RĘKOJMIĄ ANI GWARANCJĄ. MICROSOFT ORAZ DOSTAWCY MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, RĘKOJMI LUB WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG, INFORMACJI I POWIĄZANEJ GRAFIKI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI I WARUNKÓW W ZAKRESIE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH LUB RĘKOJMI ZA WADY PRAWNE. NIEZALEŻNIE OD REŻIMU ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWEJ, Z TYTUŁU NIEDBALSTWA CZY DELIKTOWEJ, MICROSOFT ANI DOSTAWCY MICROSOFT NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z USŁUG, W TYM WYKORZYSTANIA INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH USŁUG.

PUBLIKOWANE W RAMACH USŁUG DOKUMENTY I ZWIĄZANA Z NIMI GRAFIKA MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. NINIEJSZY DOKUMENT PODLEGA OKRESOWYM AKTUALIZACJOM. MICROSOFT LUB DOSTAWCY MICROSOFT MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZIĆ UDOSKONALENIA LUB ZMIANY W OPISANYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH PRODUKTACH LUB PROGRAMACH.

NIEZALEŻNIE OD REŻIMU ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWEJ, Z TYTUŁU NIEDBALSTWA CZY DELIKTOWEJ, MICROSOFT ANI DOSTAWCY MICROSOFT NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WTÓRNE ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA USŁUG, OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTÓW LUB ICH DZIAŁANIA, ŚWIADCZENIA LUB NIEŚWIADCZENIA USŁUG LUB WYKORZYSTANIA INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH USŁUG.

Konto, hasło i zabezpieczenia Profilu technicznego

Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług, konieczne może być posiadanie konta Microsoft, konta usługi Active Directory Azure lub konta Profilu technicznego.

Konto Microsoft. Konto takie pozwala na logowanie się do produktów, witryn i usług oferowanych przez Microsoft i niektórych partnerów Microsoft. Aby utworzyć konto Microsoft, Użytkownik musi dokonać stosownej rejestracji online. Konta Microsoft podlegają postanowieniom umowy Microsoft Services Agreement.

Konto Azure Active Directory. Użytkownik może posiadać konto Microsoft w organizacji, do której należy. Aby uzyskać informacje na temat tego konta, prosimy skontaktować się z administratorem swojej organizacji.

Konto Profilu technicznego. Konto Profilu Technicznego pozwala Użytkownikowi zalogować się w witrynie Microsoft Learn i korzystać z powiązanych usług, w tym bezpłatnego dostępu do zasobów szkoleniowych, odblokowania osiągnięć, ocen, komentowania, publikowania treści i korzystania z innych interaktywnych usług. Aby założyć konto Profilu technicznego, należy zalogować się na konto Microsoft lub Azure Active Directory i utworzyć konto użytkownika w Profilu technicznym.

Użytkownik zgadza się nie podawać podczas zakładania konta Profilu technicznego żadnych fałszywych, niedokładnych ani wprowadzających w błąd informacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta. Ponadto jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane na jego koncie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie poinformować Microsoft o wszelkich przypadkach nieupoważnionego użycia konta Użytkownika lub innych naruszeniach zabezpieczeń. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika straty wynikające z wykorzystania przez osobę trzecią z jego hasła lub konta, niezależnie od tego, czy działania te zostały podjęte za wiedzą Użytkownika, czy też bez jego wiedzy. Licencjobiorca może jednak ponosić odpowiedzialność za straty poniesione przez Microsoft lub inny podmiot w wyniku korzystania z konta lub hasła Licencjobiorcy przez inne osoby. Licencjobiorca nie może w tym czasie korzystać z kont innych użytkowników bez pozwolenia właściciela konta.

Jeśli Użytkownik założy konto Profilu technicznego w imieniu podmiotu takiego jak przedsiębiorstwo lub pracodawca Użytkownika, wówczas Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do związania tego podmiotu niniejszymi Warunkami. Użytkownik nie może przenieść swoich danych logowania do Profilu Technicznego na innego użytkownika lub inny podmiot. Aby chronić swoje konto, Użytkownik musi zachować w poufności informacje dotyczące konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności w ramach konta Profilu technicznego Użytkownika.

Użytkownik może zamknąć swoje konto Profilu Technicznego, używając odpowiednich ustawień konta Profilu Technicznego.

Zakaz korzystania z Usług w bezprawny lub zabroniony sposób

Nie wolno korzystać z Usług w celach sprzecznych z prawem lub zabronionych w niniejszych Warunkach. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób, który mógłby doprowadzić do zakłócenia działania lub uszkodzenia, wyłączenia lub przeciążenia serwerów Microsoft lub podłączonych do nich sieci lub przeszkadzać drugiej stronie w korzystaniu z Usług. Łamanie zabezpieczeń (ang. hacking), analizowanie haseł (ang. password mining) oraz inne działania podejmowane w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci (podłączonych do serwerów Microsoft lub Usług) są niedozwolone. Nie wolno uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania dostępu do materiałów lub informacji w sposób inny niż przewidziany w ramach Usług.

Korzystanie z Usług

Usługi mogą obejmować usługi poczty e-mail i usługi BBS, a także dotyczyć czatów, grup dyskusyjnych, forów, społeczności, prywatnych stron, kalendarzy, albumów ze zdjęciami, magazynów plików lub innych funkcji lub narzędzi służących do komunikowania się z innymi użytkownikami. Z Usług można korzystać wyłącznie w celu publikowania, przesyłania i otrzymywania wiadomości oraz materiałów odpowiednich dla danej Usługi lub z taką Usługą związanych (jeśli ma to zastosowanie). Użytkownik zgadza się m.in. na to, że nie będzie korzystać z Usług w celu:

 • przeprowadzania ankiet lub konkursów, tworzenia piramid, przesyłania wiadomości w systemie łańcuszkowym, przesyłania wiadomości-śmieci, spamu lub innego rodzaju niechcianych lub masowych wiadomości (m.in. o charakterze komercyjnym).
 • zniesławiania, znieważania i nękania innych osób, grożenia im ani w inny sposób naruszania ich praw (w tym m.in. prawa do prywatności);
 • udostępniania, publikowania, przesyłania, rozpowszechniania lub propagowania treści niestosownych, wulgarnych, zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem;
 • przesyłania lub udostępniania w inny sposób plików zawierających obrazy, zdjęcia, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej, w tym m.in. prawami autorskimi lub w zakresie ochrony znaków towarowych (lub prawem do prywatności), o ile nie będzie mieć stosownych upoważnień;
 • wykorzystywania materiałów lub informacji, w tym m.in. obrazów lub zdjęć, udostępnianych za pośrednictwem Usług w sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub prawa własności innych osób;
 • przesyłania plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, roboty anulujące wiadomości (ang. cancelbot) lub uszkodzone pliki bądź innego rodzaju oprogramowanie o podobnym charakterze, które może uszkodzić komputery lub własność innych osób;
 • reklamowania lub przedstawiania w celach biznesowych ofert sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub usług, chyba że zamieszczanie takich wiadomości jest dozwolone w ramach Usług;
 • pobierania plików (udostępnianych przez innych użytkowników Usługi), w odniesieniu do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że ich reprodukowanie, wyświetlanie, odtwarzanie lub rozpowszechnianie w ten sposób jest bezprawne;
 • fałszowania lub usuwania informacji o prawach autorskich oddanych w zarząd (w tym o prawach poszczególnych autorów), informacji prawnych bądź innych stosownych informacji, oznaczeń dotyczących własności, etykiet świadczących o pochodzeniu oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku;
 • ograniczania lub zakazywania innym użytkownikom korzystania z Usług;
 • naruszania zasad lub innych wytycznych mających zastosowanie do korzystania z danej Usługi;
 • pozyskiwania lub zbierania w inny sposób informacji o innych osobach, w tym adresów e-mail;
 • naruszania przepisów prawa właściwego;
 • tworzenia fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych osób;
 • odpłatnego lub nieodpłatnego używania, pobierania lub kopiowania w inny sposób jakiejkolwiek części katalogu użytkowników Usług lub innych informacji dotyczących użytkowników lub korzystania z Usług, lub udostępniania ich innym osobom lub podmiotom;

Microsoft nie ma obowiązku monitorowania Usług. Zastrzega sobie jednak prawo do sprawdzania materiałów udostępnianych w ramach Usług i usuwania ich według własnego uznania. Microsoft zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia dostępu do Usług w dowolnym czasie bez powiadomienia oraz wedle własnego uznania.

Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawniania w dowolnym czasie informacji, które uzna za niezbędne w celu spełnienia wymogów prawnych lub innych wymogów wynikających ze stosownych regulacji, pism sądowych lub wniosków instytucji rządowych, oraz do edytowania, odmowy opublikowania lub usunięcia informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania.

Użytkownik powinien zachowywać ostrożność w zakresie udostępniania w ramach Usług danych osobowych swoich lub swoich dzieci. Microsoft nie kontroluje ani nie popiera żadnych treści, wiadomości lub informacji udostępnianych za pośrednictwem Usług i wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność w odniesieniu do Usług oraz jakichkolwiek działań wynikających z udziału w jakichkolwiek Usługach. Osoby zarządzające takimi usługami oraz zapewniające dla nich infrastrukturę nie są rzecznikami Microsoft, a ich poglądy nie muszą odzwierciedlać stanowiska Microsoft.

Materiały przesyłane za pośrednictwem Usług mogą podlegać określonym limitom w zakresie korzystania, reprodukowania lub rozpowszechniania. Jeśli Użytkownik pobierze te materiały, wówczas odpowiada za przestrzeganie tych ograniczeń.

Może się okazać, że filmy i e-booki są dostępne tylko w języku angielskim. Ponadto kliknięcie łącza przez Użytkownika może przekierować go do amerykańskiej witryny internetowej zawierającej treści w języku angielskim.

Materiały dostarczane Microsoft lub publikowane w Usługach

Microsoft nie rości sobie prawa własności do przekazywanych mu materiałów (w tym m.in. do opinii lub sugestii) ani do materiałów udostępnianych, przesyłanych, wprowadzanych lub przedkładanych w ramach Usługi lub jej usług powiązanych w celu uzyskania opinii wszystkich użytkowników lub członków poszczególnych społeczności (publicznych lub prywatnych) (łącznie „Przesłane Materiały”). Udostępnienie, przesłanie, wprowadzenie, przekazanie lub przedłożenie („Udostępnienie”) Przesłanych Materiałów oznacza udzielenie Microsoft, spółkom stowarzyszonym Microsoft oraz niezbędnym sublicencjobiorcom zgody na korzystanie z Przesłanych Materiałów w związku z prowadzoną przez te podmioty działalnością internetową (w tym m.in. wszelkimi Usługami świadczonymi przez Microsoft) oraz udzielenie im praw licencyjnych do: kopiowania, rozpowszechniania, przekazywania, publicznego wyświetlania oraz odtwarzania, reprodukowania, edytowania, tłumaczenia lub ponownego formatowania Przesłanych Materiałów, publikowania nazwy użytkownika w związku jego Przesłanymi Materiałami oraz prawa do udzielania dostawcom Usług sublicencji obejmującej powyższe prawa.

Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego Przesłanych Materiałów zgodnie z niniejszymi postanowieniami. Microsoft nie ma obowiązku udostępniania ani korzystania z przekazanych Microsoft Przesłanych Materiałów i może je według własnego uznania usunąć w dowolnym czasie.

Zamieszczając Przesłane Materiały, Użytkownik oświadcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszelkie do nich prawa (zgodnie z opisem przedstawionym w Warunkach Używania), w tym w szczególności prawo do ich udostępniania, zamieszczania, przesyłania, wprowadzania lub przekazywania).

Udostępniając Przesłane Materiały zawierające obrazy, zdjęcia, rysunki lub inne elementy graficzne („Obrazy”), Użytkownik ponadto oświadcza, że (a) jest posiadaczem praw autorskich do takich Obrazów lub uzyskał stosowne pozwolenie na wykorzystywanie do swoich celów takich Obrazów lub treści w nich zawartych w stosowany przez siebie sposób, zgodny z dozwolonym w niniejszych Warunkach Używania oraz w ramach Usług, (b) jest uprawniony do udzielania licencji i sublicencji opisanych w niniejszych Warunkach Używania, (c) osoby (jeśli występują), których wizerunki zostały przedstawione w Obrazach, wyraziły zgodę na wykorzystanie Obrazów w sposób opisany w niniejszych Warunkach Używania, w tym m.in. na rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie i reprodukowanie Obrazów. Udostępniając Obrazy, Użytkownik zezwala (a) wszystkim członkom swojej prywatnej społeczności (Obrazy udostępniane członkom danej prywatnej społeczności) oraz (b) pozostałym użytkownikom (Obrazy udostępniane za pośrednictwem Usług w dowolnym miejscu innym niż prywatna społeczność) na korzystanie z Obrazów w sposób dozwolony w niniejszych Warunkach Używania w związku z korzystaniem z Usług (w tym m.in. na tworzenie wydruków i upominków opatrzonych Obrazami) oraz udziela im niewyłącznego, obowiązującego na całym świecie, wolnego od opłat licencyjnych prawa do: kopiowania, rozpowszechniania, przekazywania, publicznego wyświetlania oraz odtwarzania, reprodukowania, edytowania, tłumaczenia lub ponownego formatowania Obrazów bez obowiązku dołączania do nich jego nazwy oraz prawo do udzielania dostawcom Usług sublicencji obejmującej powyższe prawa. Licencje na Obrazy udzielone na mocy przedstawionych powyżej postanowień wygasają z chwilą całkowitego usunięcia przez Użytkownika Obrazów z Usług, pod warunkiem że nie wpływa to na inne licencje udzielone w związku z takimi Obrazami. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego Obrazów.

Na mocy Kodeksu Stanów Zjednoczonych, Tytuł 17, sekcja 512(c)(2) powiadomienia o zarzucanym naruszeniu praw autorskich powinny być przesyłane do Wyznaczonego Przedstawiciela Dostawcy Usług. ZAPYTANIA NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ OKREŚLONEJ PONIŻSZEJ PROCEDURY POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI. Więcej informacji na stronie Powiadomienia i procedura zgłaszania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich.

W TEJ USŁUDZE ZNAJDUJĄ SIĘ ŁĄCZA DO WITRYN OSÓB TRZECICH. WITRYNY, DO KTÓRYCH KIERUJĄ TE ŁĄCZA, POZOSTAJĄ POZA KONTROLĄ MICROSOFT, A MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI LUB ŁĄCZA TAM ZAMIESZCZANE ANI ZA DOKONYWANE TAM ZMIANY LUB AKTUALIZACJE. MICROSOFT NIE ODPOWIADA ZA EMISJĘ SIECIOWĄ ANI ZA ŻADNĄ INNĄ FORMĘ TRANSMISJI DANYCH ODBIERANEJ Z TAKICH WITRYN. MICROSOFT UDOSTĘPNIA TE ŁĄCZA WYŁĄCZNIE DLA WYGODY LICENCJOBIORCY, A UDOSTĘPNIENIE ICH W WITRYNIE NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z APROBATĄ MICROSOFT DLA WITRYNY, DO KTÓREJ KIERUJE DANE ŁĄCZE.

Zasady postępowania z niezamówionymi materiałami, Zastrzeżenie praw i opinie

MICROSOFT ANI JEGO PRACOWNICY NIE PRZYJMUJĄ ANI NIE OCENIAJĄ NIEZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, W KTÓRYCH PRZEDSTAWIONO POMYSŁY DOTYCZĄCE NOWYCH KAMPANII REKLAMOWYCH, PROMOCJI, PRODUKTÓW, TECHNOLOGII, PROCESÓW, MATERIAŁÓW, PLANÓW MARKETINGOWYCH LUB NAZW PRODUKTÓW. NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ DO MICROSOFT ŻADNYCH ORYGINALNYCH PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, PRZYKŁADOWYCH MATERIAŁÓW ANI INNEGO RODZAJU PRAC. WYŁĄCZNYM CELEM TYCH ZASAD JEST UNIKNIĘCIE POTENCJALNYCH NIEPOROZUMIEŃ LUB SPORÓW, JAKIE MOGĄ POWSTAĆ W PRZYPADKU, GDY PRODUKTY LUB STRATEGIE MARKETINGOWE MICROSOFT OKAZAŁYBY SIĘ PODOBNE DO TYCH, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE W MATERIAŁACH PRZESŁANYCH DO MICROSOFT. NIE NALEŻY ZATEM PRZESYŁAĆ DO MICROSOFT (ANI JEGO PRACOWNIKÓW) ŻADNYCH NIEZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW. MICROSOFT NIE GWARANTUJE, ŻE PRZESŁANE WBREW POWYŻSZYM ZASADOM MATERIAŁY ORAZ PRZEDSTAWIONE W NICH POMYSŁY BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO POUFNE LUB ZASTRZEŻONE.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach Używania, Microsoft nie udziela Użytkownikowi licencji ani żadnych innych praw dotyczących jakichkolwiek patentów, wiedzy specjalistycznej, praw autorskich, tajemnic handlowych, znaków towarowych lub innej własności intelektualnej będącej własnością lub kontrolowanej przez Microsoft lub dowolny podmiot powiązany Microsoft, w tym między innymi praw do nazwy, zewnętrznej formy produktu, logo lub ich odpowiedników. Jeśli Użytkownik przekazuje Microsoft jakikolwiek pomysł, propozycję, sugestię lub opinię, w tym w szczególności pomysły na Usługi, nowe produkty, technologie, promocje, nazwy produktów, opinie o produktach i ulepszenia produktów („Opinie”), przekazuje wówczas na rzecz Microsoft bez jakichkolwiek opłat, tantiem lub innych zobowiązań względem Użytkownika prawa do tworzenia, zlecania tworzenia, tworzenia opracowań, używania, udostępniania i komercjalizowania Opinii Użytkownika w jakikolwiek sposób i w dowolnym celu. Użytkownik nie przekaże Opinii, które podlegają licencji, która wymaga od Microsoft udzielenia jakiejkolwiek osobie trzeciej licencji na oprogramowanie, technologie albo dokumentację Microsoft z powodu uwzględnienia w nich przez Microsoft Opinii Użytkownika.