Przekazywanie plików do aplikacji internetowej za pomocą protokołu FTP

Ten przykładowy skrypt tworzy aplikację internetową w App Service z powiązanymi zasobami, a następnie wdraża w nim plik przy użyciu protokołu FTPS (za pośrednictwem elementu System.Net.FtpWebRequest).

W razie potrzeby zainstaluj Azure PowerShell, korzystając z instrukcji znajdującej się w przewodniku Azure PowerShell, a następnie uruchom polecenie Connect-AzAccount , aby utworzyć połączenie z platformą Azure.

Przykładowy skrypt

Uwaga

Zalecamy korzystanie z modułu Azure Az programu PowerShell do interakcji z platformą Azure. Zobacz Instalowanie programu Azure PowerShell, aby rozpocząć. Aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić migrację do modułu Az PowerShell, zobacz Migracja programu Azure PowerShell z modułu AzureRM do modułu Az.

$filePath="<Replace with full file path>"
$webappname="mywebapp$(Get-Random)"
$location="West Europe"

# Create a resource group.
New-AzResourceGroup -Name myResourceGroup -Location $location

# Create an App Service plan in `Free` tier.
New-AzAppServicePlan -Name $webappname -Location $location `
-ResourceGroupName myResourceGroup -Tier Free

# Create a web app.
New-AzWebApp -Name $webappname -Location $location -AppServicePlan $webappname `
-ResourceGroupName myResourceGroup

# Get publishing profile for the web app
$xml = [xml](Get-AzWebAppPublishingProfile -Name $webappname `
-ResourceGroupName myResourceGroup `
-OutputFile null)

# Extract connection information from publishing profile
$username = $xml.SelectNodes("//publishProfile[@publishMethod=`"FTP`"]/@userName").value
$password = $xml.SelectNodes("//publishProfile[@publishMethod=`"FTP`"]/@userPWD").value
$url = $xml.SelectNodes("//publishProfile[@publishMethod=`"FTP`"]/@publishUrl").value

# Upload file 
$file = Get-Item -Path $filePath
$uri = New-Object System.Uri("$url/$($file.Name)")

$request = [System.Net.FtpWebRequest]([System.net.WebRequest]::Create($uri))
$request.Method = [System.Net.WebRequestMethods+Ftp]::UploadFile
$request.Credentials = New-Object System.Net.NetworkCredential($username,$password)

# Enable SSL for FTPS. Should be $false if FTP.
$request.EnableSsl = $true;

# Write the file to the request object.
$fileBytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes($filePath)
$request.ContentLength = $fileBytes.Length;
$requestStream = $request.GetRequestStream()

try {
  $requestStream.Write($fileBytes, 0, $fileBytes.Length)
}
finally {
  $requestStream.Dispose()
}

Write-Host "Uploading to $($uri.AbsoluteUri)"

try {
  $response = [System.Net.FtpWebResponse]($request.GetResponse())
  Write-Host "Status: $($response.StatusDescription)"
}
finally {
  if ($null -ne $response) {
    $response.Close()
  }
}

Czyszczenie wdrożenia

Po wykonaniu przykładowego skryptu możesz uruchomić następujące polecenie, aby usunąć grupę zasobów, aplikację internetową i wszystkie powiązane zasoby.

Remove-AzResourceGroup -Name myResourceGroup -Force

Objaśnienia dla skryptu

W tym skrypcie użyto następujących poleceń. Każde polecenie w tabeli stanowi link do dokumentacji polecenia.

Polecenie Uwagi
New-AzResourceGroup Tworzy grupę zasobów, w której są przechowywane wszystkie zasoby.
New-AzAppServicePlan Tworzy plan usługi App Service.
New-AzWebApp Tworzy aplikację internetową.
Get-AzWebAppPublishingProfile Pobierz profil publikowania aplikacji internetowej.

Następne kroki

Aby uzyskać więcej informacji na temat modułu Azure PowerShell, zobacz dokumentację programu Azure PowerShell.

Dodatkowe przykłady Azure PowerShell dla Azure App Service Web Apps można znaleźć w przykładach Azure PowerShell.