Dlaczego może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

W tym artykule opisano, dlaczego po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera z systemem Microsoft Windows.

Dotyczy: Windows 10 — wszystkie wersje, Windows Server 2012 R2
Oryginalny numer KB: 887012

Dlaczego może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

  • Aktualizacja zabezpieczeń aktualizuje bibliotekę DLL, która jest ładowana w co najmniej jednym procesie wymaganym przez system Windows. Nie można ukończyć aktualizacji zabezpieczeń podczas ładowania biblioteki DLL. Dlatego aktualizacja zabezpieczeń musi zatrzymać proces, który powoduje załadowanie biblioteki DLL. Zatrzymanie procesu spowoduje zwolnienie biblioteki DLL wymaganej do ukończenia aktualizacji. Jednak procesu, w którym jest ładowana bibliotekę DLL, nie można zatrzymać podczas działania systemu Windows. Na przykład aktualizacja zabezpieczeń opisana w biuletynie zabezpieczeń MS04-011 aktualizuje wiele bibliotek DLL ładowanych w podstawowych procesach systemu operacyjnego, których nie można zatrzymać bez zamykania systemu Windows.
  • Aktualizacja zabezpieczeń aktualizuje plik .exe, który jest obecnie uruchomiony jako proces wymagany przez system Windows. Nie można ukończyć aktualizacji, gdy ten proces jest uruchomiony. Nie można jednak wymusić zatrzymania tego procesu, chyba że zostanie zamknięty system Windows. Na przykład Csrss.exe jest wymaganym procesem w systemie Windows.
  • Aktualizacja zabezpieczeń aktualizuje sterownik urządzenia, który jest obecnie używany i jest wymagany przez system Windows. Nie można ukończyć aktualizacji, gdy jest używany ten sterownik urządzenia. Nie można jednak zwolnić tego sterownika urządzenia, chyba że zostanie zamknięty system Windows. Na przykład Disk.sys jest sterownikiem urządzenia wymaganym przez system Windows.
  • Aktualizacja zabezpieczeń wprowadza zmiany w rejestrze. Te zmiany wymagają ponownego uruchomienia komputera.
  • Aktualizacja zabezpieczeń wprowadza zmiany w wpisach rejestru, które są odczytywane tylko podczas uruchamiania komputera.

Jak zmniejszyć prawdopodobieństwo wyświetlenia monitu o ponowne uruchomienie komputera

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wyświetlenia monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń, możesz spróbować zakończyć procesy, używając plików, które są aktualizowane przez aktualizację zabezpieczeń.

Aby określić, czy pliki, które są aktualizowane przez aktualizację zabezpieczeń, są używane przez komputer, możesz użyć Eksploratora procesów z programu Sysinternals, aby sprawdzić, w jaki sposób pliki są używane i w jakich procesach są używane. Może być możliwe zatrzymanie usług lub zakończenie procesów korzystających z plików. Aby uzyskać więcej informacji na temat Eksploratora procesów, zobacz Windows Sysinternals.

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności tych informacji kontaktowych innych firm.

Z wyjątkiem naszych własnych produktów firma Microsoft nie obsługuje ani nie zaleca tego produktu w stosunku do innych osób w tym samym obszarze. Udostępniamy te informacje tylko jako wygodę dla naszych klientów i, z wyjątkiem naszych własnych produktów, nie zapewniają żadnych gwarancji, ani wyraźnych, ani dorozumianych. Gwarancje, których nie zapewniamy, obejmują, ale nie ograniczają się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Jak pominąć komunikat w celu ponownego uruchomienia komputera

Aby pominąć komunikat w celu ponownego uruchomienia komputera, użyj przełącznika wiersza polecenia. Używany przełącznik wiersza polecenia zależy od instalatora używanego przez aktualizację zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat przełączników wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows i IExpress, zobacz Jak działa Windows Update?

W przypadku korzystania z Instalatora Windows na komputerze jest instalowana aktualizacja zabezpieczeń korzystająca z .msi lub rozszerzenia nazwy pliku msp. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji wiersza polecenia, zobacz Opcje wiersza polecenia.

Ważna

W niektórych przypadkach należy ponownie uruchomić komputer, aby w pełni zastosować aktualizację zabezpieczeń. Jeśli aktualizacja zabezpieczeń nie zostanie w pełni zastosowana, komputer może pozostać narażony na zagrożenia.

Pomoc techniczna dla systemów Microsoft Windows opartych na architekturze x64

Producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną i pomoc dotyczącą wersji systemu Windows opartych na systemie x64. Producent sprzętu zapewnia obsługę, ponieważ do twojego sprzętu dołączono wersję systemu Windows opartą na x64. Producent sprzętu mógł dostosować instalację systemu Windows przy użyciu unikatowych składników. Mogą do nich należeć sterowniki określonych urządzeń lub ustawienia opcjonalne zwiększające wydajność sprzętu. Firma Microsoft zapewni pomoc w zakresie rozsądnego nakładu pracy, jeśli potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej wersji systemu Windows opartej na systemie x64. Czasami jednak może być konieczny bezpośredni kontakt z producentem. Personel producenta jest najlepiej przygotowany do świadczenia pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem zainstalowanym na danym sprzęcie.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Dotyczy

Ten artykuł dotyczy wszystkich obecnie obsługiwanych systemów operacyjnych firmy Microsoft.

Zbieranie danych

Jeśli potrzebujesz pomocy ze strony pomocy technicznej firmy Microsoft, zalecamy zebranie informacji, wykonując kroki wymienione w artykule Zbieranie informacji przy użyciu zestawu narzędzi TSS w przypadku problemów związanych z wdrożeniem.