Tworzenie kopii zapasowej serwerów z systemem Windows na platformie Azure

Przy użyciu usługi Azure Backup można chronić serwer z systemem Windows przed uszkodzeniem, atakiem czy awarią. Usługa Azure Backup udostępnia proste narzędzie: agenta usługi Microsoft Azure Recovery Services (MARS). Agent usług MARS zainstalowany na serwerze z systemem Windows chroni pliki, foldery i konfigurację serwera przy użyciu stanu systemu Windows Server. W tym samouczku opisano, jak za pomocą agenta usług MARS utworzyć kopię zapasową serwera z systemem Windows na platformie Azure. Ten samouczek zawiera informacje na temat wykonywania następujących czynności:

 • Pobieranie i konfigurowanie agenta usług MARS
 • Konfigurowanie harmonogramu tworzenia i przechowywania kopii zapasowych serwera
 • Wykonywanie kopii zapasowej na żądanie

Logowanie do platformy Azure

Zaloguj się w witrynie Azure Portal.

Tworzenie magazynu usługi Recovery Services

Aby umożliwić tworzenie kopii zapasowych serwerów z systemem Windows należy najpierw utworzyć lokalizację przechowywania kopii zapasowych, nazywanych też punktami przywracania. Magazyn usługi Recovery Services to kontener na platformie Azure, w którym przechowywane są kopie zapasowe serwera z systemem Windows. Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć magazyn usługi Recovery Services w witrynie Azure Portal.

 1. W menu po lewej stronie wybierz pozycję Wszystkie usługi, a następnie na liście usług wpisz Recovery Services. Wybierz pozycję Magazyny usługi Recovery Services.

  Open Recovery Services vault

 2. W menu Magazyny usługi Recovery Services wybierz pozycję Dodaj.

  Provide information for vault

 3. W menu Magazyn usługi Recovery Services:

  • Wpisz myRecoveryServicesVault w polu Nazwa.
  • Identyfikator bieżącej subskrypcji znajduje się w polu Subskrypcja.
  • W sekcji Grupa zasobów wybierz pozycję Użyj istniejącej, a następnie pozycję myResourceGroup. Jeśli grupa zasobów myResourceGroup nie istnieje, wybierz pozycję Utwórz nową i wpisz nazwę myResourceGroup.
  • W menu rozwijanym Lokalizacja wybierz pozycję Europa Zachodnia.
  • Wybierz pozycję Utwórz , aby utworzyć magazyn usługi Recovery Services.

Po utworzeniu magazynu pojawi się on na liście magazynów Usług odzyskiwania.

Pobieranie agenta usługi Recovery Services

Agent usługi Microsoft Azure Recovery Services (MARS) tworzy skojarzenie między serwerem z systemem Windows a magazynem usługi Recovery Services. Poniższa procedura przedstawia sposób pobierania agenta na serwer.

 1. Wybierz magazyn myRecoveryServicesVault z listy magazynów usługi Recovery Services, aby otworzyć jego pulpit nawigacyjny.

  Select the vault to open the dashboard

 2. W menu pulpitu nawigacyjnego magazynu wybierz pozycję Kopia zapasowa.

 3. W menu Cel kopii zapasowej:

  • w obszarze Gdzie działa twoje obciążenie?, wybierz pozycję Lokalnie
  • Na liście Co ma zawierać kopia zapasowa? zaznacz pozycje Pliki i foldery oraz Stan systemu.

  Backup Goal menu

 4. Wybierz pozycję Przygotuj infrastrukturę , aby otworzyć menu Przygotowywanie infrastruktury .

 5. W menu Przygotowywanie infrastruktury wybierz pozycję Pobierz agenta dla serwera Windows lub klienta Windows, aby pobrać MARSAgentInstaller.exe.

  Download Agent for Windows Server or Windows Client

  Instalator otworzy oddzielne okno przeglądarki i pobierze plik MARSAgentInstaller.exe.

 6. Przed uruchomieniem pobranego pliku w menu Przygotowywanie infrastruktury wybierz pozycję Pobierz i zapisz plik Poświadczeń magazynu . Poświadczenia magazynu są wymagane do połączenia agenta usługi MARS z magazynem usługi Recovery Services.

  Download vault credentials

Instalowanie i rejestrowanie agenta

 1. Znajdź i kliknij dwukrotnie pobrany plik MARSagentinstaller.exe.

 2. Zostanie wyświetlony Kreator instalacji agenta usługi Microsoft Azure Recovery Services. Podczas pracy z kreatorem po wyświetleniu monitu podaj następujące informacje i wybierz pozycję Zarejestruj.

  • Lokalizacja folderu instalacji i folderu pamięci podręcznej.

  • Informacje o serwerze proxy, jeśli korzystasz z niego do łączenia się z Internetem.

  • Nazwa użytkownika i hasło, jeśli korzystasz z uwierzytelnionego serwera proxy.

   Microsoft Azure Recovery Services Agent Setup Wizard

 3. Na końcu kreatora wybierz pozycję Kontynuuj rejestrację i podaj plik Poświadczeń magazynu pobrany w poprzedniej procedurze.

 4. Po wyświetleniu monitu podaj hasło szyfrowania na potrzeby szyfrowania kopii zapasowych serwera z systemem Windows. Zapisz hasło w bezpiecznej lokalizacji, ponieważ firma Microsoft nie może odzyskać hasła, jeśli zostanie utracone.

 5. Wybierz pozycję Zakończ.

Konfigurowanie tworzenia i przechowywania kopii zapasowych

Agent usługi Microsoft Azure Recovery Services umożliwia zaplanowanie tworzenia kopii zapasowych serwera z systemem Windows na platformie Azure. Wykonaj następujące czynności na serwerze, na który został pobrany agent.

 1. Otwórz agenta usługi Microsoft Azure Recovery Services. Aby go znaleźć, wyszukaj na maszynie łańcuch Microsoft Azure Backup.

 2. W konsoli agenta usługi Recovery Services wybierz pozycję Zaplanuj kopię zapasową w okienku Akcje.

  Schedule Backup

 3. Wybierz przycisk Dalej , aby przejść do strony Wybieranie elementów do utworzenia kopii zapasowej .

 4. Wybierz pozycję Dodaj elementy i w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz pozycję Stan systemu i pliki lub foldery, których kopię zapasową chcesz utworzyć. Następnie wybierz przycisk OK.

 5. Wybierz opcję Dalej.

 6. Na stronie Określanie harmonogramu tworzenia kopii zapasowej (stan systemu) określ godzinę dnia lub tygodnia, kiedy należy wyzwolić kopie zapasowe dla stanu systemu, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 7. Na stronie Wybierz zasady przechowywania (stan systemu) wybierz zasady przechowywania kopii zapasowej stanu systemu i wybierz przycisk Dalej.

 8. W ten sam sposób wybierz harmonogram i zasady przechowywania kopii zapasowej wybranych plików i folderów.

 9. Na stronie Wybierz typ początkowej kopii zapasowej wybierz pozycję Automatycznie za pośrednictwem sieci, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 10. Na stronie Potwierdzenie przejrzyj informacje i wybierz pozycję Zakończ.

 11. Po zakończeniu tworzenia harmonogramu tworzenia kopii zapasowych przez kreatora wybierz pozycję Zamknij.

Wykonywanie kopii zapasowej na żądanie

Harmonogram został ustalony podczas uruchamiania zadań tworzenia kopii zapasowej. Nie utworzono jednak kopii zapasowej serwera. Najlepszym rozwiązaniem w zakresie odzyskiwania po awarii jest uruchomienie kopii zapasowej na żądanie w celu zapewnienia odporności danych na serwerze.

 1. W konsoli agenta usługi Microsoft Azure Recovery Services wybierz pozycję Wykonaj kopię zapasową teraz.

  Back Up Now

 2. W kreatorze Wykonaj kopię zapasową teraz wybierz jedną z pozycji Pliki i foldery lub Stan systemu, dla którego chcesz utworzyć kopię zapasową, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 3. Na stronie Potwierdzenie przejrzyj ustawienia, które zostaną użyte przez kreatora Utwórz kopię zapasową teraz do utworzenia kopii zapasowej serwera. Następnie wybierz pozycję Utwórz kopię zapasową.

 4. Wybierz pozycję Zamknij , aby zamknąć kreatora. Jeśli zamkniesz kreatora przed zakończeniem procesu tworzenia kopii zapasowej, kreator będzie nadal działać w tle.

 5. Po zakończeniu tworzenia pierwszej kopii zapasowej w okienku Zadania konsoli agenta usług MARS zostanie wyświetlony stan Ukończono zadanie.

Następne kroki

Podczas pracy z tym samouczkiem wykonano następujące czynności przy użyciu witryny Azure Portal:

 • Tworzenie magazynu usługi Recovery Services
 • Pobieranie agenta usługi Microsoft Azure Recovery Services
 • Instalowanie agenta
 • Konfigurowanie kopii zapasowej serwera z systemem Windows
 • Wykonywanie kopii zapasowej na żądanie

Przejdź do następnego samouczka, aby zapoznać się z procedurą odzyskiwania plików z platformy Azure na serwer z systemem Windows.