sys.external_job_streams (Transact-SQL)

Zwraca wiersz każdy dla obiektu wejściowego lub wyjściowego zewnętrznego strumienia mapowanego na zewnętrzne zadanie przesyłania strumieniowego.

Nazwa kolumny Typ danych Opis
Job_id Int Numer identyfikacyjny obiektu zadania przesyłania strumieniowego. Ta kolumna jest mapowa na kolumnę object_id sys.external_streaming_jobs.
stream_id Int Numer identyfikacyjny obiektu strumienia. Ta kolumna jest mapowa na kolumnę object_id sys.external_streams.
is_input bit 1, jeśli obiekt strumienia jest używany jako dane wejściowe dla zadania przesyłania strumieniowego, w przeciwnym razie 0.
is_output bit 1, jeśli obiekt strumienia jest używany jako dane wyjściowe zadania przesyłania strumieniowego, w przeciwnym razie 0.

Przykład

Ten widok wykazu jest używany razem z widokami wykazu i sys.external_streaming_jobs widokami sys.external_streams wykazu. Poniżej przedstawiono przykładowe zapytanie

Select
  sj.Name as Job_Name,
  sj.Create_date as Job_Create_date,
  sj.modify_date as Job_Modify_date,
  sj.statement as Stream_Job_Query,
  Input_Stream_Name =
    Case js.is_input
      when 1 then s.Name
      else null
    END,
  output_Stream_Name =
    case js.is_output
      when 1 then s.Name
      else null
    END,
  s.location as Stream_Location
from sys.external_job_streams js
inner join sys.external_streams s on s.object_id = js.stream_id
inner join sys.external_streaming_jobs sj on sj.object_id = js.job_id

Uprawnienia

Widoczność metadanych w widokach wykazu jest ograniczona do zabezpieczania, które użytkownik jest właścicielem lub na którym użytkownik otrzymał pewne uprawnienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja widoczności metadanych.

Zobacz też